Sådan søger du

På professionsbacheloruddannelsen i dataanalyse er der studiestart sommer. Følg ansøgningsguiden, og find din vej til optagelse:

Vis ansøgningsguiden

Hvis du ikke er blevet optaget, kan du finde ledige pladser og læse mere her:

Ikke optaget - hvad nu?

Hvad kan du bruge uddannelsen til?

På professionsbacheloruddannelsen i dataanalyse klæder vi dig på til at kunne flytte virksomheder til at træffe mere datadrevne forretningsmæssige beslutninger. 

I alle typer af virksomheder og organisationer er mængden af data hastigt voksende. Det gælder data om fx drift, produktion, human ressources og økonomi. Samtidig bliver mere og mere ekstern data om fx markedet, adfærd på sociale medier og kunderne tilgængelig. Der ligger en stor opgave og et stort potentiale i at bruge disse data optimalt: Det vil sige at skabe, analysere og anvende data til at forudse trends, agere på mønstre, optimere ressourcerne og meget mere. Kort sagt træffe forretningsmæssige beslutninger på et oplyst og faktabaseret grundlag.

Få en attraktiv profil

Uddannelsen i dataanalyse imødekommer danske virksomheders efterspørgsel på medarbejdere, der har viden om ny teknologi koblet med avancerede analysekompetencer, så de kan varetage opgaver i spændingsfeltet mellem forretning og IT. Det er i den rolle, du som dataanalytiker skal udfolde dig.

Som professionsbachelor i dataanalyse kan du selvstændigt vurdere virksomhedens datamodenhed og iværksætte, designe, lede og gennemføre dataprojekter. Du lærer desuden at formidle den nye viden ud i organisationen, så modtagerne forstår den. Din profil er attraktiv, fordi den netop er målrettet virksomhedernes efterspørgsel på medarbejdere med kompetencer inden for analyse i kombination med programmering og IT.

Fakta om dataanalyse

1 ½ år
Professionsbacheloruddannelse
Dansk
Studiestart: Sommer
Cphbusiness Lyngby
Ansøgningsfrister: 15. marts kl. 12.00 (ikke-EU-statsborgere) og 1. juli kl. 12.00 (EU-statsborgere).
Åbent hus 21., 22. og 23. februar 2023 Læs mere om åbent hus og tilmeld dig

Få en spændende karriere som professionel dataanalytiker

Uddannelsen som professionsbachelor i dataanalyse vil klæde dig på, så du selvstændigt kan arbejde med databehov, datahåndtering og dataanvendelse.

Som dataanalytiker vil du også skulle arbejde tæt sammen med mange afdelinger, der ejer og anvender data. Når du arbejder med data, er det derfor vigtigt at kunne forstå, hvordan mennesker påvirker data, og hvordan data kan påvirke mennesker. Arbejdet med data er ikke kun tal og beregninger. Det handler også om de mange menneskelige og adfærdspsykologiske aspekter, der er inden for området. Den professionelle og succesfulde dataanalytiker forstår disse mekanismer.

Brugbare kompetencer

Som dataanalytiker har du brug for personlige kompetencer som kreativitet, samarbejdsevne og lyst til at tilegne dig ny viden. Alt dette kobler du med brede IT-kompetencer i digital og teknologisk udvikling samt forretningsforståelse. På den måde bliver du en værdifuld medarbejder i virksomhedens arbejde med at udvikle en datadreven organisation.

Du vil gennem gruppearbejde, individuelle opgaver, dialogbaseret undervisning og dit praktikforløb blive udstyret med lige præcis de kompetencer, der bygger ovenpå og danner dit eget personlige fundament for at blive en professionel dataanalytiker.

Webinar om professionsbacheloruddannelsen i dataanalyse

Hvis du gerne vil vide mere, kan du se eller gense online åbent hus om uddannelsen i dataanalyse her. I videoen møder du studerende og undervisere, som fortæller om uddannelsen og studielivet.

 • Adgangskrav og optagelse

  Studiestart

  • Sommeroptag med studiestart i august/september på Cphbusiness Lyngby

  Adgangskrav

  Du kan søge optagelse med en af følgende erhvervsakademiuddannelser:

  • Markedsføringsøkonom
  • Finansøkonom
  • Financial controller

  Du har også mulighed for at søge optagelse med én af nedenstående erhvervsakademiuddannelser. Du skal i så fald skrive et motivationsbrev og besvare nogle konkrete spørgsmål. Læs mere nedenfor.

  • Handelsøkonom
  • Logistikøkonom
  • Serviceøkonom
  • Administrationsøkonom
  • Laborant
  • Miljøteknolog
  • Procesteknolog
  • Designteknolog med merkantilt speciale
  • E-designer
  • Multimediedesigner
  • Automatiseringsteknolog
  • Autoteknolog med merkantilt rettede valgfag
  • Produktionsteknolog

  Du har også mulighed for at søge optagelse på uddannelsen, hvis du har andre tilsvarende forudsætninger.

  Dokumentation for danskkundskaber

  Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen fra Danmark, Sverige eller Norge, eller hvis du ansøger med udenlandsk adgangsgrundlag, vil Cphbusiness på baggrund af en konkret individuel faglig vurdering afgøre, om du skal bestå et af følgende krav:

  • Studieprøven i dansk
  • Dansk på A-niveau

  Eller kunne dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk. Læs mere på ug.dk.

  Varsling om ændring af optagelseskriterier i 2023

  Cphbusiness har indtil nu vurderet ansøgninger om optag til professionsbacheloruddannelser med udgangspunkt i den adgangsgivende uddannelse,  karakterer, ansøgers motivation, relevant erhvervserfaring og øvrige relevante aktiviteter.

  Fra sommeroptaget 2023 vil antallet af vurderingskriterier blive reduceret, således at ansøgers adgangsgivende uddannelse og karakterer vil få en afgørende betydning i udvælgelsen af ansøgerne. Hvis ansøger søger om optagelse på baggrund af andre dokumenterede kvalifikationer, foretager Cphbusiness en vurdering af, om ansøgers faglige kvalifikationer, kan sidestilles hermed.

  Ansøgning om optagelse - sommeroptag

  Du søger om optagelse her på vores hjemmeside.

  Ved vurdering af ansøgningerne lægger vi vægt på følgende, hvoraf især de første tre vægtes højt:

  • Gennemsnit fra den adgangsgivende eksamen
  • Relevant erhvervserfaring
  • Den motiverede ansøgning
  • Anden erfaring, fx højskoleophold, udlandsophold, frivilligt arbejde (minimum 3 måneder)

  Vi tager maksimalt erhvervserfaring og anden erfaring svarende til en periode på sammenlagt 12 måneder i betragtning ved vurdering af din ansøgning.

  Du kan finde en ansøgningsvejledning og ansøgningsfrister for sommeroptaget her: Sådan søger du.

  Ansøgere udvælges i henhold til de givne optagelseskriterier (se ovenfor). Vi anbefaler alle ansøgere at vedlægge et motivationsbrev. Hvis du ikke søger på grundlag af uddannelserne markedsføringsøkonom, financial controller eller finansøkonom, er det obligatorisk, at du vedlægger et motivationsbrev og besvarer alle nedenstående fire spørgsmål i dit motivationsbrev:

  1. Hvorfor har du valgt at søge ind på denne uddannelse?
  2. Har du særlige kvalifikationer inden for statistik, som du ønsker, at vi skal tage med i betragtning?
  3. Har du særlige kvalifikationer inden for matematik, som du ønsker, at vi skal tage med i betragtning?
  4. Har du særlige kvalifikationer inden for databehandling og/eller dataforståelse, som du ønsker, at vi skal tage med i betragtning?

  Det samlede motivationsbrev skal holdes inden for rammerne af en A4 side, og du skal vedlægge dokumentation for eventuelle kurser eller erhvervserfaring, du måtte have inden for spørgsmål 2-4.

  Hvis du ikke søger på baggrund af markedsføringsøkonom, financial controller eller finansøkonom, men kommer i betragtning til én af de få pladser, som udbydes på denne uddannelse, vil du blive indkaldt til en samtale, hvor du har mulighed for at uddybe punkterne 2-4.

 • Studiets opbygning

  Uddannelsen består af tre semestre, inklusive praktik og afsluttende bachelorprojekt. Uddannelsen er praktisk orienteret, og du vil opleve, at der ud over undervisningen er et tæt samarbejde med erhvervslivet i forbindelse med projektarbejde, oplæg fra gæsteundervisere og dit obligatoriske praktikforløb.

  Uddannelsen igennem vil du arbejde med det, der hedder Data Science Process. Du vil få øvelse i at eksekvere planen, komme i dybden med de enkelte stationer og i det hele taget arbejde med det flow, der er i at arbejde professionelt med data science (dataanalyse).

  Temaer og flows

  På første semester er temaerne:

  • Forretningsforståelse gennem data
  • Forretningsbeslutning og beslutningsstøtte
  • Virksomheden og dens datatransformation

  På andet semester er temaerne:

  • Virksomhedens dataformidling
  • Virksomhedens data i en omverdenkontekst
  • Valgfag

  På Cphbusiness arbejder vi i såkaldte flows, der hver især har et tema. På de to første semestre er der i alt seks flows:

  1. Forretningsforståelse gennem data
   Programmering i R, statistik og Machine Learning (6 uger)
  2. Forretningsbeslutning og beslutningsstøtte
   Machine Learning, algoritmer og adfærd (3 uger)
  3. Virksomheden og dens datatransformation
   Intro til data, Big Data, databaser og Cloud-teknologier (6 uger)
  4. Virksomhedens dataformidling
   Organisatorisk datamodenhed og datavisualisering (4 uger)
  5. Virksomhedens data i en omverdenkontekst
   Datavisualisering, videnskabsteori & datametode og datajura & etik (6 uger)
  6. Valgfag - 10 ECTS
   (5 uger)

  På tredje semester er du 12 uger i praktik, hvorefter du udarbejder dit afsluttende bachelorprojekt.

  Læs mere om semestrenes opbygning

 • Muligheder for videreuddannelse og job

  Uddannelsen er ny, og der er derfor ingen dimittender endnu. Det forventes, at du som dimittend vil få beskæftigelse inden for datadrevet forretningsudvikling (business development). Dette kan være med jobtitler som fx:

  • Dataanalytiker/data analyst
  • Dataentreprenør
  • Data specialist
  • Forretningsanalytiker/business developer
  • Finansanalytiker/finance analyst
  • Produktionsanalytiker
  • Organisationsanalytiker

  Du vil som dimittend forventes at kunne blive ansat i forskellige afdelinger og funktioner. Dette kan blandt andet afhænge af din tidligere uddannelsesmæssige baggrund, din eventuelle erhvervserfaring og ikke mindst, hvor du har været i praktik, og hvad du har arbejdet med i dit afsluttende eksamensprojekt. Beskæftigelsesmulighederne er mange, idet der findes store mængder data på tværs af afdelinger, private og offentlige virksomheder, brancher og virksomhedens/organisationens størrelse.

  Da uddannelsen som nævnt er ny, er der p.t. ikke indgået specifikke aftaler om videreuddannelse. Derfor vil det være op til den enkelte dimittend at søge om adgang på uddannelsesinstitutioner med relevante videreuddannelsesmuligheder.

 • Læringsmiljø og studieaktiviteter

  På Cphbusiness ser vi det som vores vigtigste opgave at bidrage til, at du kan udvikle dig, så du kan være med til at skabe fremtidens erhvervsliv.

  Cphbusiness’ studieaktiviteter sigter derfor på at udvikle dine faglige og personlige kompetencer, så du kan navigere i en organisation og skabe værdi på en arbejdsplads eller starte og drive egen virksomhed.

  Studieaktiviteter

  Vi tror på, at du lærer bedst ved at arbejde med konkrete problemstillinger og prøve tingene af i praksis. Derfor er vores studieaktiviteter bygget op om aktiviteter, hvor du selv spiller en aktiv rolle. Du får medansvar for og indflydelse på din egen læring. Feedback indgår derfor som et vigtigt element i studieaktiviteterne.

  Studieaktiviteterne vil ud over holdundervisning omfatte projektarbejde, casearbejde og opgaveløsning, hvor du gennem samarbejde og dialog løser konkrete opgaver sammen med dine medstuderende og med dine undervisere som vejledere og facilitatorer. Du vil også blive udfordret med digitale studieaktiviteter. En stor del af studiearbejdet foregår som gruppearbejde, og du skal derfor være indstillet på at samarbejde med de forpligtelser, der ligger i dette.

  På Cphbusiness er alle uddannelser tilrettelagt som fuldtidsstudium. Vi forsøger dog at skabe rammer, hvor du både kan studere på fuld tid og passe et fritidsarbejde, så du samtidig med dit studie kan styrke dine erhvervskompetencer. Derfor har du typisk to halve eller en hel skemafri dag per uge, som du kan bruge på dit studiejob, sammen med din studiegruppe eller på din egen forberedelse. Du skal dog forvente, at dit fritidsarbejde primært skal placeres aften og weekend.

  Hvad vi forventer af dig som studerende

  Aktiv deltagelse i studieaktiviteterne på Cphbusiness er i høj grad med til at klæde dig på til dit fremtidige job. Derfor forventer vi, at du:

  • deltager aktivt i studieaktiviteter med undervisere, i studiegruppe og individuelt
  • deltager i en blanding af studieaktiviteter (for eksempel projektarbejde, workshops, digitale læringsaktiviteter og holdundervisning)
  • gerne vil lære i grupper sammen med medstuderende med en mangfoldig baggrund
  • arbejder fuld tid med dit studie – det vil sige cirka 40 timer ugentligt ud over et eventuelt studiejob
  • gerne vil udfordres på dine faglige og personlige kompetencer
 • Praktik

  Praktik i Danmark

  Efter et år på uddannelsen, det vil sige på tredje semester, vil du være i tre måneders ulønnet praktik i en virksomhed eller organisation. Praktikken er din unikke mulighed for at få praktisk erfaring med at arbejde med real life data. Du får i løbet af din praktik mulighed for at koble din teoretiske viden med konkret erfaring og dermed styrke dine erhvervskompetencer og dit CV. I praktikken vil du også kunne skabe et netværk, der kan være nyttigt for dig, når du skal finde job som dimittend.

  Uddannelsens formål er at give dig et solidt og erhvervsrettet fundament inden for dataanalyse, og dit praktikforløb er derfor obligatorisk og en vigtig del af uddannelsen.

  Cphbusiness har et tæt samarbejde med både private og offentlige virksomheder i Danmark, og der kan derfor være hjælp at hente, hvis du ikke selv kan finde en relevant praktikvirksomhed. Cphbusiness modtager løbende praktikopslag fra virksomheder, der bliver lagt ud på vores intranet, så de er tilgængelige for alle vores studerende.

  Praktik i udlandet

  Det er også muligt for dig at tage praktikken i udlandet, hvilket kan være en enestående chance for at udvide dine kompetencer og give dit CV et internationalt præg. Praktikken foregår på samme vilkår som i Danmark, og du har mulighed for at tage SU'en med dig til udlandet. Afhængig af, hvilket land du vælger, har du mulighed for at søge forskellige legater.

  Cphbusiness Studie og Karriere kan assistere studerende med studieophold i udlandet. Læs nærmere om dine muligheder og tag det første skridt mod dit udlandsophold her: International profil.

  I løbet af praktikperioden skal du udarbejde en praktikrapport, hvor du dokumenterer, at læringsmålene for praktikperioden er opfyldt. Herefter udarbejder du dit afsluttende bachelorprojekt, hvor du typisk kan tage udgangspunkt i en problemstilling i din praktikvirksomhed. Bachelorprojektet eksamineres på Cphbusiness, og så er du uddannet professionsbachelor i dataanalyse.

 • Facts

  Uddannelse

  Professionsbachelor i dataanalyse.

  Adresse

  Cphbusiness Lyngby
  Nørgaardsvej 30
  2800 Kgs. Lyngby

  Afdelingen flytter til Firskovvej 18 i Lyngby sommeren 2023.

  Varighed og omfang

  1½ år. 90 ECTS.

  Lektioner pr. uge

  Uddannelsen er en fuldtidsuddannelse. Antallet af lektioner pr. uge varierer.

  Fagområder

  • Databehov
  • Datahåndtering
  • Dataanvendelse

  Inden for de tre fagområder er der en række fag og fagelementer:

  • Videnskabsteori og datametode
  • Statistik og algoritmer
  • Datavisualisering
  • Data i adfærdskontekst
  • Datakildeforståelse
  • Dataforespørgsler
  • Datasystemkrav og specificeringer
  • Datajura og etik
  • Procesanalyse
  • Organisatorisk datamodenhed

  Opbygning

  1. og 2. semester indeholder primært undervisning, projektarbejde, vejledning, gæsteforelæsninger og eksamener.

  På 3. semester er der først tre måneders sammenhængende praktik, herunder et praktikprojekt. Semesteret, og dermed uddannelsen, afsluttes med bachelorprojektet.

  Økonomi

  Uddannelsen er SU-berettigende.

 • Studievejledning

  Cphbusiness Lyngby

  Nørgaardsvej 30, 2800 Kgs. Lyngby

  Åbningstider: mandag - torsdag kl. 10.00 - 14.00
  Telefontræffetider: mandag - torsdag 9.00 - 11.00

  E-mail: counsellinglyngby@cphbusiness.dk

  Studievejleder

  Elena Jam Pedersen, telefon: 36 15 47 12

 • Eksamen

  I løbet af din studietid vil du have projekter, prøver og eksamener, der er karaktergivende og som skal bestås. Du vil kunne finde mere information her på hjemmesiden i løbet af maj 2021, hvor vi også lægger en studieordning op, der blandt andet omfatter eksamener. Uddannelsen afsluttes med et eksamensprojekt (afsluttende bachelorprojekt), som du skal forsvare mundtligt.

 • Studieordning og bekendtgørelse

  Studieordning

  Bekendtgørelser og eksamensreglement

  Se bekendtgørelsen for dataanalyse og eksamensreglementet