Uddannelsen vil give dig en bred viden om erhvervsøkonomi, erhvervsjura, projektledelse og ejendomsfinansiering samt værktøjer til at forstå og analysere finansteoretiske problemstillinger.

På finansbacheloruddannelsen lærer du at håndtere finansiel rådgivning samt salg af finansielle ydelser og produkter.

Uddannelsen til finansbachelor er en 3½-årig videregående uddannelse, hvor de første fire semestre er baseret på teori, og undervisningen foregår på skolen. Uddannelsen er ikke en top-up, men læses som en samlet professionsbacheloruddannelse.

5. semester skal bruges til virksomhedspraktik, hvor du får mulighed for i praksis at bruge de kvalifikationer, du har opnået i undervisningen. På 6. og 7. semester, specialiserer du dig inden for en studieretning og kan kombinere skole og studierelevant arbejde.

Du har under uddannelsen mulighed for at tage et udlandsophold på 3. semester på ét af vores partner universiteter i eller udenfor Europa. 

Som færdig finansbachelor har du en solid økonomisk viden og et grundigt kendskab til praktiske, finansielle funktioner.

 • Adgangskrav og optagelse

  Studiestart

  • Sommeroptag i september

  Ansøgningsfrist

  Her finder du ansøgningsfrister for vinteroptag.

  Adgangskrav

  Du kan søge om optagelse under kvote 1 med følgende uddannelser:

  • Studentereksamen (STX)
  • Højere forberedelseseksamen (HF)
  • Højere handelseksamen (HHX)
  • Højere teknisk eksamen (HTX)
  • Gymnasialt indslusningsforløb (GIF)
  • EUX (studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse)

  Du kan søge om optagelse under kvote 2 med følgende uddannelse:

  • Merkantil erhvervsuddannelse inden for kontor med specialer eller finans (trin 2)

  Adgang via gymnasial eksamen
  Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B.

  Adgang via relevant erhvervsuddannelse
  Kontoruddannelse med specialer
  Finansuddannelsen (trin 2)

  Har du ikke dansk som modersmål, og har du ikke aflagt din adgangsgivende eksamen på dansk, skal du have bestået en af følgende prøver:

  • Studieprøven i dansk (se evt. www.ug.dk)
  • Dansk på niveau A

  Har du svensk eller norsk som modersmål, er du fritaget fra dette krav.

  Læs om

  Hvordan du søger ind ved sommer- eller vinteroptag.

  Optag på kvote 2

  Finansbachelor: 35 %

  Hvordan vurderes kvote 2-ansøgninger?

  Ved vurdering af kvote 2-ansøgninger lægges vægt på følgende:

  • Gennemsnit fra adgangsgivende eksamen
  • Karakterer i engelsk, matematik/virksomhedsøkonomi
  • Den motiverede ansøgning
  • Relevant erhvervserfaring, inkl. værnepligt (maks. 12 måneder)
  • Relevant supplerende uddannelse og/eller kurser
  • Anden erfaring, fx højskoleophold, udlandsophold, frivilligt arbejde (min. 3 måneder)
 • Studiets opbygning

  Finansbacheloruddannelsen tager 3½ år og er bygget op omkring syv semestre, som er styrende for undervisningen og binder de enkelte fag sammen.

  Uddannelsen retter sig mod alle jobfunktioner i den finansielle sektor, privat- og erhvervskunderådgivning såvel som back-office funktioner.

  De første 4 semestre er baseret på varieret og praksisnær undervisning, såsom projektarbejde, case-øvelser og præsentationer med udgangspunkt i danske og udenlandske, finansielle virksomheder. Dette giver uddannelsen en ekstra erhvervsrettet og praksisrelateret dimension, hvor du fra første dag får indblik i uddannelsens relevans på arbejdsmarkedet.

  For at tilføre et internationalt perspektiv til uddannelsen, foregår undervisningen på engelsk hele 3. semester. Du har også mulighed for at tage et udlandsophold på 3. semester.

  5. semester består af et praktikforløb, hvor du får mulighed for i praksis at bruge de kvalifikationer, du har opnået gennem uddannelsen.

  Det 6. semester forløber på samme måde som 1.-4. semester, mens du på det 7. semester skal skrive et bachelorprojekt. Bachelorprojektet vil typisk blive gennemført i tæt samarbejde med en virksomhed enten i Danmark eller i udlandet.

  Læs mere om semestrenes opbygning

 • Muligheder for videreuddannelse og job

  Muligheder for videreuddannelse

  Hvis du efter at have taget en professionsbachelor i finans overvejer at studere videre og efterfølgende søge ind på en kandidatuddannelse, skal du ansøge om merit hos den pågældende uddannelsesinstitution. Du skal derfor kontakte aftagerinstitutionen, idet det alene er denne institution, der træffer beslutning om merit og vilkårene herfor.

  Du kan bl.a. søge ind på kandidatuddannelse i jura for professionsbachelorer på Københavns Universitet.

  Du har mulighed for at tage en masteruddannelse i Danmark såvel som i udlandet.

  Muligheder for job

  Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for:

  • Bank
  • Realkredit
  • Ejendomsmægler
  • Økonomiafdelinger i offentlige og private virksomheder
  • Ejendomsadministration
  • Pension
  • Forsikring

  Brancher, løn og gennemførelse

  Du kan finde mere information om uddannelsen i Uddannelseszoom. Her kan du finde blandt andet se, hvilke brancher færdiguddannede fra uddannelsen arbejder i, hvilken løn en færdiguddannet fra uddannelsen i gennemsnit får, og hvor lang tid det tager en gennemsnitlig studerende at gennemføre uddannelsen.

  I Uddannelseszoom har du også mulighed for at sammenligne informationer om uddannelsen med andre uddannelser på netop parametrene branche, løn, iværksætteri, gennemførsel, frafald og ledighed.

 • Læringsmiljø og studieaktiviteter

  På Cphbusiness ser vi det som vores vigtigste opgave at bidrage til, at du kan udvikle dig, så du kan være med til at skabe fremtidens erhvervsliv.

  Cphbusiness’ studieaktiviteter sigter derfor på at udvikle dine faglige og personlige kompetencer, så du kan navigere i en organisation og skabe værdi på en arbejdsplads eller starte og drive egen virksomhed.

  Studieaktiviteter

  Vi tror på, at du lærer bedst ved at arbejde med konkrete problemstillinger og prøve tingene af i praksis. Derfor er vores studieaktiviteter i mindre grad fokuseret på traditionel undervisning og i højere grad bygget op om aktiviteter, hvor du selv spiller en aktiv rolle. Du får medansvar for og indflydelse på din egen læring. Feedback indgår derfor som et vigtigt element i studieaktiviteterne.

  Studieaktiviteterne vil ud over traditionel undervisning omfatte projektarbejde, casearbejde og opgaveløsning, hvor du gennem samarbejde og dialog løser konkrete opgaver sammen med dine medstuderende og med dine undervisere som vejledere og facilitatorer. Du vil også blive udfordret med digitale studieaktiviteter.

  På Cphbusiness er alle uddannelser tilrettelagt som fuldtidsstudium. Vi forsøger dog at skabe rammer, hvor du både kan studere på fuld tid og passe et fritidsarbejde, så du samtidig med dit studie kan styrke dine erhvervskompetencer. Derfor har du typisk to halve eller en hel skemafri dag per uge, som du kan bruge på dit studiejob, sammen med din studiegruppe eller på din egen forberedelse.

  Uddannelse med en verden af muligheder

  På Cphbusiness giver vi dig mulighed for, at du allerede under dit studie kan opbygge og udfolde dine globale, interkulturelle og sproglige kompetencer gennem studieaktiviteter, hvor du samarbejder med studerende fra mange forskellige steder i verden. Som en naturlig del af studiet vil der derfor være undervisningsaktiviteter på engelsk og engelsksproget undervisningsmateriale.

  På alle uddannelser indgår der desuden et obligatorisk praktikforløb, hvor du kan vælge at prøve dine kompetencer af i en virksomhed i udlandet eller i en international virksomhed i Danmark. Derved ruster du dig til det globale arbejdsmarked, der venter dig, når du er færdig med dit studie.

  Hvad vi forventer af dig som studerende

  Aktiv deltagelse i studieaktiviteterne på Cphbusiness er i høj grad med til at klæde dig på til dit fremtidige job. Derfor forventer vi, at du:

  • deltager aktivt i studieaktiviteter med undervisere, i studiegruppe og individuelt
  • deltager i en blanding af studieaktiviteter (for eksempel projektarbejde, workshops, digitale læringsaktiviteter og traditionel undervisning)
  • gerne vil lære i grupper sammen med medstuderende med en mangfoldig baggrund
  • arbejder fuld tid med dit studie – det vil sige cirka 40 timer ugentligt ud over et eventuelt studiejob
  • gerne vil udfordres på dine internationale og sproglige kompetencer
 • Praktik i Danmark

  På finansbacheloruddannelsens 5. semester, skal den studerende i praktik, inden for den brancheretning, der er valgt. Praktikken har et forløb på fem måneder og ligger i efteråret. Både praktikvirksomheden og Cphbusiness stiller en kontaktperson og en vejleder til rådighed for den studerende.

  Kontaktpersonen i praktikvirksomheden udformer i samarbejde med den studerende en praktikaftale, hvoraf det fremgår, hvilke opgaver den studerende skal arbejde med i praktikperioden.

  Den studerende udarbejder undervejs i praktikopholdet en praktikrapport. Praktikvejlederen fungerer som sparringspartner for den studerende under hele praktikforløbet og er samtidig eksaminator for praktikrapporten.

  Du skal selv aktivt søge din praktikplads. Vores praktikkoordinator kan kontaktes, hvis du er interesseret i flere oplysninger.

 • Praktik og studieophold i udlandet

  På finansøkonomuddannelsens 4. semester skal den studerende i praktik, inden for den brancheretning, der er valgt. Praktikken har et forløb på tre måneder og ligger i foråret og i efteråret. Både praktikvirksomheden og Cphbusiness stiller en kontaktperson og en vejleder til rådighed for den studerende.

  Kontaktpersonen i praktikvirksomheden udformer i samarbejde med den studerende en praktikaftale, hvoraf det fremgår, hvilke opgaver den studerende skal arbejde med i praktikperioden. I praktikperioden arbejder den studerende med fagligt relevante problemstillinger indenfor uddannelsens kerneområder og opnår kendskab til relevante erhvervsfunktioner.

  Den studerende udarbejder undervejs i praktikopholdet en praktikrapport. Praktikvejlederen fungerer som sparringspartner for den studerende under hele praktikforløbet og er samtidig eksaminator for praktikrapporten.

  Du skal selv aktivt søge din praktikplads. Vores praktikkoordinator kan kontaktes, hvis du er interesseret i flere oplysninger.

  Cphbusiness Studie og Karriere assisterer studerende med studieophold i udlandet. Læs nærmere om dine muligheder og tag det første skridt mod dit udlandsophold her.

 • Facts

  Uddannelse

  Finansbachelor (professionsbachelor i finans)

  Adresser

  Cphbusiness City
  Landemærket 11
  1119 København K

  Varighed

  3½ år

  Lektioner pr. uge

  Uddannelsen er en fuldtidsuddannelse. Der er ca. 20-24 lektioner pr. uge.

  Eksempler på fag

  • Erhvervsøkonomi
  • Samfundsøkonomi
  • Privatøkonomi
  • Finansjura
  • Skatteret
  • Markedsføring af finansielle produkter og ydelser
  • Salg og kundepsykologi
  • Organisationspsykologi, organisationsudvikling og ledelsesværktøjer
  • Rådgivning og etik
  • Ejendomsfinansiering
  • Statistik

  Valgfag

  På uddannelsen skal du vælge ét af følgende valgfag:

  • Finansielle forretninger
  • Ejendomshandel
  • Ejendomsadministration
  • Revision
  • Forsikring og pension

  Opbygning

  • 1.-4. semester: Undervisning, projektarbejde, individuel vejledning og gæsteforelæsninger.
  • 3. semester: Internationalt modul. Hele semesteret gennemføres på engelsk.
  • 5. semester: Praktik i ind- eller udland.
  • 6.-7. semester: Undervisning og afsluttende projekt.

  Økonomi

  Uddannelsen er SU-berettigende.

 • Eksamen

  Eksamener

  1.semester

  Ved udgangen af 1.semester skal du til én intern eksamen. En ekstern eksamen har en ekstern censor. En intern eksamen har en intern censor.

  1.interne eksamen, Sektorintroduktion er en individuel 30 min. mundtlig prøve med udgangspunkt i et gruppeprojekt i fagene: Forretningsforståelse, kommunikation, og præsentationsteknik samt metode og videnskabsteori. De studerende udarbejder i selvvalgte grupper, et projekt. Eksamen er individuel.

  2.semester

  Ved udgangen af 2.semester skal du til 3 eksamener. 2 eksterne og 1 intern eksamen.

  1. 1.eksterne. Eksamen i Erhvervsøkonomi I + II og Samfundsøkonomi I (Mikro)
   Individuel 4 timers skriftlig prøve. Der gives en samlet karakter efter 7-trins-skalaen.
  2. 2. eksterne. Eksamen i Erhvervs- og finansjura. Individuel 3 timers skriftlig prøve. Der gives en samlet karakter efter 7-trins-skalaen.
  3. 2.interne. Eksamen i Privatøkonomisk rådgivning og etik samt Salg I – Privat.
   30 minutters individuel mundtlig eksamen med forberedelse, med udgangspunkt i en case. Ca. 2 uger før eksamen frigives en case, som besvares i selvvalgte grupper af 2-3 studerende på én uge. Den studerende bedømmes individuelt og er en helhedsvurdering af skriftlige gruppebesvarelse og den mundtlige eksamination.

  3.semester

  Ved udgangen af 3.semester skal du til 2 eksamener.

  1. 3.interne. Eksamen i Internationale kapitalmarkeder, Samfundsøkonomi II og Statistik. Prøven er en 90 min. mundtlig gruppeprøve med udgangspunkt i et gruppeprojekt i de nævnte fag. Den studerende bedømmes individuelt efter 7-trins-skalaen, som en helhed mellem rapporten og den mundtlige eksamination, med vægtning af de tre fagområder baseret på ECTS fordelingen.
  2. 4.interne. Eksamen i Kulturforståelse, Organisation og Markedsføring. Eksamen er en 3 timers skriftlig individuel eksamen, der tager udgangspunkt i en case der er offentliggjort 48 timer før den skriftlige eksamens påbegyndelse. Karakteren afgives som en samlet karakterindividuelt efter 7-trins-skalaen, som en helhedsvurdering af besvarelsen med vægtning efter de tre fagområder, baseret på ECTS-fordelingen.

  4.semester

  I slutningen af 4.semester skal du til 3 eksamener.

  1. 3.eksterne. Eksamen i Brancheretning A. Denne eksamen er en individuel, 4 timers skriftlig prøve, med ekstern censur. Du skal op i den brancheretning som du har valgt. Det kan være Finansielle forretninger, Ejendomshandel, Ejendomsadministration, Forsikring og pension samt Økonomistyring. Den studerende bedømmes individuelt efter 7-trins-skalaen.
  2. 5.interne. Eksamen i Erhverssskat og Virksomhedens finansielle planlægning. Denne eksamen er en individuel 4 timers skriftlig prøve med intern censur. Prøven gennemføres som 2 delprøver, hver af 2 timers varighed i fagene. Der gives en karakter efter 7-trins-skalaen.
  3. 6.interne. Eksamen i Projektledelse og Salg 1. Eksamen er en 45 min. mundtlig eksamen med udgangspunkt i et udleveret salgsoplæg. Der er intern censur. Studerende er to og to sammen som et salgsteam. Inden eksamen udarbejdes et fælles salgsoplæg til erhvervskunder på maks. 6 normalsider. Der er krav til salgsoplægget. Der gives en samlet karakter for den mundtlige præsentation. De studerende bedømmes individuelt.

  5. Semester

  Efter dit praktikophold og ved slutningen af 5.semester skal du til én eksamen:

  • Praktikeksamen 7.interne.
   Eksamen afvikles som en 30min. individuel mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i den praktikrapport, som den studerende har afleveret. Der afgives en samlet karakter efter 7-trins-skalaen. I bedømmelsen indgår den skriftlige rapport med 60 % og det mundtlige forsvar med 40%.

  6.semester

  Ved udgangen af 6.semester skal du til følgende eksamener:

  1. 8.interne eksamen. Eksamen i Forretningsudvikling,. Afvikles som en 45 min. mundtlig gruppeeksamen, med udgangspunkt i et skriftligt oplæg. Der gives én karakter efter 7-trins-skalaen for det skriftlige arbejde.
  2. 4. eksterne. Eksamen i Brancheretning B, som er en 4 timers individuel skriftlig prøve med ekstern censur, i det brancherettede fag som du har valgt. Der afgives en individuel karakter efter 7-trins-skalaen.
  3. 9.interne. Eksamen i Finansiering og Finansiel risikostyring. Afholdes som en 2 timers skriftlig prøve. Der afgives karakterer efter 7-trins-skalaen.
  4. Eksamen i Valgfaget Organisationsudvikling og Ledelsesværktøjer. Afvikles som en 20 min. individuel mundtlig eksamen, i en præsentation som du har udarbejdet hjemmefra. Der afgives en karakter efter 7-trins-skalaen for den mundtlige præsentation.

  7.semester

  Ved udgangen af 7.semester skal du til følgende eksamener:

  1. 8.interne. Eksamen i Valgfag C.. Afhængigt af dit valgfag (Statistik, HRM, Forretningsudvikling). Eksamen i de enkelte fag afvikles forskelligt. Se Eksamenskataloget for detaljer. (Link til Eksamenskataloget)
  2. 10.interne. Eksamen i Organisationsudvikling og ledelsesværktøjer. Afvikles som en 30 min. individuel mundtlig eksamen med 30 min. forberedelse. Eksaminationen tager udgangspunkt i en præsentation som den studerende har udarbejdet hjemme. Der trækkes herudover et fagligt spørgsmål som der gives 30 min. til at forberede. Der gives en karakter 7-trins-skalaen.
  3. 7.eksterne. Eksamen i Afsluttende Professionsbachelorprojekt. Denne eksamen afvikles som en 45 min. mundtlig eksamen og tager udgangspunkt i den studerendes afleverede bachelorprojekt. Bedømmelse efter 7-trins-skalaen. I bedømmelsen indgår det skriftlige projekt med 70 % og det mundtlige forsvar med 30%.

  Eksamensreglement

  Læs eksamensreglementet.

 • Studievejledning

  Cphbusiness City

  Landemærket 11, DK-1119 København K. 
  Åbningstider: mandag - torsdag kl. 9.00 - 14.00
  Telefontræffetider: mandag - torsdag 9.00 - 12.00

  E-mail: studievejledningcity@cphbusiness.dk

  Studievejledere:

     Else Marie Lie, telefon: 36 15 45 12

     Pernille Bergmann, telefon: 36 15 45 12

 • Studieordning og bekendtgørelse

  Studieordning

  Historik:

  * Reglerne om eksamen i denne studieordning gælder ikke længere.

  Bekendtgørelser

  Eksamensreglement

Få overblikket over det danske uddannelsessystem

Nedenfor kan du se strukturen i det danske uddannelsessystem og få overblikket over Cphbusiness’ uddannelser.

REKTOROle Gram-Olesen UDDANNELSESDIREKTØRGregers Christensen RESSOURCEDIREKTØRJacob Jersild ØKONOMI OG PERSONALETeamleder Lars Peter Brejnrod STUDIEADMINISTRATIONStudieadministrationschef Birgitte Søndergaard Laursen SERVICE OG LOKALITETERServicechef Dan Korsgaard ITIT-chef Kim Mikkelsen SEKRETARIATSpecialkonsulent Ann-Cathrine Andersson SALG OG MARKEDSFØRINGOmrådechef Susanne Rievers SERVICE OG OPLEVELSEOmrådechef John Callisen ØKONOMI OG FINANSOmrådechef Bo Larsen IT OG MULTIMEDIEOmrådechef Lars Bogetoft LABORATORIE OG MILJØOmrådechef Annette Thromsholdt LEDELSE OG KOMMUNIKATIONOmrådechef Jørgen Stilling INNOVATION OG ENTREPRENØRSKABOmrådechef Kirsten Ringgaard CPHBUSINESS INTERNATIONALInternational chef Michael Svejstrup CPHBUSINESS STUDIE OG KARRIERECenterchef Søren Meyer CPHBUSINESS PARTNERCenterchef René Mørkeberg CPHBUSINESS INNOVATIONUdviklings- og innovationschef Frank A. Mathiasen KVALITETKvalitetschef Dorte Schmidt MEDIEMediechef Pernille Jørgensen SMARTLEARNINGChef Tue Bjerl Nielsen Direktion Fagområder Partnerskab med de øvrige erhvervsakademier Tværgående centre Tværgående funktioner Erhvervs- akademi- uddannelse 2-2 ½  år Master- uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse Gymnasial uddannelse Videregående uddannelser Videregående uddannelser UNGDOMS- og VOKSENUDDANNELSER UNGDOMS- OG VOKSENUDDANNELSER Kandidat Fuldtidsuddannelser Uddannelser samtidigt med job (deltid) Universitets- bachelor Grundlæg- gende voksen uddannelse Professions- bachelor 3 ½  år Uddannelser hos Cphbusiness Øvrige uddannelser Arbejds- markeds- uddannelse Professions- bachelor(Top-up)1 ½ år Akademi- uddannelse 3 år Diplom- uddannelse 2-3 år