Afgangsprojekt

Afgangsprojektet afslutter akademiuddannelsen i kommunikation og formidling. Afgangsprojektet tæller 10 ECTS og består af en skriftlig projektrapport samt et mundtligt forsvar af denne.

Forudsætningen for at gå til eksamen i afgangsprojektet er, at uddannelsens moduler svarende til 50 ECTS er bestået.

Om faget

I afgangsprojektet skal du dokumentere, at du lever op til uddannelsens læringsmål. Emnet for afgangsprojektet skal godkendes af din vejleder og ligge inden for uddannelsens faglige område. Emnet skal formuleres, så eventuelle valgfag uden for uddannelsens faglige område inddrages.

Afgangsprojektet skal dokumentere din evne til på et metodisk og analytisk grundlag at kunne gennemføre en praksisnær og kompleks problemløsning inden for uddannelsens overordnede formål. Omfanget af projektrapporten er maks. 25 normalsider (en normalside svarer til 2400 anslag inklusiv mellemrum).

Projektet gennemføres som en vekselvirkning mellem vejledning og selvstudium. Tidspunktet, for hvornår vejledningen foregår, aftales mellem vejleder og studerende efter behov. Vejledningen er individuel, men kan med fordel også bestå af fælles møder for flere studerende på afgangsprojektet.

Indhold

  • Arbejdet med afgangsprojektet skal relateres til de øvrige moduler, der er gennemført
  • Inddragelse af relevante teorier, metoder og modeller til løsning af komplekse praktiske problemstillinger
  • Formulere og afgrænse problemstilling inden for det valgte opgavefelt
  • Vurdere, vælge og anvende relevante faglige metoder
  • Foretage relevant dataindsamling
  • Præsentation af problemstilling, metode, analyse, handlingsforslag og konklusion i rapportform
  • Mundtlig præsentation og forsvar af hovedresultaterne i den skriftlige rapport samt perspektivering af denne

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

  • Få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse
  • Uddan dig ved siden af jobbet og få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse.