Forlænget ansøgningsfrist - søg ind nu!

På erhvervsakademiuddannelsen miljøteknolog er der studiestart både sommer og vinter, og du kan netop nu søge ind med studiestart til januar/februar.

Vi har forlænget ansøgningsfristen for EU-statsborgere til 31. januar kl. 12. Ansøgere vil blive optaget efter først til mølle princippet, så vi anbefaler, at du søger hurtigst muligt.

Søg ind nu


Sådan søger du

Følg ansøgningsguiden og find din vej til optagelse:

Vis ansøgningsguiden


Hvis du ikke er blevet optaget, kan du finde alle ledige pladser og læse mere her:

Ikke optaget - hvad nu?

Jeg vil helt klart anbefale uddannelsen til alle, der interesserer sig for miljøet og vil gøre en forskel.

Jesper, miljøteknologstuderende

Fakta om miljøteknolog

2 år
Erhvervsakademiuddannelse
Dansk
Studiestart: Sommer og vinter
Næste studiestart: 31. januar 2022
Cphbusiness Laboratorie og Miljø
Ansøgningsfrister vinter: 29. september kl. 12.00 (ikke-EU-statsborgere eller dispensat) og 16. november kl. 12.00 (EU-statsborgere). Vær opmærksom på, at optagelse til vinter studiestart skete ved sommeroptaget 2021. Du kan derfor kun søge om optagelse på de resterende ledige studiepladser på uddannelsen. Ansøgningsfristen er forlænget til den 31. januar 2022 kl. 12.00 for EU-statsborgere.
Ansøgningsfrister: 15. marts kl. 12.00 (kvote 2) og 5. juli kl. 12.00 (kvote 1). Vær opmærksom på, at optagelse til både sommer- og vinterstudiestart søges via sommeroptaget.

Hvad kan du bruge uddannelsen til?

Som miljøteknolog får du en uddannelse med jobmuligheder i en bred vifte af virksomheder, hvor du vil spille en rolle i virksomhedens miljøarbejde og klimaaftryk. Du vil fx kunne arbejde med:

 • Miljøundersøgelser inden for fx jord, luft og vand
 • Bæredygtighed i virksomheder
 • Kortlægning af virksomheders miljøbelastning
 • Kemikaliehåndtering og farlige kemikalier
 • Miljøtilsyn af virksomheder
 • Mindre affald og mere genanvendelse
 • Grønne produkter
 • Rådgivning inden for spildevand og affald

Gå i dybden med uddannelsen til miljøteknolog

Uddannelsen til miljøteknolog tager to år og indeholder bl.a. følgende elementer:

 • Aktuelle problemstillinger med udgangspunkt i virkeligheden
 • Projektarbejde med danske og internationale virksomheder
 • Praktik er en fast del af uddannelsen - tag praktikken i en lokal virksomhed eller i udlandet fx Filippinerne eller Holland.

På studiet arbejder vi med virkelige problemstillinger hos virkelige virksomheder, og du kan deltage i vores frivillige projekter, som blandt andet handler om affald og ressourcer eller biodiversitet.

Studiemiljø og undervisningsform

Undervisningen foregår i et moderne og nært studiemiljø. Undervisningen foregår i hold på ca. 25-30 studerende tilknyttet et lærerteam.

Undervisningsformen er temaorienteret, og undervisnings- og arbejdsformerne er afvekslende. Der er tæt kontakt mellem undervisere og studerende.

For nylig har flere studerende fx været i Holland og Belgien for at deltage i projektarbejde inden for luft- og støjmålinger.

Som studerende har man mulighed for at være en del af vores Grønt Råd. Grønt Råd er et nyt initiativ, der bringer de studerende helt tæt på arbejdet omkring vores miljøledelsessystem og planlægning af spændende og sociale miljøevents og aktiviteter for skolens studerende.

Se en videopræsentation af Cphbusiness Laboratorie og Miljø

Læs miljøteknologi på deltid

Er du i job, og kunne du tænke dig at læse miljøteknolog på deltid, så kan du tage vores akademiuddannelse i miljøteknologi.

Webinar om miljøteknologuddannelsen

Hvis du gerne vil vide mere, kan du se eller gense online åbent hus om miljøteknologuddannelsen her. I videoen møder du studerende og undervisere, som fortæller om uddannelsen og studielivet.

 • Adgangskrav og optagelse

  Studiestart 

  • Sommeroptag med studiestart i hhv. august/september eller i januar/februar på Cphbusiness Laboratorie og Miljø.
  • Vinteroptag på resterende ledige pladser med studiestart i januar/februar på Cphbusiness Laboratorie og Miljø.

  Adgangskrav 

  Du kan søge optagelse med en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse.

  Gymnasial uddannelse

  Du kan søge optagelse med følgende gymnasiale uddannelser:

  • Almen studentereksamen (STX)
  • HF-eksamen (HF)
  • Merkantil studentereksamen (HHX)
  • Teknisk studentereksamen (HTX)
  • Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (GIF)
  • Erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med en erhvervsuddannelse (EUX)
  • Tilsvarende færøske og grønlandske eksamener samt eksamenen fra Duborg-skolen og A.P. Møller Skolen

  Du kan desuden søge optagelse med en international eller udenlandsk eksamen, som Uddannelses- og Forskningsministeriet har vurderet som sammenlignelig med en dansk gymnasial uddannelse.

  Specifikke adgangskrav: Matematik C og kemi C eller bioteknologi A.

  Erhvervsuddannelse

  Du kan søge optagelse med en fuldført erhvervsuddannelse med ordinær varighed på mindst 3 år.

  Specifikke adgangskrav: Matematik D og enten bioteknologi A eller kemi C.

  Sprogkundskaber

  Har du ikke dansk som modersmål, og har du ikke gennemført din adgangsgivende uddannelse på dansk, skal du have bestået en af følgende prøver:

  • Studieprøven i dansk
  • Dansk på niveau A

  Har du svensk eller norsk som modersmål, er du fritaget fra dette krav.

  Ansøgning om optagelse - sommeroptag

  Du skal søge om optagelse via www.optagelse.dk.

  Har du en dansk gymnasial uddannelse, kan du søge optagelse via kvote 1 eller 2.

  Har du en international eller udenlandsk eksamen, som er vurderet som sammenlignelig med en dansk gymnasial eksamen, eller har du en erhvervsuddannelse, skal du søge optagelse via kvote 2.

  Ved vurdering af kvote 2-ansøgninger lægges vægt på følgende:

  • Gennemsnit fra den adgangsgivende eksamen
  • Karakterer i matematik og kemi
  • Den motiverede ansøgning
  • Erhvervserfaring, inkl. værnepligt
  • Relevant supplerende uddannelse og/eller kurser
  • Anden erfaring, fx højskoleophold, udlandsophold, frivilligt arbejde (minimum 3 måneder)

  Vi tager maksimalt erhvervserfaring og anden erfaring svarende til en periode på sammenlagt 12 måneder i betragtning ved vurdering af din ansøgning.

  Du kan finde en ansøgningsvejledning og ansøgningsfrister for sommeroptaget her: Sådan søger du.

  Ansøgning om optagelse - vinteroptag

  Du skal søge om optagelse her på vores hjemmeside.

  Ved vinteroptag skal du ikke søge i kvote 1 eller 2.

  Der foretages derimod en overordnet vurdering af hver enkelt ansøgning, hvor der lægges vægt på følgende:

  • Gennemsnit fra den adgangsgivende eksamen
  • Karakterer i matematik og kemi
  • Den motiverede ansøgning
  • Erhvervserfaring, inkl. værnepligt
  • Relevant supplerende uddannelse og/eller kurser
  • Anden erfaring, fx højskoleophold, udlandsophold, frivilligt arbejde (minimum 3 måneder)

  Vi tager maksimalt erhvervserfaring og anden erfaring svarende til en periode på sammenlagt 12 måneder i betragtning ved vurdering af din ansøgning.

  Du kan finde en ansøgningsvejledning og ansøgningsfrister for vinteroptaget her: Sådan søger du.

 • Studiets opbygning

  Miljøteknologuddannelsen tager to år og er bygget op omkring fire semestre.

  Skoledelens tre semestre er opdelt i temaer, der sikrer en tværfaglig, teoretisk og praktisk indføring i uddannelsens centrale emner. Et tema er typisk af 4-6 ugers varighed og giver en forståelse for de erhvervskompetencer, der er nødvendige inden for et givent område.

  På 1. studieår lærer du bl.a. om naturen og miljøeffekterne, forurening og rensning, affalds- og kemikaliehåndtering, klima og energi, virksomhedsforståelse, prøvetagning, GIS samt grundlæggende miljølovgivning. Derudover er der en længerevarende projektperiode, hvor du får mulighed får at afprøve dine erhvervskompetencer på en konkret virksomhedsopgave.

  På 2. studieår fortsætter du med at lære om forurening og rensning samt miljøregulering, BAT/BREF og ledelsessystemer. På 2. studieår vælger du også et fokusområde, som toner din uddannelse mod det område du interesserer dig mest for. I fokusområdet går du teoretisk og praktisk i dybden med et område i samarbejde med en virksomhed.

  På uddannelsens 4. semester ligger et praktik og projektforløb, hvor du får mulighed for at bruge de kvalifikationer, du har opnået gennem uddannelsen, i praksis.

  Praktikdelen kan enten foregå på en offentlig eller privat arbejdsplads i Danmark eller i udlandet.

 • Muligheder for videreuddannelse og job

  Muligheder for videreuddannelse

  Med en uddannelse som miljøteknolog har du mulighed for at læse videre på følgende uddannelser:

  • Professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed (1½ år på fuldtid)
  • Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship (1½ år på fuldtid)
  • Merit på den naturvidenskabelige bacheloruddannelse på RUC
  • Merit på Skovskolen i Nødebo på Skov- og landskabsingeniør samt Urban landskabsingeniør

  Muligheder for job i følgende områder

  • Rådgivende ingeniørvirksomheder
  • Handelsvirksomheder
  • Medicinalindustrien
  • Bygge og anlæg
  • Tekniske forvaltninger
  • Miljøkontrollaboratorier

  Læs om miljøteknolog Sofie Buch, der arbejder som miljømedarbejder for HOFOR A/S

  Brancher, løn og gennemførelse

  Du kan finde mere information om uddannelsen i Uddannelseszoom. Her kan du finde blandt andet se, hvilke brancher færdiguddannede fra uddannelsen arbejder i, hvilken løn en færdiguddannet fra uddannelsen i gennemsnit får, og hvor lang tid det tager en gennemsnitlig studerende at gennemføre uddannelsen.

  I Uddannelseszoom har du også mulighed for at sammenligne informationer om uddannelsen med andre uddannelser på netop parametrene branche, løn, iværksætteri, gennemførsel, frafald og ledighed.

 • Læringsmiljø og studieaktiviteter

  På Cphbusiness ser vi det som vores vigtigste opgave at bidrage til, at du kan udvikle dig, så du kan være med til at skabe fremtidens erhvervsliv.

  Cphbusiness’ studieaktiviteter sigter derfor på at udvikle dine faglige og personlige kompetencer, så du kan navigere i en organisation og skabe værdi på en arbejdsplads eller starte og drive egen virksomhed.

  Studieaktiviteter

  Vi tror på, at du lærer bedst ved at arbejde med konkrete problemstillinger og prøve tingene af i praksis. Derfor er vores studieaktiviteter bygget op om aktiviteter, hvor du selv spiller en aktiv rolle. Du får medansvar for og indflydelse på din egen læring. Feedback indgår derfor som et vigtigt element i studieaktiviteterne.

  Studieaktiviteterne vil ud over holdundervisning omfatte projektarbejde, casearbejde og opgaveløsning, hvor du gennem samarbejde og dialog løser konkrete opgaver sammen med dine medstuderende og med dine undervisere som vejledere og facilitatorer. Du vil også blive udfordret med digitale studieaktiviteter. En stor del af studiearbejdet foregår som gruppearbejde, og du skal derfor være indstillet på at samarbejde med de forpligtelser, der ligger i dette.

  På Cphbusiness er alle uddannelser tilrettelagt som fuldtidsstudium. Vi forsøger dog at skabe rammer, hvor du både kan studere på fuld tid og passe et fritidsarbejde, så du samtidig med dit studie kan styrke dine erhvervskompetencer. Derfor har du typisk to halve eller en hel skemafri dag per uge, som du kan bruge på dit studiejob, sammen med din studiegruppe eller på din egen forberedelse. Du skal dog forvente, at dit fritidsarbejde primært skal placeres aften og weekend.

  Uddannelse med en verden af muligheder

  På Cphbusiness giver vi dig mulighed for, at du allerede under dit studie kan opbygge og udfolde dine globale, interkulturelle og sproglige kompetencer gennem studieaktiviteter, hvor du samarbejder med studerende fra mange forskellige steder i verden. Som en naturlig del af studiet vil der derfor være undervisningsaktiviteter på engelsk og engelsksproget undervisningsmateriale.

  På alle uddannelser indgår der desuden et obligatorisk praktikforløb, hvor du kan vælge at prøve dine kompetencer af i en virksomhed i udlandet eller i en international virksomhed i Danmark. Derved ruster du dig til det globale arbejdsmarked, der venter dig, når du er færdig med dit studie.

  Hvad vi forventer af dig som studerende

  Aktiv deltagelse i studieaktiviteterne på Cphbusiness er i høj grad med til at klæde dig på til dit fremtidige job. Derfor forventer vi, at du:

  • deltager aktivt i studieaktiviteter med undervisere, i studiegruppe og individuelt
  • deltager i en blanding af studieaktiviteter (for eksempel projektarbejde, workshops, digitale læringsaktiviteter og holdundervisning)
  • gerne vil lære i grupper sammen med medstuderende med en mangfoldig baggrund
  • arbejder fuld tid med dit studie – det vil sige cirka 40 timer ugentligt ud over et eventuelt studiejob
  • gerne vil udfordres på dine internationale og sproglige kompetencer
 • Praktik i Danmark

  Efter halvandet år på miljøteknologuddannelsen afsluttes uddannelsen med et praktikforløb efterfulgt af projektarbejde, der sammen udgør 4. semester. Praktikken er SU-berettigende og foregår enten i en privat virksomhed eller i en offentlig forsyningsvirksomhed. Praktikvirksomheder kunne fx være Niras, Cowi, Vestas, Novo Nordisk, Nordvand, sygehuse, kommuner, genbrugsstationer eller rensningsanlæg.

  Cphbusiness Laboratorie og Miljø støtter dig i din praktiksøgning ved bl.a. at vejlede dig i skrivning af ansøgning og samtaleteknik samt i visse tilfælde at etablere virksomhedskontakten.

  Under praktikdelen skal der udarbejdes en praktikrapport, hvor det dokumenteres, at læringsmålene for praktikperioden er opfyldt.

  Praktikken afsluttes med et projekt af ca. ti ugers varighed, som eksamineres på Cphbusiness Laboratorie og Miljø.

  Tidligere danske praktikvirksomheder på miljøteknologuddannelsen


  Praktikvirksomheder i 2020:

  • Rødovre Kommune
  • Furesø Kommunes Genbrugsstationer
  • ValMed
  • Amager Ressourcecenter
  • AKK og AKKC
  • Højvang Laboratorier
  • Københavns Lufthavne
  • Eurofins Miljø Luft
  • Ason
  • Bornholm Regionskommune
  • Skovshoved Hotel
  • Dansk Miljøanalyse
  • Halsnæs Kommune
  • Nørskov Miljø
  • Geo
  • MST
  • COWI
  • Aarstiderne
  • Den Blå Planet
  • Halsnæs Forsyning
  • Dansk Center for Miljøscreening
  • Brøndby Kommune
  • Niras
  • MOE
  • Orbicon
  • Hillerød Service
  • Gladsaxe Kommune

  Praktikvirksomheder i 2019:

  • Højvang Laboratorier
  • HH Drift – Handicaporganisationernes Hus
  • COWI
  • Geo
  • Per Aarsleff
  • Rambøll
  • Dj-Miljø og Geoteknik
  • Sun Chemical
  • Biogen
  • Novo Nordisk
  • Niras
  • Orbicon
  • Halsnæs Kommune
  • Forenede Service
  • Norconsult
  • Dansk Miljøanalyse
  • Niras
 • Praktik og studieophold i udlandet

  At komme i praktik i udlandet er en enestående chance for at udvide dine kompetencer og give dit CV et internationalt præg.

  Praktikken foregår som i Danmark i en privat eller offentlig virksomhed.

  Praktik i udlandet vil ofte være ulønnet. Hvis det er tilfældet, kan du modtage SU i praktikperioden. Det er også muligt at søge forskellige legater, afhængigt af hvilket land der vælges.

  Cphbusiness Laboratorie og Miljø har mange kontakter i udlandet, og har for nylig bl.a. haft miljøteknologstuderende i praktik i Sverige, Uganda, Ghana, Filippinerne, USA og England.

  Cphbusiness Laboratorie og miljø støtter dig i din praktiksøgning ved bl.a. at vejlede dig i skrivning af ansøgning og CV på engelsk samt i mange tilfælde at etablere virksomhedskontakten.

  Det vil også være muligt at tage kortere studieophold i udlandet i løbet af skoledelen. For eksempel har der været studerende der har lavet projektarbejde i Holland, Belgien og Columbia, og studerende som har taget sommerkursus i Finland og Vietnam.

  Hvis du er interesseret i et udlandsophold, kan du henvende dig til skolens internationale koordinator:

  Maria Baunbæk
  E-mail: mbau@cphbusiness.dk

 • Facts

  Uddannelse

  Miljøteknolog (erhvervsakademiuddannelse)

  Adresse

  Cphbusiness Laboratorie og Miljø
  Peder Oxes Allé 2
  3400 Hillerød
  Telefon: 36 15 45 06

  Varighed

  To år.

  Uddannelsen er en fuldtidsuddannelse.

  Eksempler på indhold 

  • Renere teknologier
  • Miljø- og arbejdsmiljøledelse
  • Biodiversitet
  • Renseprocesser
  • Ressourceoptimering
  • Lovgivning
  • Prøvetagning

  Valgfag

  Valgfrit fokusområde inden for enten prøvetagning og rensning eller inden for virksomhedsforståelse og offentlig forvaltning.

  Opbygning 

  Halvandet år på skole efterfulgt af et semesters praktik og projektarbejde. Skoledelen er opbygget af temaer af 4-5 ugers varighed. Et tema kan fx være affald og ressourcer, kemikalier eller virksomheder og regulering.

  Økonomi

  Uddannelsen er SU-berettigende under skoleforløbet og i praktikken.

  Forventet materialeafgift: 2.000 kr. til bøger m.m. på hele uddannelsen.

  Det forventes, at den studerende medbringer egen PC. Skolen stiller Microsofts Office-pakke til rådighed under uddannelsen.

  Gratis brug af printer og kopiering af undervisningsmateriale.

 • Eksamen

  Obligatoriske læringsaktiviteter

  På uddannelsen er der obligatoriske cases, virksomhedsbesøg, opgaver mv. De obligatoriske læringsaktiviteter betragtes ikke som eksamener, men som en del af læringsprocessen, der skal dokumentere, at du er studieaktiv.

  Det er en forsætning for at blive indstillet til eksamen, at man har opfyldt de obligatoriske læringsaktiviteter.

  Eksamener

  Uddannelsen har fire eksamener under skoledelen samt en praktikprøve og en prøve i det afsluttende projekt.

  Praktikprøven

  En skriftlig rapport, der afleveres i slutningen af praktikperioden. Den studerendes udbytte af praktikken evalueres via en skriftlig rapport, hvor den studerende kort beskriver, hvorledes læringsmålene for praktikperioden er opnået.

  Prøven er med intern censur, og der gives karakter efter 7-trinsskalaen.

  Afslutningsprojektet

  Afslutningsprojektet er en mundtlig prøve med en rapport som eksamensgrundlag.

  Det afsluttende eksamensprojekt gennemføres normalt på praktikstedet, men kan udføres på Cphbusiness Laboratorie og Miljø. Der arbejdes med en problemstilling, og der udarbejdes en projektrapport.

  Evalueringen er en helhedsvurdering af rapporten og den mundtlige del af eksaminationen.

  Prøven er med ekstern censur, og der gives karakter efter 7-trinsskalaen.

  Eksamensreglement  

  Læs eksamensreglementet.

 • Studievejledning

  Cphbusiness Laboratorie og Miljø

  Peder Oxes Allé 2
  DK-3400 Hillerød

  Træffetider

  Fysisk: tirsdag og onsdag kl. 9.00 - 11.00
  Telefon: mandag – torsdag kl. 9.00 - 11.00
  Online: mandag kl. 9.00-11.00 

  Gå til online studievejledning her

  E-mail: laborant-miljo@cphbusiness.dk
  Telefon: 36 15 45 16

  Studievejleder

  Charlotte Hald Pratt, e-mail: chpr@cphbusiness.dk.

 • Studieordning og bekendtgørelse

  Studieordninger

  Bekendtgørelser og eksamensreglement

 • Tidligere studieordninger
 • Kom i studiepraktik

  Prøv en dag på Cphbusiness Laboratorie og Miljø

  Går du og overvejer, om miljøteknologuddannelsen er noget for dig, så har vi et tilbud til dig: Kom i studiepraktik for en dag og oplev livet som miljøteknologstuderende!

  Du følger undervisningen sammen med en klasse, og du møder studerende og undervisere.

  Kender du nogen, du vil følges med, kan I melde jer til den samme dag.

  Hvis du vil i studiepraktik, kan du tilmelde dig ved at maile til laborant-miljo@cphbusiness.dk eller ved at sende en sms med teksten ”Studiepraktik” efterfulgt af navnet på den uddannelse, du er interesseret i, samt dit eget navn til 20 18 04 16.

  Vi vil derefter kontakte dig og aftale nærmere.

  Vi glæder os til at byde dig velkommen!

  Områdechef Annette Thromsholdt