Søg ind her

På handelsøkonomuddannelsen er der studiestart sommer. Følg ansøgningsguiden, og find din vej til optagelse:

Vis ansøgningsguiden

Hvis du ikke er blevet optaget, kan du finde ledige pladser og læse mere her:

Hør Tue fortælle om uddannelsen til handelsøkonom

Fakta om handelsøkonom

2 år
Erhvervsakademiuddannelse
Dansk
Studiestart: Sommer
Næste studiestart: 30. august 2022 (Cphbusiness Nørrebro) og 1. september 2022 (Cphbusiness Hillerød)
Cphbusiness Nørrebro og Cphbusiness Hillerød
Ansøgningsfrister: 15. marts kl. 12.00 (kvote 2) og 5. juli kl. 12.00 (kvote 1)
Åbent hus 25., 26. og 27. oktober Læs mere om åbent hus og tilmeld dig

Hvad kan du bruge uddannelsen til?

Som handelsøkonom får du mulighed for at opnå en karriere inden for bl.a. salgsledelse, customer relations, indkøb, drift og butik. Uddannelsen giver dig en bred viden om bl.a. markedsføring, kommunikation, organisation og ledelse. Eksempler på stillinger er: CRM manager, account manager, salgskonsulent, indkøber og indkøbsassistent.

Gå i dybden med uddannelsen til handelsøkonom

Uddannelsen til handelsøkonom er en 2-årig videregående uddannelse, hvor 1. og 2. semester er baseret på varieret og praksisnær undervisning med udgangspunkt i danske og udenlandske virksomheder.

Som handelsøkonom bliver du kvalificeret til at planlægge, organisere og gennemføre opgaver, der vedrører handelsvirksomheders indkøb, salg og markedsføring. Du rustes til at indgå i et fagligt og tværfagligt samarbejde omkring virksomhedens interne og eksterne forhold og til at kunne deltage i udviklingsorienterede processer. Med en uddannelse som handelsøkonom kan du få job i både fysiske og digitale virksomheder.

Undervisningen lægger særlig vægt på praksisnærhed, og du udvikler kompetencer, der er direkte anvendelige inden for branchen. Undervisningen er baseret på blended learning, som kombinerer internet og digitale medier med traditionelle klasserumsmetoder. Gennem vores læringsmetoder fokuserer vi på, at du uddannes til at kunne indgå i udviklingsorienterede og/eller tværfaglige arbejdsprocesser i det job, som du skal varetage, når uddannelsen er afsluttet.

Du vil, alt efter dine interesser, kunne vælge et valgfag, som er udvalgt på baggrund af tendenser og efterspørgsel hos erhvervet.

3. og 4. semester består af et lønnet praktikforløb, hvor du får mulighed for at bruge de kvalifikationer, du har opnået i undervisningen, i praksis. Det 4. og sidste semester vil også indeholde det afsluttende eksamensprojekt. Uddannelsen giver dig desuden mulighed for at tage praktikforløbet i udlandet.

Webinar om handelsøkonomuddannelsen

Hvis du gerne vil vide mere, kan du se eller gense online åbent hus om handelsøkonomuddannelsen her. I videoen møder du studerende og undervisere, som fortæller om uddannelsen og studielivet.

 • Adgangskrav og optagelse

  Studiestart

  • Sommeroptag med studiestart i august/september på Cphbusiness Nørrebro og Cphbusiness Hillerød.

  Adgangskrav

  Du kan søge optagelse med en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse.

  Gymnasial uddannelse

  Du kan søge optagelse med følgende gymnasiale uddannelser:

  • Almen studentereksamen (STX)
  • HF-eksamen (HF)
  • Merkantil studentereksamen (HHX)
  • Teknisk studentereksamen (HTX)
  • Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (GIF)
  • Erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med en erhvervsuddannelse (EUX)
  • Tilsvarende færøske og grønlandske eksamener samt eksamenen fra Duborg-skolen og A.P. Møller Skolen

  Du kan desuden søge optagelse med en international eller udenlandsk eksamen, som Uddannelses- og Forskningsministeriet har vurderet som sammenlignelig med en dansk gymnasial uddannelse.

  Søger du optagelse med en gymnasial uddannelse, skal du opfylde følgende fagspecifikke adgangskrav:

  • Engelsk C

  Erhvervsuddannelse

  Du kan søge optagelse med følgende erhvervsuddannelser:

  • Detailhandelsuddannelsen (med specialer)
  • Eventkoordinatoruddannelsen (trin 2 hvis gammel ordning)
  • Generel kontoruddannelse
  • Gourmetslagter (med specialer)
  • Handelsuddannelse (med specialer)
  • Kontoruddannelse (med specialer)

  Søger du med en af ovennævnte erhvervsuddannelser, skal du ikke opfylde nogen fagspecifikke adgangskrav.

  Du kan desuden søge optagelse med en erhvervsuddannelse med en ordinær varighed på mindst 3 år, der ikke er nævnt ovenfor. Du skal i så fald opfylde følgende fagspecifikke adgangskrav:

  • Engelsk C og enten erhvervsøkonomi D eller matematik D

  Dokumentation for danskkundskaber

  Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen fra Danmark, Sverige eller Norge, eller hvis du ansøger med udenlandsk adgangsgrundlag, vil Cphbusiness på baggrund af en konkret individuel faglig vurdering afgøre, om du skal bestå et af følgende krav:

  • Studieprøven i dansk
  • Dansk på A-niveau

  Eller kunne dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk. Læs mere på ug.dk.

  Ansøgning om optagelse - sommeroptag

  Du skal søge om optagelse via www.optagelse.dk.

  Har du en dansk gymnasial uddannelse, kan du søge optagelse via kvote 1 eller 2.

  Har du en international eller udenlandsk eksamen, som er vurderet som sammenlignelig med en dansk gymnasial eksamen, eller har du en erhvervsuddannelse, skal du søge optagelse via kvote 2.

  Ved vurdering af kvote 2-ansøgninger lægges vægt på følgende:

  • Gennemsnit fra den adgangsgivende eksamen
  • Den motiverede ansøgning
  • Erhvervserfaring, inkl. værnepligt
  • Relevant supplerende uddannelse og/eller kurser
  • Anden erfaring, fx højskoleophold, udlandsophold, frivilligt arbejde (minimum 3 måneder)

  Vi tager maksimalt erhvervserfaring og anden erfaring svarende til en periode på sammenlagt 12 måneder i betragtning ved vurdering af din ansøgning.

  Du kan finde en ansøgningsvejledning og ansøgningsfrister for sommeroptaget her: Sådan søger du.

 • Studiets opbygning

  Handelsøkonomuddannelsen tager to år og er bygget op omkring fire semestre.

  De første to semestre beskæftiger sig med to overordnede temaer:

  • Virksomhedens interne og eksterne forhold
   • Omhandler virksomhedens interne og eksterne forhold med henblik på udvikling af virksomhedens strategiske position. Herunder er der fokus på analyser af nye tendenser fra marked og samfund samt analyser af virksomhedens økonomiske ressourcer og organisatoriske forhold.
  • Virksomhedens handelsprocesser
   • Omhandler virksomhedens logistiske situation - fra indkøb til slutbrugeren herunder optimering og udvikling af den samlede købsoplevelse. Den samlede købsoplevelse anskues både fysisk og digitalt på såvel et internationalt som nationalt marked. Der er fokus på, hvordan teknologier til salg, markedsføring, og supply chain management kan understøtte virksomhedens processer.

  Semestrene er opdelt i tematiserede flows, som tager udgangspunkt i en praksisnær problemstilling. Formålet med flowene er at sikre, at du opnår stærk viden og forståelse for den praksis, du uddannes til. Dette giver uddannelsen en ekstra erhvervsrettet og praksisrelateret dimension, hvor du fra første dag får indblik i uddannelsens relevans på arbejdsmarkedet.

  3. og 4. semester består af et lønnet praktikforløb, hvor du får mulighed for at bruge de kvalifikationer, som du har opnået gennem uddannelsen i praksis. På 4. semester skal du også skrive afsluttende eksamensprojekt, der typisk gennemføres i tæt samarbejde med din praktikvirksomhed.

  Du har under uddannelsen mulighed for at tage praktikforløbet på 3. og/eller 4. semester i udlandet.

 • Muligheder for videreuddannelse og job

  Muligheder for videreuddannelse

  Med en handelsøkonomuddannelse har du mulighed for at læse videre på følgende Top-up-uddannelser på Cphbusiness:

  Muligheder for Top-up på Sjælland

  Du har også mulighed for at tage en Top up-uddannelse flere steder på Sjælland:

  Øvrige muligheder for videreuddannelse

  Vær opmærksom på, at det altid er vigtigt, at du selv kontakter de forskellige uddannelsesinstitutioner for informationer omkring deres krav til optagelse mv., da disse kan variere.

  Muligheder for job

  Med en uddannelse som handelsøkonom bliver du i stand til at varetage en række forskellige jobs som fx:

  • Distriktschef
  • Account Manager
  • Salgskonsulent
  • Afdelingschef
  • Indkøber
  • Salgsleder
  • Indkøbsassistent
  • CRM Manager

  Brancher, løn og gennemførelse

  Du kan finde mere information om uddannelsen i Uddannelseszoom. Her kan du finde blandt andet se, hvilke brancher færdiguddannede fra uddannelsen arbejder i, hvilken løn en færdiguddannet fra uddannelsen i gennemsnit får, og hvor lang tid det tager en gennemsnitlig studerende at gennemføre uddannelsen.

  I Uddannelseszoom har du også mulighed for at sammenligne informationer om uddannelsen med andre uddannelser på netop parametrene branche, løn, iværksætteri, gennemførsel, frafald og ledighed.

 • Læringsmiljø og studieaktiviteter

  På Cphbusiness ser vi det som vores vigtigste opgave at bidrage til, at du kan udvikle dig, så du kan være med til at skabe fremtidens erhvervsliv.

  Cphbusiness’ studieaktiviteter sigter derfor på at udvikle dine faglige og personlige kompetencer, så du kan navigere i en organisation og skabe værdi på en arbejdsplads eller starte og drive egen virksomhed.

  Studieaktiviteter

  Vi tror på, at du lærer bedst ved at arbejde med konkrete problemstillinger og prøve tingene af i praksis. Derfor er vores studieaktiviteter bygget op om aktiviteter, hvor du selv spiller en aktiv rolle. Du får medansvar for og indflydelse på din egen læring. Feedback indgår derfor som et vigtigt element i studieaktiviteterne.

  Studieaktiviteterne vil ud over holdundervisning omfatte projektarbejde, casearbejde og opgaveløsning, hvor du gennem samarbejde og dialog løser konkrete opgaver sammen med dine medstuderende og med dine undervisere som vejledere og facilitatorer. Du vil også blive udfordret med digitale studieaktiviteter. En stor del af studiearbejdet foregår som gruppearbejde, og du skal derfor være indstillet på at samarbejde med de forpligtelser, der ligger i dette.

  På Cphbusiness er alle uddannelser tilrettelagt som fuldtidsstudium. Vi forsøger dog at skabe rammer, hvor du både kan studere på fuld tid og passe et fritidsarbejde, så du samtidig med dit studie kan styrke dine erhvervskompetencer. Derfor har du typisk to halve eller en hel skemafri dag per uge, som du kan bruge på dit studiejob, sammen med din studiegruppe eller på din egen forberedelse. Du skal dog forvente, at dit fritidsarbejde primært skal placeres aften og weekend.

  Uddannelse med en verden af muligheder

  På Cphbusiness giver vi dig mulighed for, at du allerede under dit studie kan opbygge og udfolde dine globale, interkulturelle og sproglige kompetencer gennem studieaktiviteter, hvor du samarbejder med studerende fra mange forskellige steder i verden. Som en naturlig del af studiet vil der derfor være undervisningsaktiviteter på engelsk og engelsksproget undervisningsmateriale.

  På alle uddannelser indgår der desuden et obligatorisk praktikforløb, hvor du kan vælge at prøve dine kompetencer af i en virksomhed i udlandet eller i en international virksomhed i Danmark. Derved ruster du dig til det globale arbejdsmarked, der venter dig, når du er færdig med dit studie.

  Hvad vi forventer af dig som studerende

  Aktiv deltagelse i studieaktiviteterne på Cphbusiness er i høj grad med til at klæde dig på til dit fremtidige job. Derfor forventer vi, at du:

  • deltager aktivt i studieaktiviteter med undervisere, i studiegruppe og individuelt
  • deltager i en blanding af studieaktiviteter (for eksempel projektarbejde, workshops, digitale læringsaktiviteter og holdundervisning)
  • gerne vil lære i grupper sammen med medstuderende med en mangfoldig baggrund
  • arbejder fuld tid med dit studie – det vil sige cirka 40 timer ugentligt ud over et eventuelt studiejob
  • gerne vil udfordres på dine internationale og sproglige kompetencer
 • Praktik i Danmark

  Handelsøkonomuddannelsen er tilrettelagt sådan, at der er praktik på 3. og 4. semester. Praktikken giver dig mulighed for at få afprøvet dine teoretiske færdigheder i praksis.

  I praktikforløbet skal der, ud over det daglige arbejde, udarbejdes en praktikopgave med udgangspunkt i problemstillinger i praktikvirksomheden. Det er vigtigt, at opgaven er godt teoretisk funderet og ikke mindst praktisk anvendeligt.

  Du vil selvfølgelig blive tilknyttet en vejleder, som du kan sparre med under hele praktikforløbet.

  Praktikken er lønnet og varer 8-10 måneder (aftales med praktikvirksomheden).

  Det er dit eget ansvar at finde en praktikplads, men du er ikke overladt til dig selv. Cphbusiness tilbyder et jobsøgningskursus, og du kan løbende få sparring omkring ansøgninger, CV, samtaler mv.

  På første semester bliver du tilbudt at få udarbejdet en personprofil (DISC-profil), som er et godt værktøj til at klæde dig på til jobsøgning og personlig udvikling.

  Denne profil er dog ikke gratis, idet der skal betales en afgift til firmaet, der udbyder profilen.

  Generelt oplever vi på Cphbusiness, at de studerende er meget tilfredse med praktikforløbet.

  Mange studerende oplever stor udvikling både fagligt og personligt, at praktikvirksomhederne tager godt imod dem, og at de får ansvar og spændende opgaver.

  At praktikvirksomhederne ser på praktikforløbene med positive øjne kan bl.a. ses af, at en stor del af de studerende bliver tilbudt ansættelse efter endt praktikforløb.

 • Praktik i udlandet

  At tage praktikken i udlandet er en enestående chance for at udvide dine kompetencer og give dit CV et internationalt præg.

  Tager du praktik i udlandet, har du mulighed for at vælge mellem at modtage SU eller løn fra din praktikvirksomhed. Reglerne adskiller sig fra praktik i Danmark, og derfor bør du orientere dig ved Cphbusiness Studie og Karriere. Du har desuden mulighed for at søge legater i tillæg afhængig af, hvilket land du vælger.

  Cphbusiness Studie og Karriere assisterer studerende med studieophold i udlandet. Læs nærmere om dine muligheder og tag det første skridt mod dit udlandsophold her.

 • Facts

  Uddannelse

  Handelsøkonom (erhvervsakademiuddannelse)

  Adresse

  Cphbusiness Nørrebro
  Blågårdsgade 23b
  2200 København N

  Varighed

  To år

  Studieintensitet pr. uge

  Uddannelsen er en fuldtidsuddannelse, og du skal forvente at bruge ca. 44 timer om ugen.

  Opbygning

  • 1.-2. semester: Varieret og praksisnær undervisning
  • 3.-4. semester: Lønnet praktik i ind- eller udland og afsluttende eksamensprojekt.

  Økonomi

  Uddannelsen er SU-berettigende.

 • Eksamen

  Som studerende ved Cphbusiness vil du opleve flere forskellige eksamensformer, fx mundtlige eksaminer, gruppeafleveringer, skriftlige eksaminer og tværfaglige projekteksaminer. Der vil også være diverse obligatoriske læringsaktiviteter, du skal bestå, for at kunne forsætte på din uddannelse. Læringsaktiviteter har til formål at dokumentere, at du er studieaktiv.

  Du skal til en eller flere eksaminer efter hvert semester. For mere information: Se afdelingens eksamenskatalog og manual, der er tilgængelige for studerende på Moodle.

  Eksamenssnyd

  Cphbusiness tager eksamenssnyd meget alvorligt. Når du starter på din uddannelse, vil du blive introduceret til vores definition af eksamenssnyd, korrekt kildehenvisning og konsekvenserne ved at snyde til eksamen.

 • Studievejledning

  Cphbusiness Hillerød

  Slotsarkaderne 140, 3400 Hillerød
  Telefontræffetider: mandag - torsdag 9.00 - 12.00

  E-mail: counsellingsoerne@cphbusiness.dk

  Telefon: 36 15 45 13  


  Cphbusiness Nørrebro

  Blågårdsgade 23, Forhuset, 2200 København N.
  Åbningstider: mandag - torsdag kl. 10.00 - 14.00
  Telefontræffetider: mandag - torsdag 09.00 - 12.00

  E-mail: counsellingnoerrebro@cphbusiness.dk

  Studievejleder

  Christine Nolsø Hansen, telefon 36 15 45 15

 • Studieordning og bekendtgørelse

  Studieordninger

  Bekendtgørelser og eksamensreglement

  Se bekendtgørelsen for handelsøkonom og eksamensreglementet

 • Tidligere studieordninger