Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, hvor vigtige emner som regnskab og budget, valg af bestyrelsesmedlemmer og beretning om årets gang behandles.

Der afholdes generalforsamling i efterårssemestret, inden den 1. december.

Stemmeret og taleret

Alle studerende på Cphbusiness opfordres til at deltage på den årlige generalforsamling, da det er en oplagt mulighed for at få indflydelse, og gøre en forskel for sit studieliv.

Alle studerende har taleret, kan vælges og har stemmeret på generalforsamlingen.
På generalforsamlingen træffes alle beslutninger ved almindeligt flertal.

Bestyrelsen for studenterorganisationen

Cphbusiness Students' bestyrelse vælges på den årlige generalforsamling, og alle studerende på Cphbusiness kan stille op som kandidat til bestyrelsesposterne.

Hvis man vil stille op som kandidat, skal bestyrelsesformanden have ansøgningen senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes.

Dagsorden

Dagsordenen på generalforsamlingen indeholder minimum følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Regnskabsaflæggelse, herunder revisorers bemærkninger til regnskabet samt regnskabsgodkendelse
 5. Budget
 6. Forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (1., 2. og 3. suppleant)
 8. Valg af revisor(er). Vælges ikke et statsautoriseret revisionsselskab som revisor for foreningen, skal der vælges to revisorer. 
 9. Eventuelt

Hvad synes du skal på dagsordnen?

Alle studerende på Cphbusiness kan få punkter på dagsorden. Hvis du har ønsker til emner, der skal behandles på generalforsamlingen, skal bestyrelsen have dem senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes.

Ekstraordinær generalforsamling

Der kan afholdes en ekstraordinær generalforsamling, hvis det ønskes af 1/3 af bestyrelsen eller 20 studerende på Cphbusiness.

Dagsordenen til den ekstraordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:


 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Behandling af indkomne forslag
 4. Eventuelt

Referater

Herunder kan du læse referaterne fra de tidligere generalforsamlinger:

Læs mere om generalforsamlingen i vedtægterne.