Sådan søger du

På professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling er der studiestart både sommer og vinter. Følg ansøgningsguiden, og find din vej til optagelse:

Vis ansøgningsguiden

Hvis du ikke er blevet optaget, kan du finde ledige pladser og læse mere her:

Ikke optaget - hvad nu?

Hvad kan du bruge uddannelsen til?

Efterspørgslen på IT-medarbejdere er stor, og med en professionsbacheloruddannelse er der rigtig gode jobmuligheder. Du vil kunne få en spændende karriere med fokus på fx systemudvikling i store (globale) IT-projekter og på sigt som arkitekt eller projektleder i sådanne projekter. Typiske jobtitler er systemudvikler, programmør, applikationsarkitekt, systemarkitekt, IT-arkitekt, projektleder eller tester.

Fakta om softwareudvikling

1 ½ år
Professionsbacheloruddannelse
Dansk
Studiestart: Sommer og vinter
Næste studiestart: Sommer 2022
Cphbusiness Lyngby
Ansøgningsfrister sommer: 15. marts kl. 12.00 (ikke-EU-statsborgere) og 3. juni kl. 12.00 (EU-statsborgere)
Ansøgningsfrister vinter: 29. september kl. 12.00 (ikke EU-statsborgere eller dispensat) og 16. november kl. 12.00 (EU-statsborgere)
Åbent hus 2., 3. og 4. november 2021 Læs mere om åbent hus og tilmeld dig

Uddannelse med mange muligheder

Hvis du ønsker at kunne indgå i store udviklingsprojekter, hvor kravene til design, arkitektur og teknisk kunnen øges betydeligt, mens kompetencerne til at indgå i en stor udviklingsorganisation bliver en afgørende kompetence for din karriere, så er du på rette vej her.

På uddannelsen arbejdes der med, hvordan store systemer integreres, testes og dokumenteres. Der arbejdes desuden med, hvordan samarbejdet koordineres, når mange udviklere skal udvikle ét stort system.

Uddannelsen har både et direkte jobmæssigt og et klart karrieremæssigt sigte med gode muligheder for videreudvikling.

Gå i dybden med uddannelsen i softwareudvikling

Professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling (top-up) bygger direkte oven på datamatikeruddannelsen, og fokus er på at bygge store, distribuerede, datatunge IT-systemer - emner som har været i fokus på 3. semester på datamatikeruddannelsen.

Uddannelsen i softwareudvikling er en 1½-årig videregående uddannelse, hvor de første to semestre er baseret på varieret og praksisnær undervisning, såsom projektarbejde, gæsteforelæsninger m.m. 3. semester består af et praktikforløb, hvor du får mulighed for at bruge de kvalifikationer, som du har opnået i undervisningen i praksis. Det sidste semester vil også indeholde det afsluttende bachelorprojekt, som gerne udarbejdes i samarbejde med en virksomhed.

Webinar om professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling

Hvis du gerne vil vide mere, kan du se eller gense online åbent hus om uddannelsen i softwareudvikling her. I videoen møder du studerende og undervisere, som fortæller om uddannelsen og studielivet.

 • Adgangskrav og optagelse

  Studiestart

  • Sommeroptag med studiestart i august/september på Cphbusiness Lyngby
  • Vinteroptag med studiestart i januar/februar på Cphbusiness Lyngby

  Adgangskrav

  Du kan søge optagelse med følgende erhvervsakademiuddannelse:

  • Datamatiker

  Du kan ligeledes søge optagelse med en anden uddannelse, vi vurderer kan sidestilles med datamatikeruddannelsen. For at en uddannelse kan sidestilles med datamatikeruddannelsen, skal uddannelsen have et tilsvarende antal ECTS i programmering og systemudvikling. Kravene til karakterer er skærpede for disse uddannelsers vedkommende.

  Har du ikke dansk som modersmål, og har du ikke gennemført din adgangsgivende eksamen på dansk, skal du have bestået en af følgende prøver:

  • Studieprøven i dansk
  • Dansk på niveau A

  Har du svensk eller norsk som modersmål, er du fritaget fra dette krav.

  Ansøgning om optagelse - sommeroptag

  Du skal søge om optagelse her på vores hjemmeside.

  Ved vurdering af ansøgninger lægges vægt på følgende:

  • Gennemsnit fra den adgangsgivende eksamen – vægtes højt!
  • Den motiverede ansøgning
  • Erhvervserfaring, inkl. værnepligt
  • Anden erfaring, fx højskoleophold, udlandsophold, frivilligt arbejde (minimum 3 måneder)

  Ved erhvervserfaring og anden erfaring tæller kun aktiviteter med, der er påbegyndt efter optagelse på den adgangsgivende uddannelse.

  Vi tager maksimalt erhvervserfaring og anden erfaring svarende til en periode på sammenlagt 12 måneder i betragtning ved vurdering af din ansøgning.

  Du kan finde en ansøgningsvejledning og ansøgningsfrister for sommeroptaget her: Sådan søger du.

  Ansøgning om optagelse - vinteroptag

  Du skal søge om optagelse her på vores hjemmeside.

  Ved vurdering af ansøgninger lægges vægt på følgende:

  • Gennemsnit fra den adgangsgivende eksamen – vægtes højt!
  • Den motiverede ansøgning
  • Erhvervserfaring, inkl. værnepligt
  • Anden erfaring, fx højskoleophold, udlandsophold, frivilligt arbejde (minimum 3 måneder)

  Ved erhvervserfaring og anden erfaring tæller kun aktiviteter med, der er påbegyndt efter optagelse på den adgangsgivende uddannelse.

  Vi tager maksimalt erhvervserfaring og anden erfaring svarende til en periode på sammenlagt 12 måneder i betragtning ved vurdering af din ansøgning.

  Du kan finde en ansøgningsvejledning, ansøgningsfrister for vinteroptaget her: Sådan søger du.

 • Studiets opbygning

  Professionsbachelor i softwareudvikling er modulopbygget, og består af:

  • 2 linjemoduler (15 ECTS)
  • Valgfag (hhv. 5 og 10 ECTS)
  • Praktik (15 ECTS)
  • Afsluttende bachelorprojekt (15 ECTS)

  Softwareudviklingslinjen består af en række moduler, som til sammen udspænder fagområdet og dermed bibringer dig de relevante kompetencer. Disse moduler er tæt sammenknyttede, hvorfor de enkelte moduler gives mening gennem den helhed de indgår i – den samlede mængde af moduler.

  Uddannelsen betragtes altså som en helhed, men de enkelte moduler udgør selvstændige dele, hvorfor de kan tages i vilkårlig rækkefølge.

  Læs mere om semestrenes opbygning

 • Muligheder for videreuddannelse og job

  Muligheder for videreuddannelse

  Med en professionsbachelor i softwareudvikling har du mulighed for at forsætte studierne ved at tage en masteruddannelse i IT softwarekonstruktion på IT Universitetet.

  Du har også mulighed for at tage en masteruddannelse i udlandet.

  Muligheder for jobs

  Beskæftigelsen inden for It-området er god. Faktisk er efterspørgslen efter IT-medarbejdere større end udbuddet. Sikkerheden i jobbet stiger med en professionsbacheloruddannelse, selv om mindre kan gøre det inden for IT-området. Med denne uddannelse vil du kunne få en spændende karriere som systemudvikling i store (globale) IT-projekter og på sigt som arkitekt eller projektleder i sådanne projekter. Uddannelsen har således både et direkte jobmæssigt og et klart karrieremæssigt sigte.

  Med uddannelsen i softwareudvikling bliver du i stand til at varetage en række forskellige stillinger som fx:

  • Systemudvikler
  • Applikationsarkitekt
  • Systemarkitekt
  • Programmør
  • IT Arkitekt
  • Projektleder
  • Tester

  Brancher, løn og gennemførelse

  Du kan finde mere information om uddannelsen i Uddannelseszoom. Her kan du finde blandt andet se, hvilke brancher færdiguddannede fra uddannelsen arbejder i, hvilken løn en færdiguddannet fra uddannelsen i gennemsnit får, og hvor lang tid det tager en gennemsnitlig studerende at gennemføre uddannelsen.

  I Uddannelseszoom har du også mulighed for at sammenligne informationer om uddannelsen med andre uddannelser på netop parametrene branche, løn, iværksætteri, gennemførsel, frafald og ledighed.

 • Læringsmiljø og studieaktiviteter

  På Cphbusiness ser vi det som vores vigtigste opgave at bidrage til, at du kan udvikle dig, så du kan være med til at skabe fremtidens erhvervsliv.

  Cphbusiness’ studieaktiviteter sigter derfor på at udvikle dine faglige og personlige kompetencer, så du kan navigere i en organisation og skabe værdi på en arbejdsplads eller starte og drive egen virksomhed.

  Studieaktiviteter

  Vi tror på, at du lærer bedst ved at arbejde med konkrete problemstillinger og prøve tingene af i praksis. Derfor er vores studieaktiviteter bygget op om aktiviteter, hvor du selv spiller en aktiv rolle. Du får medansvar for og indflydelse på din egen læring. Feedback indgår derfor som et vigtigt element i studieaktiviteterne.

  Studieaktiviteterne vil ud over holdundervisning omfatte projektarbejde, casearbejde og opgaveløsning, hvor du gennem samarbejde og dialog løser konkrete opgaver sammen med dine medstuderende og med dine undervisere som vejledere og facilitatorer. Du vil også blive udfordret med digitale studieaktiviteter. En stor del af studiearbejdet foregår som gruppearbejde, og du skal derfor være indstillet på at samarbejde med de forpligtelser, der ligger i dette.

  På Cphbusiness er alle uddannelser tilrettelagt som fuldtidsstudium. Vi forsøger dog at skabe rammer, hvor du både kan studere på fuld tid og passe et fritidsarbejde, så du samtidig med dit studie kan styrke dine erhvervskompetencer. Derfor har du typisk to halve eller en hel skemafri dag per uge, som du kan bruge på dit studiejob, sammen med din studiegruppe eller på din egen forberedelse. Du skal dog forvente, at dit fritidsarbejde primært skal placeres aften og weekend.

  Uddannelse med en verden af muligheder

  På Cphbusiness giver vi dig mulighed for, at du allerede under dit studie kan opbygge og udfolde dine globale, interkulturelle og sproglige kompetencer gennem studieaktiviteter, hvor du samarbejder med studerende fra mange forskellige steder i verden. Som en naturlig del af studiet vil der derfor være undervisningsaktiviteter på engelsk og engelsksproget undervisningsmateriale.

  På alle uddannelser indgår der desuden et obligatorisk praktikforløb, hvor du kan vælge at prøve dine kompetencer af i en virksomhed i udlandet eller i en international virksomhed i Danmark. Derved ruster du dig til det globale arbejdsmarked, der venter dig, når du er færdig med dit studie.

  Hvad vi forventer af dig som studerende

  Aktiv deltagelse i studieaktiviteterne på Cphbusiness er i høj grad med til at klæde dig på til dit fremtidige job. Derfor forventer vi, at du:

  • deltager aktivt i studieaktiviteter med undervisere, i studiegruppe og individuelt
  • deltager i en blanding af studieaktiviteter (for eksempel projektarbejde, workshops, digitale læringsaktiviteter og holdundervisning)
  • gerne vil lære i grupper sammen med medstuderende med en mangfoldig baggrund
  • arbejder fuld tid med dit studie – det vil sige cirka 40 timer ugentligt ud over et eventuelt studiejob
  • gerne vil udfordres på dine internationale og sproglige kompetencer
 • Praktik i Danmark

  Efter et år på professionsbachelor i softwareudvikling skal du i et tre måneders praktikforløb. Praktikken er ulønnet og foregår typisk i en privat virksomhed. Du kan for eksempel komme i praktik i IT-udviklingsafdeling.

  Cphbusiness modtager løbende praktikopslag fra virksomheder, der bliver lagt ud på vores hjemmeside under Studieliv, så de er tilgængelige for alle vores studerende.

  Under praktikdelen skal du udarbejde en praktikrapport, hvor det dokumenteres, at læringsmålene for praktikperioden er opfyldt. Praktikforløbet afsluttes med en hovedopgave af ca. otte ugers varighed, hvor du typisk vil tage udgangspunkt i en problemstilling i din praktikvirksomhed. Hovedopgaven eksamineres på Cphbusiness, og så er du uddannet professionsbachelor i softwareudvikling.

 • Praktik og studieophold i udlandet

  At tage praktikken i udlandet er en enestående chance for at udvide dine kompetencer og give dit CV et internationalt præg. Praktikken foregår som i Danmark hos en virksomhed, hvor de første tre måneder består af praktikarbejde, hvorefter du kan vælge at forsætte med projektarbejde i virksomheden.

  Du har mulighed for at tage SU'en med dig til udlandet, ligesom du har mulighed for at søge forskellige legater i tillæg afhængig af, hvilket land du vælger.

  Cphbusiness Studie og Karriere assisterer studerende med studieophold i udlandet. Læs nærmere om dine muligheder og tag det første skridt mod dit udlandsophold her.

 • Facts

  Uddannelse

  Professionsbachelor i softwareudvikling

  Adresser

  Cphbusiness Lyngby
  Nørgaardsvej 30
  2800 Kgs. Lyngby

  Varighed

  1½ år

  Lektioner pr. uge

  Uddannelsen er en fuldtidsuddannelse. Der er ca. 12-14 lektioner pr. uge.

  Eksempler på fag

  • Test
  • Database for udviklere
  • Systemintegration
  • Store systemer
  • Udforskning og formidling
  • Business Intelligence
  • Diskret matematik
  • Datastrukturer og algoritmer
  • Sikkerhed
  • Projektledelse

  Opbygning

  • 1. og 2. semester: Undervisning
  • 3. semester: Praktik i ind- eller udland samt afsluttende bachelorprojekt.

  Økonomi

  Uddannelsen er SU-berettigende.

 • Eksamen

  1. og 2. semester

  Som afslutning på både 1. og 2. semester skal du til eksamen i dine linjefag samt valgfag.

  3. semester

  På 3. semester skal du til to eksamener:

  • Praktikeksamen
  • Afsluttende projekteksamen

  Praktikprøven er mundtlig og tager udgangspunkt i en praktikrapport. Der gives karakter ud fra eksaminationen.

  Den afsluttende projekteksamen tager udgangspunkt i en udarbejdet rapport, som du skal forsvare mundtligt. Der gives én samlet karakter for bedømmelsen af rapporten og det mundtlige forsvar.

  Eksamensreglement

  Læs eksamensreglementet.

 • Studievejledning

  Cphbusiness Lyngby

  Nørgaardsvej 30, DK-2800 Kgs. Lyngby

  Åbningstider: mandag - torsdag kl. 10.00 - 14.00
  Telefontræffetider: mandag - torsdag 9.00 - 12.00

  E-mail: counsellinglyngby@cphbusiness.dk

  Studievejleder

  Charlotte Ibsen, Telefon: 36 15 46 61

 • Studieordning og bekendtgørelse
 • Tidligere studieordninger

  Tidligere studieordninger

  • Studieordning for professionsbachelor i softwareudvikling (top-up) (2014)
  • Studieordning for professionsbachelor i softwareudvikling (top-up) (2011-12)