Afgangsprojekt

Afgangsprojekt

Afgangsprojektet afslutter akademiuddannelsen i finansiel rådgivning. Her får du mulighed for at vise, hvad du kan, og gå i dybden med et emne, du brænder for.

Der er opstartsgaranti på afgangsprojektet.

 

Derfor skal du skrive et afgangsprojekt

Afgangsprojektet skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået. Afgangsprojektets emne skal godkendes af skolen og ligge inden for uddannelsens faglige område. Emnet skal formuleres, så eventuelle valgfag uden for uddannelsens faglige område inddrages.

I afgangsprojektet skal du kunne dokumentere evne til på et metodisk og analytisk grundlag at kunne gennemføre en praksisnær og kompleks problemløsning inden for uddannelsens overordnede formål.

Projektet gennemføres som en vekselvirkning mellem vejledning og selvstudium. Tidspunktet for hvornår vejledningen foregår, aftales mellem vejleder og kursist fra gang til gang efter behov.

Indhold

Arbejdet med afgangsprojektet skal relateres til de øvrige moduler, du har gennemført.

Med afgangsprojektet lærer du at:

  • Inddrage relevante teorier, metoder og modeller til løsning af komplekse praktiske problemstillinger
  • Formulere og afgrænse problemstilling inden for det valgte opgavefelt
  • Vurdere, vælge og anvende relevante faglige metoder
  • Foretage relevant dataindsamling
  • Præsentere problemstilling, metode, analyse, handlingsforslag og konklusion i rapportform
  • Forsvare hovedresultaterne i den skriftlige rapport samt perspektivering af denne 

Læs om læringsmål mv. i studieordningen.

Læs mere om akademiuddannelsen i finansiel rådgivning.

Eksamen og ECTS

Afgangsprojektet svarer til 10 ECTS-point og består af en skriftlig projektrapport samt et mundtligt forsvar af denne.

Forudsætningen for at gå til eksamen i afgangsprojektet er, at uddannelsens fag svarende til 50 ECTS er bestået.

Tilmelding

Du tilmelder dig på finanstilmelding.dk.