Merit

Her kan du læse om merit og uploade en ansøgning om at få det.

Hvad er merit?

Har du tidligere bestået en videregående uddannelse eller dele af en videregående uddannelse, kan du søge om at få fag overført til din uddannelse på Cphbusiness. Det kan for eksempel være enkelte eksamener eller hele semestre. En sådan overførsel af fag kaldes meritoverførsel.

Man kan kun få meritoverført fag, der er på samme niveau, og hvor indholdet fuldt ud kan ligestilles med indholdet på den nye uddannelse. Derfor skal en ansøgning om merit vurderes af en fagperson. Vær derfor opmærksom på, at du ikke uden videre kan få overført fag.

 • Hvad betyder det for mig, hvis jeg får merit?

  Hvis du får merit, er du fritaget for at gå til eksamen i et tilsvarende fag på Cphbusiness.

  Når du først har fået en afgørelse, hvor du tildeles merit, må du ikke gå til eksamen i det fag, du har fået merit for. Du kan derfor ikke vælge at forsøge at forbedre din karakter i forhold til første gang, du tog faget. Du må dog gerne deltage i undervisningen, selv om du har opnået merit i det pågældende fag.

  På Cphbusiness afholdes mange eksamener som tværfaglige eksamener, hvor flere fag indgår. For at kunne få merit for en hel, tværfaglig eksamen skal du have bestået fag, der indholdsmæssigt svarer til samtlige de fag, der indgår den pågældende eksamen på Cphbusiness.

 • Hvad kommer der til at stå på mit eksamensbevis?

  Hvis du får meritoverført et eller flere fag, vil din tidligere opnåede karakter som udgangspunkt ikke fremgå af dit eksamensbevis fra Cphbusiness. I stedet vil der stå 'bestået' eller 'godkendt', og dit tidligere opnåede resultat vil derfor ikke indgå i dit samlede gennemsnit på din uddannelse på Cphbusiness. Kun hvis fagelementerne i de sammenlignede fag er fuldstændig ens, kan karakteren fra det tidligere beståede fag, overføres til eksamensbeviset.

 • Hvad er grundlaget for merit-vurderingen?

  Din meritansøgning behandles af en fagperson, som vurderer om, det faglige indhold og niveau i det fag, du har bestået, svarer til det fag, du søger om at blive fritaget for, ligesom der tages stilling til, om omfanget af fagene modsvarer hinanden (i ECTS-point). Du skal derfor sende os mest mulig information om det fag, du har søgt om at få overført samt bevis for, at du har bestået det.

  Vi har brug for:

  • Studieordning (direkte link til studieordningen) for det/de fag du søger om at få meritoverført.
   Der skal bl.a. være informationer om:
   o ECTS-point
   o Fagligt indhold
   o Mål for læringsudbytte
   o Du skal desuden tydeligt angive hvilket/hvilke fag i studieordningen, du søger om at få meritoverført
  • Dokumentation for opnået resultat for faget/fagene
 • Hvordan søger jeg merit?

  Du kan søge merit i forbindelse med, at du søger om optagelse på en uddannelse på Cphbusiness, og du kan også søge merit, mens du er indskrevet.

  Læs mere om hvordan nedenfor.

  Vær opmærksom på, at du ved ansøgning om optagelse har pligt til at oplyse Cphbusiness om gennemførte studieaktiviteter, der kan antages at give merit.

  Søger du merit i forbindelse med optagelse?

  Hvis du søger om optagelse via optagelse.dk, skal du:

  • Udfylde pkt. 5 og 9 i online-ansøgningsskemaet ”Beståede dele af en videregående uddannelse”.
  • Vedlægge studieordning (direkte link til studieordningen) for det/de fag du søger overført. Der skal bl.a. være informationer om:
   • ECTS-point
   • Fagligt indhold
   • Mål for læringsudbytte
   • Du skal desuden tydeligt angive hvilket/hvilke fag i studieordningen, du søger om at få meritoverført
  • Vedlægge dokumentation for det opnåede resultat for det/de fag, du søger meritoverført.
  • Når du har takket ja til din studieplads, skal du udfylde skemaet ”Ansøgning om merit” og uploade det her på hjemmesiden.

  Hvis du søger om optagelse uden om optagelse.dk, skal du:

  • Udfylde ansøgningsskemaet om optag, der er tilgængeligt på Cphbusiness’ hjemmeside.
  • Vedlægge studieordning (evt. link til studieordningen) for det/de fag du søger overført. Der skal bl.a. være informationer om:
   • ECTS-point
   • Fagligt indhold
   • Mål for læringsudbytte
   • Du skal desuden tydeligt angive hvilket/hvilke fag i studieordningen, du søger om at få meritoverført.
  • Vedlægge dokumentation for det opnåede resultat for det fag, du søger meritoverført.
  • Når du har takket ja til din studieplads, skal du udfylde skemaet ”Ansøgning om merit” og uploade det her på hjemmesiden.

  Du skal up-loade skemaet om ”Ansøgning om merit” samt al dokumentation her på vores hjemmeside. 

  Cphbusiness påbegynder behandlingen af din ansøgning, når alle dokumenter er modtaget, men kun hvis du optages på uddannelsen, og når du har accepteret studiepladsen.

  Du vil få svar så hurtigt som muligt, men vær opmærksom på, at studiestart er en meget travl tid, hvilket kan give forlænget sagsbehandling.

  Ansøgningsskema

  Du kan downloade ansøgningsskema her.

Merit efter du er optaget

Forhåndsmerit

Hvis du overvejer et studieophold på en anden dansk eller udenlandsk uddannelsesinstitution, skal du søge om forhåndsmerit, inden du påbegynder opholdet. Forhåndsmerit er din uddannelses anerkendelse af, at du kan få overført fagene.

En forhåndsmerit skal gøres ”endelig”, ved at du efterfølgende afleverer dokumentation for de beståede studieaktiviteter. Herefter overføres fagene til din uddannelse på Cphbusiness.

Særlige forhold for studieophold i udlandet

Hvis du planlægger studieophold i udlandet, skal du kontakte Det Internationale Kontor på Cphbusiness og følge de processer for ansøgning, der er fastlagt her.

Læs mere her.

Hvis du mener, at et fag på en tidligere uddannelse kan meritoverføres

Hvis du i løbet af din studietid opdager, at et fag på din uddannelse svarer til et fag på en uddannelse på tilsvarende niveau, du har gennemført før, kan du søge om at få dette fag meritoverført.

Sådan søger du

Du søger merit ved at uploade følgende på Cphbusiness’ hjemmeside:

 • Skemaet ”Ansøgning om merit”
 • Studieordning (direkte link til studieordningen) for det/de fag du søger overført. Der skal bl.a. være informationer om:
  • ECTS-point
  • Fagligt indhold
  • Mål for læringsudbytte
  • Du skal desuden tydeligt angive hvilket/hvilke fag i studieordningen, du søger om at få meritoverført
 • Dokumentation for det opnåede resultat for det fag, du søger meritoverført.
 • Du sender din ansøgning ved at uploade dokumenterne her på Cphbusiness’ hjemmeside. 
 • Statistik over meritafgørelser

  Se den nyeste statistik over meritafgørelser her.

  NB: Denne side opdateres snarest!

 • Upload af ansøgning om merit

  Hvis du ønsker at søge om merit, skal du udfylde kontaktfelterne herunder og uploade de bilag, som vi skal bruge for at kunne behandle din ansøgning.

  Du kan læse mere om hvilke bilag, vi har brug for, her på hjemmesiden.

  Navn på den uddannelse og afdeling, du er optaget på
  Upload dine filer her