Udviklingsprojekter

Cphbusiness' forsknings- og udviklingsaktiviteter er struktureret efter temaer og er en del af erhvervsakademiets Strategi 2020 - Gør viden til værdi.

Cphbusiness’ forsknings- og udviklingsaktiviteter (FoU-aktiviteter) knytter sig alle til erhvervsakademiets udviklingsprogram.

Udviklingsprogrammet præsenterer de temaer, som Cphbusiness’ samlede udviklingsindsats er struktureret efter, og som er fastlagt ud fra erhvervsakademiets Strategi 2020 - Gør viden til værdi, samt erhvervsakademiets udviklingskontrakt, der er aftalt med Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Der er disse temaer i Cphbusiness’ udviklingsprogram:

 1. Samskabende læring med erhvervslivet
 2. Fremtidens uddannelse og læring 

På denne side kan du læse mere om de enkelte udviklingsprojekter.

Samskabende læring med erhvervslivet

På Cphbusiness ser vi praksisbaseret forskning og udvikling som en samskabende læring mellem virksomheder, studerende, medarbejdere og andre videninstitutioner. Projekterne under Samskabende læring med erhvervslivet sigter på produktion af ny viden til gavn for det pågældende erhvervsområde og de af Cphbusiness’ uddannelser, som retter sig mod dette område.

I den samskabende læring er især de studerendes obligatoriske praktikforløb samt deres afgangsprojekter med tilhørende vejledning en afgørende ressource, der kan målrettes tematiserede problemstillinger inden for et givent erhvervsfelt.

Med dette afsæt har vores udviklingsprojekter under temaet Samskabende læring med erhvervslivet det til fælles, at de alle:

 • er erhvervsrettede projekter med et klart forretningsmæssigt sigte inden for det givne erhvervsfelt;
 • involverer en bred kreds af virksomheder, studerende og undervisere på en eller flere af de uddannelser, som retter sig mod det givne erhvervsfelt;
 • sikrer en umiddelbar omsætning af den anvendelsesorienterede, nye viden for deltagende virksomheder, studerende og undervisere;
 • sikrer omsætning af den nye viden i kommende læringsforløb på de aktuelle uddannelser;
 • kvalificeres i uddannelsesudvalgene inden for de respektive erhvervsfelter.

Herunder kan du læse mere om de enkelte udviklingsprojekter under temaet Samskabende læring med erhvervslivet.

 • Finansbachelorernes karrieremuligheder og -valg

  Formålet med projektet er at afdække i hvor høj grad den finansielle sektor

  • ansætter vores finansbachelorer, der har været i praktik i den pågældende virksomhed;
  • kan bruge de kompetencer, som de studerende udvikler i forbindelse med deres uddannelse;
  • kan imødekomme dimittendernes karriereønsker og dermed fastholde dem.

  Projektet skal være med til at skabe viden om, hvorvidt Cphbusiness' samarbejde med aftagervirksomhederne kan blive en af virksomhedernes vigtigste rekrutteringsplatforme for finansbachelorer i fremtiden. Desuden afdækkes, om de nye studerende opfatter de fem brancher, som finansbacheloruddannelsen retter sig mod, som attraktive karriereveje.

 • Retail Reinvented

  Retail reinventedRetail Reinvented er et netværksprojekt, der fokuserer på de udfordringer,
 som dansk detailhandel aktuelt står over for. 
Det er målet for projektet at inspirere, undervise, udvikle ideer og formidle viden, der kan styrke dansk detailhandel i den skærpede konkurrence på detailmarkedet. Retail Retail Reinvented er forankret i Cphbusiness, og projektets partnere tæller bl.a Dansk Erhverv, IBM, Microsoft, MOE og COOP.

  

Igennem samarbejdsprojekter mellem studieteams fra Copenhagen Business Academy, teknologiske partnere og en række detailkæder, detailbutikker, kapitalkæder, centre og indkøbsgader vil projektet kortlægge og analysere detailhandlen med fokus på fem perspektiver:

  • Kundeoplevelser

  • Butiksdrift, butiksstruktur, forretningsmodeller mv.

  • Forbrugeradfærd

  • Teknologianvendelse

  • Kompetencebehov  Med disse perspektiver som udgangspunkt vil projektet afprøve og pege på konkrete løsninger, innovative koncepter og behov for kompetenceudvikling.

 • Miljønetværk Nordsjælland

  Der findes i dag velfungerende, tværinstitutionelle miljønetværk i alle andre landsdele end på Sjælland.

  Netværkene består af virksomheder og kommuner, der støtter hinanden i at efterleve krav på miljøområdet og at indføre miljøledelse. Miljønetværk Nordsjælland vil blive det 6. netværk i familien og dermed udfylde tomrummet af netværk på Sjælland.

  En central idé med MNN (Miljønetværk Nordsjælland) er en støtte til virksomheder i deres miljøarbejde, fx med at indføre miljøledelse, kemikaliehåndtering og tilpasning til den nye miljødagsorden.

  Cphbusiness' interesse i MNN er muligheden for at interagere med virksomheder i en samspilsplatform omkring de emner, som miljøteknolog- og laborantstuderende berører i uddannelsesforløbet.

  Sammenfattende tegner dialogen med interessenter følgende billede af de funktioner, MNN skal varetage for at skabe værdi for medlemmerne:

  • Netværket skal være en katalysator for virksomhederne i deres miljøarbejde.
  • Netværket skal være en samspils-platform for virksomheder, myndigheder, Cphbusiness og andre uddannelsesinstitutioner, til gavn for alle parter.
  • Netværket skal være projektformidler og visitator.

  Det forventes, at etableringen af MNN vil kunne tilføre en mulighed for

  • dialog virksomheder imellem;
  • dialog virksomheder og deres tilsynsmiljømyndighed imellem;
  • samspil mellem netværkets medlemmer og uddannelsesinstitutioner
  • at tilføre stor viden til gavn for alle parter;
  • at danne grundlag for en tæt kontakt mellem studerende og netværkets medlemmer til gavn for begge parter.
 • NICE – New Innovative Customer Experience

   

  NICE er en forkortelse for New Innovative Customer Experiences, og det er et projekt, der har fokus på at kortlægge, forstå og forbedre serviceoplevelser.

  Formålet med NICE er at arbejde med serviceinnovation inden for turisme. Der skal skabes begejstring for de unikke serviceoplevelser i tæt samarbejde med virksomheder, organisationer og forskere for at sikre, at vi i Danmark leverer service i særklasse.

  I første omgang har vi fokus på at skabe NICE-service i Hovedstadsregionen, men projektets erfaringer og viden skal efterfølgende overføres til en national bevægelse.

  På Cphbusiness arbejder vi med NICE på den måde, at vores studerende og deres vejledere involveres som en vigtig del af dataindsamlingsprocessen til både projektets ph.d. og til udvikling og kvalitetssikring af vores videngrundlag inden for fagområdet Service og Oplevelse. Projektet har stor fokus på at opbygge en tæt kontakt til virksomhederne og er på den måde med til at tage pulsen på, hvordan der arbejdes med service ude i 'den virkelige verden'.

  Drømmen er, at NICE bliver et begreb, som alle, der arbejder med service, adopterer i deres måde at tale om og levere service på.

  Links

  Medieomtale

Fremtidens uddannelse og læring

Projekterne under Fremtidens uddannelse og læring sigter på at udfordre det klassiske uddannelsesparadigme med henblik på at opnå en stadig bedre effekt af læringsindsatsen på de enkelte uddannelser.

Udviklingsprojekterne under Fremtidens uddannelse og læring sætter fokus på medudviklingen af en fremtidig uddannelsesmodel, der understøtter:

 • at de studerende uddannes til helhedskompetencer;
 • at de studerendes entreprenante mindset udvikles;
 • at de studerendes talenter identificeres og udvikles;
 • at de studerende er aktive medborgere i deres egen læringsproces;
 • digitaliseringstiltag, der imødekommer de studerendes forskellige læringsstile;
 • en samskabende teamindsats fra medarbejderne på Cphbusiness;
 • en videndeling mellem de enkelte underviserteams, på tværs af Cphbusiness og på tværs af eksterne interessenter.

Cphbusiness har en eksperimentel tilgang til fremtidens uddannelse og læring, hvor gode resultater implementeres successivt.

Herunder kan du læse mere om de enkelte udviklingsprojekter under temaet Fremtidens uddannelse og læring.

 • Digitalisering af læring

  Projektet Digitalisering af læring i forhold til fremtidens uddannelsesmodel er et IT-didaktisk projekt, der tager sit udgangspunkt i et etableret framework for didaktisk design (Conole, 2012).

  Formålet er at forankre fremtidens uddannelsesmodel på alle Cphbusiness’ afdelinger ved at foreslå en planlægningsmodel for undervisning, som i vid udstrækning benytter teknologiske hjælpemidler som løftestang.

  Projektet tilbyder akademiets undervisere anvendelseskompetencer af relevante teknologier, som kan bruges som værktøjer til at fremme organisationens ønskede pædagogiske metodik. En metodik, der har fokus på samskabende læring, eksplorative og praksisnære tilgange. En metodik, der ændrer underviserrollen til en facilitatorrolle. En metodik, der gør undervisningen modulbaseret. En metodik, der bringer os fra enkeltpraktiserende til team og fra fag til tema.

  Ved etablering af de rette understøttende teknologier kan vores undervisere tage nye undervisningsmetoder til sig og lette overgangen til den nye facilitatorrolle. Dette vil ligeledes skabe grobund for Personalised Learning for de studerende med højt fokus på egenaktivitet.

 • Fokus på entreprenørskab

  Projektet vil understøtte iværksætterlysten i Danmark, bidrage til udviklingen af bæredygtige virksomheder og udvikle entreprenante medarbejdere til Danmark og verden. Det tror vi på, at vi som uddannelsesinstitution bedst gør ved på forskellig vis at arbejde med det entreprenante mindset hos vores studerende.

  Projektet arbejder derfor på:

  • At alle studerende på tværs af uddannelsesområder udfordres entreprenant, uanset om de går på en merkantil, en it- eller en laboratorieuddannelse.
  • At udvikle og drive ekstra aktiviteter ved siden af uddannelserne, hvor den studerende med en helt spæd ide såvel som den studerende med en vækstende virksomhed kan finde fora for videreudvikling og sparring med ligesindede.
  • At videreudvikle vores eksisterende kontorfællesskaber for iværksættere (inkubatoren) til en naturligt integreret del af hele Cphbusiness og med stærk sammenhængskraft til omverdenen.

  I efteråret 2015 søsætter projektet bl.a. PRE/IDEA (åbent workshopforløb for studerende med lyst til at arbejde med idéudvikling) og GROW (netværk for studerende med allerede velfungerende virksomheder).

 • Fremtidens lærings- og uddannelsesmiljø på Nørgaardsvej

  Cphbusiness Lyngby har ændret rammerne for undervisningen således, at der i meget højere grad er samarbejde på tværs af uddannelserne i huset, fokus på tværfaglighed, samarbejde med erhvervet, og især tænkes der læring frem for undervisning. Der uddannes til praksis – derfor skal de studerende lære at lære gennem praksis.

  Der bruges ikke længere traditionelt skema og fag, men arbejdes i stedet for i 3-ugers-moduler, som afsluttes med fx en projektfremlæggelse. De studerende demonstrerer således deres viden og får feedback hver 3. uge.

  Ved at give de studerende afrapporteringer hver 3. uge genskabes den samme motivation og modtagelighed for læring som erhvervsaktive har på efteruddannelse, hvor det lærte skal bruges straks. De får den nødvendige grundviden, så den giver mening her og nu. Interesse og aktivitet stiger mærkbart, når det lærte anvendes i modulets projekt. De studerende bliver i højere grad indstillede på selv aktivt at skabe læringen i samarbejde med hinanden og underviserne.

  I stedet for at være fageksperter, bliver underviserne i højere grad facilitatorer, der i teams skaber et meningsfyldt flow i modulet, giver grundviden, giver feedback, vejleder og stiller gode spørgsmål. På den måde bliver viden og læring samskabt mellem de studerende og undervisere.

  Det problemorienterede arbejde i projekterne har fokus på at udvikle kompetencer hos de studerende, som kan anvendes i praktik og efterfølgende jobs. Det, de studerende skal lære, prioriteres således ud fra, hvad der kan anvendes direkte i erhvervet.

  De studerende anses for at være en ressource, som er helt essentiel for skabelsen af læring.

 • Internationalisation at home

  Projektets formål er at kortlægge, hvordan danske og internationale hold sammen kan løfte studiemiljøet og kvaliteten i Cphbusiness’ uddannelser. På baggrund af kortlægningen leveres anbefalinger til, hvordan vi på Cphbusiness kan optimere og udfolde denne ambition både i teams og på uddannelserne.

  Projektet vil evaluere gevinsten ved at have både danske og internationale hold, herunder hvad det betyder for læringsmål og læringselementer, og hvad det kræver af internationale kompetencer hos underviserne, der skal supportere et sådant internationalt læringsmiljø – samt hvordan det gøres operationaliserbart i de enkelte teams på uddannelserne. Kort sagt, hvordan vurderes værdien af at have internationale studerende i vores uddannelsesmiljø, og hvordan kan dette skærpes og dermed være med til at skabe en merværdi for alle studerende.

  Herudover skal projektet bruges til at udvikle alle Cphbusiness’ uddannelser og læringsaktiviteter gennem samlæsning og projekter på tværs af danske og internationale hold, således at vores kommende dimittender besidder de (internationale) kompetencer, som erhvervslivet efterspørger.

  Tesen er, at dette ikke alene opnås ved at 'oversætte' danske uddannelser til engelsk, men at de internationale hold i tillæg hertil tilfører værdifulde netværk og oplevet kulturforståelse gennem blandede studiegrupper.

  Projektet tager udgangspunkt i Cphbusiness Lyngby’s virkelighed. Der vil være høj fokus på inddragelse af studerende og undervisere på såvel rene danske forløb som de internationale forløb. Som eksempel herpå kan nævnes fokusgrupper med studerende, interview af undervisere, evaluering af tidligere og planlagte læringsaktiviteter med et internationalt aspekt.

 • Ledelse af Unge

  Overordnet vil projektet Ledelse af unge undersøge, hvad der skal til for at lede og kvalificere ledelse af unge. Projektet vil identificere centrale karakteristika, forventninger og værdier hos relevante udvalgte dele af den unge generation (16-25 år) og i forhold til Cphbusiness’ strategi og mål forsøge at etablere en ramme, inden for hvilken ledelse af unge kan kvalificeres.

  Den unge generation er også som den første generation vokset op med diverse elektroniske muligheder (mobiltelefoner, internet, sociale medier etc.). De er vokset op med konstant tilgængelighed. Den erfaring er ikke isoleret til privatsfæren, men bringes med ind i erhvervslivet, hvor de antageligt også i et eller andet omfang forventer 24/7-tilgængelighed i form af den anerkendelse (fx facebook-likes), som de er vant til både at give og modtage. Deres krav til ledelse er formentlig således, at ledelse er synlig, hurtig, kontinuer, tilgængelig og tilstedeværende. Som leder forventes man således at være online tilgængelig både via mail, mobil og digitale medier etc. Også klassiske mødeformer problematiseres med den nye generation, som foretrækker uformelle møder (måske hubs), hvor de kan udveksle ideer, få drøftet forskellige tematikker, finde relevante sparingspartnere etc.

  Ledelse af unge vil bidrage til at kvalificere uddannelserne på Cphbusiness ved at afdække, hvilke forhold virksomhedsledelser fremover skal være opmærksomme på i relation til, at den unge generation kommer ud på arbejdsmarkedet.

  Ved at blive klogere på, hvad der karakteriserer de unge, bliver vi også klogere på, hvad der karakteriserer samfundet - herunder værdier, præferencer etc. Og vi kan med udgangspunkt i de genererede resultater blive klogere på, hvordan vi skal tilgå de unge, når det drejer sig om læring, men ikke mindst når det drejer sig om, hvordan vi som ledere skal få det bedst mulige ud af dem til gensidig glæde.

  Læs hele rapporten her.

 • Nye fællesforløb

  Projektet Nye fællesforløb fokuserer på at udvikle et nyt, internationalt fællesforløb for studerende i og udenfor Europa.

  Uddannelsesforløbet forventes at være på AP/Bachelor-niveau, så danske studerende har muligheden for at læse på engelsk i et internationalt miljø.

  Uddannelsesforløbet bliver udviklet i samarbejde med udvalgte internationale partnere, der kan matche Cphbusiness’ markedsføringsøkonomuddannelse. Hensigten er, at de studerende får en mere international profil med enten en dobbelt grad/eller eksamensbeviser fra flere uddannelsesinstitutioner for deltagelse i samme undervisningsforløb.

  I projektet undersøges det i øjeblikket, om der kan laves et samarbejde vedrørende virtuel undervisning, da der under projektets forløb er opstået interesse herfor. Derudover undersøges mulighederne for at lave et fælles virksomhedsspil for både Cphbusiness’ studerende og studerende fra internationale samarbejdspartnere, samt på mulighederne for at etablere et semesterbytte for de studerende.

  Projektet vil i sine overvejelser forsøge at inddrage det danske erhvervsliv i vurderingen af, hvilke universiteter, der kunne være relevante at inddrage i projektet. Dette, fordi der ønskes sammenhæng mellem erhvervslivet som aftagere af de studerende og et mere aktivt samspil mellem studierelevante cases, erhvervslivet og vores uddannelse.

 • Vidensløjfen

  Projektet har til formål systematisk at opsamle og behandle information omkring værdiskabelse i praktik. Projektet definerer, hvorledes praktik kan indgå i vidensproduktion, vidensomsætning og kvalitetssikring af uddannelsernes relevans. 

  Projektet har effekter i flere retninger:

  • Synliggør den direkte værdiskabelse gennem praktik.
  • Bidrager til viden om diverse temaer og udviklingstendenser i erhvervslivet med relevans for uddannelsen.
  • Bidrager til at sikre, at Cphbusiness' uddannelser løbende tilpasses erhvervslivets behov.

  Projektet vil gøre informationen om værdiskabelse i praktik nemt tilgængelig for hver uddannelse - til glæde for erhvervslivet, Cphbusiness, undervisere, fremtidige studerende og andre interessenter.

  Projektet vil bidrage til at skabe et overblik over værdiskabelsen i praktik, med relevante temaer og udviklingstendenser, som kan bruges til at tilpasse uddannelserne i fremtiden.

 • Vidensløjfen 2.0

  Vidensløjfen skal med afsæt i Cphbusiness’ videnstrategi sikre, at Cphbusiness arbejder med systematisk sikring af uddannelsernes videngrundlag. 

  Projektet har derfor til formål at udvikle en model, som på overordnet og strategisk niveau skal kunne bruges til at identificere, beskrive og systematisere de processer og dynamikker, der skaber ny faglig viden i uddannelserne i Cphbusiness.

  Projektets mål

  Projektets mål er:

  • Udvikling af model som på overordnet og strategisk niveau skal kunne bruges til at identificere, beskrive og systematisere de processer og dynamikker, der skaber ny faglig viden i uddannelserne i Cphbusiness.
  • Udvikling af politik og retningslinjer for kvalitetssikring af uddannelsernes vidensgrundlag på baggrund af eksisterende praksis og relevant eksisterende viden samt de nye eksterne krav, mm.
  • Dernæst implementering af politikken i pilotfase på udvalgte områder i samarbejde med relevante områdechefer og andre medarbejdere på områderne. Eventuelt en revision baggrund af erfaringerne fra pilotfasen og andet relevant input.
  • Endelig fuld implementering af politikken på alle syv programområder på Cphbusiness i tæt samarbejde mellem uddannelsesdirektør, videnchef og de syv områdechefer og andre medarbejdere på områderne.