Søg ind nu

Du kan netop nu søge ind på datamatikeruddannelsen med studiestart til februar.

Søg ind nu


Sådan søger du

På datamatikeruddannelsen er der studiestart både sommer og vinter. Følg ansøgningsguiden og find din vej til optagelse

Vis ansøgningsguiden


Hvis du ikke er blevet optaget, kan du finde alle ledige pladser og læse mere her:

Ikke optaget - hvad nu?

Datamatikeruddannelsen på Cphbusiness har givet mig et stærkt udgangspunkt.

Kasper, datamatikerstuderende

Fakta om datamatiker

2 ½ år
Erhvervsakademiuddannelse
Dansk
Studiestart: Sommer og vinter
Cphbusiness Lyngby og Cphbusiness på Bornholm
Ansøgningsfrister sommer: 15. marts kl. 12.00 (kvote 2) og 5. juli kl. 12.00 (kvote 1)
Ansøgningsfrister vinter: 29. september kl. 12.00 (ikke-EU-statsborgere eller dispensat) og 16. november kl. 12.00 (EU-statsborgere)
Åbent hus 25., 26. og 27. oktober Læs mere om åbent hus og tilmeld dig

Hvad kan du bruge uddannelsen til?

Med en datamatikeruddannelse i rygsækken kan du komme til at arbejde som fx programmør, systemudvikler, projektleder eller konsulent. Mulighederne er mange, og der bliver i fremtiden mangel på nye IT-talenter. Som datamatiker vil du også kunne kvalificere dig til at indgå i globale udviklingsprojekter.

Gå i dybden med uddannelsen til datamatiker

Uddannelsen til datamatiker forbereder dig til et arbejde med programmering, systemudvikling, projektstyring eller teknisk problemløsning.

Datamatikeruddannelsen er en relativt teknisk uddannelse, hvor du arbejder med alle aspekter, der knytter sig til realisering af IT-systemer. Fokus på uddannelsen er at bibringe dig kompetencer til at kunne bygge IT-systemer, hvorfor færdigheder inden for programmering og systemudvikling er centrale og afgørende.

På uddannelsen får du desuden generel viden om organisation, som betyder, at du forstår den sammenhæng, IT-systemer indgår og anvendes i, samt til teknik, således at du har forståelse for det tekniske miljø, et IT-system afvikles i.

Erhvervsrettet og praksisnær uddannelse

Uddannelsen til datamatiker er en 2½-årig videregående uddannelse, hvor de første fire semestre er baseret på varieret og praksisnær undervisning, såsom projektarbejde og øvelser med udgangspunkt i danske og udenlandske virksomheder.

Det giver uddannelsen en erhvervsrettet og praksisrelateret dimension, hvor du får indblik i uddannelsens relevans på arbejdsmarkedet.

5. semester består af et praktikforløb i en virksomhed, hvor du får mulighed for at bruge de kvalifikationer, som du har opnået i undervisningen. Det sidste semester vil også indeholde det afsluttende eksamensprojekt, som gerne laves i samarbejde med en virksomhed.

Du har under uddannelsen mulighed for at tage et udlandsophold på 3. og/eller 4. semester.

Du kan også tage datamatikeruddannelsen på Bornholm. Læs mere om vores lokale uddannelse her: Datamatiker på Bornholm.

Webinar om datamatikeruddannelsen

Hvis du gerne vil vide mere, kan du se eller gense online åbent hus om datamatikeruddannelsen her. I videoen møder du studerende og undervisere, som fortæller om uddannelsen og studielivet.

 • Adgangskrav og optagelse

  Studiestart

  • Sommeroptag med studiestart i august/september på Cphbusiness Lyngby
  • Vinteroptag med studiestart i januar/februar på Cphbusiness Lyngby og Cphbusiness på Bornholm

  Adgangskrav

  Du kan søge optagelse med en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse.

  Gymnasial uddannelse

  Du kan søge optagelse med følgende gymnasiale uddannelser:

  • Almen studentereksamen (STX)
  • HF-eksamen (HF)
  • Merkantil studentereksamen (HHX)
  • Teknisk studentereksamen (HTX)
  • Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (GIF)
  • Erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med en erhvervsuddannelse (EUX)
  • Tilsvarende færøske og grønlandske eksamener samt eksamenen fra Duborg-skolen og A.P. Møller Skolen

  Du kan desuden søge optagelse med en international eller udenlandsk eksamen, som Uddannelses- og Forskningsministeriet har vurderet som sammenlignelig med en dansk gymnasial uddannelse.

  Søger du optagelse med en gymnasial uddannelse, skal du opfylde følgende fagspecifikke adgangskrav:

  • Matematik B

  Erhvervsuddannelse

  Du kan søge optagelse med en erhvervsuddannelse med en ordinær varighed på mindst 3 år. Du skal i så fald opfylde følgende fagspecifikke adgangskrav:

  • Matematik B

  Anden adgang

  Du kan søge optagelse med adgangseksamen til ingeniøruddannelserne. Du skal i så fald opfylde følgende fagspecifikke adgangskrav:

  • Matematik B

  Dokumentation for danskkundskaber

  Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen fra Danmark, Sverige eller Norge, eller hvis du ansøger med udenlandsk adgangsgrundlag, vil Cphbusiness på baggrund af en konkret individuel faglig vurdering afgøre, om du skal bestå et af følgende krav:

  • Studieprøven i dansk
  • Dansk på A-niveau

  Eller kunne dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk. Læs mere på ug.dk.

  Ansøgning om optagelse - sommeroptag

  Du skal søge om optagelse via www.optagelse.dk.

  Har du en dansk gymnasial uddannelse, kan du søge optagelse via kvote 1 eller 2.

  Har du en international eller udenlandsk eksamen, som er vurderet som sammenlignelig med en dansk gymnasial eksamen, eller har du en erhvervsuddannelse, skal du søge optagelse via kvote 2.

  Ved vurdering af kvote 2-ansøgninger lægges vægt på følgende:

  • Gennemsnit fra den adgangsgivende eksamen
  • Den motiverede ansøgning
  • Erhvervserfaring, inkl. værnepligt
  • Relevant supplerende uddannelse og/eller kurser
  • Anden erfaring, fx højskoleophold, udlandsophold, frivilligt arbejde (minimum 3 måneder)

  Vi tager maksimalt erhvervserfaring og anden erfaring svarende til en periode på sammenlagt 12 måneder i betragtning ved vurdering af din ansøgning.

  Du kan finde en ansøgningsvejledning og ansøgningsfrister for sommeroptaget her: Sådan søger du.

  Ansøgning om optagelse - vinteroptag

  Du skal søge om optagelse her på vores hjemmeside.

  Ved vinteroptag skal du ikke søge i kvote 1 eller 2.

  Der foretages derimod en overordnet vurdering af hver enkelt ansøgning, hvor der lægges vægt på følgende:

  • Gennemsnit fra den adgangsgivende eksamen
  • Den motiverede ansøgning
  • Erhvervserfaring, inkl. værnepligt
  • Relevant supplerende uddannelse og/eller kurser
  • Anden erfaring, fx højskoleophold, udlandsophold, frivilligt arbejde (minimum 3 måneder)

  Vi tager maksimalt erhvervserfaring og anden erfaring svarende til en periode på sammenlagt 12 måneder i betragtning ved vurdering af din ansøgning.

  Du kan finde en ansøgningsvejledning og ansøgningsfrister for vinteroptaget her: Sådan søger du.

 • Studiets opbygning

  Datamatikeruddannelsen er en fuldtidsuddannelse, der er normeret til 2½ år og består af fem semestre. Uddannelsen består af en række obligatoriske uddannelseselementer og valgfri uddannelseselementer samt praktik og et afsluttende eksamensprojekt.

  De obligatoriske uddannelseselementer dækker kerneområderne systemudvikling, programmering, teknologi og virksomheden og er fordelt på uddannelsens første tre semestre.

  På 4. semester kan du tone din uddannelse med valgfag.

  På uddannelsens sidste semester er du i praktik og skriver derudover dit afsluttende eksamensprojekt.

  Kerneområderne programmering og systemudvikling er de primære fagområder, mens teknologi og virksomheden er at betragte som støttefagområder, da de fokuserer på den kontekst, hvori systemudvikling og programmering foregår.

  Læs mere om semestrenes opbygning

 • Muligheder for videreuddannelse og job

  Muligheder for videreuddannelse

  Med en datamatikeruddannelse har du direkte adgang til følgende Top-up-uddannelser på Cphbusiness:

  Muligheder for Top-up på Sjælland

  Du har også mulighed for at tage en Top up-uddannelse flere steder på Sjælland:

  Øvrige muligheder for videreuddannelse

  Der gives merit for dele af uddannelsen på visse uddannelsessteder. Du har derfor også mulighed for at få en bacheloruddannelse i datalogi, software, informatik eller informationsteknologi på Aalborg Universitet, Aalborg Universitets afdeling i Esbjerg, Århus Universitet, Roskilde Universitet og DTU.

  Desuden giver uddannelsen mulighed for at opnå bachelorgrad i udlandet gennem yderligere studie af typisk 1-2 års varighed.

  Muligheder for job

  Formålet er at uddanne datamatikere til selvstændigt at kunne varetage arbejde med at analysere, planlægge og gennemføre løsninger, der vedrører nyudvikling, videreudvikling og integration af IT-systemer i private og offentlige virksomheder nationalt og internationalt.

  Beskæftigelsen inden for IT-området er god. Faktisk er efterspørgslen efter IT-medarbejdere større end udbuddet. 

  Datamatikeruddannelsen dækker en ikke ubetydelig del af IT-arbejdsmarkedet. Efter endt uddannelse vil du typisk blive ansat som programmør eller systemudvikler. Det skal heller ikke være usagt, at lønniveauet er relativt højt, men at kravene til dine kompetencer også er betydelige.

  Vi tilstræber således ikke blot at give dig en uddannelse, men derimod at give dig en uddannelse, som betyder, du kan få et godt job, og du har kompetencer til at udvikle dig inden for dit job.

  Med uddannelsen bliver du således i stand til at varetage en række forskellige jobs som fx:

  • Systemudvikler
  • Systemanalytiker
  • Programmør
  • Tester
  • Netværksadministrator
  • Systemadministrator
  • IT-konsulent
  • IT-designer
  • IT-arkitekt
  • IT-projektleder

  Brancher, løn og gennemførelse

  Du kan finde mere information om uddannelsen i Uddannelseszoom. Her kan du finde blandt andet se, hvilke brancher færdiguddannede fra uddannelsen arbejder i, hvilken løn en færdiguddannet fra uddannelsen i gennemsnit får, og hvor lang tid det tager en gennemsnitlig studerende at gennemføre uddannelsen.

  I Uddannelseszoom har du også mulighed for at sammenligne informationer om uddannelsen med andre uddannelser på netop parametrene branche, løn, iværksætteri, gennemførsel, frafald og ledighed.

 • Læringsmiljø og studieaktiviteter

  På Cphbusiness ser vi det som vores vigtigste opgave at bidrage til, at du kan udvikle dig, så du kan være med til at skabe fremtidens erhvervsliv.

  Cphbusiness’ studieaktiviteter sigter derfor på at udvikle dine faglige og personlige kompetencer, så du kan navigere i en organisation og skabe værdi på en arbejdsplads eller starte og drive egen virksomhed.

  Studieaktiviteter

  Vi tror på, at du lærer bedst ved at arbejde med konkrete problemstillinger og prøve tingene af i praksis. Derfor er vores studieaktiviteter bygget op om aktiviteter, hvor du selv spiller en aktiv rolle. Du får medansvar for og indflydelse på din egen læring. Feedback indgår derfor som et vigtigt element i studieaktiviteterne.

  Studieaktiviteterne vil ud over holdundervisning omfatte projektarbejde, casearbejde og opgaveløsning, hvor du gennem samarbejde og dialog løser konkrete opgaver sammen med dine medstuderende og med dine undervisere som vejledere og facilitatorer. Du vil også blive udfordret med digitale studieaktiviteter. En stor del af studiearbejdet foregår som gruppearbejde, og du skal derfor være indstillet på at samarbejde med de forpligtelser, der ligger i dette.

  På Cphbusiness er alle uddannelser tilrettelagt som fuldtidsstudium. Vi forsøger dog at skabe rammer, hvor du både kan studere på fuld tid og passe et fritidsarbejde, så du samtidig med dit studie kan styrke dine erhvervskompetencer. Derfor har du typisk to halve eller en hel skemafri dag per uge, som du kan bruge på dit studiejob, sammen med din studiegruppe eller på din egen forberedelse. Du skal dog forvente, at dit fritidsarbejde primært skal placeres aften og weekend.

  Hvad vi forventer af dig som studerende

  Aktiv deltagelse i studieaktiviteterne på Cphbusiness er i høj grad med til at klæde dig på til dit fremtidige job. Derfor forventer vi, at du:

  • deltager aktivt i studieaktiviteter med undervisere, i studiegruppe og individuelt
  • deltager i en blanding af studieaktiviteter (for eksempel projektarbejde, workshops, digitale læringsaktiviteter og holdundervisning)
  • gerne vil lære i grupper sammen med medstuderende med en mangfoldig baggrund
  • arbejder fuld tid med dit studie – det vil sige cirka 40 timer ugentligt ud over et eventuelt studiejob
 • Praktik i Danmark

  Efter 2½ år på datamatikeruddannelsen skal du i et 3-måneders praktikforløb. Praktikken er ulønnet og foregår typisk i en privat virksomhed. Du kan fx komme i praktik i en IT-virksomhed eller i en virksomheds IT-afdeling.

  Cphbusiness modtager løbende praktikopslag fra virksomheder, der bliver lagt ud på vores hjemmeside, så de er tilgængelige for alle vores studerende.

  Under praktikdelen skal du udarbejde en praktikrapport, hvor det dokumenteres, at læringsmålene for praktikperioden er opfyldt. Praktikforløbet afsluttes med en hovedopgave af ca. otte ugers varighed, hvor du typisk vil tage udgangspunkt i en problemstilling i din praktikvirksomhed. Hovedopgaven eksamineres på Cphbusiness, og så er du uddannet datamatiker.

 • Praktik og studieophold i udlandet

  At tage praktikken i udlandet er en enestående chance for at udvide dine kompetencer og give dit CV et internationalt præg. Praktikken foregår som i Danmark i en virksomhed, hvor de første tre måneder består af praktikarbejde, hvorefter du kan vælge at forsætte med projektarbejde i virksomheden.

  Du har mulighed for at tage SU'en med dig til udlandet, ligesom du har mulighed for at søge forskellige legater i tillæg afhængig af, hvilket land du vælger.

  Cphbusiness Studie og Karriere assisterer studerende med studieophold i udlandet. Læs nærmere om dine muligheder og tag det første skridt mod dit udlandsophold her.

 • Facts

  Uddannelse

  Datamatiker (erhvervsakademiuddannelse)

  Adresse

  Cphbusiness Lyngby
  Nørgaardsvej 30
  2800 Kgs. Lyngby

  Cphbusiness på Bornholm
  Minervavej 1
  3700 Rønne

  Varighed

  2½ år

  Lektioner pr. uge

  Uddannelsen er en fuldtidsuddannelse. Der er ca. 20 lektioner pr. uge.

  Uddannelsens kerneområder

  • Systemudvikling
  • Programmering
  • Teknologi
  • Virksomheden

  Opbygning

  • 1.-4. semester: Undervisning og projektarbejde.
  • 5. semester: Praktik i ind- eller udland samt projekteksamen.

  Økonomi

  Uddannelsen er SU-berettigende.

 • Eksamen

  1. semester

  Efter 1. semester skal du op til en individuel programmeringsprøve. Prøven er del 1 af 1. årsprøve. Karakteren tæller 50% af den samlede karakter for 1. årsprøve.

  2. semester

  Som afslutning på 2. semester skal du op i 1. årsprøve del 2. Prøven tager udgangspunkt i de fire fag, som du har haft på 1. og 2. semester.

  Eksamenen er en mundtlig projekteksamen, som tager udgangspunkt i et projekt udarbejdet i grupper. Eksamenen er en kombineret gruppeeksamen og individuel eksamen.

  Der gives en individuel samlet karakter ud fra en helhedsvurdering af projektet og den mundtlige præsentation og eksamination. Karakteren tæller 50% af den samlede karakter for 1. årsprøve.

  3. semester

  På 3. semester skal du op til to eksamener:

  • Programmeringsprøve
  • Systemudviklingsprøve

  I programmeringsprøven skal du trække et spørgsmål inden for fagområderne programmering og teknologi. Spørgsmålet omfatter både teoretiske og praktiske elementer, og du har forberedelsestid til besvarelserne. Herefter eksamineres du mundtligt. Der gives karakter ud fra eksaminationen.

  Systemudviklingsprøven er en individuel mundtlig eksamination i fagområdet systemudvikling. Du trækker et spørgsmål inden for faget, hvorefter du eksamineres mundtligt, og der er ingen forberedelsestid. Der gives en individuel samlet karakter ud fra en helhedsvurdering af et obligatorisk eksamensprojekt og eksaminationen.

  4. semester

  Efter 4. semester skal du op til tre eksamener; én i hvert af dine tre valgfag. Eksamen varierer fra valgfag til valgfag.

  5. semester

  Som afslutning på uddannelsen skal du på 5. semester op til to eksamener:

  • Praktikeksamen
  • Afsluttende projekteksamen

  Praktikprøven er mundtlig og tager udgangspunkt i en praktikrapport. Der gives karakter ud fra eksaminationen.

  Prøven i det afsluttende eksamensprojekt tager udgangspunkt i et udarbejdet projekt. Eksamenen består i en vurdering af projektets dokumenterede leverancer og et mundtligt forsvar af dette. Der gives én samlet karakter, hvor forsvaret primært anvendes til at sikre, at leverancerne er udarbejdet af eksaminanden og sekundært til mindre justeringer i vurderingen af det faglige niveau.

  Eksamensreglement

  Læs eksamensreglementet.

 • Studievejledning

  Cphbusiness Lyngby

  Nørgaardsvej 30, 2800 Kgs. Lyngby
  Åbningstider: mandag - torsdag kl. 10.00 - 14.00
  Telefontræffetider: mandag - torsdag 9.00 - 11.00

  E-mail: counsellinglyngby@cphbusiness.dk

  Studievejleder

  Charlotte Ibsen, telefon: 36 15 46 61

  Cphbusiness på Bornholm

  Minervavej 1, 3700 Rønne

  Telefontræffetider: mandag - torsdag 9.00 - 11.00

  Studievejleder

  Charlotte Ibsen, telefon: 36 15 46 61

 • Studieordning og bekendtgørelse
 • Tidligere studieordninger
 • Datamatiker på Bornholm

  Lokal uddannelse

  Cphbusiness har oprettet en række lokale uddannelsestilbud, så du kan få en god start på dit arbejdsliv og ikke behøver at tage til København eller Lyngby for at studere.

  Tæt på

  Som studerende kan du tage uddannelsen tættere på din bopæl og spare transporttid hver eneste dag. Samtidig vil uddannelsen foregå tættere på det lokale erhvervsliv - et erhvervsliv, som spiller en stor rolle på uddannelsen gennem cases, projekter og praktik.

  Der er ikke forskel på indholdet. Uddannelsen er på samme faglige niveau og har samme faglige krav som i København og Lyngby.

  Studiegrupper og aktiv læring

  Studiegrupper er kernen i uddannelsen, og det er i studiegrupperne, at du vil arbejde med projekter, tage fat på virkelige problemstillinger og lære sammen med dine medstuderende.
  Der er opgaver i studiegrupperne hver uge, og du skal regne med, at du skal arbejde sammen med din gruppe flere dage om ugen på skolen.

  Studiet er bygget op omkring din aktive deltagelse i gruppearbejdet og andre aktiviteter. Det er en vigtig del af studiet. Der er ikke meget passiv lytning, og du skal være indstillet på at bidrage med din egen arbejdsindsats.

  Feedback og kontakt til underviseren

  I løbet af din studietid vil du modtage feedback på opgaver og projekter. En del af feedbacken vil komme fra underviserne, men der vil også være meget feedback fra dine medstuderende - både lokalt og fra de studerende i København og Lyngby.

  Du vil også selv skulle give feedback til dine medstuderende i løbet i studiet.

  Din underviser vil du møde fysisk én til to dage om ugen, og der vil være mulighed for at have virtuel kontakt fire til fem dage om ugen.

  Ugeplaner og digital dannelse

  Studiet er bygget op af sammenhængende moduler på tre til fem ugers varighed, og der ligger planer, så det er nemt for dig at se, hvad du og dine medstuderende skal i løbet af forløbet.

  Du kommer til at arbejde med digitale materialer i løbet af studiet, bl.a. videoer, onlineplatforme, videoopkald og meget mere. Du har mulighed for at arbejde selvstændigt med materialerne, gense videoerne og studere fleksibelt.

  Studiet er på forkant med fremtidens læringsformer, og det giver dig en erfaring, du vil kunne bruge i fremtiden. Vi har fokus på, at du bliver digitalt dannet, og vi hjælper dig godt i gang.

  Lær at studere

  I begyndelsen af studiet vil der være et opstartskursus, hvor du lærer dine medstuderende at kende og bliver klædt på til at studere lokalt.

  Du lærer bl.a.:

  • hvordan det fungerer teknisk
  • hvordan du arbejder i studiegrupper
  • hvordan du etablerer lokale netværk
  • hvordan du lærer bedst
  • hvordan du giver og modtager feedback

  Optag

  Datamatiker på Bornholm har ikke optag hvert år.

  Næste optag er vinter 2023.

  Hvis du vil vide mere om Cphbusiness' lokale udbud på Bornholm, er du velkommen til at kontakte vores studievejledning.