Sådan søger du

På laborantuddannelsen er der studiestart både sommer og vinter. Følg ansøgningsguiden og find din vej til optagelse:

Vis ansøgningsguiden

Hvis du ikke er blevet optaget, kan du finde alle ledige pladser og læse mere her:

Ikke optaget - hvad nu?

Det er virkelig fedt, for her kan man mærke, at man kan bruge uddannelsen til noget i den virkelige verden.

Katja, laborant-studerende

Fakta om laborant

2 ½ år
Erhvervsakademiuddannelse
Dansk
Studiestart: Sommer og vinter
Næste studiestart: 31. januar 2022
Cphbusiness Laboratorie og Miljø
Ansøgningsfrister vinter: 29. september kl. 12.00 (ikke-EU-statsborgere eller dispensat) og 16. november kl. 12.00 (EU-statsborgere). Optagelse til vinterstudiestart skete ved sommeroptaget 2021. Du kan derfor kun søge om optagelse på de resterende ledige studiepladser på uddannelsen.
Ansøgningsfrister: 15. marts kl. 12.00 (kvote 2) og 5. juli kl. 12.00 (kvote 1). Vær opmærksom på, at optagelse til både sommer- og vinterstudiestart søges via sommeroptaget.
Åbent hus - 22., 23. og 24. februar 2022 Læs mere om åbent hus og tilmeld dig

Bliv laborant - en uddannelse med lav arbejdsløshed

Laborantuddannelsen kobler teoretisk og praktisk viden i et stærkt studiemiljø, og du får ét års lønnet virksomhedspraktik, hvor dine kvalifikationer bruges i praksis.

Det er derfor, der er meget lav arbejdsløshed blandt færdiguddannede laboranter. I juni 2020 var arbejdsløsheden kun 3,2%. Bedre jobmuligheder får du ikke!

Kilde: Ledighedsstatistik, Dansk Laborant-Forening

Gå i dybden med uddannelsen til laborant 

Som laborant får du en uddannelse med gode jobmuligheder inden for arbejdsområder i stærk vækst og udvikling.

Som færdiguddannet laborant vil du bl.a. kunne arbejde i:

 • Forskningslaboratorier
 • Bioteknologiske virksomheder
 • Medicinalindustrien
 • Miljøsektoren
 • Fødevareindustrien
 • Den kemiske industri

Uddannelsen, som er en stærk kombination af teori og praktisk arbejde i et laboratorie, tager 2½ år. Først er du 1½ år i skole efterfulgt af ét års praktikophold.

Du vil i undervisningen og praktikopholdet beskæftige dig med emner inden for kemi- og bioteknologi samt kvalitetssikring og arbejdsmiljø.

Undervisningen foregår i et moderne og nært studiemiljø og i hold på ca. 25-30 studerende tilknyttet et lærerteam.

Se en videopræsentation af Cphbusiness Laboratorie og Miljø

Lønnet praktik og internationale muligheder

På uddannelsen til laborant er undervisningsformen temaorienteret og undervisnings- og arbejdsformerne er afvekslende.

Der er fokus på den enkelte studerendes erhvervskompetencer og internationale kompetencer i løbet af temaerne.

Praktikken er lønnet og foregår typisk i en privat eller offentlig virksomhed - det kan fx være inden for industrien, på et universitet eller anden offentlig institution.

Under uddannelsen til laborant får du mulighed for at give din uddannelse et internationalt præg, da du kan tage et kortere eller længere studieophold i udlandet. Der er for eksempel mange studerende, som tager deres praktik i udlandet.

Når du er færdiguddannet laborant, er der ofte mulighed for, at du kan blive ansat i en tidsbegrænset eller fast stilling på dit praktiksted. Cphbusiness har stort fokus på at få de studerende i job efter uddannelse og følger via beskæftigelsesundersøgelser med i, om de kommer ud med de rette kompetencer.

Der er desuden gode muligheder for videreuddannelse for laboranter.

Webinar om laborantuddannelsen

Hvis du gerne vil vide mere, kan du se eller gense online åbent hus om laborantuddannelsen her. I videoen møder du studerende og undervisere, som fortæller om uddannelsen og studielivet, og du kan se vores laboratorier. 

 • Adgangskrav og optagelse

  Studiestart

  • Sommeroptag med studiestart i hhv. august/september eller i januar/februar på Cphbusiness Laboratorie og Miljø.
  • Vinteroptag på resterende ledige pladser med studiestart i januar/februar på Cphbusiness Laboratorie og Miljø.

  Adgangskrav

  Du kan søge optagelse med en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse.

  Gymnasial uddannelse

  Du kan søge optagelse med følgende gymnasiale uddannelser:

  • Almen studentereksamen (STX)
  • HF-eksamen (HF)
  • Merkantil studentereksamen (HHX)
  • Teknisk studentereksamen (HTX)
  • Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (GIF)
  • Erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med en erhvervsuddannelse (EUX)
  • Tilsvarende færøske og grønlandske eksamener samt eksamenen fra Duborg-skolen og A.P. Møller Skolen
  • Adgangseksamen til ingeniøruddanelserne

  Du kan desuden søge optagelse med en international eller udenlandsk eksamen, som Uddannelses- og Forskningsministeriet har vurderet som sammenlignelig med en dansk gymnasial uddannelse.

  Søger du optagelse med en gymnasial uddannelse, skal du opfylde følgende fagspecifikke adgangskrav:

  • Matematik C og enten bioteknologi A eller kemi C

  Erhvervsuddannelse

  Du kan desuden søge optagelse med en erhvervsuddannelse med en ordinær varighed på mindst 3 år – dog undtagen installatøruddannelserne og klinisk tandtekniker. Du skal i så fald opfylde følgende fagspecifikke adgangskrav:

  • Matematik C og enten bioteknologi A eller kemi C eller naturfag C

  Anden adgang

  Du kan søge optagelse med en adgangseksamen i ingeniøruddannelserne. Du skal i så fald opfylde følgende fagspecifikke adgangskrav:

  • Matematik C og enten bioteknologi A eller kemi C

  Sprogkundskaber

  Har du ikke dansk som modersmål, og har du ikke gennemført din adgangsgivende uddannelse på dansk, skal du have bestået en af følgende prøver:

  • Studieprøven i dansk
  • Dansk på niveau A

  Har du svensk eller norsk som modersmål, er du fritaget fra dette krav.

  Ansøgning om optagelse - sommeroptag

  Du skal søge om optagelse via www.optagelse.dk.

  Har du en dansk gymnasial uddannelse, kan du søge optagelse via kvote 1 eller 2.

  Har du en international eller udenlandsk eksamen, som er vurderet som sammenlignelig med en dansk gymnasial eksamen, eller har du en erhvervsuddannelse, skal du søge optagelse via kvote 2.

  Ved vurdering af kvote 2-ansøgninger lægges vægt på følgende:

  • Gennemsnit fra den adgangsgivende eksamen
  • Karakterer i matematik og kemi
  • Den motiverede ansøgning
  • Erhvervserfaring, inkl. værnepligt
  • Relevant supplerende uddannelse og/eller kurser
  • Anden erfaring, fx højskoleophold, udlandsophold, frivilligt arbejde (minimum 3 måneder)

  Vi tager maksimalt erhvervserfaring og anden erfaring svarende til en periode på sammenlagt 12 måneder i betragtning ved vurdering af din ansøgning.

  Du kan finde en ansøgningsvejledning og ansøgningsfrister for sommeroptaget her: Sådan søger du.

  Ansøgning om optagelse - vinteroptag

  Du skal søge om optagelse her på vores hjemmeside.

  Ved vinteroptag skal du ikke søge i kvote 1 eller 2.

  Der foretages derimod en overordnet vurdering af hver enkelt ansøgning, hvor der lægges vægt på følgende:

  • Gennemsnit fra den adgangsgivende eksamen
  • Karakterer i matematik og kemi
  • Den motiverede ansøgning
  • Erhvervserfaring, inkl. værnepligt
  • Relevant supplerende uddannelse og/eller kurser
  • Anden erfaring, fx højskoleophold, udlandsophold, frivilligt arbejde (minimum 3 måneder)

  Vi tager maksimalt erhvervserfaring og anden erfaring svarende til en periode på sammenlagt 12 måneder i betragtning ved vurdering af din ansøgning.

  Du kan finde en ansøgningsvejledning og ansøgningsfrister for vinteroptaget her: Sådan søger du.

 • Studiets opbygning

  Laborantuddannelsen tager 2½ år og er bygget op omkring fem semestre.

  Skoledelens tre semestre er opdelt i temaer, der sikrer en tværfaglig, teoretisk og praktisk indføring i uddannelsens centrale emner. Et tema er typisk af 4-6 ugers varighed og giver en forståelse for de erhvervskompetencer, der er nødvendige inden for et givent område.

  På 1. studieår lærer du bl.a. om grundlæggende laboratorieteknik, analyseteknik, mikrobiologi, genteknologi samt proteinoprensning. Derudover er der perioder med dybdegående projektarbejde.

  På 2. studieår lærer du om lægemiddelfremstilling og har derudover en lang projektperiode, hvor du får mulighed for at gå i dybden med et valgfrit praktisk projekt.

  I slutningen af uddannelsen, på 4. og 5. semester, ligger et praktikforløb efterfulgt af en projektperiode. Her får du mulighed for at bruge de kvalifikationer, du har opnået gennem uddannelsen, i praksis.

  Praktikdelen kan enten foregå på en offentlig eller privat arbejdsplads i Danmark eller i udlandet.

 • Muligheder for videreuddannelse og job

  Muligheder for videreuddannelse

  Med en uddannelse som laborant har du mulighed for at læse videre på følgende uddannelser:

  • Professionsbachelor i laboratorie-, fødevare- og procesteknologi. 1½ år på fuldtid.
  • Teknologisk diplomuddannelse i bioteknologi, procesteknologi og kemi. Deltidsuddannelse over tre år.
  • Derudover giver laborantuddannelsen dig et godt grundlag for at læse videre på en naturvidenskabelig uddannelse.

  Muligheder for job

  Der er som laborant mulighed for at få jobs inden for følgende områder:

  • Forskningslaboratorier
  • Bioteknologiske virksomheder
  • Medicinalindustri
  • Miljøsektoren
  • Fødevareindustri
  • Den kemiske industri

  Brancher, løn og gennemførelse

  Du kan finde mere information om uddannelsen i Uddannelseszoom. Her kan du finde blandt andet se, hvilke brancher færdiguddannede fra uddannelsen arbejder i, hvilken løn en færdiguddannet fra uddannelsen i gennemsnit får, og hvor lang tid det tager en gennemsnitlig studerende at gennemføre uddannelsen.

  I Uddannelseszoom har du også mulighed for at sammenligne informationer om uddannelsen med andre uddannelser på netop parametrene branche, løn, iværksætteri, gennemførsel, frafald og ledighed.

 • Læringsmiljø og studieaktiviteter

  På Cphbusiness ser vi det som vores vigtigste opgave at bidrage til, at du kan udvikle dig, så du kan være med til at skabe fremtidens erhvervsliv.

  Cphbusiness’ studieaktiviteter sigter derfor på at udvikle dine faglige og personlige kompetencer, så du kan navigere i en organisation og skabe værdi på en arbejdsplads eller starte og drive egen virksomhed.

  Studieaktiviteter

  Vi tror på, at du lærer bedst ved at arbejde med konkrete problemstillinger og prøve tingene af i praksis. Derfor er vores studieaktiviteter bygget op om aktiviteter, hvor du selv spiller en aktiv rolle. Du får medansvar for og indflydelse på din egen læring. Feedback indgår derfor som et vigtigt element i studieaktiviteterne.

  Studieaktiviteterne vil ud over holdundervisning omfatte projektarbejde, casearbejde og opgaveløsning, hvor du gennem samarbejde og dialog løser konkrete opgaver sammen med dine medstuderende og med dine undervisere som vejledere og facilitatorer. Du vil også blive udfordret med digitale studieaktiviteter. En stor del af studiearbejdet foregår som gruppearbejde, og du skal derfor være indstillet på at samarbejde med de forpligtelser, der ligger i dette.

  På Cphbusiness er alle uddannelser tilrettelagt som fuldtidsstudium. Vi forsøger dog at skabe rammer, hvor du både kan studere på fuld tid og passe et fritidsarbejde, så du samtidig med dit studie kan styrke dine erhvervskompetencer. Derfor har du typisk to halve eller en hel skemafri dag per uge, som du kan bruge på dit studiejob, sammen med din studiegruppe eller på din egen forberedelse. Du skal dog forvente, at dit fritidsarbejde primært skal placeres aften og weekend.

  Uddannelse med en verden af muligheder

  På Cphbusiness giver vi dig mulighed for, at du allerede under dit studie kan opbygge og udfolde dine globale, interkulturelle og sproglige kompetencer gennem studieaktiviteter, hvor du samarbejder med studerende fra mange forskellige steder i verden. Som en naturlig del af studiet vil der derfor være undervisningsaktiviteter på engelsk og engelsksproget undervisningsmateriale.

  På alle uddannelser indgår der desuden et obligatorisk praktikforløb, hvor du kan vælge at prøve dine kompetencer af i en virksomhed i udlandet eller i en international virksomhed i Danmark. Derved ruster du dig til det globale arbejdsmarked, der venter dig, når du er færdig med dit studie.

  Hvad vi forventer af dig som studerende

  Aktiv deltagelse i studieaktiviteterne på Cphbusiness er i høj grad med til at klæde dig på til dit fremtidige job. Derfor forventer vi, at du:

  • deltager aktivt i studieaktiviteter med undervisere, i studiegruppe og individuelt
  • deltager i en blanding af studieaktiviteter (for eksempel projektarbejde, workshops, digitale læringsaktiviteter og holdundervisning)
  • gerne vil lære i grupper sammen med medstuderende med en mangfoldig baggrund
  • arbejder fuld tid med dit studie – det vil sige cirka 40 timer ugentligt ud over et eventuelt studiejob
  • gerne vil udfordres på dine internationale og sproglige kompetencer
 • Praktik i Danmark

  Efter halvandet år på laborantuddannelsen afsluttes uddannelsen med et års praktik inkl. projekt. Praktikken er lønnet og foregår typisk i en privat virksomhed. Det kan fx være inden for medicinalindustrien, eller det kan være på et universitet eller anden offentlig institution.

  Praktikopslagene tilsendes Cphbusiness Laboratorie og Miljø og bliver offentliggjort på Moodle, så de er tilgængelige for alle vores laborantstuderende.

  Under praktikdelen skal der udarbejdes en praktikrapport, hvor det dokumenteres, at læringsmålene for praktikperioden er opfyldt.

  Praktikken afsluttes med et projekt af ca. syv ugers varighed, som eksamineres på Cphbusiness Laboratorie og Miljø.

  Vigtige dokumenter for studerende og praktikvirksomheder

 • Praktik og studieophold i udlandet

  At komme i praktik i udlandet er en enestående chance for at udvide dine kompetencer og give dit CV et internationalt præg. Praktikken foregår som i Danmark på en virksomhed eller et universitet. Praktik i udlandet vil ofte være ulønnet. Hvis det er tilfældet, kan du i mange tilfælde modtage SU i praktikperioden. Det er også muligt at søge forskellige legater, afhængigt af hvilket land der vælges.

  Skolen har inden for de seneste år haft studerende i praktik i bl.a. Australien, Skotland, Malta, England, Island, Norge og Tyrkiet.

  Det vil også være muligt at tage kortere studieophold i udlandet i løbet af skoledelen.

  Hvis du er interesseret i et udlandsophold kan du henvende dig til skolens internationale koordinator, Maria Baunbæk: mbau@cphbusiness.dk.

  Vigtige dokumenter for studerende og praktikvirksomheder

 • Facts

  Uddannelse

  Laborant (erhvervsakademiuddannelse)

  Adresse

  Cphbusiness Laboratorie og Miljø
  Peder Oxes Allé 2
  3400 Hillerød

  Varighed

  2½ år.

  Uddannelsen er en fuldtidsuddannelse.

  Eksempler på indhold

  • Kemi
  • Biokemi
  • Laboratorieteknik
  • Kvalitetssikring
  • Sikkerhed
  • Mikrobiologi
  • Bioteknologi

  Valgfag

  Valgfrit projektarbejde inden for kemi- eller bioteknologi.

  Opbygning

  Halvandet år på skole efterfulgt af et års lønnet virksomhedsuddannelse. Skoledelen er opbygget i temaer af 4-6 ugers varighed. Et tema kan fx være apparatteknik, lægemiddelfremstilling eller fermentering.

  Økonomi

  • Uddannelsen er SU-berettigende under skoleforløbet.
  • Lønnet praktikophold med minimum 15.000 kr./mdr.

  Forventet materialeafgift: 3.000 kr. til bøger m.m. på hele studiet (købes på 1. semester).

  Det forventes, at den studerende medbringer egen PC. Skolen stiller Microsofts Office-pakke til rådighed i studietiden.

  Der er gratis brug af printer og kopiering af undervisningsmateriale.

 • Eksamen

  Bundne forudsætninger

  På uddannelsen er der obligatoriske aktiviteter i form af bl.a. laboratorieøvelser, afleveringsopgaver, tematest, gruppearbejde og fremlæggelser. Godkendelse af de obligatoriske aktiviteter er en forudsætning for at kunne blive indstillet til eksamen.

  Eksamener

  Uddannelsen har 3 eksamener under skoledelen, samt en praktikprøve og en prøve i det afsluttende projekt. 

  Praktikprøven

  Eksamen er en skriftlig rapport, der afleveres i slutningen af praktikperioden. Den studerendes udbytte af praktikken evalueres via en skriftlig rapport, hvor den studerende kort beskriver, hvorledes læringsmålene for praktikperioden er opnået.

  Prøven er med intern censur, og der gives karakter efter 7-trinsskalaen.

  Afslutningsprojektet

  Afslutningsprojektet er en mundtlig prøve med en rapport som eksamensgrundlag.

  Det afsluttende eksamensprojekt gennemføres normalt på praktikstedet, men kan udføres på Cphbusiness Laboratorie og Miljø. Der arbejdes praktisk med en problemstilling, og der udarbejdes en projektrapport.

  Prøven er med ekstern censur, og der gives karakter efter 7-trinsskalaen.

  Eksamenreglement

  Læs eksamensreglementet.

 • Studievejledning

  Cphbusiness Laboratorie og Miljø

  Peder Oxes Allé 2
  DK-3400 Hillerød

  Træffetider

  Fysisk: tirsdag og onsdag kl. 9.00 - 11.00
  Telefon: mandag – torsdag kl. 9.00 - 11.00
  Online: mandag kl. 9.00-11.00 

  Gå til online studievejledning her

  E-mail: laborant-miljo@cphbusiness.dk
  Telefon: 36 15 45 16

  Studievejleder

  Charlotte Hald Pratt, e-mail: chpr@cphbusiness.dk.

 • Studieordning og bekendtgørelse

  Studieordninger

  Bekendtgørelser og eksamensreglement

 • Tidligere studieordninger

  Tidligere studieordninger

 • Kom i studiepraktik

  Går du og overvejer, om laborantuddannelsen er noget for dig, så har vi et tilbud til dig: Kom i studiepraktik for en dag og oplev livet som laborantstuderende!

  Du følger undervisningen sammen med en klasse, og du møder studerende og undervisere.

  Kender du nogen, du vil følges med, kan I melde jer til den samme dag.

  Hvis du vil i studiepraktik, kan du tilmelde dig ved at maile til laborant-miljo@cphbusiness.dk eller ved at sende en sms med teksten ”Studiepraktik” efterfulgt af navnet på den uddannelse, du er interesseret i, samt dit eget navn til 20 18 04 16.

  Vi vil derefter kontakte dig og aftale nærmere.

  Vi glæder os til at byde dig velkommen!

  Områdechef Annette Thromsholdt