Afgangsprojekt

Afgangsprojekt

Afgangsprojektet afslutter diplomuddannelsen i ledelse. Her får du mulighed for at vise, hvad du kan, og gå i dybden med et emne, du brænder for.

Derfor skal du skrive et afgangsprojekt

Formålet med afgangsprojektet er at kvalificere dig til at identificere, reflektere og analysere en tværfaglig, praksisorienteret ledelsesproblemstilling og angive løsninger og handlemuligheder gennem anvendelse af teorier, strategier og metoder.

Afgangsprojektet skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået, og emnet for afgangsprojektets skal godkendes af skolen og ligge inden for uddannelsens faglige område og formuleres, så eventuelle valgfag uden for uddannelsens faglige område inddrages.

Afgangsprojektet gennemføres som en vekselvirkning mellem vejledning, egentlig undervisning og selvstudie. Tidspunktet for, hvornår vejledningen foregår, aftales mellem vejleder og kursist fra gang til gang efter behov.

Indhold

Arbejdet med afgangsprojektet skal relateres til de øvrige fag, du har gennemført.

Med afgangsprojektet lærer du at:

  • Inddrage relevante teorier, metoder og modeller til løsning af komplekse praktiske problemstillinger
  • Formulere og afgrænse problemstilling inden for det valgte opgavefelt
  • Vurdere, vælge og anvende relevante faglige metoder
  • Foretage relevant dataindsamling til analyse af den valgte problemstilling med anvendelse af ledelsesteori og undersøgelsesmetode
  • Præsentere problemstilling, metode, analyse, handlingsforslag og konklusion i rapportform
  • Forsvare hovedresultaterne i den skriftlige rapport og at perspektivere dem
  • Arbejde med videnskabsteoretiske, strategiske og metodiske perspektiver
  • Formidle komplekse problemstillinger, analyseresultater og ledelsesmæssige beslutninger til relevante interessenter i og uden for en organisation
  • Udvikle og begrunde valg af løsninger og handlinger for komplekse ledelsesmæssige og organisatoriske problemstillinger

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Afgangsprojektet tæller 15 ECTS og består af en skriftlig projektrapport på 40-60 normalsider samt et mundtligt forsvar af denne.

Forudsætningen for at gå til eksamen i afgangsprojektet er, at uddannelsens fag svarende til 45 ECTS er bestået.

Læs mere om diplomuddannelsen i ledelse.

Vejledere

Kontakt os

Vil du høre mere om dine muligheder for efteruddannelse? Tøv ikke med at kontakte os.

Telefon:

36 15 48 66 Åbningstider

E-mail