Uddannelsen forbereder dig til et arbejde med programmering, systemudvikling, projektstyring eller teknisk problemløsning. Mulighederne er mange, og der vil i fremtiden være brug for nye IT-talenter.

Datamatikeruddannelsen er en relativt teknisk uddannelse, hvor du arbejder med alle aspekter, der knytter sig til realisering af IT-systemer. Fokus på uddannelsen er at bibringe dig kompetencer til at kunne bygge IT-systemer, hvorfor færdigheder inden for programmering og systemudvikling er centrale og afgørende.

På uddannelsen får du desuden generel viden om organisation, som betyder, at du forstår den sammenhæng, IT-systemer indgår og anvendes i, samt til teknik, således at du har forståelse for det tekniske miljø, et IT-system afvikles i.

Erhvervsrettet og praksisnært

Uddannelsen til datamatiker er en 2½-årig videregående uddannelse, hvor de første fire semestre er baseret på varieret og praksisnær undervisning, såsom projektarbejde og øvelser med udgangspunkt i danske og udenlandske virksomheder.

Dette giver uddannelsen en erhvervsrettet og praksisrelateret dimension, hvor du får indblik i uddannelsens relevans på arbejdsmarkedet.

5. semester består af et praktikforløb i en virksomhed, hvor du får mulighed for at bruge de kvalifikationer, som du har opnået i undervisningen. Det sidste semester vil også indeholde det afsluttende eksamensprojekt, som gerne laves i samarbejde med en virksomhed.

Du har under uddannelsen mulighed for at tage et udlandsophold på 3. og/eller 4. semester.

 • Adgangskrav og optagelse

  Studiestart

  • Sommeroptag i august
  • Vinteroptag i februar

  Ansøgningsfrist

  Her finder du ansøgningsfrister for sommer- og vinteroptag.

  Adgangskrav

  Du kan søge om optagelse under kvote 1 med følgende uddannelser:

  • Studentereksamen (stx)
  • Højere forberedelseseksamen (hf)
  • Højere handelseksamen (hhx)
  • Højere teknisk eksamen (htx)
  • Gymnasialt indslusningsforløb (GIF)
  • EUX (studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse)

  Du kan søge om optagelse under kvote 2 med følgende uddannelser:

  • 3-årig erhvervsuddannelse (påbegyndt efter 1. august 2015)
  • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

  Søger du om optagelse med én af ovenstående uddannelser, er det et krav, at du har bestået matematik på B-niveau og engelsk på C-niveau.

  Har du ikke dansk som modersmål, og har du ikke aflagt din adgangsgivende eksamen på dansk, skal du have bestået en af følgende prøver:

  • Studieprøven i dansk (se evt. www.ug.dk)
  • Dansk på niveau A

  Har du svensk eller norsk som modersmål, er du fritaget fra dette krav.

  Læs om

  Hvordan du søger ind ved sommer- eller vinteroptag.

  Optag på kvote 2

  Datamatiker: 50 %

  Hvordan vurderes kvote 2-ansøgninger?

  Kvote 2-ansøgninger vurderes på baggrund af følgende kriterier:

  • Gennemsnit fra adgangsgivende eksamen
  • Den motiverede ansøgning
  • Relevant erhvervserfaring inkl. værnepligt (maks. 12 måneder)
  • Relevant supplerende uddannelse og/eller kurser
  • Anden erfaring, fx højskoleophold, udlandsophold, frivilligt arbejde (min. 3 måneder)
 • Studiets opbygning

  Datamatikeruddannelsen er en fuldtidsuddannelse, der er normeret til 2½ år og består af fem semestre. Uddannelsen består af en række obligatoriske uddannelseselementer og valgfri uddannelseselementer samt praktik og et afsluttende eksamensprojekt.

  De obligatoriske uddannelseselementer dækker kerneområderne systemudvikling, programmering, teknologi og virksomheden og er fordelt på uddannelsens første tre semestre.

  På 4. semester kan du tone din uddannelse med valgfag.

  På uddannelsens sidste semester er du i praktik og skriver derudover dit afsluttende eksamensprojekt.

  Kerneområderne programmering og systemudvikling er de primære fagområder, mens teknologi og virksomheden er at betragte som støttefagområder, da de fokuserer på den kontekst, hvori systemudvikling og programmering foregår.

  Læs mere om semestrenes opbygning

 • Muligheder for videreuddannelse og job

  Muligheder for videreuddannelse

  Med en datamatikeruddannelse har du direkte adgang til følgende Top-up uddannelser:

  Der gives desuden merit for dele af uddannelsen på visse uddannelsessteder. Du har derfor også mulighed for at få en bacheloruddannelse i datalogi, software, informatik eller informationsteknologi på Aalborg Universitet, Aalborg Universitets afdeling i Esbjerg, Århus Universitet, Roskilde Universitet og DTU.

  Desuden giver uddannelsen mulighed for at opnå bachelorgrad i udlandet gennem yderligere studie af typisk 1-2 års varighed.

  Muligheder for job

  Formålet er at uddanne datamatikere til selvstændigt at kunne varetage arbejde med at analysere, planlægge og gennemføre løsninger, der vedrører nyudvikling, videreudvikling og integration af IT-systemer i private og offentlige virksomheder nationalt og internationalt.

  Beskæftigelsen inden for IT-området er god. Faktisk er efterspørgslen efter IT-medarbejdere større end udbuddet. 

  Datamatikeruddannelsen dækker en ikke ubetydelig del af IT-arbejdsmarkedet. Efter endt uddannelse vil du typisk blive ansat som programmør eller systemudvikler. Det skal heller ikke være usagt, at lønniveauet er relativt højt, men at kravene til dine kompetencer også er betydelige.

  Vi tilstræber således ikke blot at give dig en uddannelse, men derimod at give dig en uddannelse, som betyder, du kan få et godt job, og du har kompetencer til at udvikle dig inden for dit job.

  Med uddannelsen bliver du således i stand til at varetage en række forskellige jobs som fx:

  • Systemudvikler
  • Systemanalytiker
  • Programmør
  • Tester
  • Netværksadministrator
  • Systemadministrator
  • IT-konsulent
  • IT-designer
  • IT-arkitekt
  • IT-projektleder

  Brancher, løn og gennemførelse

  Du kan finde mere information om uddannelsen i Uddannelseszoom. Her kan du finde blandt andet se, hvilke brancher færdiguddannede fra uddannelsen arbejder i, hvilken løn en færdiguddannet fra uddannelsen i gennemsnit får, og hvor lang tid det tager en gennemsnitlig studerende at gennemføre uddannelsen.

  I Uddannelseszoom har du også mulighed for at sammenligne informationer om uddannelsen med andre uddannelser på netop parametrene branche, løn, iværksætteri, gennemførsel, frafald og ledighed.

 • Læringsmiljø og studieaktiviteter

  På Cphbusiness ser vi det som vores vigtigste opgave at bidrage til, at du kan udvikle dig, så du kan være med til at skabe fremtidens erhvervsliv.

  Cphbusiness’ studieaktiviteter sigter derfor på at udvikle dine faglige og personlige kompetencer, så du kan navigere i en organisation og skabe værdi på en arbejdsplads eller starte og drive egen virksomhed.

  Studieaktiviteter

  Vi tror på, at du lærer bedst ved at arbejde med konkrete problemstillinger og prøve tingene af i praksis. Derfor er vores studieaktiviteter i mindre grad fokuseret på traditionel undervisning og i højere grad bygget op om aktiviteter, hvor du selv spiller en aktiv rolle. Du får medansvar for og indflydelse på din egen læring. Feedback indgår derfor som et vigtigt element i studieaktiviteterne.

  Studieaktiviteterne vil ud over traditionel undervisning omfatte projektarbejde, casearbejde og opgaveløsning, hvor du gennem samarbejde og dialog løser konkrete opgaver sammen med dine medstuderende og med dine undervisere som vejledere og facilitatorer. Du vil også blive udfordret med digitale studieaktiviteter.

  På Cphbusiness er alle uddannelser tilrettelagt som fuldtidsstudium. Vi forsøger dog at skabe rammer, hvor du både kan studere på fuld tid og passe et fritidsarbejde, så du samtidig med dit studie kan styrke dine erhvervskompetencer. Derfor har du typisk to halve eller en hel skemafri dag per uge, som du kan bruge på dit studiejob, sammen med din studiegruppe eller på din egen forberedelse.

  Uddannelse med en verden af muligheder

  På Cphbusiness giver vi dig mulighed for, at du allerede under dit studie kan opbygge og udfolde dine globale, interkulturelle og sproglige kompetencer gennem studieaktiviteter, hvor du samarbejder med studerende fra mange forskellige steder i verden. Som en naturlig del af studiet vil der derfor være undervisningsaktiviteter på engelsk og engelsksproget undervisningsmateriale.

  På alle uddannelser indgår der desuden et obligatorisk praktikforløb, hvor du kan vælge at prøve dine kompetencer af i en virksomhed i udlandet eller i en international virksomhed i Danmark. Derved ruster du dig til det globale arbejdsmarked, der venter dig, når du er færdig med dit studie.

  Hvad vi forventer af dig som studerende

  Aktiv deltagelse i studieaktiviteterne på Cphbusiness er i høj grad med til at klæde dig på til dit fremtidige job. Derfor forventer vi, at du:

  • deltager aktivt i studieaktiviteter med undervisere, i studiegruppe og individuelt
  • deltager i en blanding af studieaktiviteter (for eksempel projektarbejde, workshops, digitale læringsaktiviteter og traditionel undervisning)
  • gerne vil lære i grupper sammen med medstuderende med en mangfoldig baggrund
  • arbejder fuld tid med dit studie – det vil sige cirka 40 timer ugentligt ud over et eventuelt studiejob
  • gerne vil udfordres på dine internationale og sproglige kompetencer
 • Praktik i Danmark

  Efter 2½ år på datamatikeruddannelsen skal du i et 3-måneders praktikforløb. Praktikken er ulønnet og foregår typisk i en privat virksomhed. Du kan fx komme i praktik i en IT-virksomhed eller i en virksomheds IT-afdeling.

  Cphbusiness modtager løbende praktikopslag fra virksomheder, der bliver lagt ud på vores hjemmeside, så de er tilgængelige for alle vores studerende.

  Under praktikdelen skal du udarbejde en praktikrapport, hvor det dokumenteres, at læringsmålene for praktikperioden er opfyldt. Praktikforløbet afsluttes med en hovedopgave af ca. otte ugers varighed, hvor du typisk vil tage udgangspunkt i en problemstilling i din praktikvirksomhed. Hovedopgaven eksamineres på Cphbusiness, og så er du uddannet datamatiker.

 • Praktik og studieophold i udlandet

  At tage praktikken i udlandet er en enestående chance for at udvide dine kompetencer og give dit CV et internationalt præg. Praktikken foregår som i Danmark i en virksomhed, hvor de første tre måneder består af praktikarbejde, hvorefter du kan vælge at forsætte med projektarbejde i virksomheden.

  Du har mulighed for at tage SU'en med dig til udlandet, ligesom du har mulighed for at søge forskellige legater i tillæg afhængig af, hvilket land du vælger.

 • Facts

  Uddannelse

  Datamatiker (erhvervsakademiuddannelse)

  Adresse

  Cphbusiness Lyngby
  Nørgaardsvej 30
  DK-2800 Kgs. Lyngby

  Varighed

  2½ år

  Lektioner pr. uge

  Uddannelsen er en fuldtidsuddannelse. Der er ca. 20 lektioner pr. uge.

  Uddannelsens kerneområder

  • Systemudvikling
  • Programmering
  • Teknologi
  • Virksomheden

  Opbygning

  • 1.-4. semester: Undervisning og projektarbejde.
  • 5. semester: Praktik i ind- eller udland samt projekteksamen.

  Økonomi

  Uddannelsen er SU-berettigende.

 • Eksamen

  2. semester

  Som afslutning på 2. semester skal du op i 1. årsprøve, der tager udgangspunkt i de fire fag, som du har haft på 1. og 2. semester.

  Eksamen er en projekteksamen, som udarbejdes i grupper. Projektet præsenteres af projektgruppen (maks. 30 minutter), hvorefter du skal op i en individuel eksamination á 30 minutter.

  Der gives en individuel samlet karakter ud fra en helhedsvurdering af projektet og den mundtlige præsentation og eksamination.

  3. semester

  På 3. semester skal du op til to eksamener:

  • Programmeringsprøve
  • Netværksprøve

  I programmeringsprøven skal du trække et spørgsmål inden for emneområdet programmering. Spørgsmålet omfatter både teoretiske og praktiske elementer, og du har 80 minutter til at forberede besvarelserne. Herefter eksamineres du mundtligt i 40 minutter. Der gives karakter ud fra eksaminationen.

  Til netværksprøven skal du op i faget computernetværk og distribuerede systemer. Du trækker et spørgsmål inden for faget, hvorefter der eksamineres i 15 minutter. Eksamen bedømmes ud fra bestået/ikke-bestået.

  4. semester

  Afslutningen på 4. semester byder på to eksamener:

  • Specialiseringsprøve
  • Systemsudviklingsprøve

  Specialiseringsprøven er en eksamen i det valgfag, som du har valgt. Eksamensformen tilpasses specialiseringsemnet og fastlægges inden specialiseringsforløbets påbegyndelse. Der gives karakter ved denne eksamen.

  Systemudviklingsprøven består af udarbejdelsen af en rapport og efterfølgende eksamination i denne. Projektdelen går ud på, at I som grupper på 3-4 studerende udarbejder en rapport på baggrund af et udleveret projektoplæg.

  Eksamination er delt op i en præsentationsdel og en individuel del.

  Ved præsentationsdelen har I som gruppe 15 minutter til at præsentere jeres projekt med fokus på det udviklede system. Herefter har eksaminator 15 minutter til at gå i dialog med gruppen omkring det udviklede system. Denne del af eksamen indgår ikke i bedømmelsen af eksamen.

  Ved den individuelle del trækker du et spørgsmål med fokus på et eller flere delemner inden for projektoplæggets emneområder. Herefter gennemføres en eksamination med varighed på 30 minutter.

  Der gives én individuel samlet karakter ud fra en helhedsvurdering af den skriftlige rapport og den individuelle eksamination.

  5. semester

  Som afslutning på uddannelsen skal du på 5. semester op til to eksamener:

  • Praktikeksamen
  • Afsluttende projekteksamen

  Praktikprøven er mundtlig og har en varighed på 30 minutter. Den bedømmes ud fra godkendt/ikke godkendt.

  Prøven i det afsluttende eksamensprojekt tager udgangspunkt i et udarbejdet projekt. Eksamen består i en vurdering af projektets dokumenterede leverancer og et mundtligt forsvar af dette. Der gives én samlet karakter, hvor forsvaret primært anvendes til at sikre, at leverancerne er udarbejdet af eksaminanden og sekundært til mindre justeringer i vurderingen af det faglige niveau.

  Eksamensreglement

  Læs eksamensreglementet.

 • Studievejledning

  Cphbusiness Lyngby

  Nørgaardsvej 30, DK-2800 Kgs. Lyngby

  Åbningstider: mandag - torsdag kl. 9.00 - 14.00

  Telefontræffetider: mandag - torsdag 9.00 - 12.00

  E-mail: counsellinglyngby@cphbusiness.dk

  Studievejledere

    Søren Meyer, telefon: 36 15 45 14

 • Studieordning og bekendtgørelse
Mød datamatikerstuderende, der fortæller om uddannelsen

Få overblikket over det danske uddannelsessystem

Nedenfor kan du se strukturen i det danske uddannelsessystem og få overblikket over Cphbusiness’ uddannelser.

REKTOROle Gram-Olesen UDDANNELSESDIREKTØRGregers Christensen RESSOURCEDIREKTØRJacob Jersild ØKONOMI OG PERSONALETeamleder Lars Peter Brejnrod STUDIEADMINISTRATIONStudieadministrationschef Birgitte Søndergaard Laursen SERVICE OG LOKALITETERServicechef Dan Korsgaard ITIT-chef Kim Mikkelsen SEKRETARIATSpecialkonsulent Ann-Cathrine Andersson SALG OG MARKEDSFØRINGOmrådechef Susanne Rievers SERVICE OG OPLEVELSEOmrådechef John Callisen ØKONOMI OG FINANSOmrådechef Bo Larsen IT OG MULTIMEDIEOmrådechef Lars Bogetoft LABORATORIE OG MILJØOmrådechef Annette Thromsholdt LEDELSE OG KOMMUNIKATIONOmrådechef Jørgen Stilling INNOVATION OG ENTREPRENØRSKABOmrådechef Kirsten Ringgaard CPHBUSINESS INTERNATIONALInternational chef Michael Svejstrup CPHBUSINESS STUDIE OG KARRIERECenterchef Søren Meyer CPHBUSINESS PARTNERCenterchef René Mørkeberg CPHBUSINESS INNOVATIONUdviklings- og innovationschef Frank A. Mathiasen KVALITETKvalitetschef Dorte Schmidt MEDIEMediechef Pernille Jørgensen SMARTLEARNINGChef Tue Bjerl Nielsen Direktion Fagområder Partnerskab med de øvrige erhvervsakademier Tværgående centre Tværgående funktioner Erhvervs- akademi- uddannelse 2-2 ½  år Master- uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse Gymnasial uddannelse Videregående uddannelser Videregående uddannelser UNGDOMS- og VOKSENUDDANNELSER UNGDOMS- OG VOKSENUDDANNELSER Kandidat Fuldtidsuddannelser Uddannelser samtidigt med job (deltid) Universitets- bachelor Grundlæg- gende voksen uddannelse Professions- bachelor 3 ½  år Uddannelser hos Cphbusiness Øvrige uddannelser Arbejds- markeds- uddannelse Professions- bachelor(Top-up)1 ½ år Akademi- uddannelse 3 år Diplom- uddannelse 2-3 år