Søg ind nu

Du kan netop nu søge ind på finansbacheloruddannelsen og starte til august/september. Der er ansøgningsfrist den 5. juli kl. 12 for kvote 1.

Søg ind nu


Sådan søger du

På finansbacheloruddannelsen er der studiestart sommer. Følg ansøgningsguiden, og find din vej til optagelse:

Vis ansøgningsguiden


Hvis du ikke er blevet optaget, kan du finde ledige pladser og læse mere her:

Det kan du bruge uddannelsen til

Med en uddannelse som finansbachelor i rygsækken venter der dig en spændende karriere inden for fx ejendomshandel, bank, realkredit, ejendomsadministration, forsikring eller pension. Uddannelsen er målrettet de kompetencer, som finanssektoren efterspørger, og den er et rigtig godt udgangspunkt, hvis du drømmer om at arbejde som fx bankrådgiver, ejendomsmægler eller økonomimedarbejder i en offentlig eller privat virksomhed. 

Fakta om finansbachelor

3 ½ år
Professionsbacheloruddannelse
Dansk

Studiestart: Sommer

Cphbusiness City
Ansøgningsfrister: 15. marts kl. 12.00 (kvote 2) og 5. juli kl. 12.00 (kvote 1)

Gode job- og lønmuligheder

Når du er uddannet finansbachelor, står du stærkt på jobmarkedet i økonomi- og finansbranchen, og du kan gå direkte ud og få et job, hvor der både er god løn og spændende arbejdsopgaver. Arbejdsløsheden bland nyuddannede finansbachelorer er meget lav og lå på blot 2% i januar 2023. Startlønnen er samtidig høj, og den gennemsnitlige løn lå i januar 2023 på 35.500 kr. om måneden.

Åbent hus 22., 23. og 24. oktober 2024 Læs mere om åbent hus og tilmeld dig

Gå i dybden med uddannelsen til finansbachelor

Uddannelsen til finansbachelor giver dig en bred viden om erhvervsøkonomi, erhvervsjura, projektledelse og ejendomsfinansiering, og du får konkrete værktøjer, som du kan bruge til at forstå og analysere finansteoretiske problemstillinger.

På finansbacheloruddannelsen lærer du at gennemføre rådgivning af finansielle ydelser og produkter.

Uddannelsen til finansbachelor er en 3½-årig videregående uddannelse, hvor de første fire semestre er baseret på teori, og undervisningen foregår på skolen. Uddannelsen er ikke en top-up, men læses som en samlet professionsbacheloruddannelse.

Praktik og mulighed for udlandsophold

Du har under uddannelsen mulighed for at tage et udlandsophold på 3. semester på ét af vores partner universiteter i eller udenfor Europa. 

På 5. semester kan du gennemføre virksomhedspraktik i udlandet.

Video om finansbacheloruddannelsen

Hvis du gerne vil vide mere om finansbacheloruddannelsen, så se med her, hvor du møder studerende og undervisere, som fortæller om uddannelsen og studielivet.

 • Adgangskrav og optagelse

  Studiestart

  • Sommeroptag med studiestart i august/september på Cphbusiness City.

  Adgangskrav

  Du kan søge optagelse med en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse.

  Gymnasial uddannelse

  Du kan søge optagelse med følgende gymnasiale uddannelser:

  • Almen studentereksamen (STX)
  • HF-eksamen (HF)
  • Merkantil studentereksamen (HHX)
  • Teknisk studentereksamen (HTX)
  • Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (GIF)
  • Erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med en erhvervsuddannelse (EUX)
  • Tilsvarende færøske og grønlandske eksamener samt eksamenen fra Duborg-skolen og A.P. Møller Skolen.

  Du kan desuden søge optagelse med en international eller udenlandsk eksamen, som Uddannelses- og Forskningsministeriet har vurderet som sammenlignelig med en dansk gymnasial uddannelse.

  Søger du optagelse med en gymnasial uddannelse, skal du opfylde følgende fagspecifikke adgangskrav:

  • Enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B
  • Engelsk B

  Et semester på uddannelsen foregår på engelsk. Derfor har Cphbusiness skærpet engelskkravet, så der kræves et bestået B-niveau. For ansøgere, som ikke opfylder det formelle engelskkrav, tilbyder Cphbusiness dog en prøve til afklaring af, hvorvidt ansøger på anden vis har erhvervet sig engelskkundskaber svarende til niveau B.

  Du skal søge inden 15. marts, hvis du vil benytte dig af tilbuddet om en udprøvning.

  Erhvervsuddannelse

  Du kan søge optagelse med følgende erhvervsuddannelser:

  • Finansuddannelsen (trin 2)
  • Handelsuddannelse (med specialer)
  • It-supporter
  • Kontoruddannelse (med specialer)

  Søger du optagelse med en af ovennævnte uddannelser, skal du opfylde følgende fagspecifikke adgangskrav:

  • Enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B
  • Engelsk B

  Et semester på uddannelsen foregår på engelsk. Derfor har Cphbusiness skærpet engelskkravet, så der kræves et bestået B-niveau. For ansøgere, som ikke opfylder det formelle engelskkrav, tilbyder Cphbusiness en prøve til afklaring af, hvorvidt ansøger på anden vis har erhvervet sig engelskkundskaber svarende til niveau B.

  Udenlandsk eksamen – uden for Norden

  Hvis du har en udenlandsk eksamen (fra et land uden for Norden), skal du uploade en såkaldt verification form sammen med din ansøgning. Her skal din skole skrive under på, hvor mange timers undervisning, du har haft i de fag, som er et adgangskrav til den uddannelse, du søger ind på.

  Vi accepterer ikke andre verification forms end nedenstående. Hvis du ikke uploader denne verification form, så kan vi ikke vurdere din ansøgning.

  Download verification form

  Dokumentation for danskkundskaber

  Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen fra Danmark, Sverige eller Norge, eller hvis du ansøger med udenlandsk adgangsgrundlag, vil Cphbusiness på baggrund af en konkret individuel faglig vurdering afgøre, om du skal bestå et af følgende krav:

  • Studieprøven i dansk
  • Dansk på A-niveau

  Eller kunne dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk. Læs mere på ug.dk.

  Ansøgning om optagelse - sommeroptag

  Du skal søge om optagelse via www.optagelse.dk.

  Har du en dansk gymnasial uddannelse, kan du søge optagelse via kvote 1 eller 2.

  Har du en international eller udenlandsk eksamen, som er vurderet som sammenlignelig med en dansk gymnasial eksamen, eller har du en erhvervsuddannelse, skal du søge optagelse via kvote 2.

  Ved vurdering af kvote 2-ansøgninger lægges vægt på følgende:

  • Gennemsnit fra den adgangsgivende eksamen
  • Karakterer i engelsk og matematik/virksomhedsøkonomi
  • Den motiverede ansøgning
  • Erhvervserfaring, inkl. værnepligt
  • Relevant supplerende uddannelse og/eller kurser
  • Anden erfaring, fx højskoleophold, udlandsophold, frivilligt arbejde (minimum 3 måneder)

  Vi tager maksimalt erhvervserfaring og anden erfaring svarende til en periode på sammenlagt 12 måneder i betragtning ved vurdering af din ansøgning.

  Du kan finde en ansøgningsvejledning og ansøgningsfrister for sommeroptaget her: Sådan søger du.

 • Studiets opbygning

  Finansbacheloruddannelsen tager 3½ år og er bygget op omkring syv semestre, som er styrende for undervisningen og binder de enkelte fag sammen.

  Uddannelsen retter sig mod alle jobfunktioner i den finansielle sektor, privat- og erhvervskunderådgivning såvel som back-office funktioner.

  De første 3 semestre er baseret på varieret og praksisnær undervisning, såsom projektarbejde, case-øvelser og præsentationer med udgangspunkt i danske og udenlandske, finansielle virksomheder. Dette giver uddannelsen en ekstra erhvervsrettet og praksisrelateret dimension, hvor du fra første dag får indblik i uddannelsens relevans på arbejdsmarkedet.

  Dele af uddannelsen foregår på engelsk, og der stilles derfor krav om, at du som studerende kan gennemføre disse. Det vil sige, at du skal kunne læse tekster på engelsk, deltage aktivt i engelsksproget undervisning samt skrive og fremlægge opgaver og projekter på engelsk. Fag, der gennemføres på engelsk, udmunder også i en eksamen på engelsk.

  Du har mulighed for at tage et udlandsophold på 3. semester.

  På 4. semester vælger du den studieretning, som passer til dit valg af profession (Bank, Forsikring, Ejendomshandel, Ejendomsadministration, Økonomistyring).

  5. semester er et praktikforløb, hvor du får mulighed for i praksis at bruge de kvalifikationer, du har opnået gennem uddannelsen.

  På 6. semester fortsætter du med den studieretning, som du valgte på 4. semester og som du har gennemført praktik i. I det 7. semester skal du skrive et bachelorprojekt. Bachelorprojektet gennemføres i tæt samarbejde med en virksomhed enten i Danmark eller i udlandet.

  Læs mere om de enkelte studieår

 • Muligheder for videreuddannelse og job

  Muligheder for videreuddannelse

  Hvis du efter at have taget en professionsbachelor i finans overvejer at studere videre og efterfølgende søge ind på en kandidatuddannelse, skal du ansøge om merit hos den pågældende uddannelsesinstitution. Du skal derfor kontakte aftagerinstitutionen, idet det alene er denne institution, der træffer beslutning om merit og vilkårene herfor.

  Du kan bl.a. søge ind på kandidatuddannelse i jura for professionsbachelorer på Københavns Universitet.

  Du har mulighed for at tage en masteruddannelse i Danmark såvel som i udlandet.

  Muligheder for job

  Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for:

  • Bank
  • Realkredit
  • Ejendomsmægler
  • Økonomiafdelinger i offentlige og private virksomheder
  • Ejendomsadministration
  • Pension
  • Forsikring

  Brancher, løn og gennemførelse

  Du kan finde mere information om uddannelsen i Uddannelseszoom. Her kan du finde blandt andet se, hvilke brancher færdiguddannede fra uddannelsen arbejder i, hvilken løn en færdiguddannet fra uddannelsen i gennemsnit får, og hvor lang tid det tager en gennemsnitlig studerende at gennemføre uddannelsen.

  I Uddannelseszoom har du også mulighed for at sammenligne informationer om uddannelsen med andre uddannelser på netop parametrene branche, løn, iværksætteri, gennemførsel, frafald og ledighed.

 • Læringsmiljø og studieaktiviteter

  Dit sociale studieliv

  Din studietid handler ikke kun om bøger og undervisning. Det er også vigtigt, at du trives på din uddannelse, at du får venner, og at du har et socialt liv ved siden af studierne. Derfor har vi på Cphbusiness flere tilbagevendende tiltag, der bidrager positivt til dit sociale studieliv.

  Få indflydelse på dit studiemiljø

  Du har mulighed for at få indflydelse på dit studiemiljø som studenterrepræsentant i et af vores lokale studenterråd eller i vores tværgående råd, DSR (De Studerende Råd).

  Vores lokale råd arbejder med det nære studiemiljø, og det er her, du kan være med til at bestemme, hvad der skal fokuseres på på din lokale afdeling. I DSR arbejder medlemmerne på at forbedre forholdene for alle studerende på tværs af uddannelserne.


  Læringsmiljøet på Cphbusiness

  På Cphbusiness ser vi det som vores vigtigste opgave at bidrage til, at du kan udvikle dig, så du kan være med til at skabe fremtidens erhvervsliv.

  Cphbusiness’ studieaktiviteter sigter derfor på at udvikle dine faglige og personlige kompetencer, så du kan navigere i en organisation og skabe værdi på en arbejdsplads eller starte og drive egen virksomhed.

  Holdundervisning, gruppearbejde, projekter og cases

  Vi tror på, at du lærer bedst ved at arbejde med konkrete problemstillinger og prøve tingene af i praksis. Derfor er vores studieaktiviteter bygget op om aktiviteter, hvor du selv spiller en aktiv rolle. Du får medansvar for og indflydelse på din egen læring. Feedback indgår derfor som et vigtigt element i studieaktiviteterne.

  Studieaktiviteterne vil ud over holdundervisning omfatte projektarbejde, casearbejde og opgaveløsning, hvor du gennem samarbejde og dialog løser konkrete opgaver sammen med dine medstuderende og med dine undervisere som vejledere og facilitatorer. Du vil også blive udfordret med digitale studieaktiviteter. En stor del af studiearbejdet foregår som gruppearbejde, og du skal derfor være indstillet på at samarbejde med de forpligtelser, der ligger i dette.

  Fuldtidsstudie og studiejob

  På Cphbusiness er alle uddannelser tilrettelagt som fuldtidsstudium. Vi forsøger dog at skabe rammer, hvor du både kan studere på fuld tid og passe et fritidsarbejde, så du samtidig med dit studie kan styrke dine erhvervskompetencer. Derfor har du typisk to halve eller en hel skemafri dag per uge, som du kan bruge på dit studiejob, sammen med din studiegruppe eller på din egen forberedelse. Du skal dog forvente, at dit fritidsarbejde primært skal placeres aften og weekend. Arbejder du i løbet af ugens hverdage, vil det være nødvendigt at bruge weekender på at forberede sig.

  Det forventer vi af dig som studerende

  Aktiv deltagelse i studieaktiviteterne på Cphbusiness er i høj grad med til at klæde dig på til dit fremtidige job. Derfor forventer vi, at du:

  • deltager aktivt i studieaktiviteter med undervisere, i studiegruppe og individuelt
  • deltager i en blanding af studieaktiviteter (for eksempel projektarbejde, workshops, digitale læringsaktiviteter og holdundervisning)
  • gerne vil lære i grupper sammen med medstuderende med en mangfoldig baggrund
  • arbejder fuld tid med dit studie – det vil sige cirka 40 timer ugentligt ud over et eventuelt studiejob
 • Praktik i Danmark

  På finansbacheloruddannelsens 5. semester, skal den studerende i praktik, inden for den brancheretning, der er valgt. Praktikken har et forløb på fem måneder og ligger i efteråret. Både praktikvirksomheden og Cphbusiness stiller en kontaktperson og en vejleder til rådighed for den studerende.

  Kontaktpersonen i praktikvirksomheden udformer i samarbejde med den studerende en praktikaftale, hvoraf det fremgår, hvilke opgaver den studerende skal arbejde med i praktikperioden. I praktikperioden arbejder den studerende med fagligt relevante problemstillinger inden for uddannelsens læringsmål og opnår kendskab til relevante erhvervsfunktioner.

  Den studerende udarbejder undervejs i praktikopholdet en praktikrapport. Praktikvejlederen fungerer som sparringspartner for den studerende under hele praktikforløbet og er samtidig eksaminator for praktikrapporten.

  Du skal selv aktivt søge din praktikplads. Vores praktikkoordinator kan kontaktes, hvis du er interesseret i flere oplysninger.

 • Praktik og studieophold i udlandet

  På finansbacheloruddannelsens 5. semester skal du i praktik, inden for den studieretning (branche), du har valgt. Praktikken har et forløb på fem måneder og er placeret i efteråret. Både praktikvirksomheden og Cphbusiness stiller en kontaktperson og en vejleder til rådighed under dit praktikophold.

  Kontaktpersonen i praktikvirksomheden udformer i samarbejde med den studerende en praktikaftale, hvoraf det fremgår, hvilke opgaver den studerende skal arbejde med i praktikperioden. I praktikperioden arbejder den studerende med fagligt relevante problemstillinger indenfor uddannelsens kerneområder og opnår kendskab til relevante erhvervsfunktioner.

  Den studerende udarbejder undervejs i praktikopholdet en praktikrapport. Praktikvejlederen fungerer som sparringspartner for den studerende under hele praktikforløbet og er samtidig eksaminator for praktikrapporten.

  Du skal selv aktivt søge din praktikplads. Vores praktikkoordinator kan kontaktes, hvis du er interesseret i flere oplysninger.

  Du kan vælge at læse hele 3. semester på ét af vores partneruniversiteter i eller uden for Europa. Forinden vil vores internationale afdeling og afdelingens udlandskoordinator, Programleder Bent André Kofod, informere dig om denne mulighed.

  Cphbusiness Studie og Karriere assisterer studerende med studieophold i udlandet. Læs mere om dine muligheder.

 • Facts

  Uddannelse

  Finansbachelor (professionsbachelor i finans)

  Adresser

  Cphbusiness City
  Landemærket 11
  1119 København K

  Varighed

  3½ år

  Lektioner pr. uge

  Uddannelsen er en fuldtidsuddannelse. Der er ca. 20-24 lektioner pr. uge.

  Eksempler på fag

  • Erhvervsøkonomi
  • Samfundsøkonomi
  • Privatøkonomi
  • Finansjura
  • Skatteret
  • Markedsføring af finansielle produkter og ydelser
  • Salg og kundepsykologi
  • Organisationspsykologi, organisationsudvikling og ledelsesværktøjer
  • Rådgivning og etik
  • Ejendomsfinansiering
  • Statistik

  Studieretningsfag

  På uddannelsen skal du vælge ét af følgende studieretningsfag:

  • Finansielle forretninger og rådgivning
  • Ejendomshandel
  • Ejendomsadministration
  • Ekstern regnskab og Strategisk økonomistyring
  • Forsikring, skade, liv og pension

  Opbygning

  • 1. - 4. semester: Undervisning, projektarbejde, individuel vejledning og gæsteforelæsninger.
  • 3. semester: Internationalt modul. Undervisning, projektarbejde, individuel vejledning og gæsteforelæsninger gennemføres på engelsk.
  • 5. semester: Praktik i ind- eller udland.
  • 6.-7. semester: Undervisning, projektarbejde, individuel vejledning og gæsteforelæsninger. 7. semester afsluttes med en Bachelorprojekt

  Økonomi

  Uddannelsen er SU-berettigende.

 • Eksamen

  Eksamener

  Du skal til en eller flere eksamener efter hvert semester. Alle eksamener beskrives nærmere i uddannelsens eksamenskatalog.

  Eksamensreglement

  Læs eksamensreglementet.

 • Studievejledning

  Har du spørgsmål til finansbacheloruddannelsen, er du altid velkommen til at kontakte vores studievejledere, som står klar til at hjælpe dig.

  Cphbusiness City

  Landemærket 11, 1119 København K. 
  Åbningstider: mandag - torsdag kl. 10.00 - 14.00
  Telefontræffetider: mandag - torsdag 9.00 - 11.00

  E-mail: studievejledningcity@cphbusiness.dk
  Telefon: 36 15 45 12

  Studievejledere

  Klaus Beg Kristensen

  Pernille Bergmann

 • Brobygning

  Vil du gerne opleve, hvad det vil sige at være studerende på Cphbusiness? Så læs mere om vores forskellige brobygningsforløb for dig eller din klasse her.

  Når du besøger Cphbusiness, får du mulighed for at møde kommende medstuderende, og du får indblik i det studiemiljø, som du vil blive en del af. Det giver dig et godt udgangspunkt for at træffe den rigtige beslutning, når du skal vælge videregående uddannelse.

  Sådan tilmelder du dig

  Nogle brobygningsaktiviteter er tilbagevendende og ligger på faste datoer. Det gælder fx studiepraktikken og HF-praktikken. Men vi tilbyder også skræddersyede besøg for klasser, ligesom du som enkeltperson kan prøve at være studerende for en dag.

  Kontakt os på e-mailen brobygning@cphbusiness.dk. Så vil vi i fællesskab finde frem til dage og tidspunkter, som matcher din kalender.

  Sådan foregår brobygning på Cphbusiness

  Studiepraktikken

  Studiepraktikken foregår onsdag, torsdag og fredag i uge 43. Studiepraktikken er for dig, der er i gang med det sidste år på en ungdomsuddannelse, eller som måske allerede har afsluttet den.

  Hvis du går på en ungdomsuddannelse, vil du dér få nærmere information om, hvordan du tilmelder dig. Hvis du har afsluttet din ungdomsuddannelse, kan du benytte e-mailen brobygning@cphbusiness.dk til at få en aftale i stand.

  HF-praktikken

  Vi tilbyder brobygningsforløb til HF-elever i hele Region Hovedstaden. Brobygningsaktiviteterne foregår onsdag i uge 47. I tilmelder jer klassevis ved at skrive til brobygning@cphbusiness.dk.

  Vi tilbyder to brobygningsforløb, som er målrettet "HF Business-pakken":

  • Salg og Markedsføring
  • Økonomi og Finans

  De enkelte HF-klasser kan deltage i det arrangement, som bedst matcher deres interesser.

  Studerende for en dag

  Som studerende for en dag kan du opleve Cphbusiness indefra, overvære en undervisningsseance og få en snak med de studerende.

  Kontakt os på brobygning@cphbusiness.dk, så vi kan finde et tidspunkt, der passer dig.

  Skræddersyede besøg

  I tilmelder jeres klasse et skræddersyet besøg på Cphbusiness ved at kontakte os på brobygning@cphbusiness.dk. Her aftaler vi tid, sted og indhold. Besøgene vil altid sigte imod en oplevelse af den praksisnære læringsform, som er særkendende for Cphbusiness, og I får mulighed for at møde vores studerende i øjenhøjde.

  Arrangementer på ungdomsuddannelserne

  Cphbusiness er også repræsenteret ved brobygningsarrangementer ude på de enkelte ungdomsuddannelserne, fx Karrieretanken, som afvikles om efteråret. Her har du mulighed for at høre om Cphbusiness og vores uddannelser og snakke med vores studerende. Denne type arrangementer annonceres på de ungdomsuddannelser, som vi besøger.

 • Studieordning og bekendtgørelse

  I studieordningen kan du bl.a. læse mere detaljeret om indholdet på uddannelsen til finansbachelor.

  Studieordning

  Bekendtgørelser og eksamensreglement


  Tidligere studieordninger