Afgangsprojekt

Afgangsprojektet afslutter akademiuddannelsen i oplevelsesøkonomi. Her får du mulighed for at gå i dybden med et emne, du brænder for, og vise, hvad du kan.

Formål

Afgangsprojektet skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået.

I afgangsprojektet lægges der vægt på, at den studerende på selvstændig måde forholder sig analyserende, reflekterende og kritisk til praksisnære problemstillinger og forskellige teoretiske og metodiske positioner relateret til det valgte faglige område.

Omfanget af projektrapporten er maks. 25 sider.

Afgangsprojektets emne skal godkendes af skolen og ligge inden for uddannelsens faglige område. Emnet skal formuleres, så eventuelle valgfag uden for uddannelsens faglige område inddrages.

Projektet gennemføres som en vekselvirkning mellem vejledning og selvstudium. Tidspunktet for, hvornår vejledningen foregår, aftales mellem vejleder og kursist fra gang til gang efter behov.

Indhold

  • Arbejdet med afgangsprojektet skal relateres til de øvrige moduler, der er gennemført
  • Inddragelse af relevante teorier, metoder og modeller til løsning af komplekse praktiske problemstillinger
  • Formulere og afgrænse problemstilling inden for det valgte opgavefelt
  • Vurdere, vælge og anvende relevante faglige metoder
  • Foretage relevant dataindsamling
  • Præsentation af problemstilling, metode, analyse, handlingsforslag og konklusion i rapportform
  • Mundtlig præsentation og forsvar af hovedresultaterne i den skriftlige rapport samt perspektivering af denne

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Afgangsprojektet tæller 10 ECTS og består af en skriftlig projektrapport samt et mundtligt forsvar af denne.

Forudsætningen for at gå til eksamen i afgangsprojektet er, at uddannelsens moduler svarende til 50 ECTS er bestået.

I afgangsprojektet lægges der vægt på, at den studerende på selvstændig måde forholder sig analyserende, reflekterende og kritisk til praksisnære problemstillinger og forskellige teoretiske og metodiske positioner relateret til det valgte faglige område.

Afgangsprojektets emne skal godkendes af uddannelsesinstitutionen. Der ydes vejledning i tilknytning til projektarbejdet.

Betingelser for godkendelse af emnevalg, vejledning, information om vejledertimer etc. vil fremgå af udbyderinstitutionens studievejledning.