Samfundsøkonomi

Samfundsøkonomi er et obligatorisk fagmodul på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning. Omfanget af kurset er 10 ECTS.

 

Formål

Faget giver dig kendskab til centrale økonomiske sammenhænge og enkle økonomiske modeller for den enkelte enhed og for samfundet som helhed i en markedsøkonomi. Du får færdigheder i at beskrive struktur og udvikling i den danske og internationale økonomi og du bliver i stand til at afgrænse og problematisere en samfundsøkonomisk problemstilling og anvende relevante analysemetoder.

Indhold

 • Mikroøkonomiens grundbegreber, herunder alternativomkostninger og cost-benefit analyse
 • Husholdningernes efterspørgselsbeslutninger og bag virksomhedernes udbudsbeslutninger
 • Pris- og indkomstelasticiteter
 • Prisdannelse og markedseffektivitet
 • Eksterne virkninger, kollektive goder og andre markedssvigt
 • Demografiske grundbegreber samt befolkningsudviklingens betydning for samfundsøkonomien
 • Klassiske og nyere handelsteorier
 • Internationalt økonomisk samarbejde og globalisering
 • Nationalregnskabets opbygning og makroøkonomiske nøgletal
 • Modeller til analyse af nationalindkomst, arbejdsløshed, inflation og betalingsbalance
 • Kapitalmarkedernes rolle og samfundsøkonomiske funktion
 • Rentedannelse og rentestruktur
 • Valutakursdannelse ved forskellige kursregimer
 • Samfundsøkonomiske mål og økonomiske politikker

Læs om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamensform

4 timers skriftlig prøve med ekstern censur.

Tilmelding

Tilmeld dig på finanstilmelding.dk