Søg ind nu

Du kan lige nu søge ind på finansøkonomuddannelsen med studiestart februar 2020:

Sådan søger du

På uddannelsen til finansøkonom er der studiestart sommer og vinter. Læs, hvordan du søger ind her:

Hvis du ikke er blevet optaget, kan du finde ledige pladser og læse mere her:

Alt, hvad vi lærer, er relevant, og jeg har aldrig haft så gode undervisere før.

Nicole, finansøkonomstuderende

Fakta om finansøkonom

2 år
Erhvervsakademiuddannelse
Dansk
Studiestart: Sommer og vinter
Cphbusiness City og Cphbusiness på Bornholm
Ansøgningsfrister sommer: 15. marts kl. 12.00 (kvote 2) og 5. juli kl. 12.00 (kvote 1)
Ansøgningsfrister vinter: 29. september kl. 12.00 (ikke EU-statsborgere eller dispensat) og 15. november kl. 12.00 (EU-statsborgere)
Åbent hus 29., 30. og 31. oktober 2019 Læs mere om åbent hus og tilmeld dig

Hvad kan du bruge uddannelsen til?

Uddannelsen til finansøkonom giver dig et solidt fundament for at arbejde inden for finanssektorens virksomheder, fx pengeinstitutter, ejendomsmæglere, ejendomsadministration, forsikringsselskaber, revisorer og økonomiafdelinger i private og offentlige virksomheder.

Gå i dybden med uddannelsen til finansøkonom

Uddannelsen til finansøkonom er en 2-årig videregående uddannelse over fire semestre. Finansøkonomuddannelsen består af både obligatoriske og valgfri fagelementer samt praktik og et afsluttende eksamensprojekt.

Lokal uddannelse

Du kan også tage finansøkonomuddannelsen på Bornholm. Læs mere om vores lokale uddannelse her.

 • Adgangskrav og optagelse

  Studiestart

  • Sommeroptag med studiestart i august/september på Cphbusiness City
  • Vinteroptag med studiestart i januar/februar på Cphbusiness City
  • Finansøkonomuddannelsen på Bornholm har optag hvert andet år. Næste optag er til sommer 2020. 

  Ansøgningsfrist

  Her finder du ansøgningsfrist for sommer- og vinteroptag.

  Adgangskrav

  Du kan søge om optagelse via kvote 1 med følgende uddannelser:

  • Studentereksamen (stx)
  • Højere forberedelseseksamen (hf)
  • Højere handelseksamen (hhx)
  • Højere teknisk eksamen (htx)
  • Gymnasialt indslusningsforløb (GIF)
  • EUX (studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse)

  Du kan søge om optagelse via kvote 2 med følgende uddannelser:

  • Merkantil erhvervsuddannelse inden for kontor/detail/handel/finans (påbegyndt før august 2015)
  • Erhvervsuddannelse af minimum 3 års varighed (påbegyndt efter 1. august 2015)

  Adgang via gymnasial eksamen
  Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B.

  Adgang via relevant erhvervsuddannelse
  Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B.

  Adgang via erhvervsuddannelse af minimum 3 års varighed
  Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B.

  Har du ikke dansk som modersmål, og har du ikke aflagt din adgangsgivende eksamen på dansk, skal du have bestået en af følgende prøver:

  • Studieprøven i dansk (se evt. www.ug.dk)
  • Dansk på niveau A

  Har du svensk eller norsk som modersmål, er du fritaget fra dette krav.

  Læs om

  Hvordan du søger ind ved sommer- eller vinteroptag.

  Optag på kvote 2

  Finansøkonom: 35 %

  Hvordan vurderes kvote 2-ansøgninger?

  Ved vurdering af kvote 2-ansøgninger lægges vægt på følgende:

  • Gennemsnit fra adgangsgivende eksamen
  • Karakterer i matematik/virksomhedsøkonomi
  • Den motiverede ansøgning
  • Relevant erhvervserfaring inkl. værnepligt (maks. 12 måneder)
  • Relevant supplerende uddannelse og/eller kurser
  • Anden erfaring, fx højskoleophold, udlandsophold, frivilligt arbejde (min. 3 måneder)
 • Studiets opbygning

  Uddannelsen til finansøkonom er en fuldtidsuddannelse, der er normeret til to år. Uddannelsen består af fire semestre. Der er start på uddannelsen både i august og i januar.

  Finansøkonomuddannelsen består af både obligatoriske og valgfri fagelementer, praktik samt et afsluttende eksamensprojekt.

  Obligatoriske fagelementer er bl.a. branchekendskab, privatøkonomisk rådgivning, erhvervsøkonomi, erhvervs- og finansjura, statistik og metode. Kerneområderne fordeler sig på de tre første semestre.

  Valgfrie uddannelseselementer på finansøkonomuddannelsen finder du på uddannelsens 3. semester. Her skal du vælge dels en brancheretning og dels et valgfag. Brancheretningsfagene er introduktion til én af de brancher inden for finanssektoren, som du kunne ønske at arbejde med:

  1. Finansiel rådgivning (pengeinstitutter/forsikring/realkredit)
  2. Ejendomshandel
  3. Ejendomsadministration
  4. Økonomistyring

  Valgfagene offentliggøres i valgfagskataloget.

  Læs mere om de enkelte dele af uddannelsen

 • Muligheder for videreuddannelse og job

  Muligheder for videruddannelse

  Cphbusiness:

  Du har også mulighed for at læse:

  • HA-merit
  • HD 2. del (kræver også to års erhvervserfaring)
  • Bacheloruddannelse i udlandet

  Hvis du efter at have nået bachelorniveau overvejer at studere videre og efterfølgende søge ind på en kandidatuddannelse, skal du ansøge om merit hos den pågældende uddannelsesinstitution. Du skal derfor kontakte aftagerinstitutionen, idet det alene er denne institution, der træffer beslutning om merit og vilkårene herfor.

  Muligheder for job

  • Pengeinstitutter
  • Ejendomsmæglere
  • Forsikringsselskaber
  • Pensionsselskaber
  • Realkreditinstitutter
  • Ejendomsadministration
  • Økonomiafdelinger i offentlige og private virksomheder
  • Konsulenthuse og rådgivning

  Brancher, løn og gennemførelse

  Du kan finde mere information om uddannelsen i Uddannelseszoom. Her kan du finde blandt andet se, hvilke brancher færdiguddannede fra uddannelsen arbejder i, hvilken løn en færdiguddannet fra uddannelsen i gennemsnit får, og hvor lang tid det tager en gennemsnitlig studerende at gennemføre uddannelsen.

  I Uddannelseszoom har du også mulighed for at sammenligne informationer om uddannelsen med andre uddannelser på netop parametrene branche, løn, iværksætteri, gennemførsel, frafald og ledighed.

 • Læringsmiljø og studieaktiviteter

  På Cphbusiness ser vi det som vores vigtigste opgave at bidrage til, at du kan udvikle dig, så du kan være med til at skabe fremtidens erhvervsliv.

  Cphbusiness’ studieaktiviteter sigter derfor på at udvikle dine faglige og personlige kompetencer, så du kan navigere i en organisation og skabe værdi på en arbejdsplads eller starte og drive egen virksomhed.

  Studieaktiviteter

  Vi tror på, at du lærer bedst ved at arbejde med konkrete problemstillinger og prøve tingene af i praksis. Derfor er vores studieaktiviteter bygget op om aktiviteter, hvor du selv spiller en aktiv rolle. Du får medansvar for og indflydelse på din egen læring. Feedback indgår derfor som et vigtigt element i studieaktiviteterne.

  Studieaktiviteterne vil ud over holdundervisning omfatte projektarbejde, casearbejde og opgaveløsning, hvor du gennem samarbejde og dialog løser konkrete opgaver sammen med dine medstuderende og med dine undervisere som vejledere og facilitatorer. Du vil også blive udfordret med digitale studieaktiviteter. En stor del af studiearbejdet foregår som gruppearbejde, og du skal derfor være indstillet på at samarbejde med de forpligtelser, der ligger i dette.

  På Cphbusiness er alle uddannelser tilrettelagt som fuldtidsstudium. Vi forsøger dog at skabe rammer, hvor du både kan studere på fuld tid og passe et fritidsarbejde, så du samtidig med dit studie kan styrke dine erhvervskompetencer. Derfor har du typisk to halve eller en hel skemafri dag per uge, som du kan bruge på dit studiejob, sammen med din studiegruppe eller på din egen forberedelse. Du skal dog forvente, at dit fritidsarbejde primært skal placeres aften og weekend.

  Uddannelse med en verden af muligheder

  På Cphbusiness giver vi dig mulighed for, at du allerede under dit studie kan opbygge og udfolde dine globale, interkulturelle og sproglige kompetencer gennem studieaktiviteter, hvor du samarbejder med studerende fra mange forskellige steder i verden. Som en naturlig del af studiet vil der derfor være undervisningsaktiviteter på engelsk og engelsksproget undervisningsmateriale.

  På alle uddannelser indgår der desuden et obligatorisk praktikforløb, hvor du kan vælge at prøve dine kompetencer af i en virksomhed i udlandet eller i en international virksomhed i Danmark. Derved ruster du dig til det globale arbejdsmarked, der venter dig, når du er færdig med dit studie.

  Hvad vi forventer af dig som studerende

  Aktiv deltagelse i studieaktiviteterne på Cphbusiness er i høj grad med til at klæde dig på til dit fremtidige job. Derfor forventer vi, at du:

  • deltager aktivt i studieaktiviteter med undervisere, i studiegruppe og individuelt
  • deltager i en blanding af studieaktiviteter (for eksempel projektarbejde, workshops, digitale læringsaktiviteter og holdundervisning)
  • gerne vil lære i grupper sammen med medstuderende med en mangfoldig baggrund
  • arbejder fuld tid med dit studie – det vil sige cirka 40 timer ugentligt ud over et eventuelt studiejob
  • gerne vil udfordres på dine internationale og sproglige kompetencer
 • Praktik i Danmark

  På finansøkonomuddannelsens 4. semester, skal den studerende i praktik inden for den brancheretning, der er valgt. Praktikken har et forløb på tre måneder og ligger i foråret og i efteråret. Praktikvirksomheden stiller en kontaktperson og Cphbusiness stiller en vejleder til rådighed for den studerende.

  Kontaktpersonen i praktikvirksomheden udformer i samarbejde med den studerende en praktikaftale, hvoraf det fremgår, hvilke opgaver den studerende skal arbejde med i praktikperioden. I praktikperioden arbejder den studerende med fagligt relevante problemstillinger inden for uddannelsens kerneområder og opnår kendskab til relevante erhvervsfunktioner.

  Den studerende udarbejder undervejs i praktikopholdet en praktikrapport. Praktikvejlederen fungerer som sparringspartner for den studerende under hele praktikforløbet og er samtidig eksaminator for praktikrapporten. Du skal selv aktivt søge din praktikplads. Vores praktikkoordinator kan kontaktes, hvis du er interesseret i flere oplysninger.

 • Praktik og studieophold i udlandet

  Du kan vælge at læse hele 3. semester på ét af vores partneruniversiteter i eller uden for Europa. Forinden vil vores internationale afdeling og afdelingens udlandskoordinator, Programleder Bent André Kofod, informere dig om denne mulighed.

  På finansøkonomuddannelsens 4. semester, skal den studerende i praktik inden for den brancheretning, der er valgt. Praktikken har et forløb på tre måneder og ligger i foråret og i efteråret. Praktikvirksomheden stiller en kontaktperson og Cphbusiness stiller en vejleder til rådighed for den studerende.

  Kontaktpersonen i praktikvirksomheden udformer i samarbejde med den studerende en praktikaftale, hvoraf det fremgår, hvilke opgaver den studerende skal arbejde med i praktikperioden. I praktikperioden arbejder den studerende med fagligt relevante problemstillinger inden for uddannelsens kerneområder og opnår kendskab til relevante erhvervsfunktioner.

  Den studerende udarbejder undervejs i praktikopholdet en praktikrapport. Praktikvejlederen fungerer som sparringspartner for den studerende under hele praktikforløbet og er samtidig eksaminator for praktikrapporten. Du skal selv aktivt søge din praktikplads. Vores praktikkoordinator kan kontaktes, hvis du er interesseret i flere oplysninger.

  Læs nærmere om dine muligheder og tag det første skridt mod dit udlandsophold her.

   

 • Facts

  Uddannelse

  Finansøkonom (erhvervsakademiuddannelse)

  Adresse

  Cphbusiness City
  Landemærket 11
  1119 København K

  NB! Du kan også læse finansøkonom på Bornholm. Læs mere nedenfor.

  Varighed

  To år

  Lektioner pr. uge

  Uddannelsen er en fuldtidsuddannelse. Der er ca. 20-22 lektioner pr. uge.

  Eksempler på fag

  • Branchekendskab
  • Privatøkonomisk rådgivning
  • Erhvervsøkonomi
  • Mikroøkonomi
  • Makroøkonomi
  • Markedsføring
  • Metode
  • Salg og rådgivning
  • Erhvervs- og finansjura
  • Statistik

  Brancheretning

  • Finansiel rådgivning (pengeinstitutter/forsikring/realkredit)
  • Ejendomshandel
  • Ejendomsadministration
  • Økonomistyring

  Opbygning

  • 1.-3. semester: Undervisning, projektarbejde, individuel vejledning og gæsteforelæsninger.
  • 4. semester: Praktik i ind- eller udland samt afsluttende eksamensprojekt.

  Økonomi

  Uddannelsen er SU-berettigende.

 • Eksamen og obligatoriske læringsaktiviteter

  Obligatoriske læringsaktiviteter

  På finansøkonomuddannelsen er der obligatoriske projekter og afleveringsopgaver (obligatoriske læringsaktiviteter eller OLA). Disse aktiviteter betragtes ikke som eksamener, men som en del af læringsprocessen, der skal dokumentere, at du er studieaktiv.

  Obligatoriske læringsaktiviteter er mindre opgaver inden for de forskellige fag, og de kan variere i form af fx skriftlige opgaver, multiple choice-test, fremlæggelser, virksomhedsbesøg mv.

  Du skal have gennemført alle semestrenes obligatoriske læringsaktiviteter for at kunne gå til en ordinær eksamen.

  De obligatoriske læringsaktiviteter offentliggøres på Moodle ved studiestart.

  Studiestartsprøven

  Studiestartsprøven består af en aktivitet, som den studerende skal gennemføre:

  • Deltagelse i introsurvey: Den studerende skal inden udgangen af semesterets anden uge deltage i en survey, der evaluerer intro og studiestart. Undersøgelsen afvikles i forbindelse med undervisningen.

  Beskrivelse af eksamensform
  Den studerende har to forsøg til at gennemføres studiestartsprøven. Cphbusiness udsender rykkere til studerende, der ikke gennemfører aktiviteterne til de fastsatte datoer.
  Bedømmelse: Godkendt/ikke godkendt. Resultatet meddeles umiddelbart efter aktiviteterne er gennemført.

  Adgangsgrundlag 
  Optaget på uddannelsen.

  Manglende godkendelse medfører, at den studerende udmeldes af uddannelsen, jf. eksamensbekendtgørelsens § 9 om studiestartsprøven.

  Eksamener

  Du skal til en eller flere eksamener efter hvert semester. Alle eksamener beskrives nærmere i uddannelsens eksamensmanualer.

  Eksamensreglement

  Læs eksamensreglementet.

 • Studievejledning

  Cphbusiness City

  Landemærket 11, DK-1119 København K. 
  Åbningstider: mandag - torsdag kl. 10.00 - 14.00
  Telefontræffetider: mandag - torsdag 9.00 - 10.00

  E-mail: studievejledningcity@cphbusiness.dk

  Studievejledere

   Klaus Beg Kristensen, telefon: 36 15 45 12

     Pernille Bergmann, telefon: 36 15 45 12

  Cphbusiness på Bornholm

  Snorrebakken 66, DK-3700 Rønne
  Telefontræffetider: mandag - torsdag 9.00 - 10.00

  Studievejleder

     Pernille Bergmann, telefon: 36 15 45 12

 • Studieordning og bekendtgørelse

  Studieordning

  Bekendtgørelser og eksamensreglement

  Se bekendtgørelsen for finansøkonom og eksamensreglementet

 • Tidligere studieordninger
 • Finansøkonom på Bornholm

  Lokal uddannelse

  Cphbusiness har oprettet en række lokale uddannelsestilbud, så du kan få en god start på dit arbejdsliv og ikke behøver at tage til København eller Lyngby for at studere.

  Tæt på

  Som studerende kan du tage uddannelsen tættere på din bopæl og spare transporttid hver eneste dag. Samtidig vil uddannelsen foregå tættere på det lokale erhvervsliv - et erhvervsliv, som spiller en stor rolle på uddannelsen gennem cases, projekter og praktik.

  Der er ikke forskel på indholdet. Uddannelsen er på samme faglige niveau og har samme faglige krav som i København og Lyngby.

  Studiegrupper og aktiv læring

  Studiegrupper er kernen i uddannelsen, og det er i studiegrupperne, at du vil arbejde med projekter, tage fat på virkelige problemstillinger og lære sammen med dine medstuderende.
  Der er opgaver i studiegrupperne hver uge, og du skal regne med, at du skal arbejde sammen med din gruppe flere dage om ugen på skolen.

  Studiet er bygget op omkring din aktive deltagelse i gruppearbejdet og andre aktiviteter. Det er en vigtig del af studiet. Der er ikke meget passiv lytning, og du skal være indstillet på at bidrage med din egen arbejdsindsats.

  Feedback og kontakt til underviseren

  I løbet af din studietid vil du modtage feedback på opgaver og projekter. En del af feedbacken vil komme fra underviserne, men der vil også være meget feedback fra dine medstuderende - både lokalt og fra de studerende i København og Lyngby.

  Du vil også selv skulle give feedback til dine medstuderende i løbet i studiet.

  Din underviser vil du møde fysisk én til to dage om ugen, og der vil være mulighed for at have virtuel kontakt fire til fem dage om ugen.

  Ugeplaner og digital dannelse

  Studiet er bygget op af sammenhængende moduler på tre til fem ugers varighed, og der ligger planer, så det er nemt for dig at se, hvad du og dine medstuderende skal i løbet af forløbet.

  Du kommer til at arbejde med digitale materialer i løbet af studiet, bl.a. videoer, onlineplatforme, videoopkald og meget mere. Du har mulighed for at arbejde selvstændigt med materialerne, gense videoerne og studere fleksibelt.

  Studiet er på forkant med fremtidens læringsformer, og det giver dig en erfaring, du vil kunne bruge i fremtiden. Vi har fokus på, at du bliver digitalt dannet, og vi hjælper dig godt i gang.

  Lær at studere

  I begyndelsen af studiet vil der være et opstartskursus, hvor du lærer dine medstuderende at kende og bliver klædt på til at studere lokalt.

  Du lærer bl.a.:

  • hvordan det fungerer teknisk
  • hvordan du arbejder i studiegrupper
  • hvordan du etablerer lokale netværk
  • hvordan du lærer bedst
  • hvordan du giver og modtager feedback

  Optag

  Finansøkonomuddannelsen på Bornholm har optag hvert andet år.

  Næste optag er til sommer 2020. 

  Hvis du vil vide mere om Cphbusiness' lokale udbud på Bornholm, er du velkommen til at kontakte vores studievejledning.