Forlænget ansøgningsfrist - søg ind nu!

På erhvervsakademiuddannelsen markedsføringsøkonom er der studiestart både sommer og vinter, og du kan netop nu søge ind med studiestart til januar/februar.

Vi har forlænget ansøgningsfristen for EU-statsborgere til 16. december kl. 12. Ansøgere vil blive optaget løbende. Så vi anbefaler, at du søger hurtigst muligt.

Søg ind nu


Sådan søger du

Følg ansøgningsguiden og find din vej til optagelse:

Vis ansøgningsguiden


Hvis du ikke er blevet optaget, kan du finde alle ledige pladser og læse mere her:

Ikke optaget - hvad nu?

Jeg er sikker på, at uddannelsen giver mig mulighed for en fed karriere.

Simon, læser til markedsføringsøkonom

Fakta om markedsføringsøkonom

2 år
Erhvervsakademiuddannelse
Dansk og engelsk
Studiestart: Sommer og vinter
Næste studiestart: 1. februar 2022
Cphbusiness Søerne, Cphbusiness Lyngby og Cphbusiness Hillerød
Ansøgningsfrister sommer: 15. marts kl. 12.00 (kvote 2) og 5. juli kl. 12.00 (kvote 1)
Ansøgningsfrister vinter: 29. september kl. 12.00 (ikke-EU-statsborgere eller dispensat) og 16. november kl. 12.00 (EU-statsborgere). Forlænget ansøgningsfrist på Cphbusiness Søerne til den 16. december 2021 kl. 12.00 for EU-statsborgere.

Hvad kan du bruge uddannelsen til?

Uddannelsen til markedsføringsøkonom kvalificerer dig til at kunne varetage forskellige jobfunktioner inden for fx marketing, salg, medie, handel og shippingbranchen. Typiske jobfunktioner for nyuddannede markedsføringsøkonomer er marketing- og salgskoordinator, marketingassistent og salgsassistent.

Gå i dybden med uddannelsen til markedsføringsøkonom

Gennem uddannelsen til markedsføringsøkonom vil du få en bred viden om markedsføring, og du vil lære at kombinere din viden med bl.a. økonomiske, juridiske, organisatoriske og kulturelle forhold. Der lægges stor vægt på, at du lærer at anvende den faglige viden i praksis med henblik på at kunne styrke og udvikle virksomheders markedsføring og forretning nationalt såvel som internationalt.

Vi har et supergodt internationalt studiemiljø, og jeg har fået studiekammerater fra flere lande. Vi bruger meget tid sammen på projekter og cases, der ofte er konkrete problemstillinger, som vi løser for virksomheder. Det gør det sjovt at studere.
Mette
Studerende på markedsføringsøkonomuddannelsen

Gode muligheder for job og videreuddannelse

Vi arbejder med praksisbaseret undervisning, hvor der er mulighed for at være i dialog med medstuderende og undervisere. På 3. semester er der mulighed for at læse i udlandet, typisk på et af vores partneruniversiteter. På 4. semester skal du i praktik i en virksomhed – det kan være både i Danmark og i udlandet.

Som markedsføringsøkonom har du gode muligheder for job og videreuddannelse i ind- og udland, ligesom du også opnår et godt udgangspunkt for at starte egen virksomhed.

Muligheder for videreuddannelse

Med en markedsføringsøkonomuddannelse har du mulighed for at læse videre på:

Ønsker du at forsætte studierne i udlandet er dette også en mulighed. Uddannelsen til markedsføringsøkonom giver adgang til bachelorstudier på forskellige universiteter i udlandet, hvor du typisk på 1-1½ år kan tage en bachelorgrad.

Vær opmærksom på, at det altid er vigtigt, at du selv kontakter de forskellige uddannelsesinstitutioner for informationer omkring deres krav til optagelse mv., da disse kan variere.

Muligheder for job

Med en uddannelse som markedsføringsøkonom bliver du i stand til at varetage en række forskellige jobs som fx:

  • Marketingkoordinator
  • Marketingassistent
  • SOME-koordinator
  • Indkøbsassistent
  • Salgskonsulent
  • Informationsmedarbejder
  • Salgsassistent

Uddannelsen er også god, hvis du kunne tænke dig at arbejde med virksomhedens vækst og være med til at udvikle nye produkter/koncepter og erobre nye markeder.

Går du med en iværksætter i maven, vil uddannelsen desuden give dig værktøjer og kompetencer til at starte din egen virksomhed.

Brancher, løn og gennemførelse

Du kan finde mere information om uddannelsen i Uddannelseszoom. Her kan du blandt andet se, hvilke brancher færdiguddannede fra uddannelsen arbejder i, hvilken løn en færdiguddannet fra uddannelsen i gennemsnit får, og hvor lang tid det tager en gennemsnitlig studerende at gennemføre uddannelsen.

I Uddannelseszoom har du også mulighed for at sammenligne informationer om uddannelsen med andre uddannelser på netop parametrene branche, løn, iværksætteri, gennemførsel, frafald og ledighed.

Webinar om markedsføringsøkonomuddannelsen

Hvis du gerne vil vide mere, kan du se eller gense online åbent hus om markedsføringsøkonomuddannelsen her. I videoen møder du studerende og undervisere, som fortæller om uddannelsen og studielivet.

  • Adgangskrav og optagelse

    Studiestart

    • Sommeroptag med studiestart i august/september på Cphbusiness Søerne, Cphbusiness Lyngby (på dansk og engelsk) og Cphbusiness Hillerød (på dansk)
    • Vinteroptag med studiestart i januar/februar på Cphbusiness Søerne (på dansk og engelsk)

    Adgangskrav

    Du kan søge optagelse med en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse.

    Gymnasial uddannelse

    Du kan søge optagelse med følgende gymnasiale uddannelser:

    • Almen studentereksamen (STX)
    • HF-eksamen (HF)
    • Merkantil studentereksamen (HHX)
    • Teknisk studentereksamen (HTX)
    • Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (GIF)
    • Erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med en erhvervsuddannelse (EUX)
    • Tilsvarende færøske og grønlandske eksamener samt eksamenen fra Duborg-skolen og A.P. Møller Skolen

    Du kan desuden søge optagelse med en international eller udenlandsk eksamen, som Uddannelses- og Forskningsministeriet har vurderet som sammenlignelig med en dansk gymnasial uddannelse.

    Søger du optagelse med en gymnasial uddannelse, skal du opfylde følgende fagspecifikke adgangskrav:

    • Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B

    Erhvervsuddannelse

    Du kan søge optagelse med en erhvervsuddannelse med en ordinær varighed på mindst 3 år - dog undtagen installatøruddannelserne og klinisk tandtekniker. Du skal i så fald opfylde følgende fagspecifikke adgangskrav:

    • Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B

    Sprogkundskaber

    Har du ikke dansk som modersmål, og har du ikke gennemført din adgangsgivende uddannelse på dansk, skal du have bestået en af følgende prøver:

    • Studieprøven i dansk
    • Dansk på niveau A

    Har du svensk eller norsk som modersmål, er du fritaget fra dette krav.

    Ansøgning om optagelse - sommeroptag

    Du skal søge om optagelse via www.optagelse.dk.

    Har du en dansk gymnasial uddannelse, kan du søge optagelse via kvote 1 eller 2.

    Har du en international eller udenlandsk eksamen, som er vurderet som sammenlignelig med en dansk gymnasial eksamen, eller har du en erhvervsuddannelse, skal du søge optagelse via kvote 2.

    Ved vurdering af kvote 2-ansøgninger lægges vægt på følgende:

    • Gennemsnit fra den adgangsgivende eksamen
    • Den motiverede ansøgning
    • Erhvervserfaring, inkl. værnepligt
    • Relevant supplerende uddannelse og/eller kurser
    • Anden erfaring, fx højskoleophold, udlandsophold, frivilligt arbejde (minimum 3 måneder)

    Vi tager maksimalt erhvervserfaring og anden erfaring svarende til en periode på sammenlagt 12 måneder i betragtning ved vurdering af din ansøgning.

    Du kan finde en ansøgningsvejledning og ansøgningsfrister for sommeroptaget her: Sådan søger du.

    Ansøgning om optagelse - vinteroptag

    Du skal søge om optagelse her på vores hjemmeside.

    Ved vinteroptag skal du ikke søge i kvote 1 eller 2.

    Der foretages derimod en overordnet vurdering af hver enkelt ansøgning, hvor der lægges vægt på følgende:

    • Gennemsnit fra den adgangsgivende eksamen
    • Den motiverede ansøgning
    • Erhvervserfaring, inkl. værnepligt
    • Relevant supplerende uddannelse og/eller kurser
    • Anden erfaring, fx højskoleophold, udlandsophold, frivilligt arbejde (minimum 3 måneder)

    Vi tager maksimalt erhvervserfaring og anden erfaring svarende til en periode på sammenlagt 12 måneder i betragtning ved vurdering af din ansøgning.

    Du kan finde en ansøgningsvejledning og ansøgningsfrister for vinteroptaget her: Sådan søger du.

    Uddannelse på engelsk

    Hvis du vil søge optagelse på uddannelsen på engelsk, bedes du tjekke optagelseskravene her: Marketing Management - Admission requirements.

  • Studiets opbygning

    Markedsføringsøkonomuddannelsen tager to år og består af fire semestre.

    De første tre semestre er baseret på varieret og praksisnær undervisning, såsom projektarbejde, caseøvelser og præsentationer med udgangspunkt i danske og udenlandske virksomheder. Det giver uddannelsen en ekstra, erhvervsrettet og praksisrelateret dimension, så du i løbet af studiet bliver rustet til at gå ind på arbejdsmarkedet.

    Du skal være opmærksom på, at undervisningsmaterialer kan være på engelsk, og at dele af undervisningen kan foregå på engelsk for at fremme dine muligheder for at arbejde i internationale virksomheder. 

    Fjerde semester består af et praktikforløb, hvor du får mulighed for at bruge de kvalifikationer, som du har opnået gennem uddannelsen, men også tilegne dig nye kompetencer. På dette semester skal du også skrive et afsluttende eksamensprojekt, der typisk gennemføres i tæt samarbejde med en virksomhed i Danmark eller i udlandet. Du kan skrive det afsluttende eksamensprojekt alene eller sammen med en medstuderende.

    Der er på hvert enkelt semester et eller flere overordnede fælles temaer, der er styrende for undervisningen og binder de enkelte fag sammen.

    Læs mere om semestrenes opbygning

    På Cphbusiness er alle uddannelser tilrettelagt som fuldtidsstudium. Vi forsøger dog at skabe rammer, hvor du både kan studere på fuld tid og passe et fritidsarbejde, så du samtidig med dit studie kan styrke dine erhvervskompetencer. Derfor har du typisk to halve eller en hel skemafri dag per uge, som du kan bruge på dit studiejob, sammen med din studiegruppe eller på din egen forberedelse. Du skal dog forvente, at dit fritidsarbejde primært skal placeres aften og weekend.

  • Læringsmiljø og studieaktiviteter

    På Cphbusiness ser vi det som vores vigtigste opgave at bidrage til, at du kan udvikle dig, så du kan være med til at skabe fremtidens erhvervsliv.

    Cphbusiness’ studieaktiviteter sigter derfor på at udvikle dine faglige og personlige kompetencer, så du kan navigere i en organisation og skabe værdi på en arbejdsplads eller starte og drive egen virksomhed.

    Studieaktiviteter

    Vi tror på, at du lærer bedst ved at arbejde med konkrete problemstillinger og prøve tingene af i praksis. Derfor er vores studieaktiviteter i mindre grad fokuseret på traditionel undervisning og i højere grad bygget op om aktiviteter, hvor du selv spiller en aktiv rolle. Du får medansvar for og indflydelse på din egen læring. Feedback indgår derfor som et vigtigt element i studieaktiviteterne.

    Studieaktiviteterne vil ud over traditionel undervisning omfatte projektarbejde, casearbejde og opgaveløsning, hvor du gennem samarbejde og dialog løser konkrete opgaver sammen med dine medstuderende og med dine undervisere som vejledere og facilitatorer. Du vil også blive udfordret med digitale studieaktiviteter. En stor del af studiearbejdet foregår som gruppearbejde, og du skal derfor være indstillet på at samarbejde med de forpligtelser, der ligger i dette.

    På Cphbusiness bliver du en del af et internationalt miljø med mange udviklingsmuligheder og et dynamisk studie med højt til loftet. Du lærer om digital markedsføring, innovation og de nyeste trends inden for området på en uddannelse, der baner vej for en karriere inden for markedsføring og salg eller bliver dit springbræt til at starte egen virksomhed.

    Studiet består af fire semestre opdelt i faglige flows, hvor du kommer til at arbejde hands on med projekter, cases og præsentationer. Du kommer også omkring klassiske discipliner som salg, økonomi, organisation og selvfølgelig markedsføringsteori.

    Uddannelse med en verden af muligheder

    På Cphbusiness giver vi dig mulighed for, at du allerede under dit studie kan opbygge og udfolde dine globale, interkulturelle og sproglige kompetencer gennem studieaktiviteter, hvor du samarbejder med studerende fra mange forskellige steder i verden. Som en naturlig del af studiet vil der derfor være undervisningsaktiviteter på engelsk og engelsksproget undervisningsmateriale.

    På alle uddannelser indgår der desuden et obligatorisk praktikforløb, hvor du kan vælge at prøve dine kompetencer af i en virksomhed i udlandet eller i en international virksomhed i Danmark. Derved ruster du dig til det globale arbejdsmarked, der venter dig, når du er færdig med dit studie.

    - Underviserne er virkeligt gode til at motivere os, og de gør min uddannelse interessant, sjov og spændende. Jeg vil til enhver tid anbefale Markedsføringsøkonomuddannelsen til alle, der har interesse i marketing.

    Valentin Kamenov, international studerende på markedsføringsøkonomuddannelsen.

    - Vi har et supergodt internationalt studiemiljø, og jeg har fået studiekammerater fra flere lande. Vi bruger meget tid sammen på projekter og cases, der ofte er konkrete problemstillinger, som vi løser for virksomheder. Det gør det sjovt at studere.    Mette Holm Bertelsen, studerende på markedsføringsøkonomuddannelsen i Lyngby.

    Lyder det som noget for dig? Så er det nu, du skal søge optagelse på markedsføringsøkonomuddannelsen på Cphbusiness.

    Hvad vi forventer af dig som studerende

    Aktiv deltagelse i studieaktiviteterne på Cphbusiness er i høj grad med til at klæde dig på til dit fremtidige job. Derfor forventer vi, at du:

    • deltager aktivt i studieaktiviteter med undervisere, i studiegruppe og individuelt
    • deltager i en blanding af studieaktiviteter (for eksempel projektarbejde, workshops, digitale læringsaktiviteter og traditionel undervisning)
    • gerne vil lære i grupper sammen med medstuderende med en mangfoldig baggrund
    • arbejder fuld tid med dit studie – det vil sige cirka 40 timer ugentligt ud over et eventuelt studiejob
    • gerne vil udfordres på dine internationale og sproglige kompetencer
  • Muligheder for videreuddannelse på Sjælland

    Muligheder for Top-up på Sjælland

    Du har også mulighed for at tage en Top up-uddannelse flere steder på Sjælland:

  • Praktik i Danmark

    Efter halvandet år på markedsføringsøkonomuddannelsen skal du i et tre måneders praktikforløb. Praktikken er ulønnet og foregår typisk i en privat virksomhed. Du kan fx komme i praktik i en markedsførings- eller salgsafdeling.

    Cphbusiness modtager løbende praktikopslag fra virksomheder, der bliver lagt ud på vores intranet, Moodle, så de er tilgængelige for alle vores studerende.

    Under praktikdelen skal du gennemføre en praktikeksamen, hvor det dokumenteres, at læringsmålene for praktikperioden er opfyldt.

    Praktiksemestret afsluttes med et afsluttende eksamensprojekt af ca. otte ugers varighed, hvor du typisk vil tage udgangspunkt i en problemstilling i din praktikvirksomhed. Det afsluttende eksamensprojekt eksamineres på Cphbusiness, og så er du uddannet markedsføringsøkonom.

  • Praktik og studieophold i udlandet

    At tage praktikken i udlandet er en enestående chance for at udvide dine kompetencer og give dit CV et internationalt præg. Praktikken foregår som i Danmark hos en virksomhed, hvor de første tre måneder består af praktikarbejde, hvorefter du kan vælge at forsætte med projektarbejde i virksomheden.

    Du har muligheden for at tage SU'en med dig til udlandet, ligesom du har mulighed for at søge forskellige legater i tillæg afhængig af, hvilket land du vælger.

    Cphbusiness Studie og Karriere assisterer studerende med studieophold i udlandet. Læs nærmere om dine muligheder og tag det første skridt mod dit udlandsophold her.

  • Facts

    Uddannelse

    Markedsføringsøkonom (erhvervsakademiuddannelse)

    Adresser

    Cphbusiness Søerne
    Nansensgade 19
    1366 København K

    Cphbusiness Lyngby
    Nørgaardsvej 30
    2800 Kgs. Lyngby

    Varighed

    To år.

    Uddannelsen er en fuldtidsuddannelse.

    ECTS point

    120

    Eksempler på fagområder

    • Markedsføring
    • Økonomi
    • Organisation og supply-chain management
    • Salg og markedskommunikation
    • Erhvervsret

    Valgfag

    På uddannelsen skal du vælge valgfag. Nogle eksempler på valgfag:

    • Digital kommunikation og webdesign hands on
    • Social media markedsføring og online promotion i praksis
    • Forbrugeradfærd og sansemarkedsføring
    • Entrepreneurship
    • Statistik og driftøkonomi
    • Oplevelsesøkonomi
    • Personal development and leadership

    Det er ikke alle valgfag, der udbydes på alle afdelinger.

    Økonomi

    Uddannelsen er SU-berettigende.

  • Eksamen

    Obligatoriske læringsaktiviteter

    På uddannelsen er der obligatoriske projekter og afleveringsopgaver. De obligatoriske læringsaktiviteter betragtes ikke som eksamener, men som en del af læringsprocessen, der dokumenterer, at du er studieaktiv.

    De obligatoriske læringsaktiviteter kan variere i form af fx skriftlige opgaver, multiple choice test, fremlæggelser mv.

    Eksamener

    Du skal til en eller flere eksamener efter hvert semester. Alle eksamener beskrives nærmere i uddannelsens eksamenskatalog.

    Eksamensreglement

    Læs eksamensreglementet.

  • Læs markedsføringsøkonom på engelsk

    Du kan også læse denne uddannelse på engelsk. Læs mere her: AP Degree in Marketing Management.

    På vores internationale hold går der både danske og internationale studerende, og vi har studerende fra mange forskellige lande.

    Der er mange gode grunde til at vælge et engelsksproget forløb sammen med studerende fra hele verden:

    • Du får tværkulturelle kompetencer
    • Du får forståelse for andre kulturer
    • Du får opbygget et uvurderligt, internationalt netværk
    • Du styrker dine sprogkundskaber
    • Du kan bruge det i dit CV
    • Dine evner til at arbejde i teams bliver udfordret
    • Du får en masse spændende oplevelser
  • Studievejledning

    Cphbusiness Hillerød

    Slotsarkaderne 140, 3400 Hillerød
    Telefontræffetider: mandag - torsdag 9.00 - 12.00

    E-mail: counsellingsoerne@cphbusiness.dk

    Studievejleder

    Janus Kloppenborg, telefon: 36 15 45 13  


    Cphbusiness Lyngby

    Nørgaardsvej 30, 2800 Kgs. Lyngby
    Åbningstider: mandag - torsdag kl. 10.00 - 14.00
    Telefontræffetider: mandag - torsdag 9.00 - 12.00

    E-mail: counsellinglyngby@cphbusiness.dk

    Studievejleder

    Elena Jam Pedersen, telefon: 36 15 45 14


    Cphbusiness Søerne

    Nansensgade 19, 1366 København K 
    Åbningstider: mandag - torsdag kl. 10.00 - 14.00
    Telefontræffetider: mandag - torsdag 9.00 - 12.00

    E-mail: counsellingsoerne@cphbusiness.dk

    Studievejledere

    Louise Dons Christensen, telefon: 36 15 45 13

    Janus Kloppenborg, telefon: 36 15 45 13  

  • Studieordning og bekendtgørelse

    Studieordninger

    Bekendtgørelser og eksamensreglement

  • Tidligere studieordninger