Uddannelsen til finansøkonom er en 2-årig videregående uddannelse over fire semestre.

Finansøkonomuddannelsen består af kerneområder, valgfri uddannelseselementer og praktik samt et afsluttende eksamensprojekt.

 • Adgangskrav og optagelse

  Studiestart

  • Cphbusiness City: Sommeroptag i september; vinteroptag i januar
  • Bornholm: Sommeroptag i september

  Ansøgningsfrist

  Her finder du ansøgningsfrist for sommer- og vinteroptag.

  Adgangskrav

  Du kan søge om optagelse under kvote 1 med følgende uddannelser:

  • Studentereksamen (stx)
  • Højere forberedelseseksamen (hf)
  • Højere handelseksamen (hhx)
  • Højere teknisk eksamen (htx)
  • Gymnasialt indslusningsforløb (GIF)
  • EUX (studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse)

  Du kan søge om optagelse under kvote 2 med følgende uddannelser:

  • Merkantil erhvervsuddannelse inden for kontor/detail/handel/finans (påbegyndt før august 2015)
  • 3-årig erhvervsuddannelse (påbegyndt efter 1. august 2015)

  Adgang via gymnasial eksamen
  Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B.

  Adgang via relevant erhvervsuddannelse
  Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B.

  Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse
  Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B.

  Har du ikke dansk som modersmål, og har du ikke aflagt din adgangsgivende eksamen på dansk, skal du have bestået en af følgende prøver:

  • Studieprøven i dansk (se evt. www.ug.dk)
  • Dansk på niveau A

  Har du svensk eller norsk som modersmål, er du fritaget fra dette krav.

  Læs om

  Hvordan du søger ind ved sommer- eller vinteroptag.

  Optag på kvote 2

  Finansøkonom: 35 %

  Hvordan vurderes kvote 2-ansøgninger?

  Ved vurdering af kvote 2-ansøgninger lægges vægt på følgende:

  • Gennemsnit fra adgangsgivende eksamen
  • Karakterer i matematik/virksomhedsøkonomi
  • Den motiverede ansøgning
  • Relevant erhvervserfaring inkl. værnepligt (maks. 12 måneder)
  • Relevant supplerende uddannelse og/eller kurser
  • Anden erfaring, fx højskoleophold, udlandsophold, frivilligt arbejde (min. 3 måneder)
 • Studiets opbygning

  Uddannelsen til finansøkonom er en fuldtidsuddannelse, der er normeret til to år. Uddannelsen består af fire semestre. Der er start på uddannelsen både i august og i januar.

  Finansøkonomuddannelsen består af kerneområder, valgfri uddannelseselementer og praktik samt et afsluttende eksamensprojekt.

  Kerneområderne er bl.a. finansielle virksomheder og markeder, erhvervs- og privatøkonomi, erhvervsjura og statistik og metode. Kerneområderne fordeler sig på de tre første semestre.

  4. semester består af praktik og det afsluttende eksamensprojekt.

  Du kan læse mere om, hvilke fag der nøjagtigt indgår i uddannelsen, i studieordningen.

  Valgfrie uddannelseselementer på finansøkonomuddannelsen finder du på uddannelsens 3. semester. Her skal du vælge dels en brancheretning og dels et valgfag. Brancheretningsfagene er introduktion til én af de brancher inden for finanssektoren, som du kunne ønske at arbejde med:

  1. Rådgivning og det finansielle detailmarked (pengeinstitutter/forsikring/realkredit).
  2. Ejendomshandel.
  3. Ejendomsadministration.
  4. Økonomistyring i private og offentlige virksomheder.

  Valgfagene er udvidet statistik, udvidet markedsføring og organisation og ledelse - samt forretningsforståelse.

  Læs mere om semestrenes opbygning

 • Muligheder for videreuddannelse og job

  Muligheder for videruddannelse

  Cphbusiness:

  Du har også mulighed for at læse:

  • HA-merit
  • HD 2. del (kræver også to års erhvervserfaring)
  • Bacheloruddannelse i udlandet

  Hvis du efter at have nået bachelorniveau overvejer at studere videre og efterfølgende søge ind på en kandidatuddannelse, skal du ansøge om merit hos den pågældende uddannelsesinstitution. Du skal derfor kontakte aftagerinstitutionen, idet det alene er denne institution, der træffer beslutning om merit og vilkårene herfor.

  Muligheder for job

  • Pengeinstitutter
  • Ejendomsmæglere
  • Forsikringsselskaber
  • Pensionsselskaber
  • Realkreditinstitutter
  • Ejendomsadministration
  • Økonomiafdelinger i offentlige og private virksomheder
  • Konsulenthuse og rådgivning

  Brancher, løn og gennemførelse

  Du kan finde mere information om uddannelsen i Uddannelseszoom. Her kan du finde blandt andet se, hvilke brancher færdiguddannede fra uddannelsen arbejder i, hvilken løn en færdiguddannet fra uddannelsen i gennemsnit får, og hvor lang tid det tager en gennemsnitlig studerende at gennemføre uddannelsen.

  I Uddannelseszoom har du også mulighed for at sammenligne informationer om uddannelsen med andre uddannelser på netop parametrene branche, løn, iværksætteri, gennemførsel, frafald og ledighed.

 • Læringsmiljø og studieaktiviteter

  På Cphbusiness ser vi det som vores vigtigste opgave at bidrage til, at du kan udvikle dig, så du kan være med til at skabe fremtidens erhvervsliv.

  Cphbusiness’ studieaktiviteter sigter derfor på at udvikle dine faglige og personlige kompetencer, så du kan navigere i en organisation og skabe værdi på en arbejdsplads eller starte og drive egen virksomhed.

  Studieaktiviteter

  Vi tror på, at du lærer bedst ved at arbejde med konkrete problemstillinger og prøve tingene af i praksis. Derfor er vores studieaktiviteter i mindre grad fokuseret på traditionel undervisning og i højere grad bygget op om aktiviteter, hvor du selv spiller en aktiv rolle. Du får medansvar for og indflydelse på din egen læring. Feedback indgår derfor som et vigtigt element i studieaktiviteterne.

  Studieaktiviteterne vil ud over traditionel undervisning omfatte projektarbejde, casearbejde og opgaveløsning, hvor du gennem samarbejde og dialog løser konkrete opgaver sammen med dine medstuderende og med dine undervisere som vejledere og facilitatorer. Du vil også blive udfordret med digitale studieaktiviteter.

  På Cphbusiness er alle uddannelser tilrettelagt som fuldtidsstudium. Vi forsøger dog at skabe rammer, hvor du både kan studere på fuld tid og passe et fritidsarbejde, så du samtidig med dit studie kan styrke dine erhvervskompetencer. Derfor har du typisk to halve eller en hel skemafri dag per uge, som du kan bruge på dit studiejob, sammen med din studiegruppe eller på din egen forberedelse.

  Uddannelse med en verden af muligheder

  På Cphbusiness giver vi dig mulighed for, at du allerede under dit studie kan opbygge og udfolde dine globale, interkulturelle og sproglige kompetencer gennem studieaktiviteter, hvor du samarbejder med studerende fra mange forskellige steder i verden. Som en naturlig del af studiet vil der derfor være undervisningsaktiviteter på engelsk og engelsksproget undervisningsmateriale.

  På alle uddannelser indgår der desuden et obligatorisk praktikforløb, hvor du kan vælge at prøve dine kompetencer af i en virksomhed i udlandet eller i en international virksomhed i Danmark. Derved ruster du dig til det globale arbejdsmarked, der venter dig, når du er færdig med dit studie.

  Hvad vi forventer af dig som studerende

  Aktiv deltagelse i studieaktiviteterne på Cphbusiness er i høj grad med til at klæde dig på til dit fremtidige job. Derfor forventer vi, at du:

  • deltager aktivt i studieaktiviteter med undervisere, i studiegruppe og individuelt
  • deltager i en blanding af studieaktiviteter (for eksempel projektarbejde, workshops, digitale læringsaktiviteter og traditionel undervisning)
  • gerne vil lære i grupper sammen med medstuderende med en mangfoldig baggrund
  • arbejder fuld tid med dit studie – det vil sige cirka 40 timer ugentligt ud over et eventuelt studiejob
  • gerne vil udfordres på dine internationale og sproglige kompetencer
 • Praktik i Danmark

  På finansøkonomuddannelsens 4. semester, skal den studerende i praktik inden for den brancheretning, der er valgt. Praktikken har et forløb på tre måneder og ligger i foråret og i efteråret. Både praktikvirksomheden og Cphbusiness stiller en kontaktperson og en vejleder til rådighed for den studerende.

  Kontaktpersonen i praktikvirksomheden udformer i samarbejde med den studerende en praktikaftale, hvoraf det fremgår, hvilke opgaver den studerende skal arbejde med i praktikperioden. I praktikperioden arbejder den studerende med fagligt relevante problemstillinger inden for uddannelsens kerneområder og opnår kendskab til relevante erhvervsfunktioner.

  Den studerende udarbejder undervejs i praktikopholdet en praktikrapport. Praktikvejlederen fungerer som sparringspartner for den studerende under hele praktikforløbet og er samtidig eksaminator for praktikrapporten. Du skal selv aktivt søge din praktikplads. Vores praktikkoordinator kan kontaktes, hvis du er interesseret i flere oplysninger.

 • Praktik og studieophold i udlandet

  Du kan vælge at læse hele 3. semester på ét af vores partneruniversiteter i eller uden for Europa. Forinden vil vores internationale afdeling og afdelingens udlandskoordinator, Programleder Bent André Kofod, informere dig om denne mulighed.

  På finansøkonomuddannelsens 4. semester, skal den studerende i praktik inden for den brancheretning, der er valgt. Praktikken har et forløb på tre måneder og ligger i foråret og i efteråret. Både praktikvirksomheden og Cphbusiness stiller en kontaktperson og en vejleder til rådighed for den studerende.

  Kontaktpersonen i praktikvirksomheden udformer i samarbejde med den studerende en praktikaftale, hvoraf det fremgår, hvilke opgaver den studerende skal arbejde med i praktikperioden. I praktikperioden arbejder den studerende med fagligt relevante problemstillinger inden for uddannelsens kerneområder og opnår kendskab til relevante erhvervsfunktioner.

  Den studerende udarbejder undervejs i praktikopholdet en praktikrapport. Praktikvejlederen fungerer som sparringspartner for den studerende under hele praktikforløbet og er samtidig eksaminator for praktikrapporten. Du skal selv aktivt søge din praktikplads. Vores praktikkoordinator kan kontaktes, hvis du er interesseret i flere oplysninger.

  Læs nærmere om dine muligheder og tag det første skridt mod dit udlandsophold her.

   

 • Facts

  Uddannelse

  Finansøkonom (erhvervsakademiuddannelse)

  Adresse

  Cphbusiness City
  Landemærket 11
  1119 København K

  NB! Du kan også læse finansøkonom på Bornholm. Læs mere nedenfor.

  Varighed

  To år

  Lektioner pr. uge

  Uddannelsen er en fuldtidsuddannelse. Der er ca. 20-22 lektioner pr. uge.

  Eksempler på fag

  • Finansielle virksomheder og markeder
  • Privatøkonomi
  • Erhvervsøkonomi
  • Samfundsøkonomi
  • Markedsføring
  • Metode
  • Kunde- og samarbejdsrelationer
  • Erhvervsjura
  • Statistik

  Valgfag

  • Udvidet markedsføring
  • Udvidet statistik
  • Organisation og ledelse
  • Forretningsforståelse

  Brancheretning

  • Rådgivning og det finansielle detailmarked
  • Ejendomshandel
  • Ejendomsadministration
  • Økonomistyring i private og offentlige virksomheder

  Opbygning

  • 1.-3. semester: Undervisning, projektarbejde, individuel vejledning og gæsteforelæsninger.
  • 4. semester: Praktik i ind- eller udland samt afsluttende eksamen.

  Økonomi

  Uddannelsen er SU-berettigende.

 • Eksamen

  Obligatoriske læringsaktiviteter

  På finansøkonomuddannelsen er der obligatoriske projekter og afleveringsopgaver (obligatoriske læringsaktiviteter eller OLA). Disse aktiviteter betragtes ikke som eksamener, men som en del af læringsprocessen, der skal dokumentere, at du er studieaktiv.

  Obligatoriske læringsaktiviteter er mindre opgaver inden for de forskellige fag, og de kan variere i form af fx skriftlige opgaver, multiple choice-test, fremlæggelser, virksomhedsbesøg mv.

  Du skal have gennemført alle semestrenes obligatoriske læringselementer for at kunne gå til en ordinær eksamen.

  De obligatoriske læringsaktiviteter offentliggøres på Fronter ved studiestart.

  Studiestartsprøven

  Studiestartsprøven består af to aktiviteter, som den studerende skal gennemføre:

  • Tjek af mobiloplysninger i selvbetjeningssystemet: Den studerende skal i semesterets første uge tjekke, at der er registreret korrekte oplysninger om mobiltelefonnummer i selvbetjeningssystemet. (Cphbusiness anvender studerendes mobiltelefonnumre til bl.a. orientering om pludselige skemaændringer.)
  • Deltagelse i introsurvey: Den studerende skal inden udgangen af semesterets anden uge deltage i en survey, der evaluerer intro og studiestart. Undersøgelsen afvikles i forbindelse med undervisningen.

  Beskrivelse af eksamensform
  Den studerende har to forsøg til at gennemføres studiestartsprøven. Cphbusiness udsender rykkere til studerende, der ikke gennemfører aktiviteterne til de fastsatte datoer.
  Bedømmelse: Godkendt/ikke godkendt. Resultatet meddeles umiddelbart efter aktiviteterne er gennemført.

  Adgangsgrundlag 
  Optaget på uddannelsen.

  Manglende godkendelse medfører, at den studerende udmeldes af uddannelsen, jf. eksamensbekendtgørelsens § 9 om studiestartsprøven.

  Eksamener

  1. semester

  Ved udgangen af 1. semester skal du op til en eksamen:

  • Metodeeksamen (1. interne)

  Individuel mundtlig eksamen på baggrund af et skriftligt gruppeprojekt med udgangspunkt i udleveret case eller projektoplæg. Projektet udarbejdes i grupper af 4-6 studerende. Gruppeprojektet har et omfang på ti normalsider. Der ydes vejledning i begrænset omfang i forbindelse med udarbejdelse af projektet.

  Varigheden af den mundtlige eksamen er 20 minutter. Fem minutter bruges på præsentation af opgaven, ca. ti minutter til at besvare spørgsmål til projektet samt i fagets læringsmål og ca. fem minutter til votering og tilbagemelding.

  2. semester

  Ved udgangen af 2. semester skal du op til nedenstående eksamener:

  • Årsprøven (1. eksterne)

  Individuel skriftlig eksamen. Eksamen består af fire deleksamener:

  • 2-timers skriftlig eksamen i Erhvervsøkonomi
  • 2-timers skriftlig eksamen i Erhvervsjura
  • 2-timers skriftlig eksamen i Samfundsøkonomi
  • 2-timers skriftlig eksamen i Statistik

  Hver deleksamen bedømmes individuelt, men skal bestås samlet. Der gives en delkarakter efter 7-trins skalaen for hver deleksamen. Den samlede eksamen bestås med en samlet karakter efter 7-trins-skalaen udregnet som et simpelt gennemsnit af karakterne i de enkelte deleksamener.

  • Eksamen i privatkunderådgivning (2. interne)

  Individuel mundtlig eksamen i finansielle markeder og rådgivning samt salg og kunderelationer med to timers forberedelse. Varigheden af den mundtlige eksamen er 30 minutter inkl. votering. Den studerende trækker en case, som forberedes i to timer inden den mundtlige eksamination. Den mundtlige eksamination består af et rollespil efterfulgt af eksamination. Første del af eksamen (dialogoplæg) er en kundesituation, hvor den studerende præsenterer et finansielt oplæg for eksaminator (kunden).

  Udgangspunktet for dialogen er den case, som den studerende har fået udleveret til forberedelsen. Anden del af eksamen eksamination i udvalgte faglige emner med afsæt i casen.

  Bedømmelse: Der gives en samlet karakter efter 7-trinskalaen.

  3. semester

  Ved udgangen af 3. semester skal du op til nedenstående eksamener:

  • Eksamen i erhvervskunderådgivning (3. interne)

  Individuel mundtlig eksamen med forberedelse på baggrund af et skriftligt gruppeprojekt i fagene erhvervsøkonomi, salg og kunderelationer, finansielle markeder og rådgivning samt finansiel markedsføring.

  Eksamen tager udgangspunkt i et gruppeprojekt udarbejdet og afleveret inden eksamen. Der er 30 min. forberedelse til eksamen. Inden forberedelsen trækkes et spørgsmål inden for læringsmålene i de fire uddannelseselementer. Den mundtlige del af eksamen fordeles med fem min. til den studerendes præsentation af projektet, ca. 20 minutter til at besvare det udtrukne spørgsmål samt spørgsmål til projektet og ca. fem minutter til votering og tilbagemelding.

  Bedømmelse: Der gives en samlet karakter efter 7-trinskalaen for den studerendes mundtlige præstation.

  • Eksamen i brancheretningsfag (4. interne)

  Eksamen afvikles som en 30 minutters skriftlig Multiple Choice eksamen i læringsmålene for brancheretningsvalgfaget.

  Bedømmelse: Karakter afgives efter 7-trins-skalaen

  Adgangsgrundlag: Bestået årsprøven

  • Skriftlig eksamen i valgfag (5. interne)

  Afvikles som en 2-timers skriftlig eksamen i læringsmålene for valgfaget.

  Bedømmelse: Der gives karakter efter 7-trinskalaen.

  Adgangsgrundlag: Bestået årsprøven og fagets obligatoriske læringsaktiviteter.

  • Valgfag med mundtlig eksamen (5. interne)

  20 minutters individuel mundtlig eksamen med 20 minutters forberedelse.

  Beskrivelse af eksamensform: De studerende trækker en opgave med spørgsmål, som de har 20 minutter til at forberede. Eksamen starter med, at den studerende fremlægger og begrunder sit svar på opgaven (ca. fem minutter). Herefter stiller eksaminator og censorer uddybende spørgsmål til besvarelsen og til pensum (ca. ti minutter). De sidste fem minutter er til votering og kort feedback.

  Bedømmelse: Der gives karakter efter 7-trinskalaen. Bedømmelse: Bedømmelseskriterierne er læringsmålene fra studieordningen.

  Adgangsgrundlag: Bestået årsprøven og fagets obligatoriske læringsaktiviteter.

  4. semester

  • Praktikeksamen (6. interne)

  Tidsmæssig placering: Medio 4. semester

  Individuel eksamen i skriftlig rapport på tre sider, der indeholder den studerendes redegørelse for opnåelse af de personlige læringsmål for praktikken samt en problemstilling for det afsluttende eksamensprojekt. Bedømmelse: Bedømmes som bestået/ikke bestået.

  Adgangsgrundlag: Deltagelse i evaluering af praktikophold.

  • Afsluttende eksamensprojekt (2. eksterne)

  Tidsmæssig placering: Udgangen af 4. semester

  Individuel mundtlig eksamen på baggrund af skriftligt projekt. Eksamen afvikles som en 45-minutters mundtlig eksamen og tager udgangspunkt i den studerendes afleverede eksamensprojekt. Det afsluttende eksamensprojekt udarbejdes individuelt eller i grupper på to eller tre studerende. Det skriftlige projekt skal individualiseres.

  Bedømmelse: I bedømmelsen indgår det skriftlige projekt med 70% og det mundtlige forsvar med 30%. Der gives én samlet karakter efter 7-trinsskalaen. Der oplyses ikke delkarakterer.

  Adgangsgrundlag: For at gå til mundtlig eksamen skal indholdet af den skriftlige opgave være redeligt. Opgaven skal opfylde formkrav samt være korrekt og rettidigt afleveret. Den studerende bekræfter med sin underskrift på projektet, at han/hun er ansvarlig for projektudarbejdelsen.

  Eksamensreglement

  Læs eksamensreglementet.

 • Studievejledning

  Cphbusiness City

  Landemærket 11, DK-1119 København K. 
  Åbningstider: mandag - torsdag kl. 9.00 - 14.00
  Telefontræffetider: mandag - torsdag 9.00 - 12.00

  E-mail: studievejledningcity@cphbusiness.dk

  Studievejledere

     Else Marie Lie, telefon: 36 15 45 12

     Pernille Bergmann, telefon: 36 15 45 12

 • Studieordning og bekendtgørelse
 • Finansøkonom på Bornholm

  Undervisningsform

  Undervisningen på finansøkonomuddannelsen på Bornholm fokuserer på praksisnærhed. Forskellige undervisningsmetoder kombineres med henblik på hele tiden at sikre, at din læringsproces drives fremad.

  Cphbusiness bestræber sig på løbende at udvikle de metoder, vi anvender, så vi hele tiden er på forkant med udviklingen inden for læring og undervisning. Det betyder, at IT er en vigtig del af læringen, idet vi anvender IT som undervisningsværktøj.

  Undervisningen består af e-læring i kombination med projektarbejde, vejledning og kontakt med undervisere og klassekammerater. Du kan forvente at møde dine undervisere og klassekammerater både på skolen på Bornholm og også via e-læringsmiljøer.

  Uddannelsens opbygning

  Du kan læse om uddannelsens opbygning ovenfor.

  Muligheder efter uddannelsen

  Du kan læse mere mere om muligheder for videreuddannelse og job ovenfor.

  Sted

  Uddannelsen finder sted på Uddannelsescenteret Snorrebakken ved Rønne på adressen:

  Snorrebakken 66
  3700 Rønne

  Studiestart

  Der er studiestart på uddannelsen til sommer.

  Ansøgning og adgangskrav

  Der gælder de samme adgangskrav på denne uddannelse som på Cphbusiness' finansøkonomuddannelse på Cphbusiness City. Læs mere under Adgangskrav og Optagelse ovenfor.

  Fakta om finansøkonom på Bornholm

  Se ovenfor under facts.

Hør studerende fortælle om finansøkonomstudiet

Få overblikket over det danske uddannelsessystem

Nedenfor kan du se strukturen i det danske uddannelsessystem og få overblikket over Cphbusiness’ uddannelser.

REKTOROle Gram-Olesen UDDANNELSESDIREKTØRGregers Christensen RESSOURCEDIREKTØRJacob Jersild ØKONOMI OG PERSONALETeamleder Lars Peter Brejnrod STUDIEADMINISTRATIONStudieadministrationschef Birgitte Søndergaard Laursen SERVICE OG LOKALITETERServicechef Dan Korsgaard ITIT-chef Kim Mikkelsen SEKRETARIATSpecialkonsulent Ann-Cathrine Andersson SALG OG MARKEDSFØRINGOmrådechef Susanne Rievers SERVICE OG OPLEVELSEOmrådechef John Callisen ØKONOMI OG FINANSOmrådechef Bo Larsen IT OG MULTIMEDIEOmrådechef Lars Bogetoft LABORATORIE OG MILJØOmrådechef Annette Thromsholdt LEDELSE OG KOMMUNIKATIONOmrådechef Jørgen Stilling INNOVATION OG ENTREPRENØRSKABOmrådechef Kirsten Ringgaard CPHBUSINESS INTERNATIONALInternational chef Michael Svejstrup CPHBUSINESS STUDIE OG KARRIERECenterchef Søren Meyer CPHBUSINESS PARTNERCenterchef René Mørkeberg CPHBUSINESS INNOVATIONUdviklings- og innovationschef Frank A. Mathiasen KVALITETKvalitetschef Dorte Schmidt MEDIEMediechef Pernille Jørgensen SMARTLEARNINGChef Tue Bjerl Nielsen Direktion Fagområder Partnerskab med de øvrige erhvervsakademier Tværgående centre Tværgående funktioner Erhvervs- akademi- uddannelse 2-2 ½  år Master- uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse Gymnasial uddannelse Videregående uddannelser Videregående uddannelser UNGDOMS- og VOKSENUDDANNELSER UNGDOMS- OG VOKSENUDDANNELSER Kandidat Fuldtidsuddannelser Uddannelser samtidigt med job (deltid) Universitets- bachelor Grundlæg- gende voksen uddannelse Professions- bachelor 3 ½  år Uddannelser hos Cphbusiness Øvrige uddannelser Arbejds- markeds- uddannelse Professions- bachelor(Top-up)1 ½ år Akademi- uddannelse 3 år Diplom- uddannelse 2-3 år