Rundt om virksomhedsejeren

Vil du have værktøjer til at analysere de forhold, der gør sig gældende for virksomhedsejeres formueforhold? Vil du være virksomhedsejerens sparringspartner i sammensætningen af hans aktiver og passiver og i samspillet mellem ejerens privat- og virksomhedsøkonomi? Så er faget rundt om virksomhedsejeren noget for dig.

Formål

På dette fag får du færdigheder og kompetencer til at kunne vurdere eksisterende virksomhedsejeres økonomiske og forretningsmæssige forhold samt kunne vurdere iværksætterens samlede situation.

Mål for læringsudbytte

Viden og forståelse

Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af:

 • teori og praksis vedrørende selskabsformer, herunder hæftelsesforhold.
 • formålet med og anvendelse af familiefonde.
 • teori, metode og praksis vedrørende virksomhedsskatteordningen, privatejede virksomheder og selskaber samt kan reflektere over sammenhængen mellem virksomhedens og ejerens regnskaber, økonomi og skattemæssige forhold.
 • de grundlæggende strategier og modeller for generationsskifte, herunder successionsmuligheder.
 • formuens sammensætning og værdi, herunder den samlede aktivmasse.
 • pengeinstitutters kapital- og solvensbehov, herunder de forskellige beregningsformer og den retlige regulering af området.
 • teori, metode og praksis vedrørende de overordnede risici ved forskellige branchetyper.
 • mulighederne for samarbejdspartnere og eksterne rådgivere i relation til iværksættere.
 • de grundlæggende forhold i forbindelse med ind- eller udflytning fra landet, herunder skat, virksomhedsstrategier og formueforhold.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende har færdigheder til at:

 • vurdere skattemæssige forhold i relation til ejerens kapitalforhold og formidle relevante løsnings- muligheder.
 • formidle rådgivning omkring forretningsmæssige forhold i relation til ejerens kapitalforhold.
 • vurdere og begrunde de økonomiske og juridiske konsekvenser i forbindelse med skilsmisse og død.
 • vurdere og foretage en risikoanalyse af det samlede kundeforhold.
 • formidle rådgivning om relevante finansielle produkter ved opstart af virksomhed.
 • vurdere iværksætterens samlede situation, herunder begrunde og vælge relevante løsningsmodel- ler vedrørende eksempelvis forretningsplan, branche, skat og formue.
 • anvende relevante nøgletal i forhold til virksomhedens- og ejerens kapitalforhold.
 • anvende og analysere de særlige kreditmæssige forhold, der gør sig gældende for K/S, herunder have forståelse for prospekter og hæftelsesforhold.
 • vurdere og redegøre for pengeinstitutters kapital- og solvensbehov, herunder de forskellige beregningsformer og den retlige regulering af området.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende kan:

 • håndtere komplekse situationer og rådgivning om kreditmæssige forhold og selvstændigt foretage kreditvurdering af kunden.
 • indgå i et fagligt samarbejde med kunden omkring opstart af virksomhed, herunder rådgive om re- levante finansielle produkter.
 • indgå i en kompleks rådgivningssituation som led i kundens formueoptimering – baseret på kun- dens strategi og ønsker og i overensstemmelse med gældende dansk skattelovgivning, herunder identificere behov for henvisning til relevante eksterne rådgivere.
 • identificere og håndtere overordnede risici ved forskellige brancher til iværksættere.
 • håndtere pengeinstitutters komplekse etiske retningslinjer i relation til kunden som helhed, herunder hvidvask, god skik og etiske regler.

Indhold

 • Forskellige muligheder for virksomhedstyper, herunder de forskellige selskabskonstruktioner og former for privatejede virksomheder.
 • Rådgivning af kunden ud fra et individuelt synspunkt til at kunne gennemskue og analysere virksomhedsejerens formueforhold.
 • Skattemæssige forhold samt sparingspartner for virksomhedens ejer omkring sammensætningen af aktiver og passiver, herunder muligheder for optimering.
 • Forskellige former for generationsskiftemodeller og strategier samt optimering af samspillet mel- lem ejerens privatøkonomi og virksomhedens økonomi.
 • Principper for fastsættelse af pengeinstitutters kapital- og solvensbehov samt redskaber til videreformidling af disse.

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

 

Eksamen og ECTS

Rundt om virksomhedsejeren er et retningsspecifikt fag på diplomuddannelsen i finansiel rådgivning. Faget tæller 10 ECTS.

Eksamenen består af en mundtlig prøve med udgangspunkt i et kort projekt.