Handelsbetingelser for fag på videreuddannelse

Handelsbetingelser

Generelle oplysninger

Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy (herefter Cphbusiness)

CVR: 3167 8021 Landemærket 11
Landemærket 11 
1119 København K   
udbud@cphbusiness.dk 
Tlf. nr. 36 15 48 66

1. Køb af fag

1.1. Hvilke køb er omfattet af disse betingelser

Disse handelsbetingelser omhandler køb af fag på efter- og videreuddannelserne udbudt af Cphbusiness. Studerende på fuldtidsuddannelserne og hold, hvor der er indgået individuel aftale med en virksomhed om køb, er således ikke omfattet.

Den vare, der indgås aftale om, er et fag bestående af undervisning såvel som adgang til digitalt indhold på den anvendte digitale læringsplatform. Der er således tale om en samlet ydelse.

1.2 Ansøgning om optagelse på et hold

Ansøgning om optagelse på et hold foretages ved at udfylde ansøgningsformularen på Cphbusiness’ hjemmeside. En forudsætning for optagelse på holdet er, at ansøger opfylder adgangskravene til uddannelsen, som faget hører under. Når ansøger accepterer handelsbetingelserne i forbindelse med indsendelse af sin ansøgning, accepteres desuden, at dokumentation for opfyldelse af adgangskrav til uddannelsen skal fremsendes forud for opstartsdatoen på det hold, som ansøger har søgt om optagelse på, og at adgang til undervisning og eksamen mistes, hvis deltagergebyret ikke betales inden den angivne frist, jf. afsnit 3.

1.3 Indgåelse af aftale

Aftalen om køb indgås mellem Cphbusiness og den ansøger, der søger om optagelse på et hold, udbudt af Cphbusiness. Aftalen er bindende fra ansøgningstidspunktet, men aftalen er dog fra Cphbusiness’ side betinget af, at ansøger opfylder adgangskravene, og at der er ledige pladser på holdet. Cphbusiness forbeholder sig retten til at afvise ansøgere, såfremt Cphbusiness af kapacitetsmæssige årsager ikke kan optage alle rettidigt tilmeldte ansøgere på et konkret hold. Kriterier for prioritering af rettidigt tilmeldte ansøgere offentliggøres på Cphbusiness’ hjemmeside for hver uddannelse.

Når ansøgningen om optagelse på et hold er behandlet af Cphbusiness, og det er konstateret, at ansøger opfylder adgangskravene til uddannelsen, og at der er ledige pladser på holdet, godkendes ansøgningen. Når Cphbusiness godkender ansøgningen, hvilket ansøger modtager bekræftelse på via e-Boks, er aftalen om køb bindende for begge parter, med mindre ansøger overholder reglerne for benyttelse af fortrydelsesretten, jf. afsnit 4. Cphbusiness kan til enhver tid træde tilbage fra aftalen, hvis holdet ikke oprettes, eller hvis holdet aflyses, jf. afsnit 1.4.

1.4 Oprettelse / aflysning af hold

Alle holds oprettelse afhænger af antallet af optagne studerende på holdet. Når ansøger er optaget, vil vedkommende forud for opstartsdatoen for holdet modtage information om, at holdet starter planmæssigt. Hvis holdet ikke oprettes, eller hvis det efterfølgende aflyses, oplyses dette via e-Boks og det telefonnummer, der er opgivet i forbindelse med ansøgning om optagelse.

Den studerende kan ikke gøre nogen form for krav gældende mod Cphbusiness i det tilfælde, hvor et hold ikke oprettes eller må aflyses, bortset fra kravene nævnt i afsnit 4.3.

1.5 Varighed og undervisningsform

Den pædagogiske tilrettelæggelse af undervisningen kan variere, men den samlede tid til undervisning, læsning, forberedelse og eksamensforberedelse er den samme uanset den pædagogiske tilrettelæggelse.

Cphbusiness forbeholder sig retten til at tilrettelægge og omlægge undervisningen på det hold, der indgås aftale om, ved helt uoverstigelige force majeure-lignende forhold.

2. Levering

Cphbusiness betragter levering af ydelsen som påbegyndt og varen taget i brug ved opstartsdatoen for holdet, som udgør første planlagte undervisningsdag (uanset den studerendes fremmøde).

3. Betaling

En forudsætning for, at en studerende kan deltage i undervisningen og gå til eksamen i faget, er, at Cphbusiness har modtaget betaling for deltagelse i form af deltagergebyr inden den angivne frist.

3.1 Privatpersoner

Betaling foretages for privatpersoners vedkommende som kortbetaling. Beløbet reserveres på betalingskortet og trækkes tidligst 13 dage før holdets opstartsdato, dog først når Cphbusiness har godkendt ansøgningen, jf. afsnit 1.3. Ved køb af flere fag på én gang, trækkes det samlede beløb for deltagelse på holdene, når det kan bekræftes, at minimum et af holdene oprettes. Hvis de andre hold ikke oprettes, eller hvis de efterfølgende aflyses, refunderer Cphbusiness beløbet for de pågældende fag.

Når beløbet reserveres på betalingskortet, sendes en ordrebekræftelse via e-Boks til ansøger, og der sendes en kvittering, når beløbet trækkes på betalingskortet.

For privatpersoner, der vælger at gøre brug af tilbud om at benytte ikke-refunderet deltagergebyr ved ansøgning om optagelse på et nyt hold, eller ved force majeure foretages betaling via faktura. Fakturaen sendes tidligst ved holdets oprettelse, dog først når Cphbusiness har godkendt ansøgningen om optagelse på holdet, jf. afsnit 1.3.

Hvis betalingsfristen overskrides, sendes en rykker. Betales første rykker ikke, sendes anden rykker med advarsel om overdragelse af fordringen til inkasso hos IC SKAT. Betales denne heller ikke, frameldes den studerende, men fordringen bibeholdes.

Den studerende vil ikke have mulighed for at deltage i undervisningen eller gå til eksamen i faget. Betaling opkræves uanset studieaktivitet.

3.2 Firmabetaling

Ved firmabetaling vælges betaling enten via kort, faktura eller EAN-faktura.

Ved brug af tilbud om benyttelse af ikke-refunderet deltagergebyr til ansøgning om optagelse på et nyt hold udstedes faktura eller EAN-faktura ved eventuel difference. Dette sker eksempelvis, hvis en studerende tilbydes at blive flyttet til en senere holdopstart som følge af helt uoverstigelige force majeure-lignende forhold, og der eksisterer en prisdifference i forhold til tidligere indbetalte deltagergebyr.

Ved kortbetaling reserveres beløbet på betalingskortet og trækkes tidligst ved bekræftelse på holdets oprettelse, dog først når Cphbusiness har godkendt ansøgningen om optagelse på holdet, jf. afsnit 1.3. Ved køb af flere fag på én gang, trækkes det samlede beløb for deltagelse på holdene, når det kan bekræftes, at minimum et af holdene oprettes. Hvis de andre hold ikke oprettes, eller hvis de efterfølgende aflyses, refunderer Cphbusiness beløbet for de pågældende fag.

Når beløbet reserveres på betalingskortet, sendes en ordrebekræftelse via e-Boks til ansøger, og der sendes en kvittering, når beløbet trækkes på betalingskortet.

Ved udstedelse af faktura / EAN-faktura, sendes denne direkte til firmaet tidligst ved holdets oprettelse, dog først når Cphbusiness har godkendt ansøgningen om optagelse på holdet, jf. afsnit 1.3. Hvis betalingsfristen overskrides, sendes rykker til firmaet. Betales første rykker ikke, sendes anden rykker med advarsel om overdragelse af fordringen til inkasso hos IC SKAT. Betales denne heller ikke, frameldes den studerende, men fordringen bibeholdes.

Den studerende vil ikke have mulighed for at deltage i undervisningen eller gå til eksamen i faget. Betaling opkræves uanset studieaktivitet.

Bankoverførsel fra udenlandsk bankkonto:
IBAN: DK6130003100256533
Swift: DABADKKK

3.3 Jobcenter og a-kasser

Fakturering til jobcentre og a-kasser sker kun efter forudgående aftale og med angivelse af kontaktperson. Vi henviser til Uddannelses- og Forskningsministeriets side med de relevante tilmeldingsblanketter og information om betalingsloven: Bekendtgørelse om betaling for visse uddannelsesaktiviteter på Uddannelses- og Forskningsministeriets område i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

3.4 Omstillingsfonden

Ved ansøgning om optagelse på et hold, hvor omstillingsfonden angives som betaler, vil Cphbusiness opkræve midlerne direkte fra omstillingsfonden. Ansøger skal i forbindelse med sin ansøgning erklære på tro og love, at vedkommende er berettiget til at modtage midler fra omstillingsfonden til betaling af faget.

I tilfælde af, at den studerede overskrider sin årlige kvote ved ansøgning, påhviler det ansøger at betale differencen. Betaling af difference foretages som kortbetaling. Beløbet reserveres på betalingskortet og trækkes tidligst ved bekræftelse på holdets oprettelse, dog først når Cphbusiness har godkendt ansøgningen om optagelse på holdet, jf. afsnit 1.3. Ved køb af flere fag på én gang, trækkes det samlede beløb for fagene, når det kan bekræftes, at minimum et af holdene oprettes. Hvis de andre hold ikke oprettes, eller hvis de efterfølgende aflyses, refunderer Cphbusiness beløbet for de pågældende fag.

Når beløbet reserveres på betalingskortet, sendes en ordrebekræftelse via e-Boks til ansøger, og der sendes en kvittering, når beløbet trækkes på betalingskortet

Det påhviler den studerende at betale eventuelle omkostninger i tilfælde af, at Cphbusiness bliver bekendt med, at de oplysninger, den studerende har erklæret på tro og love, er ukorrekte. I tilfælde af, at den studerende har erklæret ukorrekte oplysninger på tro og love, kan den studerende blive retsforfulgt for dokumentfalsk.

4. Fortrydelsesret

4.1 Forbrugere (privatbetaling)

Det følger af lov om forbrugeraftaler, at en studerende har 14 dages fortrydelsesret fra det tidspunkt, hvor Cphbusiness har godkendt ansøgningen, og en bindende aftale er indgået. Fra det tidspunkt, hvor levering af ydelsen er påbegyndt, og varen er taget i brug, jf. vilkår for levering i afsnit 2, bortfalder den studerendes fortrydelsesret, dog jf. afsnit 4.3.

Benyttelse af fortrydelsesretten

For at udøve fortrydelsesretten skal den studerende meddele Cphbusiness sin beslutning om at fortryde aftalen om køb klart og utvetydigt (via postbesørget brev eller e-mail). Se kontaktoplysninger nedenfor.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis meddelelsen om udøvelse af fortrydelsesretten er sendt, inden fortrydelsesfristen er overskredet.

Til
Cphbusiness
Att: Partner
Nansensgade 19, 6. sal
1366 København K

eller

udbud@cphbusiness.dk

For at udøve fortrydelsesretten skal den studerende oplyse tilmeldings-ID, hvilket fremgår af brevet i e-Boks med betalingspåmindelse og ordrebekræftelse.

4.1.1 Følger af fortrydelse og tilbagebetaling af købsbeløbet

Hvis den studerende udøver sin fortrydelsesret rettidigt, refunderes alle modtagne betalinger uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor meddelelse om beslutning om fortrydelse er modtaget.

Ved brug af midler fra omstillingsfonden, andre kompetencefonde eller tilbud om at benytte ikke-refunderet deltagergebyr ved tilmelding til nyt fag, refunderes udelukkende eventuel indbetalt difference.

Tilbagebetaling sker med samme betalingsmiddel som ved den oprindelige transaktion, medmindre den studerende udtrykkeligt har indvilget i andet. Under alle omstændigheder pålægges den studerende ikke yderligere gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

4.2 Firmabetaling

Framelding med fuld refusion af evt. foretaget betaling kan foretages frem til, at den studerende tager varen i brug, jf. vilkår for levering i afsnit 2. Framelding efter dette tidspunkt medfører fuld betaling af faget.

Firmabetaling er ikke omfattet af forbrugeraftaleloven, men betegnes som et erhvervsforhold.

4.3 Fortabelse af fortrydelsesret

Når den studerende første gang tager varen i brug, kan fortrydelsesretten ikke længere benyttes, da ydelsen i så fald betragtes som leveret (jf. afsnit 2).

Ved framelding senest 1 måned efter fortrydelsesfristens udløb, kan der til den privatbetalende studerende udstedes et tilbud om at benytte ikke-refunderet deltagergebyr ved tilmelding til nyt fag. Varigheden af dette tilbud vil fremgå af det konkrete tilgodehavende.

Studerende, der har ansøgt om og blevet bevilliget midler fra omstillingsfonden eller andre kompetencefonde til betaling af deltagelse på faget, tilbydes ikke muligheden for at modtage et tilgodehavende og ej heller at benytte ikke-refunderet deltagergebyr ved tilmelding til et nyt hold.

Ved accept af handelsbetingelserne i forbindelse med køb af et fag hos Cphbusiness, accepterer den studerende vilkårene for fortabelse af fortrydelsesret. Den studerende modtager en kvittering via e-Boks på at have accepteret denne betingelse for købet.

5. Priser

Priser på varen findes under "Tilmelding" til et hold på hvert enkelt fag.

Der skal ikke betales moms på de udbudte fag.

6. Persondatapolitik

For at du kan indgå aftale med Cphbusiness, er det nødvendigt, at vi behandler en række oplysninger om dig. Du kan finde Cphbusiness’ persondatapolitik her.

7. Klageadgang

Klagemulighed i forbindelse med køb findes på cphbusiness.dk/klage via login med studiekonto. Alternativt kan klagen sendes til klage@cphbusiness.dk, hvis ansøger/den studerende ikke har adgang til sin konto.

8. Kontaktoplysninger

Ved spørgsmål til køb, kontakt udbud@cphbusiness.dk.

Handelsbetingelserne er senest opdateret den 24. marts 2021.