Søg ind nu

Vi har forlænget ansøgningsfristen på finansøkonomuddannelsen med studiestart til januar. Søg ind inden 16. december kl. 12.00.

Søg ind nuSådan søger du

På finansøkonomuddannelsen er der studiestart både sommer og vinter. Følg ansøgningsguiden og find din vej til optagelse:

Vis ansøgningsguiden


Hvis du ikke er blevet optaget, kan du finde alle ledige pladser og læse mere her:

Ikke optaget - hvad nu?

Alt, hvad vi lærer, er relevant, og jeg har aldrig haft så gode undervisere før.

Nicole, finansøkonomstuderende

Fakta om finansøkonom

2 år
Erhvervsakademiuddannelse
Dansk
Studiestart: Sommer og vinter
Næste studiestart: 24. januar 2023 (Cphbusiness City)
Cphbusiness City, Cphbusiness Hillerød, Cphbusiness på Bornholm og online
Ansøgningsfrister sommer: 15. marts kl. 12.00 (kvote 2) og 5. juli kl. 12.00 (kvote 1)
Ansøgningsfrister vinter: 29. september kl. 12.00 (ikke-EU-statsborgere eller dispensat) og 16. november kl. 12.00 (EU-statsborgere). Forlænget til 16. december kl. 12 for EU-statsborgere.
Åbent hus 21., 22. og 23. februar 2023 Læs mere om åbent hus og tilmeld dig

Det kan du bruge uddannelsen til

Uddannelsen til finansøkonom giver dig et solidt fundament for en karriere inden for finanssektorens virksomheder, fx pengeinstitutter, ejendomsmæglere, ejendomsadministration, forsikringsselskaber og økonomiafdelinger i private og offentlige virksomheder.

Når du er færdig som finansøkonom, vil du typisk få job som fx kunderådgiver i en bank, ejendomsmægler, ejendomsadministrator, forsikringsmægler eller økonomikonsulent.

Læs mere om jobmuligheder og løn

Finansøkonom: Gå i dybden med uddannelsen

Uddannelsen til finansøkonom er en videregående uddannelse, der kun tager to år. Den består af fire semestre, hvor der både er obligatoriske fag, valgfag, praktik og et afsluttende eksamensprojekt.

I undervisningen arbejder vi med cases inspireret af branchen, og vi tager afsæt i de udfordringer, du kan møde i et job. På den måde får du koblet din nye viden til arbejdsmarkedet.

Webinar om finansøkonomuddannelsen

Hvis du gerne vil vide mere, kan du se eller gense online åbent hus om finansøkonomuddannelsen her. I videoen møder du studerende og undervisere, som fortæller om uddannelsen og studielivet.

 • Adgangskrav og optagelse

  Studiestart

  • Sommeroptag med studiestart i august/september på Cphbusiness City, Cphbusiness Hillerød, Cphbusiness på Bornholm* og online.
  • Vinteroptag med studiestart i januar/februar på Cphbusiness City.

  *Finansøkonomuddannelsen på Bornholm har optag hvert andet år. Næste optag er til sommer 2024. 

  Adgangskrav

  Du kan søge optagelse med en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse.

  Gymnasial uddannelse

  Du kan søge optagelse med følgende gymnasiale uddannelser:

  • Almen studentereksamen (STX)
  • HF-eksamen (HF)
  • Merkantil studentereksamen (HHX)
  • Teknisk studentereksamen (HTX)
  • Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (GIF)
  • Erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med en erhvervsuddannelse (EUX)
  • Tilsvarende færøske og grønlandske eksamener samt eksamenen fra Duborg-skolen og A.P. Møller Skolen

  Du kan desuden søge optagelse med en international eller udenlandsk eksamen, som Uddannelses- og Forskningsministeriet har vurderet som sammenlignelig med en dansk gymnasial uddannelse.

  Søger du optagelse med en gymnasial uddannelse, skal du opfylde følgende fagspecifikke adgangskrav:

  • Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B

  Erhvervsuddannelse

  Du kan søge optagelse med en erhvervsuddannelse med en ordinær varighed på mindst 3 år. Du skal i så fald opfylde følgende fagspecifikke adgangskrav:

  • Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B

  Dokumentation for danskkundskaber

  Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen fra Danmark, Sverige eller Norge, eller hvis du ansøger med udenlandsk adgangsgrundlag, vil Cphbusiness på baggrund af en konkret individuel faglig vurdering afgøre, om du skal bestå et af følgende krav:

  • Studieprøven i dansk
  • Dansk på A-niveau

  Eller kunne dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk. Læs mere på ug.dk.

  Ansøgning om optagelse - sommeroptag

  Du skal søge om optagelse via www.optagelse.dk.

  Har du en dansk gymnasial uddannelse, kan du søge optagelse via kvote 1 eller 2.

  Har du en international eller udenlandsk eksamen, som er vurderet som sammenlignelig med en dansk gymnasial eksamen, eller har du en erhvervsuddannelse, skal du søge optagelse via kvote 2.

  Ved vurdering af kvote 2-ansøgninger lægges vægt på følgende:

  • Gennemsnit fra den adgangsgivende eksamen
  • Karakterer i matematik/virksomhedsøkonomi
  • Den motiverede ansøgning
  • Erhvervserfaring, inkl. værnepligt
  • Relevant supplerende uddannelse og/eller kurser
  • Anden erfaring, fx højskoleophold, udlandsophold, frivilligt arbejde (minimum 3 måneder)

  Vi tager maksimalt erhvervserfaring og anden erfaring svarende til en periode på sammenlagt 12 måneder i betragtning ved vurdering af din ansøgning.

  Du kan finde en ansøgningsvejledning og ansøgningsfrister for sommeroptaget her: Sådan søger du.

  Ansøgning om optagelse - vinteroptag

  Du skal søge om optagelse her på vores hjemmeside.

  Ved vinteroptag skal du ikke søge i kvote 1 eller 2.

  Der foretages derimod en overordnet vurdering af hver enkelt ansøgning, hvor der lægges vægt på følgende:

  • Gennemsnit fra den adgangsgivende eksamen
  • Karakterer i matematik/virksomhedsøkonomi
  • Den motiverede ansøgning
  • Erhvervserfaring, inkl. værnepligt
  • Relevant supplerende uddannelse og/eller kurser
  • Anden erfaring, fx højskoleophold, udlandsophold, frivilligt arbejde (minimum 3 måneder)

  Vi tager maksimalt erhvervserfaring og anden erfaring svarende til en periode på sammenlagt 12 måneder i betragtning ved vurdering af din ansøgning.

  Du kan finde en ansøgningsvejledning og ansøgningsfrister for vinteroptaget her: Sådan søger du.

 • Studiets opbygning

  Uddannelsen til finansøkonom er en fuldtidsuddannelse, der er normeret til to år. Uddannelsen består af fire semestre. Der er start på uddannelsen både i august og i januar.

  Finansøkonomuddannelsen består af både obligatoriske og valgfri fagelementer, praktik samt et afsluttende eksamensprojekt.

  Obligatoriske fagelementer er bl.a. branchekendskab, privatøkonomisk rådgivning, erhvervsøkonomi, erhvervs- og finansjura, statistik og metode. Kerneområderne fordeler sig på de tre første semestre.

  Valgfrie uddannelseselementer på finansøkonomuddannelsen finder du på uddannelsens 3. semester. Her skal du vælge dels en brancheretning og dels et valgfag. Brancheretningsfagene er introduktion til én af de brancher inden for finanssektoren, som du kunne ønske at arbejde med:

  1. Finansiel rådgivning (pengeinstitutter/forsikring/realkredit)
  2. Ejendomshandel
  3. Ejendomsadministration
  4. Økonomistyring

  Valgfagene offentliggøres i valgfagskataloget.

  Læs mere om de enkelte dele af uddannelsen

 • Muligheder for videreuddannelse og job

  Muligheder for job

  Finansøkonomuddannelsen er et godt udgangspunkt for at gøre karriere inden for:

  • Pengeinstitutter
  • Ejendomsmæglere
  • Forsikringsselskaber
  • Pensionsselskaber
  • Realkreditinstitutter
  • Ejendomsadministration
  • Økonomiafdelinger i offentlige og private virksomheder
  • Konsulenthuse og rådgivning

  Eksempler på jobtitler, når du er færdiguddannet:

  • Kunderådgiver
  • Ejendomsmægler
  • Ejendomsadministrator
  • Forsikringsmægler
  • Økonomikonsulent
  • Økonomimedarbejder
  • Revisorassistent

  Brancher, løn og gennemførelse

  Du kan finde mere information om uddannelsen i Uddannelseszoom. Her kan du blandt andet se, hvilke brancher færdiguddannede fra uddannelsen arbejder i, hvilken løn en færdiguddannet fra uddannelsen i gennemsnit får, og hvor lang tid det tager en gennemsnitlig studerende at gennemføre uddannelsen.

  I Uddannelseszoom har du også mulighed for at sammenligne informationer om uddannelsen med andre uddannelser på netop parametrene branche, løn, iværksætteri, gennemførsel, frafald og ledighed.

  Muligheder for videreuddannelse

  Med en finansøkonomuddannelse har du direkte adgang til følgende Top-up-uddannelser på Cphbusiness:

  Muligheder for Top-up på Sjælland

  Du har også mulighed for at tage en Top up-uddannelse flere steder på Sjælland:

  Øvrige muligheder for videreuddannelse

  Derudover har du mulighed for at læse:

  • HA-merit
  • HD 2. del (kræver også to års erhvervserfaring)
  • Bacheloruddannelse i udlandet

  Hvis du efter at have nået bachelorniveau overvejer at studere videre og efterfølgende søge ind på en kandidatuddannelse, skal du ansøge om merit hos den pågældende uddannelsesinstitution. Du skal derfor kontakte aftagerinstitutionen, idet det alene er denne institution, der træffer beslutning om merit og vilkårene herfor.

 • Læringsmiljø og studieaktiviteter

  På Cphbusiness ser vi det som vores vigtigste opgave at bidrage til, at du kan udvikle dig, så du kan være med til at skabe fremtidens erhvervsliv.

  Cphbusiness’ studieaktiviteter sigter derfor på at udvikle dine faglige og personlige kompetencer, så du kan navigere i en organisation og skabe værdi på en arbejdsplads eller starte og drive egen virksomhed.

  Studieaktiviteter

  Vi tror på, at du lærer bedst ved at arbejde med konkrete problemstillinger og prøve tingene af i praksis. Derfor er vores studieaktiviteter bygget op om aktiviteter, hvor du selv spiller en aktiv rolle. Du får medansvar for og indflydelse på din egen læring. Feedback indgår derfor som et vigtigt element i studieaktiviteterne.

  Studieaktiviteterne vil ud over holdundervisning omfatte projektarbejde, casearbejde og opgaveløsning, hvor du gennem samarbejde og dialog løser konkrete opgaver sammen med dine medstuderende og med dine undervisere som vejledere og facilitatorer. Du vil også blive udfordret med digitale studieaktiviteter. En stor del af studiearbejdet foregår som gruppearbejde, og du skal derfor være indstillet på at samarbejde med de forpligtelser, der ligger i dette.

  På Cphbusiness er alle uddannelser tilrettelagt som fuldtidsstudium. Vi forsøger dog at skabe rammer, hvor du både kan studere på fuld tid og passe et fritidsarbejde, så du samtidig med dit studie kan styrke dine erhvervskompetencer. Derfor har du typisk to halve eller en hel skemafri dag per uge, som du kan bruge på dit studiejob, sammen med din studiegruppe eller på din egen forberedelse. Du skal dog forvente, at dit fritidsarbejde primært skal placeres aften og weekend. Arbejder du i løbet af ugens hverdage, vil det være nødvendigt at bruge weekender på at forberede sig.

  Hvad vi forventer af dig som studerende

  Aktiv deltagelse i studieaktiviteterne på Cphbusiness er i høj grad med til at klæde dig på til dit fremtidige job. Derfor forventer vi, at du:

  • deltager aktivt i studieaktiviteter med undervisere, i studiegruppe og individuelt
  • deltager i en blanding af studieaktiviteter (for eksempel projektarbejde, workshops, digitale læringsaktiviteter og holdundervisning)
  • gerne vil lære i grupper sammen med medstuderende med en mangfoldig baggrund
  • arbejder fuld tid med dit studie – det vil sige cirka 40 timer ugentligt ud over et eventuelt studiejob
 • Praktik i Danmark

  På finansøkonomuddannelsens 4. semester, skal den studerende i praktik inden for den brancheretning, der er valgt. Praktikken har et forløb på tre måneder og ligger i foråret og i efteråret. Praktikvirksomheden stiller en kontaktperson og Cphbusiness stiller en vejleder til rådighed for den studerende.

  Kontaktpersonen i praktikvirksomheden udformer i samarbejde med den studerende en praktikaftale, hvoraf det fremgår, hvilke opgaver den studerende skal arbejde med i praktikperioden. I praktikperioden arbejder den studerende med fagligt relevante problemstillinger inden for uddannelsens kerneområder og opnår kendskab til relevante erhvervsfunktioner.

  Den studerende udarbejder undervejs i praktikopholdet en praktikrapport. Praktikvejlederen fungerer som sparringspartner for den studerende under hele praktikforløbet og er samtidig eksaminator for praktikrapporten. Du skal selv aktivt søge din praktikplads. Vores praktikkoordinator kan kontaktes, hvis du er interesseret i flere oplysninger.

 • Praktik og studieophold i udlandet

  Du kan vælge at læse hele 3. semester på ét af vores partneruniversiteter i eller uden for Europa. Forinden vil vores internationale afdeling og afdelingens udlandskoordinator, Programleder Bent André Kofod, informere dig om denne mulighed.

  På finansøkonomuddannelsens 4. semester, skal den studerende i praktik inden for den brancheretning, der er valgt. Praktikken har et forløb på tre måneder og ligger i foråret og i efteråret. Praktikvirksomheden stiller en kontaktperson og Cphbusiness stiller en vejleder til rådighed for den studerende.

  Kontaktpersonen i praktikvirksomheden udformer i samarbejde med den studerende en praktikaftale, hvoraf det fremgår, hvilke opgaver den studerende skal arbejde med i praktikperioden. I praktikperioden arbejder den studerende med fagligt relevante problemstillinger inden for uddannelsens kerneområder og opnår kendskab til relevante erhvervsfunktioner.

  Den studerende udarbejder undervejs i praktikopholdet en praktikrapport. Praktikvejlederen fungerer som sparringspartner for den studerende under hele praktikforløbet og er samtidig eksaminator for praktikrapporten. Du skal selv aktivt søge din praktikplads. Vores praktikkoordinator kan kontaktes, hvis du er interesseret i flere oplysninger. Læs mere om dine muligheder her.

 • Facts

  Uddannelse

  Finansøkonom (erhvervsakademiuddannelse)

  Adresse

  Cphbusiness City
  Landemærket 11
  1119 København K

  Cphbusiness Hillerød
  Slotsarkaderne 140
  3400 Hillerød

  NB! Du kan også læse finansøkonom på Bornholm. Læs mere nedenfor.

  Varighed

  To år

  Lektioner pr. uge

  Uddannelsen er en fuldtidsuddannelse. Der er ca. 20-22 lektioner pr. uge.

  Eksempler på fag

  • Branchekendskab
  • Privatøkonomisk rådgivning
  • Erhvervsøkonomi
  • Mikroøkonomi
  • Makroøkonomi
  • Markedsføring
  • Metode
  • Salg og rådgivning
  • Erhvervs- og finansjura
  • Statistik

  Brancheretning

  • Finansiel rådgivning (pengeinstitutter/forsikring/realkredit)
  • Ejendomshandel
  • Ejendomsadministration
  • Økonomistyring

  Opbygning

  • 1.-3. semester: Undervisning, projektarbejde, individuel vejledning og gæsteforelæsninger.
  • 4. semester: Praktik i ind- eller udland samt afsluttende eksamensprojekt.

  Økonomi

  Uddannelsen er SU-berettigende.

 • Eksamen og obligatoriske læringsaktiviteter

  Obligatoriske læringsaktiviteter

  På finansøkonomuddannelsen er der obligatoriske projekter og afleveringsopgaver (obligatoriske læringsaktiviteter eller OLA). Disse aktiviteter betragtes ikke som eksamener, men som en del af læringsprocessen, der skal dokumentere, at du er studieaktiv.

  Obligatoriske læringsaktiviteter er mindre opgaver inden for de forskellige fag, og de kan variere i form af fx skriftlige opgaver, multiple choice-test, fremlæggelser, virksomhedsbesøg mv.

  Du skal have gennemført alle semestrenes obligatoriske læringsaktiviteter for at kunne gå til en ordinær eksamen.

  De obligatoriske læringsaktiviteter offentliggøres på Moodle ved studiestart.

  Studiestartsprøven

  Studiestartsprøven består af en aktivitet, som den studerende skal gennemføre:

  • Deltagelse i introsurvey: Den studerende skal inden udgangen af semesterets anden uge deltage i en survey, der evaluerer intro og studiestart. Undersøgelsen afvikles i forbindelse med undervisningen.

  Beskrivelse af eksamensform
  Den studerende har to forsøg til at gennemføres studiestartsprøven. Cphbusiness udsender rykkere til studerende, der ikke gennemfører aktiviteterne til de fastsatte datoer.
  Bedømmelse: Godkendt/ikke godkendt. Resultatet meddeles umiddelbart efter aktiviteterne er gennemført.

  Adgangsgrundlag 
  Optaget på uddannelsen.

  Manglende godkendelse medfører, at den studerende udmeldes af uddannelsen, jf. eksamensbekendtgørelsens § 9 om studiestartsprøven.

  Eksamener

  Du skal til en eller flere eksamener efter hvert semester. Alle eksamener beskrives nærmere i uddannelsens eksamensmanualer.

  Eksamensreglement

  Læs eksamensreglementet.

 • Studievejledning

  Har du spørgsmål til finansøkonomuddannelsen, er du altid velkommen til at kontakte vores studievejledere, som står klar til at hjælpe dig.

  Cphbusiness City

  Landemærket 11, 1119 København K. 
  Åbningstider: mandag - torsdag kl. 10.00 - 14.00
  Telefontræffetider: mandag - torsdag 9.00 - 11.00

  E-mail: studievejledningcity@cphbusiness.dk

  Studievejledere

  Klaus Beg Kristensen, telefon: 36 15 45 12

  Pernille Bergmann, telefon: 36 15 45 12

  Cphbusiness Hillerød

  Slotsarkaderne 140, 3400 Hillerød
  Åbningstider: mandag og tirsdag kl. 10.00 - 14.00
  Telefontræffetider: mandag - torsdag kl. 9.00 - 11.00

  E-mail: hillerod-vejledning@cphbusiness.dk
  Telefon: 36 15 45 62

  Studievejleder

  Charlotte Hald Pratt

  Cphbusiness på Bornholm

  Minervavej 1, 3700 Rønne
  Telefontræffetider: mandag - torsdag 9.00 - 11.00

  Studievejleder

  Pernille Bergmann, telefon: 36 15 45 12

 • Studieordning og bekendtgørelse
 • Finansøkonom på Bornholm

  Lokal uddannelse

  Cphbusiness har oprettet en række lokale uddannelsestilbud, så du kan få en god start på dit arbejdsliv og ikke behøver at tage til København for at studere.

  Du kan læse til finansøkonom på vores afdeling på Bornholm, der er en del af Campus Bornholm i Rønne.

  Få et overblik over alle Cphbusiness' uddannelser på Bornholm

  Tæt på

  Som studerende kan du tage uddannelsen tættere på din bopæl og spare transporttid hver eneste dag. Samtidig vil uddannelsen foregå tættere på det lokale erhvervsliv - et erhvervsliv, som spiller en stor rolle på uddannelsen gennem cases, projekter og praktik.

  Der er ikke forskel på indholdet. Uddannelsen er på samme faglige niveau og har samme faglige krav som i København.

  Besøg Cphbusiness på Bornholm

  Kunne du tænke dig en personlig samtale eller en rundvisning på Cphbusiness på Bornholm, hvor du kan høre mere om vores uddannelser? Så kontakt Ann-Sofi Markussen på e-mail asm@cphbusiness.dk eller telefon 36 15 49 55.

  Optag

  Finansøkonomuddannelsen på Bornholm har optag hvert andet år. Næste optag er sommer 2024. 

  Hvis du vil vide mere om Cphbusiness' lokale udbud på Bornholm, er du velkommen til at kontakte vores studievejledning.

  Studiegrupper og aktiv læring

  Studiegrupper er kernen i uddannelsen, og det er i studiegrupperne, at du vil arbejde med projekter, tage fat på virkelige problemstillinger og lære sammen med dine medstuderende.

  Der er opgaver i studiegrupperne hver uge, og du skal regne med, at du skal arbejde sammen med din gruppe flere dage om ugen på skolen.

  Studiet er bygget op omkring din aktive deltagelse i gruppearbejdet og andre aktiviteter. Det er en vigtig del af studiet. Der er ikke meget passiv lytning, og du skal være indstillet på at bidrage med din egen arbejdsindsats.

  Feedback og kontakt til underviseren

  I løbet af din studietid vil du modtage feedback på opgaver og projekter. En del af feedbacken vil komme fra underviserne, men der vil også være meget feedback fra dine medstuderende - både lokalt og fra de studerende i København.

  Du vil også selv skulle give feedback til dine medstuderende i løbet i studiet.

  Din underviser vil du møde fysisk én til to dage om ugen, og der vil være mulighed for at have virtuel kontakt fire til fem dage om ugen.

  Ugeplaner og digital dannelse

  Studiet er bygget op af sammenhængende moduler på tre til fem ugers varighed, og der ligger planer, så det er nemt for dig at se, hvad du og dine medstuderende skal i løbet af forløbet.

  Du kommer til at arbejde med digitale materialer i løbet af studiet, bl.a. videoer, onlineplatforme, videoopkald og meget mere. Du har mulighed for at arbejde selvstændigt med materialerne, gense videoerne og studere fleksibelt.

  Studiet er på forkant med fremtidens læringsformer, og det giver dig en erfaring, du vil kunne bruge i fremtiden. Vi har fokus på, at du bliver digitalt dannet, og vi hjælper dig godt i gang.

 • Tag uddannelsen online

  Vi tilbyder et spændende og fleksibelt læringsforløb for dig, der gerne vil tage uddannelsen til finansøkonom online.

  Som studerende på vores onlinehold vil du opleve praksisnært case- og projektarbejde i samarbejde med de brancher, som du skal arbejde i.

  Sådan foregår uddannelsen online

  Du vil indgå i et lærings- og studiemiljø med studerende, der har valgt det samme forløb som dig, og undervisningen vil tage udgangspunkt i online undervisning og online gruppearbejde. Det er en vigtig forudsætning at kunne indgå aktivt i gruppearbejde.

  Du kan forvente et læringsforløb med varierende brug af forskellige digitale værktøjer. Både til din forberedelse og til selve undervisningen – fx videoer, gamificationværktøjer, quizzer og podcasts – i tillæg til de mere traditionelle undervisningsformer med casearbejde, gruppearbejde og feedback.

  Vi forventer, at du som online studerende bidrager til et aktivt læringsmiljø med høj tilstedeværelse og et tændt kamera. Vi lægger vægt på at være tilstede i det digitale læringsrum samtidig, da online kommunikation, feedback og relationer har betydning for læring. 

  Vi mødes også fysisk, og eksamen er med fysisk fremmøde.

  Opnå kompetencer, som erhvervslivet efterspørger

  På Cphbusiness prioriterer vi dine muligheder for at opbygge sociale og faglige bånd til dine medstuderende. Det er kompetencer, der styrker din trivsel på studiet, men også kompetencer, som er efterspurgte i den finansielle sektor.

  Erhvervslivet har brug for stærke samarbejdskompetencer hos deres fremtidige medarbejdere, og derfor skal du være klar til at deltage i gruppearbejde i undervisningen og i forbindelse med udvalgte eksaminer.

  Introforløb og sociale arrangementer 

  Dit introforløb er som udgangspunkt tilrettelagt online, men du har mulighed for at deltage fysisk i sociale arrangementer på Cphbusiness sammen med dine medstuderende fra de øvrige hold.