Whistleblowerordning

Cphbusiness’ mål med en whistleblowerordning er at opdage og tage hånd om eventuelle forhold, som Cphbusiness ikke får kendskab til via andre eksisterende kanaler.

Whistleblowerordningen er et supplement til den direkte og daglige kommunikation på arbejdspladsen, som også omfatter kommunikation om eventuelle fejl og utilfredsstillende forhold og til de formelle klagemuligheder, studerende og medarbejdere har.

Vi ønsker med ordningen:

 • at sikre åbenhed og gennemsigtighed i forhold til ulovligheder og alvorlige uregelmæssigheder på Cphbusiness.
 • at beskytte studerende, ansatte og andre, som indgiver oplysninger til ordningen, og som der modtages underretninger om.
 • at sikre at de indgivne oplysninger bliver anvendt konstruktivt til forbedring, forebyggelse og afværgelse af fejl og ulovligheder på Cphbusiness.
 • Hvem kan der indberettes om?

  Ordningen kan bruges til at indberette om personer, som er tilknyttet Cphbusiness: Medarbejdere, medlemmer af direktionen og bestyrelsen, revisorer, leverandører, samarbejdspartnere og advokater.

  Ordningen kan desuden anvendes til at indberette om studerende ved Cphbusiness, hvis den indberettede forseelse knytter sig til det forhold, at der studeres ved Cphbusiness.

 • Hvad kan der indberettes om?

  Whistleblowerordningen omfatter oplysninger om alvorlige forhold, som er af betydning for Cphbusiness’ opgavevaretagelse. Det vil være en konkret vurdering, hvorvidt der er tale om et sådant forhold.

 • Hvem kan indberette?

  Alle kan indgive en underretning i systemet. Man er anonym, men kan vælge at afgive personoplysninger om sig selv.

 • Hvad er alvorlige forhold?

  Whistleblowerordningen omfatter oplysninger om alvorlige forhold, som er af betydning for Cphbusiness’ opgavevaretagelse. Det vil være en konkret vurdering, hvorvidt der er tale om et sådant forhold.

  Almindeligvis vil det omfatte oplysninger om:

  • Strafbare forhold, som fx overtrædelse af tavshedspligten, misbrug af økonomiske midler, underslæb og bedrageri.
  • Grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen, som fx forvaltningsloven, offentlighedsloven og databeskyttelseslovgivningen.
  • Grove eller gentagne overtrædelser af forvaltningsretlige principper, som fx krav om saglighed og magtfordrejningsgrundsætningen.
  • Grove eller gentagne overtrædelser af væsentlige interne retningslinjer, som fx retningslinjer for gaver, tjenesterejser eller regnskabsaflæggelse.
  • Grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen, som fx chikane.
  • Seksuel chikane, fx uønsket verbal, ikke-verbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed, navnlig ved at skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.
  • Bevidst vildledning af studerende, borgere og samarbejdspartnere.

  Det betyder, at oplysninger om følgende forhold typisk ikke vil være omfattet af ordningen:

  • Overtrædelse af interne retningslinjer om fx sygefravær, rygning, alkohol og brug af kontorartikler m.v.
  • Mindre grove personrelaterede konflikter.
  • Mistanke om studerendes eksamenssnyd.

  Sådanne forhold håndteres i andet regi, som fx af nærmeste leder, HR-afdelingen, arbejdsmiljørepræsentanten eller tillidsrepræsentanten, eller via henvendelse til uddannelsernes ledelser.

  Hvis oplysningerne ikke falder ind under ordningens anvendelsesområde, vil indberetter blive kontaktet via systemet og vejledt om, hvor henvendelsen i stedet bør håndteres.

 • Hvor indberetter du?

  Du indberetter via et eksternt system, hvor du har mulighed for at være anonym.

  Gå til indberetningssystemet