Søg ind her

På finansbacheloruddannelsen er der studiestart sommer. Følg ansøgningsguiden, og find din vej til optagelse:

Vis ansøgningsguiden

Hvis du ikke er blevet optaget, kan du finde ledige pladser og læse mere her:

Hvad kan du bruge uddannelsen til?

Med en uddannelse som finansbachelor i rygsækken venter der dig en spændende karriere inden for fx ejendomshandel, bank, realkredit, ejendomsadministration, forsikring eller pension. Uddannelsen kan kickstarte din karriere som fx bankrådgiver, ejendomsmægler eller økonomimedarbejder i offentlige og private virksomheder.

Fakta om finansbachelor

3 ½ år
Professionsbacheloruddannelse
Dansk
Studiestart: Sommer
Cphbusiness City og Cphbusiness Hillerød
Ansøgningsfrister: 15. marts kl. 12.00 (kvote 2) og 5. juli kl. 12.00 (kvote 1)
Åbent hus 21., 22. og 23. februar 2023 Læs mere om åbent hus og tilmeld dig

Gå i dybden med uddannelsen til finansbachelor

Uddannelsen vil give dig en bred viden om erhvervsøkonomi, erhvervsjura, projektledelse og ejendomsfinansiering samt værktøjer til at forstå og analysere finansteoretiske problemstillinger.

På finansbacheloruddannelsen lærer du at gennemføre rådgivning af finansielle ydelser og produkter.

Uddannelsen til finansbachelor er en 3½-årig videregående uddannelse, hvor de første fire semestre er baseret på teori, og undervisningen foregår på skolen. Uddannelsen er ikke en top-up, men læses som en samlet professionsbacheloruddannelse.

Praktik og mulighed for udlandsophold

Du har under uddannelsen mulighed for at tage et udlandsophold på 3. semester på ét af vores partner universiteter i eller udenfor Europa. 

På 5. semester kan du gennemføre virksomhedspraktik i udlandet.

Webinar om finansbacheloruddannelsen

Hvis du gerne vil vide mere, kan du se eller gense online åbent hus om finansbacheloruddannelsen her. I videoen møder du studerende og undervisere, som fortæller om uddannelsen og studielivet.

 • Adgangskrav og optagelse

  Studiestart

  • Sommeroptag med studiestart i august/september på Cphbusiness City og Cphbusiness Hillerød.

  Adgangskrav

  Du kan søge optagelse med en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse.

  Gymnasial uddannelse

  Du kan søge optagelse med følgende gymnasiale uddannelser:

  • Almen studentereksamen (STX)
  • HF-eksamen (HF)
  • Merkantil studentereksamen (HHX)
  • Teknisk studentereksamen (HTX)
  • Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (GIF)
  • Erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med en erhvervsuddannelse (EUX)
  • Tilsvarende færøske og grønlandske eksamener samt eksamenen fra Duborg-skolen og A.P. Møller Skolen.

  Du kan desuden søge optagelse med en international eller udenlandsk eksamen, som Uddannelses- og Forskningsministeriet har vurderet som sammenlignelig med en dansk gymnasial uddannelse.

  Søger du optagelse med en gymnasial uddannelse, skal du opfylde følgende fagspecifikke adgangskrav:

  • Enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B
  • Engelsk B

  Et semester på uddannelsen foregår på engelsk. Derfor har Cphbusiness skærpet engelskkravet, så der kræves et bestået B-niveau. For ansøgere, som ikke opfylder det formelle engelskkrav, tilbyder Cphbusiness dog en prøve til afklaring af, hvorvidt ansøger på anden vis har erhvervet sig engelskkundskaber svarende til niveau B.

  Ved sommeroptaget 2023 skal du søge inden 15. marts, hvis du vil benytte dig af tilbuddet om en udprøvning.

  Erhvervsuddannelse

  Du kan søge optagelse med følgende erhvervsuddannelser:

  • Finansuddannelsen (trin 2)
  • Handelsuddannelse (med specialer)
  • It-supporter
  • Kontoruddannelse (med specialer)

  Søger du optagelse med en af ovennævnte uddannelser, skal du opfylde følgende fagspecifikke adgangskrav:

  • Enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B
  • Engelsk B

  Et semester på uddannelsen foregår på engelsk. Derfor har Cphbusiness skærpet engelskkravet, så der kræves et bestået B-niveau. For ansøgere, som ikke opfylder det formelle engelskkrav, tilbyder Cphbusiness en prøve til afklaring af, hvorvidt ansøger på anden vis har erhvervet sig engelskkundskaber svarende til niveau B.

  Dokumentation for danskkundskaber

  Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen fra Danmark, Sverige eller Norge, eller hvis du ansøger med udenlandsk adgangsgrundlag, vil Cphbusiness på baggrund af en konkret individuel faglig vurdering afgøre, om du skal bestå et af følgende krav:

  • Studieprøven i dansk
  • Dansk på A-niveau

  Eller kunne dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk. Læs mere på ug.dk.

  Ansøgning om optagelse - sommeroptag

  Du skal søge om optagelse via www.optagelse.dk.

  Har du en dansk gymnasial uddannelse, kan du søge optagelse via kvote 1 eller 2.

  Har du en international eller udenlandsk eksamen, som er vurderet som sammenlignelig med en dansk gymnasial eksamen, eller har du en erhvervsuddannelse, skal du søge optagelse via kvote 2.

  Ved vurdering af kvote 2-ansøgninger lægges vægt på følgende:

  • Gennemsnit fra den adgangsgivende eksamen
  • Karakterer i engelsk og matematik/virksomhedsøkonomi
  • Den motiverede ansøgning
  • Erhvervserfaring, inkl. værnepligt
  • Relevant supplerende uddannelse og/eller kurser
  • Anden erfaring, fx højskoleophold, udlandsophold, frivilligt arbejde (minimum 3 måneder)

  Vi tager maksimalt erhvervserfaring og anden erfaring svarende til en periode på sammenlagt 12 måneder i betragtning ved vurdering af din ansøgning.

  Du kan finde en ansøgningsvejledning og ansøgningsfrister for sommeroptaget her: Sådan søger du.

 • Studiets opbygning

  Finansbacheloruddannelsen tager 3½ år og er bygget op omkring syv semestre, som er styrende for undervisningen og binder de enkelte fag sammen.

  Uddannelsen retter sig mod alle jobfunktioner i den finansielle sektor, privat- og erhvervskunderådgivning såvel som back-office funktioner.

  De første 3 semestre er baseret på varieret og praksisnær undervisning, såsom projektarbejde, case-øvelser og præsentationer med udgangspunkt i danske og udenlandske, finansielle virksomheder. Dette giver uddannelsen en ekstra erhvervsrettet og praksisrelateret dimension, hvor du fra første dag får indblik i uddannelsens relevans på arbejdsmarkedet.

  Dele af uddannelsen foregår på engelsk, og der stilles derfor krav om, at du som studerende kan gennemføre disse. Det vil sige, at du skal kunne læse tekster på engelsk, deltage aktivt i engelsksproget undervisning samt skrive og fremlægge opgaver og projekter på engelsk. Fag, der gennemføres på engelsk, udmunder også i en eksamen på engelsk.

  Du har mulighed for at tage et udlandsophold på 3. semester.

  På 4. semester vælger du den studieretning, som passer til dit valg af profession (Bank, Forsikring, Ejendomshandel, Ejendomsadministration, Økonomistyring).

  5. semester er et praktikforløb, hvor du får mulighed for i praksis at bruge de kvalifikationer, du har opnået gennem uddannelsen.

  På 6. semester fortsætter du med den studieretning, som du valgte på 4. semester og som du har gennemført praktik i. I det 7. semester skal du skrive et bachelorprojekt. Bachelorprojektet gennemføres i tæt samarbejde med en virksomhed enten i Danmark eller i udlandet.

  Læs mere om de enkelte studieår

 • Muligheder for videreuddannelse og job

  Muligheder for videreuddannelse

  Hvis du efter at have taget en professionsbachelor i finans overvejer at studere videre og efterfølgende søge ind på en kandidatuddannelse, skal du ansøge om merit hos den pågældende uddannelsesinstitution. Du skal derfor kontakte aftagerinstitutionen, idet det alene er denne institution, der træffer beslutning om merit og vilkårene herfor.

  Du kan bl.a. søge ind på kandidatuddannelse i jura for professionsbachelorer på Københavns Universitet.

  Du har mulighed for at tage en masteruddannelse i Danmark såvel som i udlandet.

  Muligheder for job

  Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for:

  • Bank
  • Realkredit
  • Ejendomsmægler
  • Økonomiafdelinger i offentlige og private virksomheder
  • Ejendomsadministration
  • Pension
  • Forsikring

  Brancher, løn og gennemførelse

  Du kan finde mere information om uddannelsen i Uddannelseszoom. Her kan du finde blandt andet se, hvilke brancher færdiguddannede fra uddannelsen arbejder i, hvilken løn en færdiguddannet fra uddannelsen i gennemsnit får, og hvor lang tid det tager en gennemsnitlig studerende at gennemføre uddannelsen.

  I Uddannelseszoom har du også mulighed for at sammenligne informationer om uddannelsen med andre uddannelser på netop parametrene branche, løn, iværksætteri, gennemførsel, frafald og ledighed.

 • Læringsmiljø og studieaktiviteter

  På Cphbusiness ser vi det som vores vigtigste opgave at bidrage til, at du kan udvikle dig, så du kan være med til at skabe fremtidens erhvervsliv.

  Cphbusiness’ studieaktiviteter sigter derfor på at udvikle dine faglige og personlige kompetencer, så du kan navigere i en organisation og skabe værdi på en arbejdsplads eller starte og drive egen virksomhed.

  Studieaktiviteter

  Vi tror på, at du lærer bedst ved at arbejde med konkrete problemstillinger og prøve tingene af i praksis. Derfor er vores studieaktiviteter bygget op om aktiviteter, hvor du selv spiller en aktiv rolle. Du får medansvar for og indflydelse på din egen læring. Feedback indgår derfor som et vigtigt element i studieaktiviteterne.

  Studieaktiviteterne vil ud over holdundervisning omfatte projektarbejde, casearbejde og opgaveløsning, hvor du gennem samarbejde og dialog løser konkrete opgaver sammen med dine medstuderende og med dine undervisere som vejledere og facilitatorer. Du vil også blive udfordret med digitale studieaktiviteter. En stor del af studiearbejdet foregår som gruppearbejde, og du skal derfor være indstillet på at samarbejde med de forpligtelser, der ligger i dette.

  På Cphbusiness er alle uddannelser tilrettelagt som fuldtidsstudium. Vi forsøger dog at skabe rammer, hvor du både kan studere på fuld tid og passe et fritidsarbejde, så du samtidig med dit studie kan styrke dine erhvervskompetencer. Derfor har du typisk to halve eller en hel skemafri dag per uge, som du kan bruge på dit studiejob, sammen med din studiegruppe eller på din egen forberedelse. Du skal dog forvente, at dit fritidsarbejde primært skal placeres aften og weekend. Arbejder du i løbet af ugens hverdage, vil det være nødvendigt at bruge weekender på at forberede sig.

  Hvad vi forventer af dig som studerende

  Aktiv deltagelse i studieaktiviteterne på Cphbusiness er i høj grad med til at klæde dig på til dit fremtidige job. Derfor forventer vi, at du:

  • deltager aktivt i studieaktiviteter med undervisere, i studiegruppe og individuelt
  • deltager i en blanding af studieaktiviteter (for eksempel projektarbejde, workshops, digitale læringsaktiviteter og holdundervisning)
  • gerne vil lære i grupper sammen med medstuderende med en mangfoldig baggrund
  • arbejder fuld tid med dit studie – det vil sige cirka 40 timer ugentligt ud over et eventuelt studiejob
 • Praktik i Danmark

  På finansbacheloruddannelsens 5. semester, skal den studerende i praktik, inden for den brancheretning, der er valgt. Praktikken har et forløb på fem måneder og ligger i efteråret. Både praktikvirksomheden og Cphbusiness stiller en kontaktperson og en vejleder til rådighed for den studerende.

  Kontaktpersonen i praktikvirksomheden udformer i samarbejde med den studerende en praktikaftale, hvoraf det fremgår, hvilke opgaver den studerende skal arbejde med i praktikperioden. I praktikperioden arbejder den studerende med fagligt relevante problemstillinger inden for uddannelsens læringsmål og opnår kendskab til relevante erhvervsfunktioner.

  Den studerende udarbejder undervejs i praktikopholdet en praktikrapport. Praktikvejlederen fungerer som sparringspartner for den studerende under hele praktikforløbet og er samtidig eksaminator for praktikrapporten.

  Du skal selv aktivt søge din praktikplads. Vores praktikkoordinator kan kontaktes, hvis du er interesseret i flere oplysninger.

 • Praktik og studieophold i udlandet

  På finansbacheloruddannelsens 5. semester skal du i praktik, inden for den studieretning (branche), du har valgt. Praktikken har et forløb på fem måneder og er placeret i efteråret. Både praktikvirksomheden og Cphbusiness stiller en kontaktperson og en vejleder til rådighed under dit praktikophold.

  Kontaktpersonen i praktikvirksomheden udformer i samarbejde med den studerende en praktikaftale, hvoraf det fremgår, hvilke opgaver den studerende skal arbejde med i praktikperioden. I praktikperioden arbejder den studerende med fagligt relevante problemstillinger indenfor uddannelsens kerneområder og opnår kendskab til relevante erhvervsfunktioner.

  Den studerende udarbejder undervejs i praktikopholdet en praktikrapport. Praktikvejlederen fungerer som sparringspartner for den studerende under hele praktikforløbet og er samtidig eksaminator for praktikrapporten.

  Du skal selv aktivt søge din praktikplads. Vores praktikkoordinator kan kontaktes, hvis du er interesseret i flere oplysninger.

  Du kan vælge at læse hele 3. semester på ét af vores partneruniversiteter i eller uden for Europa. Forinden vil vores internationale afdeling og afdelingens udlandskoordinator, Programleder Bent André Kofod, informere dig om denne mulighed.

  Cphbusiness Studie og Karriere assisterer studerende med studieophold i udlandet. Læs nærmere om dine muligheder og tag det første skridt mod dit udlandsophold her.

 • Facts

  Uddannelse

  Finansbachelor (professionsbachelor i finans)

  Adresser

  Cphbusiness City
  Landemærket 11
  1119 København K

  Cphbusiness Hillerød
  Slotsarkaderne 140
  3400 Hillerød

  Varighed

  3½ år

  Lektioner pr. uge

  Uddannelsen er en fuldtidsuddannelse. Der er ca. 20-24 lektioner pr. uge.

  Eksempler på fag

  • Erhvervsøkonomi
  • Samfundsøkonomi
  • Privatøkonomi
  • Finansjura
  • Skatteret
  • Markedsføring af finansielle produkter og ydelser
  • Salg og kundepsykologi
  • Organisationspsykologi, organisationsudvikling og ledelsesværktøjer
  • Rådgivning og etik
  • Ejendomsfinansiering
  • Statistik

  Studieretningsfag

  På uddannelsen skal du vælge ét af følgende studieretningsfag:

  • Finansielle forretninger og rådgivning
  • Ejendomshandel
  • Ejendomsadministration
  • Ekstern regnskab og Strategisk økonomistyring
  • Forsikring, skade, liv og pension

  Opbygning

  • 1. - 4. semester: Undervisning, projektarbejde, individuel vejledning og gæsteforelæsninger.
  • 3. semester: Internationalt modul. Undervisning, projektarbejde, individuel vejledning og gæsteforelæsninger gennemføres på engelsk.
  • 5. semester: Praktik i ind- eller udland.
  • 6.-7. semester: Undervisning, projektarbejde, individuel vejledning og gæsteforelæsninger. 7. semester afsluttes med en Bachelorprojekt

  Økonomi

  Uddannelsen er SU-berettigende.

 • Eksamen

  Eksamener

  Du skal til en eller flere eksamener efter hvert semester. Alle eksamener beskrives nærmere i uddannelsens eksamenskatalog.

  Eksamensreglement

  Læs eksamensreglementet.

 • Studievejledning

  Cphbusiness City

  Landemærket 11, 1119 København K. 
  Åbningstider: mandag - torsdag kl. 10.00 - 14.00
  Telefontræffetider: mandag - torsdag 9.00 - 11.00

  E-mail: studievejledningcity@cphbusiness.dk
  Telefon: 36 15 45 12

  Studievejledere

  Klaus Beg Kristensen

  Pernille Bergmann

 • Studieordning og bekendtgørelse

  Studieordning

  Bekendtgørelser og eksamensreglement

 • Tidligere studieordninger