Information til censorer

Kære censor

Tak, fordi du vil være censor på Cphbusiness. Herunder finder du relevant information for afholdelse af eksamen.

 • Praktisk information

  Du er altid velkommen til at melde din ankomst i receptionen, som kan være behjælpelig med at vise dig frem til dit lokale. Lokalet, du skal være i, fremgår af mødelisten i WISEflow og på de informationsskærme, der er sat op ved indgangen til Cphbusiness. Hvis der er lukket i receptionen, vil du i stedet kunne finde en oversigt med telefonnumre til studiesekretærerne for de enkelte uddannelser. Hvis du har brug for hjælp, er du velkommen til at kontakte den studiesekretær, som er ansvarlig for den uddannelse, du skal være censor på.

  Lokaler

  Lokaleopbygningen på Cphbusiness er generelt sat op, så der først fremgår lokation, herefter etage og derefter lokalenummeret. Fx CL-201 vil være på Cphbusiness Lyngby, 2. etage og lokale 01.

  Adgang til internet

  Cphbusiness tilbyder fri adgang til trådløst internet. Du kan vælge netværket CPHBUS.

  Forplejning

  Vi yder forplejning under eksamenen.

  Parkeringsmuligheder

  Hvis ikke du benytter offentlig transport, anbefaler vi, at du ankommer i god tid, da det kan være vanskeligt at finde parkeringspladser. Cphbusiness refunderer ikke udgifter til parkering. Parkeringsmulighederne er forskellige på Cphbusiness' afdelinger:

  • Cphbusiness City: Det anbefales at tage offentlig transport. Nærmeste parkering er ved Israels Plads mod betaling.
  • Cphbusiness Søerne: Det er muligt at parkere på offentlige p-pladser mod betaling. Bemærk, at der er et begrænset antal parkeringspladser tilknyttet afdelingen. Licens afhentes i receptionen.
  • Cphbusiness Hillerød: Der er mulighed for parkering i SlotsArkadernes p-hus syd ved egen betaling. Hvis man downloader SlotsArkadernes app, opretter en konto og indtaster sin nummerplade, kan man få 2 timers gratis parkering.
  • Cphbusiness Laboratorie og Miljø: Der er p-pladser med gratis parkering til højre for indkørslen. Der er en skærm til højre for indgangen, hvor du skal registrere din bil i parkeringssystemet.
  • Cphbusiness Lyngby: Cphbusiness har et begrænset antal gratis parkeringspladser i parkeringshuset efter først-til-mølle-princippet. Hvis du har parkeret på en af disse pladser, skal du henvende dig i receptionen for at registrere din nummerplade. Det er desuden muligt at parkere på offentlige p-pladser på Firskovvej og i parkeringshuset mod egenbetaling.
  • Cphbusiness Bornholm: Mulighed for parkering.
 • Generelt om din rolle som censor

  Fortrolighed og elektronisk modtagelse af projekter

  Som censor skal du være opmærksom på, at eksamensopgaver er personoplysninger, og at du skal behandle dem fortroligt, uanset om opgaven er fortroligt stemplet eller ej. Vi forventer, at du som censor behandler en eksamensopgave fortroligt ved eksempelvis ikke at omtale, videregive eller på anden måde dele den med andre end vejlederen på opgaven. Du bedes have skærpet opmærksomhed på dette ved opgaver, der eksplicit er markeret som fortrolige. Dette vil fremgå af den elektroniske forside i WISEflow. Endvidere er du som censor omfattet af de gældende regler for habilitet og tavshedspligt, som du er blevet vejledt om fra Censorsekretariatet.

  Når du skal skrive censorrapport

  Efter eksamen er afviklet, har du til opgave at udarbejde en censorrapport jf. censorbekendtgørelsen.

  Allokeringer på tidligere arbejdsplads

  Erhvervsakademiernes Censorsekretariat understreger vigtigheden af, at en censor ikke må have været ansat på en institution inden for de seneste to år, hvor de skal virke som censorer. Dette fremgår af Censorbekendtgørelsen § 22, stk. 2.

  Bestemmelsen gælder også for timelærere, undervisere, der er ansat ved mere end én institution, eller er udlånt fra en anden institution, og gælder hele organisationen og ikke kun en enkelt adresse eller afdeling.

  Der dispenseres ikke for reglen, og brud på denne vil medføre, at prøven bliver annulleret.

  Vi opfordrer derfor alle censorer til at opdatere deres profiler hos Censorsekretariatet, samt at gøre studiesekretæren på eksamenen opmærksom på, hvis man er blevet allokeret til en eksamen, selvom man har været ansat på Cphbusiness inden for de seneste to år.

 • Eksamen i WISEflow

  Vi afvikler vores eksamener i systemet WISEflow, som du får adgang til ved at logge ind med MitID.

  Der bliver desuden automatisk udsendt en mail til dig med et link til WISEflow, så snart vi har aktiveret din eksamen i systemet. I WISEflow finder du opgaver, skriftlige afleveringer, studieordninger, mødelister m.m. Hvis der er tale om skriftlige afleveringer, vil du først kunne se de afleverede besvarelser efter afleveringsfristen. Det er også på WISEflow, du indrapporterer karakterer.

  Censurering af anonyme skriftlige opgaver

  De studerende vil være anonymiseret med et flow-løbenummer ved rent skriftlige eksamener.

  Hvis du downloader opgaver til din computer, skal du være opmærksom på, at opgaverne bliver navngivet med to tal fx 01_01.

  Det vil altid være det sidste tal, som indikerer den studerendes flow-løbenummer.

 • Generelt om mundtlige eksamener

  Ved mundtlige prøver findes mødelisten under eksamensflowet i WISEflow.

  Til den mundtlige prøve skal du huske:

  • En computer eller tablet til indrapportering af karakterer
  • Dit MitID til at få adgang til WISEflow
 • Online eksamen

  Skal du være censor ved en online eksamen, kan du finde praktisk information og vejledning her: Praktisk information til censorer om online eksamen. Vi beder dig være opmærksom på, at vi løbende opdaterer vejledningen.

  Ved en online eksamen bedes du og underviser udveksle telefonnumre, hvilket kan være en fordel fx i tilfælde af afbrudt netværksforbindelse, hvor e-mail-kommunikation kan være utilstrækkelig. Du finder undervisers e-mail-adresse i den e-mail, du modtager inden eksamenen fra eksamenskontoret.

  Læs om Zoom og sikkerhed her.

 • Afregning og Løn

  Censorhonorar skal i henhold til oplysninger fra SKAT udbetales som løn og ikke via faktura.

  • Sats B – bruges på Diplom med en timesats på 421,07 kr. pr. 1. april 2024
  • Sats C – bruges på AU med en timesats på 350,13 kr. pr. 1. april 2024

  Du kan finde flere oplysninger på side 44 i lønoversigten her: Find satser for timeløn her

  Censornormer

  Der er udarbejdet en fast censornorm for alle uddannelser. I censornormkataloget kan du finde den censornorm, som er aftalt til eksamen, hvor du skal være censor.

  Blanketsystem (via SDBF)

  Anmodning om udbetaling af censorhonorar inkl. rejseomkostninger foretages via det elektroniske blanketsystem SDBF (Skolernes Digitale Blanket Flow). Du finder link og vejledning til systemet her.

  Blanketten skal sendes til:

  Ved censur for diplom- og akademifag (eftervidereuddannelse)
  For censur ved en eksamen på eftervidereuddannelse skal du sende blanketten til den medarbejder, du har haft kontakt med vedrørende eksamensinformation. Denne medarbejder vil behandle censurafregningen.

  Ved censur for fuldtidsuddannelse
  Ved udfyldelse af blanketten skal du vælge Annie Blichfeldt som den medarbejder, du sender blanketten til, for censur ved en eksamen på fuldtidsuddannelser.

  Ofte stillede spørgsmål til blanketsystemet

  Q: Jeg har været censor på en eksamen over flere dage. Skal jeg sende flere blanketter?
  A: Nej, hvis der er tale om samme eksamen, skal du blot sende én.

  Q: Jeg har været censor til en eksamen, hvor der har været tilknyttet flere undervisere undervejs. Skal jeg sende flere blanketter?
  A: Nej, hvis der er tale om samme eksamen, skal du blot sende én.

  Q: Jeg har været censor over flere dage for forskellige eksamener. Skal jeg sende flere blanketter?
  A: Ja, du skal sende en blanket pr. eksamen. Fx en blanket for hovedfagseksamen og én for eksamen i statistik.

  Kørsel og rejseomkostninger

  Censor kan få dækket udgifter til transport mellem hjem/arbejdssted og eksamensafholdende skole, men ikke transport til opholdsstedet, hvis eksamenen strækker sig over flere dage.

  Censor aflønnes ikke for rejsetid.

  Transporten skal normalt foregå med offentlige transportmidler på økonomiklasse. Der kan undtagelsesvis indgås aftale om anvendelse af andet. Kontakt Cphbusiness, hvis det ikke er muligt for dig at anvende transportmidler på økonomiklasse pga. forhold omhandlende fx eksamensplanlægningen, din bopæls placering eller akut opståede forhold.

  Du finder gældende satser for transportgodtgørelser, rejseomkostninger, ophold og fortæring på retsinformation.dk.

  Aflyste eksamener og aflønning

  • Aflysning af hele eksamenen mindre end 1 uge før afholdelse, udløser aflønning på 50% af den oprindelige lønsum.
  • Aflysning af hele eksamenen mere end 1 uge før afholdelse, udløser ingen aflønning.
  • Nedjustering af antal studerende mindre end 1 uge før afholdelse, udløser en aflønning svarende til minimum 50% af det oprindelige antal bookede studerende.
  • Nedjustering af antal studerende mere end 1 uge før afholdelse af eksamenen, udløser en aflønning svarende til det faktiske antal studerende, der er noteret på mødelisten.

  Kontakt

  Har du yderligere spørgsmål om afregning, bedes du kontakte:

  For censur ved eksamen på et fag på akademi- og diplomuddannelser:
  Kontakt den sekretær, du har fået oplysninger fra i forbindelse med eksamen. Du kan også kontakte os via udbud@cphbusiness.dk eller tlf. 36 15 48 66.

  For censur ved eksamen på fuldtidsuddannelser:
  Annie Blichfeldt på abl@cphbusiness.dk eller tlf. 36 15 47 26.

 • Overnatning

  Hotelindkvartering

  Hvis du skal være censor over flere dage og/eller kommer langvejs fra, betaler Cphbusiness for overnatning. Du bedes selv booke et hotel med statsaftale.

  Læs om SKI-aftalen

  Du kan se forslag til hoteller nedenfor, eller du kan fremsøge hoteller under leverandører på hjemmesiden eller bruge Hotelapplikationen hotel.ski.dk. Du kan enten logge ind eller vælge at være anonym.

  Vejledning til Hotelapplikation

  Ved booking af hotel er det vigtigt, at du oplyser Cphbusiness' EAN-nummer og CVR-nummer. Derudover skal dit navn fremgå på fakturaen.

  CVR: 3167 8021 – EAN: 5798 000 56 0550

  Forslag til hoteller

  Forslag til hoteller med statsaftale udvalgt efter afdelingernes beliggenhed:

  Cphbusiness Søerne

  Cphbusiness City

  Cphbusiness Hillerød

  Cphbusiness Bornholm

  Har du spørgsmål angående booking af hotel eller behov for alternative forslag til hoteller, er du velkommen til at kontakte:

  Annie Blichfeldt på abl@cphbusiness.dk eller tlf. 3615 4726
  eller
  Nina Hammer på nh@cphbusiness.dk eller tlf. 3615 4672

  Privat indkvartering

  Hvis du overnatter privat, kan du få betalt 246 kr. pr. overnatning i helhold til Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2024 for tjenesterejse. Du oplyser om den private indkvartering, når du udfylder den elektroniske blanket i forbindelse med afregning (Se eventuelt afsnittet om Afregning og løn).

 • Sygdom og afbud som censor

  Ved sygdom og afbud kontaktes den ansvarlige studiesekretær hurtigst muligt. Du finder navn og mailadresse i den oprindelige bekræftelse, som blev sendt til dig på mail, da du blev allokeret som censor.

  Ved akut opstået sygdom, hvilket vil sige mindre end 72 timer før eksamen, bedes du kontakte den ansvarlige studiesekretær enten på telefon eller vedkommendes personlige mail. Derudover bedes du sende en mail til eksamen@cphbusiness.dk.

  Den centrale telefonomstilling kan kontaktes fra klokken 8.00 på 36 15 45 00.

 • I tilfælde af klagesager

  I tilfælde af, at Cphbusiness modtager en eksamensklage på et fag, som du har været censor på, igangsættes følgende proces:

  Ved modtagelse af en eksamensklage videresendes denne til hhv. eksaminator og censor. Jf. Eksamensbekendtgørelsen kapitel 11 er du som bedømmer forpligtet til at forholde dig til klagen.

  Det er derfor vigtigt, at du tager noter i forbindelse med eksamen til personlig brug i tilfælde af en eventuel klagesag. Som følge af Eksamensbekendtgørelsen skal du opbevare disse noter i 1 år (vær opmærksom på, at hvis der opstår en klagesag, vil dine noter potentielt kunne indgå i en aktindsigtssag og eventuelt skulle udleveres).

  Efter modtagelse af klagen har du 14 dage til at formulere en udtalelse. I udtalelsen skal du forholde dig til de faglige argumenter i klagen og tage udgangspunkt i dine noter.

  Hvis du er uenig i det, den studerende fremfører i klagen, er det vigtigt for Cphbusiness, at du kommer med faglige begrundelser for uenigheden. Hvis der er forhold, du er enig i, men som du ikke mener er afgørende for sagen, bedes du også forklare dette.

  Grundet GDPR vil du modtage to e-mails fra os: Én mail med orientering om eksamensklagen og én mail fra fildelingssystemet SharePoint, som giver dig adgang til et dokument, hvori du både kan læse eksamensklagen og skrive din udtalelse.

  Sammen med eksaminators udtalelse bliver din udtalelse sendt til den studerende, som får mulighed for at kommentere dem. Derefter bliver alle sagens akter sendt til uddannelsens leder til afgørelse, hvorefter du og eksaminator vil blive orienteret om udfaldet.

 • Snyd og plagiatsager

  Hvis du har mistanke om plagiat eller snyd, skal du kontakte eksaminator hurtigst muligt. Cphbusiness vil undersøge sagen. Hvis en opgave afvises på baggrund af plagiat eller snyd, vil du modtage besked om sagen, og den studerende vil ikke blive indstillet til en eventuel mundtlig eksamen.

 • Vejledning om ChatGPT

  Vejledning om ChatGPT og andre AI-baserede store sprogmodeller (LLM – Large Language Models)

  Denne vejledning beskriver, hvordan eksaminator, studerende og censor bør forholde sig til ChatGPT og andre AI-baserede store sprogmodeller (LLM) i forbindelse med eksamensforløb på Cphbusiness.

  ChatGPT og andre AI-baserede store sprogmodeller kan producere tekster, der kan indgå i skriftlige eksamensforløb. Plagiatkontrollen vil normalt ikke identificere disse tekster som plagiat, da de i princippet er unikke og produceret af programmet på baggrund af spørgsmål, som brugeren har stillet.

  På Cphbusiness inddrager vi nye teknologiske værktøjer, hvor det giver god mening læringsmæssigt og kompetencemæssigt. Dette gælder også for ChatGPT og andre AI-værktøjer. Vi opfatter ChatGPT og andre AI-værktøjer som legale hjælpemidler på linje med andre hjælpemidler, der skal anvendes korrekt og lovligt. Brugen af hjælpemidler fritager ikke den studerende fra selvstændigt at udforme den skriftlige opgave. Der kan dog være enkelte eksamener, hvor man af faglige og didaktiske grunde eksplicit har forbudt anvendelsen af ChatGPT. Dette vil fremgå af de forskellige dokumenter for den enkelte eksamen (fx eksamenskatalog, forsiden af eksamensspørgsmål mv.)

  Det er vigtigt, at alle studerende er fuldt informerede om reglerne for brugen af ChatGPT og andre LLM's i forbindelse med prøver og eksamener, herunder eksempelvis krav om kildeangivelse, plagiatregler mv. Hvis man som studerende anvender tekster fra ChatGPT og andre AI-værktøjer, skal disse angives som kilder. Hvis man undlader at angive kilderne korrekt, opfattes dette som forsøg på eksamenssnyd, hvilket kan medføre bortvisning.

  Det er eksaminator og censors rolle og ansvar at vurdere om teksterne, der indgår i det skriftlige materiale, er et selvstændigt produkt af den studerendes eget arbejde. Hvis der opstår tvivl hos censor eller eksaminator om teksten er et produkt af et selvstændigt arbejde, skal man reagere. Hvis eksaminator eller censor under læsningen af skriftlige opgaver forud for eksamen opdager tydelige tegn på omfattende brug af ChatGPT eller andre AI-værktøjer uden kildeangivelser, skal man henvende sig til eksaminator/censor og foretage en fælles vurdering. Eksaminator skal indberette sagen som et muligt tilfælde af eksamenssnyd til Kvalitet og Analyse på mail: klage@cphbusiness.dk.

  Cphbusiness foretager derefter en vurdering af sagen i henhold til eksamensreglementet.

  Hvis censor og eksaminator umiddelbart forud for den mundtlige eksamen på formødet vurderer, at der forekommer væsentlige mangelfulde henvisninger til ChatGPT og andre værktøjer i den skriftlige del og disse vil have betydning for bedømmelsen, kan man på formødet beslutte ikke at eksaminere den studerende, førend sagen er undersøgt nærmere. Eksaminator skal indberette sagen som et muligt tilfælde af eksamenssnyd til Kvalitet og Analyse på mail: klage@cphbusiness.dk.

  I mindre alvorlige tilfælde kan man tilrettelægge eksaminationen med henblik på at afdække omfanget af og karakteren af problemstillingen. En mistanke om eksamenssnyd skal dog enten be- eller afkræftes og må ikke sanktioneres via 7-trinsskalaen.

  Vi tilstræber at identificere eksamenssnyd så tidligt som muligt i eksamensforløbet for at reducere ressourceforbruget og undgå unødige konflikter og klager.

  Eksamensreglementet på Cphbusiness præciserer reglerne om plagiat og brugen af ChatGPT og andre AI basererede LLM:

  Det betragtes som eksamenssnyd:

  "Hvis du identisk/næsten identisk gengiver andres formuleringer eller værker som dine egne ved at undlade kildeangivelse med anførselstegn, kursivering, indrykning eller anden tydelig markering. (Dette gælder også anvendelse af tekster generet af AI, fx chatbots og lignende)."

  Se Eksamensreglementet her

 • Love og bekendtgørelser

  Her finder du links til love og bekendtgørelser, som er relevante for dig som censor på Cphbusiness: