Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaring, som du ikke har papir på? Og er du interesseret i en akademi- eller diplomuddannelse? Så er realkompetencevurdering måske en mulighed for dig.

Du kan få vurderet de kompetencer, du har fået uden for det etablerede uddannelsessystem - både fra arbejds- og fritidslivet.

Du kan søge om at få dine kompetencer vurderet i forhold til Cphbusiness' akademi- og diplomuddannelser.

 • Realkompetencer

  Realkompetencer er dine samlede kvalifikationer, dvs. viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvor og hvordan du har erhvervet dem.

  Det betyder, at du kan få anerkendt kompetencer, som du har fået uden for det etablerede uddannelsessystem - både fra arbejdslivet og fra fritidslivet. Det kan f.eks. være organisatorisk arbejde, foreningsarbejde, højskoleophold, udviklingsprojekter og tillidshverv.

 • Realkompetencevurdering

  Realkompetencevurdering er en vurdering af dine kompetencer, som bliver foretaget af en uddannelsesinstitution. Hvis du får anerkendt dine kompetencer, får du et bevis.

  En realkompetencevurdering tager altid udgangspunkt i de enkelte uddannelsers mål og adgangskrav. På Cphbusiness kan du søge om realkompetencevurdering inden for akademi- og diplomuddannelser.

 • Hvad kan en realkompetencevurdering bruges til?

  Du kan søge om at få anerkendt dine kompetencer i forhold til:

  Adgangskrav

  Du kan få vurderet, hvorvidt dine realkompetencer kan sidestilles med adgangskravene til den akademi- eller diplomuddannelse, du ønsker optagelse på. Det gælder både krav om adgangsgivende uddannelse og kravet om mindst to års relevant erhvervserfaring. Hvis dine realkompetencer anerkendes, får du et adgangsbevis.

  Indhold og mål i uddannelsesmoduler

  Du kan få vurderet, hvorvidt dine realkompetencer svarer til et eller flere moduler på en akademi- eller diplomuddannelse. 
  Hvis dine realkompetencer anerkendes, får du kompetencebevis(er), som svarer til et modulbevis.

  Indhold og mål i en hel uddannelse

  Du kan få vurderet, hvorvidt dine realkompetencer svarer til en hel uddannelse. Hvis dette er tilfældet, får du et uddannelsesbevis.

 • Sådan ansøger du

  Nedenfor finder du praktiske oplysninger i forhold til at ansøge om at få vurderet dine realkompetencer. Der er tre forskellige muligheder:

  • Adgangsbevis
  • Kompetencebevis
  • Uddannelsesbevis

  Nederst på siden finder du ansøgningsskemaer, vejledninger samt en oversigt over vurderingsforløbet. Er du i tvivl om ansøgningsprocessen, er du velkommen til at søge vejledning.

  Ansøgninger samt bilags- og dokumentationsmateriale skal sendes som én samlet fil til vejledning-videreuddannelse@cphbusiness.dk

  Ansøgningerne behandles løbende.

 • Adgangsbevis

  Du kan søge om adgangsbevis, hvis du har kompetencer, der svarer til adgangskravet til en akademi- eller diplomuddannelse.

  Du skal udfylde en ansøgningsblanket og vedlægge en udfyldt "Min Kompetencemappe". Endvidere skal du lave en casebeskrivelse.

  Ansøgninger om realkompetencevurdering i forhold til adgang til akademi- eller diplomuddannelse behandles løbende og er gratis.

 • Kompetencebevis

  Du kan søge om kompetencebevis, hvis du har kompetencer, der svarer til lærings- og kompetencemålene for moduler i akademi- eller diplomuddannelse.

  Hvis du søger om realkompetencevurdering i forhold til et eller flere moduler i en akademi- eller diplomuddannelse skal du først igennem en godkendelse til vurdering, en forhåndsvurdering eller screening.

  Du skal udfylde og indsende et ansøgningsskema. Du skal vedlægge en udfyldt ”Min Kompetencemappe” eller et CV med tydelig angivelse af uddannelsesbaggrund, erhvervserfaring og relevant kursusdeltagelse. Vi bruger materialet til at forhåndsvurdere, om det er realistisk at opnå godskrivning på baggrund af dine erfaringer og kompetencer.

  Når vi har modtaget dit skema og bilag vurderer vi, om du kan godkendes til en realkompetencevurdering. Bliver du godkendt, går den egentlige realkompetencevurdering i gang, og du skal nu udarbejde et dokumentationsmateriale.

 • Uddannelsesbevis

  Du kan søge om uddannelsesbevis, hvis du har kompetencer, der svarer til lærings- og kompetencemålene for en akademi- eller diplomuddannelse.

  Hvis du søger om realkompetencevurdering i forhold til en hel akademi- eller diplomuddannelse, skal du først igennem en godkendelse til vurdering, en forhåndsvurdering.

  Du skal udfylde og indsende et ansøgningsskema. Du skal vedlægge en udfyldt ”Min Kompetencemappe” eller et CV med tydelig angivelse af uddannelsesbaggrund, erhvervserfaring og relevant kursusdeltagelse. Du skal endvidere vedlægge eksamensbeviser eller kompetencebeviser for uddannelsens øvrige moduler bortset fra afgangsprojektet (45 ECTS points på hhv. akademi- eller diplomuddannelse).

  Vi bruger materialet til at forhåndsvurdere, om det er realistisk at opnå godskrivning på baggrund af dine erfaringer og kompetencer.

  Når vi har modtaget dit skema og bilag vurderer vi, om du kan godkendes til en realkompetencevurdering. Bliver du godkendt, går den egentlige realkompetencevurdering i gang, og du skal nu udarbejde et dokumentationsmateriale.

 • Betaling

  Realkompetencevurdering er gratis for alle, der ønsker et adgangsbevis til en uddannelse.

  Realkompetencevurdering i forhold til et fagmodul eller en hel uddannelse kan koste penge:

  Har du en videregående uddannelse i forvejen, skal du betale:

  • 2000 kr. for et kompetencebevis for et fagmodul,
  • 5000 kr. for et uddannelsesbevis for en hel uddannelse.

  Har du en erhvervsuddannelse som længste uddannelse, eller er du ufaglært, så er al realkompetencevurdering gratis.

 • Ofte stillede spørgsmål

  Nedenfor har vi samlet en række af de oftest stillede spørgsmål. Hvis ikke du kan finde det, du søger, er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os.

  • Hvad er forskellen på merit, dispensation og realkompetencevurdering?
  • Hvad koster det at få lavet en RKV?
  • Får man ECTS-point ved RKV?
  • Hvordan klager jeg over et afslag?

  Hvad er forskellen på merit, dispensation og realkompetencevurdering?

  Merit

  Ved en meritvurdering bedømmes der udelukkende på formelle uddannelsespapirer. Uddannelsesbeviser fra andre formelle uddannelser kan vurderes til at erstatte dele af den ønskede uddannelse.

  Dispensation

  Ved en dispensation kan en ansøger optages uden de formelle adgangskvalifikationer. Vurderingen foretages på baggrund af ansøgers indsendte dokumentation for relevante uddannelser og kurser, erhvervserfaring, udtalelser m.m. Dispensationen gælder kun for optagelse på den uddannelsesinstitution, som foretager vurderingen.

  Realkompetencevurdering

  På baggrund af indsendt dokumentationsmateriale (se Vejledning til ansøgning og dokumentation, RKV) vurderes det, om ansøger kan optages på uddannelsen, afkorte uddannelsen eller få udstedt uddannelsesbevis for hele uddannelsen.

  Får man ECTS-point ved RKV?

  Hvis du får et kompetencebevis eller uddannelsesbevis, er der påført ECTS-point svarende til de ordinære beviser.

  Hvordan klager jeg over et afslag?

  Du har ret til at klage over et afslag på iværksættelse af realkompetencevurdering og om anerkendelse af realkompetence. Klagefristen er 4 uger, fra du har modtaget afgørelsen. Klagen sendes til:

  Cphbusiness Partner
  Att. Kvalifikationsnævnet
  Nansensgade 19
  DK-1366 København K

  I klagebrevet skal du skrive:

  • At det er Cphbusiness, Erhverv, der har truffet afgørelsen.
  • Hvordan og hvornår du har fået oplysninger om afgørelsen (dato for samtale eller dato for det brev, der indeholder afgørelsen).
  • Hvordan afgørelsen efter din opfattelse bør være og hvorfor.
  • Du skal kun vedlægge nye bilag, hvis du mener, at de kan ændre på vores vurdering af din sag.

  Når vi modtager en klage til Kvalifikationsnævnet, skal vi vurdere sagen på ny. Hvis afgørelsen fastholdes, skal vi videresende din klage til Kvalifikationsnævnet med en begrundelse for ikke at imødekomme din klage. Kvalifikationsnævnet træffer så den endelige administrative afgørelse, som både du og vi får besked om. At afgørelsen er endelig, vil sige, at du ikke kan klage over den.

  Se også Styrelsen for International Uddannelse for klageadgang her.

 • Ansøgningsskemaer
 • Vejledninger
 • Vurderingsforløb
 • Kontakt
 • Love og regler

Få overblikket over det danske uddannelsessystem

Nedenfor kan du se strukturen i det danske uddannelsessystem og få overblikket over Cphbusiness’ uddannelser.

REKTOROle Gram-Olesen UDDANNELSESDIREKTØRGregers Christensen RESSOURCEDIREKTØRJacob Jersild ØKONOMI OG PERSONALETeamleder Lars Peter Brejnrod STUDIEADMINISTRATIONStudieadministrationschef Birgitte Søndergaard Laursen SERVICE OG LOKALITETERServicechef Dan Korsgaard ITIT-chef Kim Mikkelsen SEKRETARIATSpecialkonsulent Ann-Cathrine Andersson SALG OG MARKEDSFØRINGOmrådechef Susanne Rievers SERVICE OG OPLEVELSEOmrådechef John Callisen ØKONOMI OG FINANSOmrådechef Bo Larsen IT OG MULTIMEDIEOmrådechef Lars Bogetoft LABORATORIE OG MILJØOmrådechef Annette Thromsholdt LEDELSE OG KOMMUNIKATIONOmrådechef Jørgen Stilling INNOVATION OG ENTREPRENØRSKABOmrådechef Kirsten Ringgaard CPHBUSINESS INTERNATIONALInternational chef Michael Svejstrup CPHBUSINESS STUDIE OG KARRIERECenterchef Søren Meyer CPHBUSINESS PARTNERCenterchef René Mørkeberg CPHBUSINESS INNOVATIONUdviklings- og innovationschef Frank A. Mathiasen KVALITETKvalitetschef Dorte Schmidt MEDIEMediechef Pernille Jørgensen SMARTLEARNINGChef Tue Bjerl Nielsen Direktion Fagområder Partnerskab med de øvrige erhvervsakademier Tværgående centre Tværgående funktioner Erhvervs- akademi- uddannelse 2-2 ½  år Master- uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse Gymnasial uddannelse Videregående uddannelser Videregående uddannelser UNGDOMS- og VOKSENUDDANNELSER UNGDOMS- OG VOKSENUDDANNELSER Kandidat Fuldtidsuddannelser Uddannelser samtidigt med job (deltid) Universitets- bachelor Grundlæg- gende voksen uddannelse Professions- bachelor 3 ½  år Uddannelser hos Cphbusiness Øvrige uddannelser Arbejds- markeds- uddannelse Professions- bachelor(Top-up)1 ½ år Akademi- uddannelse 3 år Diplom- uddannelse 2-3 år