Information til censorer

Kære censor

Tak, fordi du vil være censor på Cphbusiness. Herunder finder du relevant information for afholdelse af eksamen.

Brev til censorer 2021

 • Online-eksamen under COVID-19

  Skal du være censor ved en online-eksamen, kan du finde praktisk information og vejledning her: Praktisk information til censorer om online-eksamen. Vi beder dig være opmærksom på, at vi løbende opdaterer vejledningen.

  Ved en online-eksamen bedes du og underviser udveksle telefonnumre, hvilket kan være en fordel fx i tilfælde af afbrudt netværksforbindelse, hvor e-mail-kommunikation kan være utilstrækkelig. Du finder undervisers e-mail-adresse i den e-mail, du modtager inden eksamenen fra eksamenskontoret.

  Zoom og sikkerhed

  Som følge af corona-situationen er vi på Cphbusiness i vid udstrækning gået over til undervisning, eksamen og møder via Zoom. Læs mere om Zoom og sikkerhed her.

 • Retningslinjer for mundtlige eksamener med fysisk fremmøde under COVID-19

  På Cphbusiness følger vi til enhver tid sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Det gælder også ved afholdelse af mundtlige eksamener med fysisk fremmøde.

  Vi har derfor opstillet et sæt retningslinjer for at sikre, at vi kan gennemføre eksamen med fysisk fremmøde sundhedsmæssigt forsvarligt. Vi har en klar forventning om, at alle retter sig efter disse i respekt for den situation, som vi står i.

  Generelle retningslinjer

  • Mød kun fysisk frem på Cphbusiness, hvis du føler dig helt rask og ikke har symptomer på at være smittet med COVID-19
  • Følg de generelle anbefalinger til afstand og hygiejne i offentlige rum
  • Vask eller sprit hænder jævnligt
  • Begræns berøring af kontaktpunkter som dørhåndtag og lignende
  • Eksaminanderne skal hurtigst muligt forlade i bygningen igen, når eksamenen er overstået. De må altså ikke blive og vente på hinanden
  • Gæster/pårørende til eksaminanderne må ikke opholde sig i bygningen, dog gælder der særlige regler ved afsluttende eksamener

  Krav om mundbind

  • Du skal bære mundbind, når du bevæger dig rundt indendørs på Cphbusiness
  • Du må gerne tage mundbindet af, når du har sat dig ved eksamensbordet
  • Hvis du ønsker at bære værnemidler under eksamenen, anbefaler vi, at du anvender visir, så din ansigtsmimik kan ses og din tale går klart og tydeligt igennem.
  • Hvis du er undtaget kravet om brug af mundbind, kræver vi ikke, at du bærer mundbind på Cphbusiness
  • Afstandskravene bør altid respekteres

  Krav om negativ coronatest

  • For at kunne opholde sig på vores lokationer skal du kunne fremvise en negativ coronatest, der er mindre end 72 timer gammel. Det betyder, at du under hele dit ophold på én af vores lokationer skal kunne fremvise en test, der er mindre end 72 timer gammel.
  • Cphbusiness udfører stikprøvekontrol af såvel studerende som ansatte i relation til overholdelsen af ovenstående krav. Stikprøvekontrollen vil blive gennemført dels som adgangskontrol, dels som løbende kontrol i klasselokaler og på fællesarealer.

  Retningslinjer og adfærd i eksamenslokalet

  • Eksaminator henter eksaminanderne i venteområdet og følger dem ud igen
  • Kun eksaminator må åbne og lukke døren til eksamenslokalet for at begrænse kontaktpunkter
  • Undgå håndtryk, kram eller anden form for nærkontakt
  • Alle rengør og spritter af efter sig selv – både censorer, eksaminander og eksaminatorer
  • Der skal luftes ud mellem eksaminationerne
  • Borde og stole er stillet op, så den anbefalede afstand mellem eksaminand(er), censor og eksaminator overholdes. (I eksamenssituationen er den anbefalede afstand 2 meter mellem eksaminand, censor og eksaminator. Ved gruppeeksamener dog kun 1 meters afstand mellem eksaminanderne, hvis de sidder med ansigtet i samme retning)
  • Eksaminator henter kaffe/te, flaskevand og forplejning i kantinen til alle bedømmere. På den måde mindskes færden i bygningen. Der serveres ikke vand/kaffe/te til eksaminander
  • Der vil ikke være en grøn dug på bordet

  Der kan være studerende, der har forberedt en PowerPoint-præsentation eller lignende, som ikke er trygge ved at skulle håndtere kabler og stikkontakter af sundhedsmæssige årsager. I retningslinjerne til de studerende informerer vi derfor om, at de i stedet for at vise præsentationen på storskærm, kan vælge at printe deres slides ud og lægge dem på bordet eller blot vise præsentationen på deres egen computer.

  Retningslinjer for rengøring og afspritning

  • Alle rengør og spritter af efter sig selv. Der står sprit og ligger klude fremme i alle eksamenslokaler
  • Hvis eksaminanden låner udstyr af bedømmerne (fx en blyant), skal I sørge for at spritte udstyret af før og efter brug
  • Efter eksamen spritter eksaminanden selv bord, stol og andre kontaktpunkter af, som han/hun har rørt ved. Hvis eksaminanden har haft sin computer koblet til storskræm, skal kabler og lignende også sprittes af. Det er eksaminators ansvar at sikre, at eksaminanden får sprittet af
  • Hvis der skiftes bedømmer i løbet af dagen, skal den bedømmer, der forlader eksamenslokalet, rengøre eller spritte kontaktpunkter af efter sig selv
 • Praktisk information

  Du er altid velkommen til at melde din ankomst i receptionen, som kan være behjælpelig med at vise dig frem til dit lokale. Lokalet, du skal være i, fremgår af mødelisten i WISEflow og på de informationsskærme, der er sat op ved indgangen til Cphbusiness.

  Adgang til internet

  Cphbusiness tilbyder fri adgang til trådløst internet. Du kan vælge det åbne netværk CPHBUS-STUDENT.

  Forplejning

  Vi yder forplejning under eksamenen.

  Parkeringsmuligheder

  Hvis ikke du benytter offentlig transport, anbefaler vi, at du ankommer i god tid, da det kan være vanskeligt at finde parkeringspladser. Cphbusiness refunderer ikke udgifter til parkering. Parkeringsmulighederne er forskellige på Cphbusiness' afdelinger:

  • Cphbusiness City: Det anbefales at tage offentlig transport. Nærmeste parkering er ved Israels Plads mod betaling.
  • Cphbusiness Nørrebro: Det er muligt at parkere på offentlige parkeringspladser mod betaling. Bemærk, at der er et meget begrænset antal parkeringspladser tilknyttet Cphbusiness. Licens kan hentes i receptionen. Det anbefales at kontakte receptionen på forhånd.
  • Cphbusiness Søerne: Det er muligt at parkere på offentlige p-pladser mod betaling. Bemærk, at der er et begrænset antal parkeringspladser tilknyttet afdelingen. Licens afhentes i receptionen.
  • Cphbusiness Hillerød: Der er p-pladser med gratis parkering til højre for indkørslen. Der er en skærm til højre for indgangen, hvor du skal registrere din bil i parkeringssystemet.
  • Cphbusiness Lyngby: Det er muligt at parkere på offentlige pladser på Firskovsvej. Der er et meget begrænset antal parkeringspladser tilknyttet afdelingen. Licens afhentes i receptionen.
  • Cphbusiness Bornholm: Mulighed for parkering.
 • Generelt om din rolle som censor

  Fortrolighed og elektronisk modtagelse af projekter

  Som censor skal du være opmærksom på, at eksamensopgaver er personoplysninger, og at du skal behandle dem fortroligt, uanset om opgaven er fortroligt stemplet eller ej. Vi forventer, at du som censor behandler en eksamensopgave fortroligt ved eksempelvis ikke at omtale, videregive eller på anden måde dele den med andre end vejlederen på opgaven. Du bedes have skærpet opmærksomhed på dette ved opgaver, der eksplicit er markeret som fortrolige. Dette vil fremgå af den elektroniske forside i WISEflow. Endvidere er du som censor omfattet af de gældende regler for habilitet og tavshedspligt, som du er blevet vejledt om fra Censorsekretariatet.

  Når du skal skrive censorrapport

  Efter eksamen er afviklet, har du til opgave at udarbejde en censorrapport jf. eksamensbekendtgørelsen §25 punkt 3.

 • Eksamen i WISEflow

  Vi afvikler vores eksamener i systemet WISEflow, som du får adgang til ved at logge ind med NEM ID.

  Der bliver desuden automatisk udsendt en mail til dig med et link til WISEflow, så snart vi har aktiveret din eksamen i systemet. I WISEflow finder du opgaver, skriftlige afleveringer, studieordninger, mødelister m.m. Hvis der er tale om skriftlige afleveringer, vil du først kunne se de afleverede besvarelser efter afleveringsfristen. Det er også på WISEflow, du indrapporterer karakterer.

 • Generelt om mundtlige eksamener

  Ved mundtlige prøver findes mødelisten under eksamensflowet i WISEflow.

  Til den mundtlige prøve skal du huske:

  • En computer eller tablet til indrapportering af karakterer
  • Dit NEM ID til at få adgang til WISEflow
 • Afregning og Løn

  Censorhonorar skal i henhold til oplysninger fra SKAT udbetales som løn og ikke via faktura.

  Find satser for timeløn her.

  Censurnormer

  Der er udarbejdet en fast censurnorm for alle uddannelser. I censornormkataloget kan du finde den censurnorm, som er aftalt til eksamen, hvor du skal være censor.

  Blanketsystem (via SDBF)

  Anmodning om udbetaling af censorhonorar inkl. rejseomkostninger foretages via det elektroniske blanketsystem SDBF (Skolernes Digitale Blanket Flow). Du finder link og vejledning til systemet her.

  Blanketten skal sendes til:

  Ved censur for diplom- og akademifag (eftervidereuddannelse)
  For censur ved en eksamen på eftervidereuddannelse skal du sende blanketten til den medarbejder, du har haft kontakt med vedrørende eksamensinformation. Denne medarbejder vil behandle censurafregningen.

  Ved censur for fuldtidsuddannelse
  Ved udfyldelse af blanketten skal du vælge Annie Blichfeldt som den medarbejder, du sender blanketten til, for censur ved en eksamen på fuldtidsuddannelser.

  Ofte stillede spørgsmål til blanketsystemet

  Q: Jeg har været censor på en eksamen over flere dage. Skal jeg sende flere blanketter?
  A: Nej, hvis der er tale om samme eksamen, skal du blot sende én.

  Q: Jeg har været censor til en eksamen, hvor der har været tilknyttet flere undervisere undervejs. Skal jeg sende flere blanketter?
  A: Nej, hvis der er tale om samme eksamen, skal du blot sende én.

  Q: Jeg har været censor over flere dage for forskellige eksamener. Skal jeg sende flere blanketter?
  A: Ja, du skal sende en blanket pr. eksamen. Fx en blanket for hovedfagseksamen og én for eksamen i statistik.

  Kørsel og rejseomkostninger

  Censor kan få dækket udgifter til transport mellem hjem/arbejdssted og eksamensafholdende skole, men ikke transport til opholdsstedet, hvis eksamenen strækker sig over flere dage.

  Censor aflønnes ikke for rejsetid.

  Transporten skal normalt foregå med offentlige transportmidler på økonomiklasse. Der kan undtagelsesvis indgås aftale om anvendelse af andet. Kontakt Cphbusiness, hvis det ikke er muligt for dig at anvende transportmidler på økonomiklasse pga. forhold omhandlende fx eksamensplanlægningen, din bopæls placering eller akut opståede forhold.

  Du finder gældende satser for transportgodtgørelser, rejseomkostninger, ophold og fortæring på Retsinformation.dk.

  Aflyste eksamener og aflønning

  • Aflysning af hele eksamenen mindre end 1 uge før afholdelse, udløser aflønning på 50% af den oprindelige lønsum.
  • Aflysning af hele eksamenen mere end 1 uge før afholdelse, udløser ingen aflønning.
  • Nedjustering af antal studerende mindre end 1 uge før afholdelse, udløser en aflønning svarende til minimum 50% af det oprindelige antal bookede studerende.
  • Nedjustering af antal studerende mere end 1 uge før afholdelse af eksamenen, udløser en aflønning svarende til det faktiske antal studerende, der er noteret på mødelisten.

  Kontakt

  Har du yderligere spørgsmål om afregning, bedes du kontakte:

  For censur ved eksamen på et fag på akademi- og diplomuddannelser:
  Kontakt den sekretær, du har fået oplysninger fra i forbindelse med eksamen. Du kan også kontakte os via udbud@cphbusiness.dk eller tlf. 36 15 48 66.

  For censur ved eksamen på fuldtidsuddannelser:
  Annie Blichfeldt på abl@cphbusiness.dk eller tlf. 36 15 47 26.

 • Overnatning

  Hotelindkvartering

  Hvis du skal være censor over flere dage og/eller kommer langvejs fra, betaler Cphbusiness for overnatning. Du bedes selv booke et hotel med statsaftale.

  Du finder en oversigt over hoteller her.

  Oversigten over hoteller findes i et excel-ark nederst på hjemmesiden i ovenstående link. Du kan sortere efter by i arket.

  Ved booking af hotel er det vigtigt, at du oplyser Cphbusiness' EAN-nummer og CVR-nummer. Derudover skal dit navn fremgå på fakturaen.

  CVR: 3167 8021 – EAN: 5798 000 56 0550

  Forslag til hoteller

  Forslag til hoteller med statsaftale udvalgt efter afdelingernes beliggenhed:

  Cphbusiness Søerne

  Cphbusiness City

  Cphbusiness Nørrebro

  Cphbusiness Lyngby

  Cphbusiness Hillerød

  Cphbusiness Bornholm

  Har du spørgsmål angående booking af hotel eller behov for alternative forslag til hoteller, er du velkommen til at kontakte:

  Annie Blichfeldt på abl@cphbusiness.dk eller tlf. 3615 4726
  eller
  Nina Hammer på nh@cphbusiness.dk eller tlf. 3615 4672

  Privat indkvartering

  Hvis du overnatter privat, kan du få betalt 218 kr. pr. overnatning i helhold til Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2019 for tjenesterejse. Du oplyser om den private indkvartering, når du udfylder den elektroniske blanket i forbindelse med afregning (Se eventuelt afsnittet om Afregning og løn).

 • Sygdom og afbud som censor

  Ved sygdom og afbud kontaktes den ansvarlige studiesekretær hurtigst muligt. Du finder navn og mailadresse i den oprindelige bekræftelse, som blev sendt til dig på mail, da du blev allokeret som censor.

  Ved akut opstået sygdom, hvilket vil sige mindre end 72 timer før eksamen, bedes du kontakte den ansvarlige studiesekretær enten på telefon eller vedkommendes personlige mail. Derudover bedes du sende en mail til eksamen@cphbusiness.dk.

  Ved afbud på dagen kan eksamenskontoret kontaktes mellem 07.30 og 09.00 på akuttelefonen: 24 29 33 53.

  Den centrale telefonomstilling kan kontaktes fra klokken 8.00 på 36 15 45 00.

 • I tilfælde af klagesager

  I tilfælde af, at Cphbusiness modtager en eksamensklage på et fag, som du har været censor på, igangsættes følgende proces:

  Ved modtagelse af en eksamensklage videresendes denne til hhv. eksaminator og censor. Jf. Eksamensbekendtgørelsen kapitel 10 er du som bedømmer forpligtet til at forholde dig til klagen.

  Det er derfor vigtigt, at du tager noter i forbindelse med eksamen til personlig brug i tilfælde af en eventuel klagesag. Jf. paragraf 31 stk. 2 i Eksamensbekendtgørelsen skal du opbevare disse noter i 1 år (vær opmærksom på, at hvis der opstår en klagesag, vil dine noter potentielt kunne indgå i en aktindsigtssag og eventuelt skulle udleveres).

  Efter modtagelse af klagen har du 14 dage til at formulere en udtalelse. I udtalelsen skal du forholde dig til de faglige argumenter i klagen og tage udgangspunkt i dine noter.

  Hvis du er uenig i det, den studerende fremfører i klagen, er det vigtigt for Cphbusiness, at du kommer med faglige begrundelser for uenigheden. Hvis der er forhold, du er enig i, men som du ikke mener er afgørende for sagen, bedes du også forklare dette.

  Grundet GDPR vil du modtage tre mails fra os. Udover en mail med orientering om eksamensklagen vil du modtage to mails fra fildelingssystemet FileSender: Én mail med et link til at downloade eksamensklagen og én mail med et link til en Guest Voucher, som du skal benytte til at sende din udtalelse til Cphbusiness.

  Sammen med eksaminators udtalelse bliver din udtalelse sendt til den studerende, som får mulighed for at kommentere dem. Derefter bliver alle sagens akter sendt til uddannelsens leder til afgørelse, hvorefter du og eksaminator vil blive orienteret om udfaldet.

 • Snyd og plagiatsager

  Hvis du har mistanke om plagiat eller snyd, skal du kontakte den eksamensansvarlige studiesekretær og/eller eksaminator hurtigst muligt. Cphbusiness vil undersøge sagen. Hvis en opgave afvises på baggrund af plagiat eller snyd, vil du modtage besked om sagen, og den studerende vil ikke blive indstillet til en eventuel mundtlig eksamen.

 • Love og bekendtgørelser