FoU-aktiviteter

Cphbusiness' forsknings- og udviklingsaktiviteter har deres afsæt i erhvervsakademiets Strategi 2020 - Gør viden til værdi og er tæt knyttet til det samlede vidensarbejde.

Som erhvervsakademi har Cphbusiness til opgave at sikre, at akademiets uddannelser er baseret på viden fra forsknings- og udviklingsaktiviteter (FoU-aktiviteter) og på tendenser inden for den praksis og de erhverv, som uddannelserne retter sig imod.

Grundlaget for forsknings- og udviklingsaktiviteterne

Lovgrundlaget på dette område, er formuleret således:

”Erhvervsakademiet skal med udgangspunkt i sit uddannelsesudbud inden for de tekniske og merkantile fagområder varetage praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter i tæt samspil med det aftagende arbejdsmarked, øvrige uddannelses- og videninstitutioner og det omgivende samfund. 

Forsknings- og udviklingsaktiviteterne har til formål at tilvejebringe ny viden og konkrete løsninger på udfordringer inden for de erhverv og professioner, som erhvervsakademiets uddannelser er rettet mod.” (Kilde: Retsinfo)

Vidensprojekter på Cphbusiness

Når vi taler om FoU-aktiviteter i Cphbusiness' regi, så er der først og fremmest tale om vidensprojekter. Det vil sige projekter, der har til sigte at løse en specifik og præ-identificeret vidensopgave.

Den samlede vidensopgave, hvordan denne udfoldes hos Cphbusiness samt koblingen til uddannelsesopgaven er defineret i Vidensstrategien.

Nedenfor under Igangværende projekter og Afsluttede projekter kan du læse mere om de enkelte FoU-aktiviteter. Her finder du links til projekterne på Erhvervsakademiernes fællesportal www.eaviden.dk, hvor alle forskningsprojekter fra de danske erhvervsakademier er samlet.

 • Igangværende projekter
  • Digitalisering af BtB salgsfunktionen for små & mellemstore virksomheder
   Automatisering og digitalisering af virksomhedens processer udfordrer virksomhedens forsynings-og værdikæde. Mens mange af virksomhedernes øvrige funktioner allerede har taget konsekvensen af denne teknologiske udvikling, er det vores hypotese at BtB salgsfunktionen – specielt i mindre og mellemstore virksomheder, ikke i samme omfang har grebet disse muligheder, som en øget digitalisering betyder for virksomhedens kunderelationer og vækstmuligheder.
   Digitalisering af salgsfunktionen betyder en større oplevet kundeværdi og en øget salgsproduktivitet for de virksomheder, som forstår at kombinere digitalisering af salgsfunktionen (online) med fysiske kunderelationer (offline). Herigennem skabes betydelige konkurrence fordele specielt i forhold til virksomhedens omnichannel strategi.
   Projektets hypotese er, at en stor del af SMV’ere – specielt indenfor BtB – ikke besidder den nødvendige viden i udviklingen af en automatisering og digitalisering af salgsfunktionen.
   Projektleder: Peter Soltoft
  • Datadrevet forretningsudvikling i startups
   ”Datadrevet forretningsudvikling i Startups” adresserer det forhold, at rigtig mange startups har store udfordringer ved at gå fra proof-of-concept fase til proof-of-business, hvilket i praksis betyder, at mange stopper deres aktiviteter, inden der er gået 18 måneder fra lancering.
   Projektet arbejder ud fra en antagelse om at systematisk anvendelse af data som redskab for forretningsudvikling har et stort potentiale hos startup virksomheder. Forudsat at anvendelsen af data kan sættes i de operative rammer, der modsvarer virksomhedernes ressourcer
   Projektleder: Maria Zoey Sommer
  • E-sports Business and Ecosystem – innovation og new business models and possibilities
   E-sports viden inkluderer forskellige baggrunde, herunder markedsføring, spildesign, interaktiv medieteknologi, eventmanagement og e-sportsudøvere. Dette projekt henvender sig til alle business der deltager i e-sports verden, og som udvikler og leverer produkter og services indenfor branchen. Vi har en antagelse om at e-sports industrien vokser i takt med den digitale verden, der bliver større og mere grænseløs. Derfor er der et stigende behov for at forske videre og finde ”best practices” både i mindre og større sportsbegivenheder og ikke mindst i forståelsen af fænomenet i den danske kultur og økonomi.
   Projektleder: Carla Schack
  • Fra plast til mikroplast
   Cphbusiness Laboratorie og miljø har siden foråret 2017 arbejdet med at optimere en metode til opsamling og identifikation af mikroplast i ferskvand. I efteråret 2017 offentliggjorde Cphbusiness resultatet af en undersøgelse af indholdet af mikroplast i drikkevand. Undersøgelsen viste at drikkevandsprøver taget fra 16 husstande alle indeholdt mikroplast.
   Chpbusiness ser projektet som en mulighed for at være helt fremme i feltet om at udvikle valide metoder til bestemmelse af mikroplast, der findes nemlig stadig ikke en standard på området.
   Projektleder: Charlotte Hald Pratt
  • Fremtidens Markedsføring II
   Hvordan kan små og mellemstore virksomheder i rejsebranchen bedre udnytte ny viden og data om forbrugere og forløbet af disses kontakter med virksomheden
   Cphbusiness har i samarbejde med danske SMV rejsebureauer udarbejdet en model for deres kunders customer journey. Modellen er blevet udarbejdet og verificeret ved at gennemføre kvalitative dybdeinterviews med SMV rejsebureauer. Denne model testes i efteråret 2018 ved, at studerende på cphbusiness gennemfører en kvantitativ markedsanalyse af kundernes købsintensioner, forbrug, holdninger etc. Herefter vil selve modellen blive justeret i forhold til kundernes krav, behov og ønsker som analysen vil vise.
   Projektleder: Kjeld Haslund
  • DevOp/Auto-feedback
   Den hastige udvikling indenfor IT området betyder at der er et paradigmeskifte på vej, idet udvikling og anvendelse tendentielt smelte sammen. Dette paradigmeskifte har en masse praktisk (metodiske og tekniske) implikationer som en række virksomheder aktuelt arbejder med. Nærværende projekt adresserer denne problemstilling.
   I samarbejde med virksomheden Praqma arbejdes der med at udforske de udfordringer og muligheder som DevOp har i forhold til indførelse i en organisation
   Projektleder: Anders Kalhauge
  • Fremtidens Spedition
   Periode: 1. januar 2018 til 31. december 2018.
   Projektet skal tilføre betydelig ny viden om denne del af logistikområdet, dels gennem samarbejde med virksomheder, dels gennem inddragelse af bestående forskning på de delområder, hvor denne måtte findes. 
   Projektleder: Søren Schulian
  • Retail Reinvented
   Periode: 1. april 2016 til 1. december 2019.
   Retail Reinvented er et netværksprojekt, der vil fokusere på de udfordringer, som dansk detailhandel aktuelt står over for.
   Projektleder: Jan-Christian Haxthausen
  • Fremtidens Markedsføring
   Periode: 1. august 2017 til 31. maj 2018.
   Problemstillinger, metoder og kompetencer i en markedsføring kontekst i dagens Danmark og forventninger til udviklingen indenfor de nærmeste tre år.

  Se en oversigt over alle igangværende Cphbusiness-projekter på eaviden.dk.

 • Afsluttede projekter
  • NICE
   Periode: 1. januar 2014 til 31. august 2017.
   NICE er en forkortelse for New Innovative Customer Experiences, og det er et projekt, der har fokus på at kortlægge, forstå og forbedre serviceoplevelser.
   Projektleder: Maria Kirstine Lovén
  • Kultur i et innovationsperspektiv
   Projektet består af flere dele. Foreløbigt er følgende delprojekter publiveret som conference papers på den årlige EuroChrie konference for forskere og undervisere i turisme og hospitality.
   Kontaktperson: Henrik Vejlgaard
  • Fokus på entreprenørskab
   Periode: 1. juli 2014 til 31. december 2016.
   Projektets formål er at udvikle og implementere et nyt koncept for start-up miljøer på Cphbusiness, så institutionen kan medvirke til, at der etableres flere nye, bæredygtige virksomheder.
   Kontaktperson: Marie Helles
  • Ledelse af unge
   Periode: 1. februar 2016 til 30. september 2016.
   Et komparativt studie af præferencer, værdier, holdninger hos den unge generation sammenholdt med Human Resource chefers forventninger til de unge.
   Projektleder: Jørn Helder
  • Ledelse af unge fase 2
   Periode: 29. maj 2017 til 31. december 2017.
   Projektet vil forsøge at kvalificere den viden, vi har omkring ledelse af unge mellem 18 og 26 år.

  • Cphbusiness TrackingActivity
   Periode: 2. november 2015 til 1. marts 2016.
   Quantified Self bølgen tager i disse år for alvor fart og den enkeltes mulighed for at optimere sin adfærd på baggrund af data fra sensorer vokser.
   Projektleder: Cecilie Stougaard
  • Fremtidens ledelse som vilkår i dynamiske relation
   Periode: 1. august 2014 til 31. december 2015.
   Med udgangspunkt i behovet for at nytænke læring af ledelse vil projektet sætte fokus på en omkostningsfri og helt central ressource.