Sådan søger du

På miljøteknologuddannelsen er der studiestart sommer. Læs, hvordan du søger ind her:

Hvis du ikke er blevet optaget, kan du finde ledige pladser og læse mere her:

Åbent hus 2. og 3. maj 2018 Læs mere om åbent hus

Jeg vil helt klart anbefale uddannelsen til alle, der interesserer sig for miljøet og vil gøre en forskel.

Jesper, miljøteknologstuderende

Fakta om miljøteknolog

2 år
Erhvervsakademiuddannelse
Dansk
Studiestart: Sommer og vinter
Cphbusiness Laboratorie og Miljø i Hillerød
Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00 (kvote 2) og 5. juli kl. 12.00 (kvote 1)

Hvad kan du bruge uddannelsen til?

Som miljøteknolog får du en uddannelse med jobmuligheder i en bred vifte af virksomheder, hvor du vil spille en central rolle i virksomhedens miljøarbejde. Du vil fx kunne arbejde med:

 • Prøvetagning i felten
 • Bæredygtighed i virksomheder
 • Databehandling og afrapportering
 • Kemikaliehåndtering – færre skadelige kemikalier
 • Affaldshåndtering
 • Internationale projekter i fx Afrika og Asien

Prøv en dag som studerende

Du kan komme i studiepraktik for en dag og opleve livet som miljøteknolog-studerende. Her følger du undervisningen sammen med en klasse, og du møder studerende og undervisere. Kender du nogen, du vil følges med, kan I melde jer til samme dag.

Der er studiepraktik hver dag kl. 8.15 – 15.00. Tilmeld dig på sms: Send “Studiepraktik” til 24 67 83 97. Det koster almindelig sms-takst.

Gå i dybden med uddannelsen til miljøteknolog

Uddannelsen til miljøteknolog tager to år og er en kombination af teori, praktisk arbejde i felten og i laboratoriet samt ekskursioner til mange forskellige virksomheder. 

Som miljøteknolog kan du beskæftige dig med:

 • Prøvetagning af jord, spildevand, grundvand, støj og røggas.
 • Kortlægning af virksomhedens miljøbelastninger.
 • Intern og ekstern kommunikation af virksomhedens miljø-, arbejdsmiljø- og CSR-aktiviteter.
 • Kemikaliestyring, klassificering af stoffer og substitution af farlige stoffer.
 • Miljøregulering og tilsyn.
 • Planlægning og gennemførelse af virksomhedens affaldshåndtering og kommuners affaldsplaner.
 • Planlægning og praktisk rådgivning i rådgivningsvirksomheder vedrørende håndtering af spildevand og affald.

Studiemiljø og undervisningsform

Undervisningen foregår i et moderne og nært studiemiljø. Undervisningen foregår i hold på ca. 25-30 studerende tilknyttet et lærerteam.

Undervisningsformen er temaorienteret, og undervisnings- og arbejdsformerne er afvekslende.

Der er i stigende grad fokus på den enkelte studerendes internationale kompetencer i løbet af temaerne, og det vil fremadrettet også være muligt at arbejde med innovative processer som en del af valgfagsperioden.

Læs miljøteknologi på deltid

Er du i job, og kunne du tænke dig at læse miljøteknolog på deltid, så kan du tage vores akademiuddannelse i miljøteknologi.

 • Adgangskrav og optagelse

  Studiestart 

  • Sommeroptag i september

  Ansøgningsfrist  

  Her finder du ansøgningsfrister for sommeroptag.

  Adgangskrav 

  Du kan søge om optagelse under kvote 1 med følgende uddannelser:

  • Studentereksamen (stx)
  • Højere forberedelseseksamen (hf)
  • Højere handelseksamen (hhx)
  • Højere teknisk eksamen (htx)
  • Gymnasialt indslusningsforløb (GIF)
  • EUX (studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse)

  Søger du om optagelse med én af ovenstående uddannelser, er det et krav, at du har bestået kemi på C-niveau eller bioteknologi på A-niveau, samt matematik på C-niveau.

  Du kan søge om optagelse under kvote 2 med følgende uddannelser:

  • 3-årig erhvervsuddannelse (påbegyndt efter 1. august 2015). Søger du om optagelse med en 3-årig erhvervsuddannelse (påbegyndt efter 1. august 2015) er det et krav, at du har bestået kemi på C-niveau eller bioteknologi på A-niveau, samt matematik på C-niveau.

  Har du ikke dansk som modersmål, og har du ikke aflagt din adgangsgivende eksamen på dansk, skal du have bestået en af følgende prøver:

  • Studieprøven i dansk (se evt. www.ug.dk
  • Dansk på niveau A

  Har du svensk eller norsk som modersmål, er du fritaget fra dette krav.

  Læs om

  Hvordan du søger ind ved sommeroptag.

  Optag på kvote 2

  Miljøteknolog: 50 %

  Hvordan vurderes kvote 2-ansøgninger?

  Kvote 2-ansøgninger vurderes på baggrund af følgende kriterier i en helhedsvurdering:

  • Kvotienten fra den adgangsgivende eksamen
  • Karakterer i kemi og matematik på højere niveauer
  • Relevant erhvervserfaring
  • Relevant supplerende uddannelse
  • Uafsluttet videregående uddannelse
  • Motiveret ansøgning
  • Andet: Værnepligt, højskole- eller udlandsophold, frivilligt arbejde
 • Studiets opbygning

  Miljøteknologuddannelsen tager to år og er bygget op omkring fire semestre.

  Skoledelens tre semestre er opdelt i otte temaer, der sikrer en tværfaglig, teoretisk og praktisk indføring i uddannelsens centrale emner.

  4. semester er 3 måneders praktikforløb og 2 måneders projektarbejde, hvor du får mulighed for at bruge de kvalifikationer, du har opnået gennem uddannelsen, i praksis.

  Praktikdelen kan enten foregå på en offentlig eller privat arbejdsplads i Danmark eller i udlandet.

  Læs mere om semestrenes opbygning

 • Muligheder for videreuddannelse og job

  Muligheder for videreuddannelse

  Du har følgende muligheder for top up på miljøteknologuddannelsen:

  Muligheder for job i følgende områder

  • Føde- og drikkevareindustrien
  • Handelsvirksomheder
  • Medicinalindustrien
  • Bygge og anlæg
  • Tekniske forvaltninger
  • Miljøkontrollaboratorier

  Brancher, løn og gennemførelse

  Du kan finde mere information om uddannelsen i Uddannelseszoom. Her kan du finde blandt andet se, hvilke brancher færdiguddannede fra uddannelsen arbejder i, hvilken løn en færdiguddannet fra uddannelsen i gennemsnit får, og hvor lang tid det tager en gennemsnitlig studerende at gennemføre uddannelsen.

  I Uddannelseszoom har du også mulighed for at sammenligne informationer om uddannelsen med andre uddannelser på netop parametrene branche, løn, iværksætteri, gennemførsel, frafald og ledighed.

 • Læringsmiljø og studieaktiviteter

  På Cphbusiness ser vi det som vores vigtigste opgave at bidrage til, at du kan udvikle dig, så du kan være med til at skabe fremtidens erhvervsliv.

  Cphbusiness’ studieaktiviteter sigter derfor på at udvikle dine faglige og personlige kompetencer, så du kan navigere i en organisation og skabe værdi på en arbejdsplads eller starte og drive egen virksomhed.

  Studieaktiviteter

  Vi tror på, at du lærer bedst ved at arbejde med konkrete problemstillinger og prøve tingene af i praksis. Derfor er vores studieaktiviteter i mindre grad fokuseret på traditionel undervisning og i højere grad bygget op om aktiviteter, hvor du selv spiller en aktiv rolle. Du får medansvar for og indflydelse på din egen læring. Feedback indgår derfor som et vigtigt element i studieaktiviteterne.

  Studieaktiviteterne vil ud over traditionel undervisning omfatte projektarbejde, casearbejde og opgaveløsning, hvor du gennem samarbejde og dialog løser konkrete opgaver sammen med dine medstuderende og med dine undervisere som vejledere og facilitatorer. Du vil også blive udfordret med digitale studieaktiviteter. En stor del af studiearbejdet foregår som gruppearbejde, og du skal derfor være indstillet på at samarbejde med de forpligtelser, der ligger i dette.

  På Cphbusiness er alle uddannelser tilrettelagt som fuldtidsstudium. Vi forsøger dog at skabe rammer, hvor du både kan studere på fuld tid og passe et fritidsarbejde, så du samtidig med dit studie kan styrke dine erhvervskompetencer. Derfor har du typisk to halve eller en hel skemafri dag per uge, som du kan bruge på dit studiejob, sammen med din studiegruppe eller på din egen forberedelse. Du skal dog forvente, at dit fritidsarbejde primært skal placeres aften og weekend.

  Uddannelse med en verden af muligheder

  På Cphbusiness giver vi dig mulighed for, at du allerede under dit studie kan opbygge og udfolde dine globale, interkulturelle og sproglige kompetencer gennem studieaktiviteter, hvor du samarbejder med studerende fra mange forskellige steder i verden. Som en naturlig del af studiet vil der derfor være undervisningsaktiviteter på engelsk og engelsksproget undervisningsmateriale.

  På alle uddannelser indgår der desuden et obligatorisk praktikforløb, hvor du kan vælge at prøve dine kompetencer af i en virksomhed i udlandet eller i en international virksomhed i Danmark. Derved ruster du dig til det globale arbejdsmarked, der venter dig, når du er færdig med dit studie.

  Hvad vi forventer af dig som studerende

  Aktiv deltagelse i studieaktiviteterne på Cphbusiness er i høj grad med til at klæde dig på til dit fremtidige job. Derfor forventer vi, at du:

  • deltager aktivt i studieaktiviteter med undervisere, i studiegruppe og individuelt
  • deltager i en blanding af studieaktiviteter (for eksempel projektarbejde, workshops, digitale læringsaktiviteter og traditionel undervisning)
  • gerne vil lære i grupper sammen med medstuderende med en mangfoldig baggrund
  • arbejder fuld tid med dit studie – det vil sige cirka 40 timer ugentligt ud over et eventuelt studiejob
  • gerne vil udfordres på dine internationale og sproglige kompetencer
 • Praktik i Danmark

  Efter halvandet år på miljøteknologuddannelsen afsluttes uddannelsen med tre måneders praktik og to måneders projektarbejde. Praktikken er SU-berettigende og foregår enten i en privat virksomhed eller i en offentlig forsyningsvirksomhed. Praktikvirksomheder kunne fx være Niras, Cowi, Vestas, Novo Nordisk, Nordvand, sygehuse, kommuner, genbrugsstationer eller rensningsanlæg.

  Cphbusiness Laboratorie og miljø støtter dig i din praktiksøgning ved bl.a. at vejlede dig i skrivning af ansøgning og samtaleteknik samt i visse tilfælde at etablere virksomhedskontakten.

  Under praktikdelen skal der udarbejdes en praktikrapport, hvor det dokumenteres, at læringsmålene for praktikperioden er opfyldt.

  Praktikken afsluttes med et projekt af ca. ti ugers varighed, som eksamineres på Cphbusiness Laboratorie og Miljø.

 • Praktik og studieophold i udlandet

  At komme i praktik i udlandet er en enestående chance for at udvide dine kompetencer og give dit CV et internationalt præg.

  Praktikken foregår som i Danmark i en privat eller offentlig virksomhed.

  Praktik i udlandet vil ofte være ulønnet. Hvis det er tilfældet, kan du i modtage SU i praktikperioden. Det er også muligt at søge forskellige legater, afhængigt af hvilket land der vælges.

  Cphbusiness Laboratorie og Miljø har for nyligt bl.a. haft miljøteknologstuderende i praktik i Sverige, Uganda, Filippinerne og England.

  Det vil også være muligt at tage kortere studieophold i udlandet i løbet af skoledelen.

  Tendensen er, at antallet af studerende, der tager et studie- eller praktikophold i udlandet, er stigende, og vores mål er, at 25% tager dele af uddannelsen i udlandet.

  Hvis du er interesseret i et udlandsophold, kan du henvende dig til skolens internationale koordinator, Maria Baunbæk: e-mail: mbau@cphbusiness.dk.

 • Facts

  Uddannelse

  Miljøteknolog (erhvervsakademiuddannelse)

  Adresse

  Cphbusiness Laboratorie og Miljø
  Peder Oxes Allé 2
  3400 Hillerød
  Telefon: 36 15 45 06

  Varighed

  To år.

  Uddannelsen er en fuldtidsuddannelse.

  Eksempler på indhold 

  • Renere teknologier
  • Miljø- og arbejdsmiljøledelse
  • Biodiversitet
  • Renseprocesser
  • Ressourceoptimering
  • Lovgivning

  Valgfag

  Valgfrit uddannelseselement inden for fx prøvetagning, affaldshåndtering, kemikalielovgivning, miljøgodkendelser/miljøredegørelser.

  Opbygning 

  Halvandet år på skole efterfulgt af tre måneders praktik og to måneders projektarbejde. Skoledelen er opbygget i temaer af 3-7 ugers varighed. Et tema kan fx være rensning, prøvetagning og jordforurening eller klima.

  Økonomi

  Uddannelsen er SU-berettigende under skoleforløbet og i praktikken.

  Forventet materialeafgift: 4.000 kr. til bøger m.m. på hele uddannelsen.

  Det forventes, at den studerende medbringer egen PC med Microsofts Office-pakke eller tilsvarende.

  Gratis brug af printer og kopiering af undervisningsmateriale.

 • Eksamen

  Obligatoriske læringsaktiviteter

  På uddannelsen er der obligatoriske øvelser, afleveringsopgaver og tematest (mundtlige og skriftlige). De obligatoriske læringsaktiviteter betragtes ikke som eksamener, men som en del af læringsprocessen, der skal dokumentere, at du er studieaktiv.

  Det er en forsætning for at blive indstillet til eksamen, at man har opfyldt de obligatoriske læringsaktiviteter.

  Eksamener

  1. semester

  • Prøve 1

  Der trækkes lod blandt et antal opgaver, der tager udgangspunkt i cases inden for de første tre temaer.

  Den studerende får ca. 48 timer til at udforme en skriftlig besvarelse, herunder de konkrete opgaver og spørgsmål. Efter besvarelsen er afleveret, er der ca. 24 timer til forberedelse af en fremlæggelse, der anvendes til den mundtlige eksamen.

  Den mundtlige og skriftlige del vægtes ligeligt.

  Prøven er med intern censur, og der gives karakter efter 7-trinsskalaen.

  2. semester

  • Prøve 2

  En fire timers skriftlig prøve med hjælpemidler. Prøven dækker bredt læringsmålene fra temaerne på 2. semester.

  Prøven er med ekstern censur, og der gives karakter efter 7-trinsskalaen.

  3. semester

  • Prøve 3

  En virksomhedscase, der arbejdes med i løbet af 3. semester, og som dokumenteres i en rapport. Derefter holdes mundlig gruppeeksamination, hvor rapporten fungerer som eksaminationsgrundlag.

  Prøven er med intern censur, og der gives karakter efter 7-trinsskalaen.

  • Prøve 4

  Et projektarbejde i den valgte valgfagsretning med tilhørende posterpræsentation, notat og mundtlig eksamination.

  Den mundtlige del, notatet og posteren vægtes ligeligt.

  Prøven er med intern censur, og der gives karakter efter 7-trinsskalaen.

  4. semester

  • Praktikprøven

  En skriftlig rapport, der afleveres i slutningen af praktikperioden. Den studerendes udbytte af praktikken evalueres via en skriftlig rapport, hvor den studerende kort beskriver, hvorledes læringsmålene for praktikperioden er opnået.

  Prøven er med intern censur, og der gives karakter efter 7-trinsskalaen.

  Afslutningsprojektet

  Afslutningsprojektet er en mundtlig prøve med en rapport som eksamensgrundlag.

  Det afsluttende eksamensprojekt gennemføres normalt på praktikstedet, men kan udføres på Cphbusiness Laboratorie og Miljø. Der arbejdes med en problemstilling, og der udarbejdes en projektrapport.

  Evalueringen er en helhedsvurdering af rapporten og den mundtlige del af eksaminationen.

  Prøven er med ekstern censur, og der gives karakter efter 7-trinsskalaen.

  Eksamensreglement  

  Læs eksamensreglementet.

 • Studievejledning

  Cphbusiness Laboratorie og Miljø

  Peder Oxes Allé 2
  DK-3400 Hillerød

  Træffetider: mandag, tirsdag og torsdag kl. 9.00 - 11.00
  Telefontræffetider: mandag – torsdag kl. 9.00-11.00

  E-mail: laborant-miljo@cphbusiness.dk
  Telefon: 36 15 45 16

  Studievejledere

  Charlotte Hald Pratt Charlotte Hald Pratt, e-mail: chpr@cphbusiness.dk.

 • Studieordning og bekendtgørelse

  Studieordninger

  * Reglerne om eksamen i denne studieordning gælder ikke længere.

  Bekendtgørelser

  Eksamensreglement  

 • Kom i studiepraktik

  Prøv en dag på Cphbusiness Laboratorie og Miljø

  Går du og overvejer, om miljøteknologuddannelsen er noget for dig, så har vi et tilbud til dig: Kom i studiepraktik for en dag og oplev livet som miljøteknologstuderende!

  Du følger undervisningen sammen med en klasse, og du møder studerende og undervisere.

  Kender du nogen, du vil følges med, kan I melde jer til den samme dag.

  Hvis du vil i studiepraktik, kan du tilmelde dig ved at maile til laborant-miljo@cphbusiness.dk.

  Vi vil derefter kontakte dig og aftale nærmere.

  Vi glæder os til at byde dig velkommen!

  Områdechef Annette Thromsholdt