Organisation

Cphbusiness (Copenhagen Business Academy) består af seks forskellige afdelinger, der har beliggenhed i København, Nordsjælland og på Bornholm.

Det betyder, at du som studerende læser på Cphbusiness, men får din undervisning på én af afdelingerne.

De seks afdelinger

Rektoratet

Du finder kontaktinformation om rektoratet og rektor Ole Gram-Olesen under Rektoratets adresse og kontaktpersoner.

Bestyrelse

Du finder en oversigt over Cphbusiness' bestyrelse her: Bestyrelse.

Kvalitetssikring

Nedenfor finder du information om forskellige undersøgelser og evalueringer, som Cphbusiness foretager, samt gældende love og bekendtgørelser.

Organisation

Fold Cphbusiness' organisationsdiagram ud ved at klikke på knappen herunder (diagrammet kan ikke vises på mobil).

 • Bestyrelse

  Copenhagen Business Academy ledes af en bestyrelse på 13 medlemmer, hvis formål er at bidrage til at fremme erhvervsakademiets strategiske virke og faglige mål inden for erhvervsakademiets uddannelsesområder.

  Bestyrelsen repræsenterer erfaring og faglig indsigt i de tekniske og merkantile fagområder samt besidder kendskab til arbejdsmarkedets behov for personer med uddannelser, der udbydes på et erhvervsakademi. Medlemmerne har desuden erfaring og indsigt i offentlig og privat virksomhed, strategisk ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber.

  Bestyrelsen i Copenhagen Business Academy (Maj 2022 - Maj 2026)

  • Charlotte Lundblad, Nordisk HR Direktør, Avanade - udpeget af Dansk Erhverv
  • Anja C. Jensen, Formand HK Danmark - udpeget af HK Danmark
  • Nicole Offendal, Administrerende direktør, Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) - udpeget af FA
  • Charlotte Hougaard, Landsformand for Forsikringsforbundet - udpeget af Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)
  • Randi Brinckmann, Dekan - udpeget af Københavns Professionshøjskole
  • Kristine Ahrensbach, Head of Group Communications i Matas Group, selvsuppleringsmandat
  • Jakob Ravn, Executive Director of Teaching & Learning på CBS - selvsuppleringsmandat
  • Liselotte Lyngsø, Fremtidsforsker i Future Navigator - selvsuppleringsmandat
  • Mikkel Aarø-Hansen, CEO i Wonderful Copenhagen - selvsuppleringsmandat
  • Charlotte Morell, studieleder - medarbejderrepræsentant
  • Jan-Christian Haxthausen, lektor - medarbejderrepræsentant
  • Nouha El-Mouaki, studerende på Cphbusiness - studenterrepræsentant
  • Laura Mie Møbius Olsen, studerende på Cphbusiness - studenterrepræsentant
  • Ole Gram-Olesen, rektor, Cphbusiness, sekretær
  • Rasmus Weinreich Holm, ressourcedirektør, Cphbusiness, tilforordnet
  • Line Louise Hansen, uddannelsesdirektør, Cphbusiness, tilforordnet

  Forretningsorden for Cphbusiness' bestyrelse

  Referater, mødeindkaldelser og dagsordener fra bestyrelsesmøder

 • Code of Conduct

  Code of Conduct er gældende for alle videregående institutioner, der hører under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

  Formålet med Code of Conduct er at opstille og formidle klare og entydige etiske retningslinjer for rekruttering, optagelse og uddannelse af internationale studerende. Code of Conduct tydeliggør derved den internationale studerendes uddannelsesfaglige og økonomiske rettigheder.

  Læs Code of Conduct

 • Læringsmiljø og studieaktiviteter

  Dit sociale studieliv

  Din studietid handler ikke kun om bøger og undervisning. Det er også vigtigt, at du trives på din uddannelse, at du får venner, og at du har et socialt liv ved siden af studierne. Derfor har vi på Cphbusiness flere tilbagevendende tiltag, der bidrager positivt til dit sociale studieliv.

  Få indflydelse på dit studiemiljø

  Du har mulighed for at få indflydelse på dit studiemiljø som studenterrepræsentant i et af vores lokale studenterråd eller i vores tværgående råd, DSR (De Studerende Råd).

  Vores lokale råd arbejder med det nære studiemiljø, og det er her, du kan være med til at bestemme, hvad der skal fokuseres på på din lokale afdeling. I DSR arbejder medlemmerne på at forbedre forholdene for alle studerende på tværs af uddannelserne.


  Læringsmiljøet på Cphbusiness

  På Cphbusiness ser vi det som vores vigtigste opgave at bidrage til, at du kan udvikle dig, så du kan være med til at skabe fremtidens erhvervsliv.

  Cphbusiness’ studieaktiviteter sigter derfor på at udvikle dine faglige og personlige kompetencer, så du kan navigere i en organisation og skabe værdi på en arbejdsplads eller starte og drive egen virksomhed.

  Holdundervisning, gruppearbejde, projekter og cases

  Vi tror på, at du lærer bedst ved at arbejde med konkrete problemstillinger og prøve tingene af i praksis. Derfor er vores studieaktiviteter bygget op om aktiviteter, hvor du selv spiller en aktiv rolle. Du får medansvar for og indflydelse på din egen læring. Feedback indgår derfor som et vigtigt element i studieaktiviteterne.

  Studieaktiviteterne vil ud over holdundervisning omfatte projektarbejde, casearbejde og opgaveløsning, hvor du gennem samarbejde og dialog løser konkrete opgaver sammen med dine medstuderende og med dine undervisere som vejledere og facilitatorer. Du vil også blive udfordret med digitale studieaktiviteter. En stor del af studiearbejdet foregår som gruppearbejde, og du skal derfor være indstillet på at samarbejde med de forpligtelser, der ligger i dette.

  Fuldtidsstudie og studiejob

  På Cphbusiness er alle uddannelser tilrettelagt som fuldtidsstudium. Vi forsøger dog at skabe rammer, hvor du både kan studere på fuld tid og passe et fritidsarbejde, så du samtidig med dit studie kan styrke dine erhvervskompetencer. Derfor har du typisk to halve eller en hel skemafri dag per uge, som du kan bruge på dit studiejob, sammen med din studiegruppe eller på din egen forberedelse. Du skal dog forvente, at dit fritidsarbejde primært skal placeres aften og weekend. Arbejder du i løbet af ugens hverdage, vil det være nødvendigt at bruge weekender på at forberede sig.

  Det forventer vi af dig som studerende

  Aktiv deltagelse i studieaktiviteterne på Cphbusiness er i høj grad med til at klæde dig på til dit fremtidige job. Derfor forventer vi, at du:

  • deltager aktivt i studieaktiviteter med undervisere, i studiegruppe og individuelt
  • deltager i en blanding af studieaktiviteter (for eksempel projektarbejde, workshops, digitale læringsaktiviteter og holdundervisning)
  • gerne vil lære i grupper sammen med medstuderende med en mangfoldig baggrund
  • arbejder fuld tid med dit studie – det vil sige cirka 40 timer ugentligt ud over et eventuelt studiejob
 • Rektor

  Ole Gram-Olesen, rektor, Copenhagen Business Academy


  Ole Gram-Olesen, rektor for Copenhagen Business Academy siden erhvervsakademiets etablering i 2009.

  Cand. merc., 66, og tidligere blandt andet forstander og direktør på Handelsskolen København Nord og uddannelsesdirektør på Niels Brock.

  Rektors resultatløn

  Her finder du Rektors resultatlønskontrakter:

 • Strategi
 • Uddannelsesudvalg

  Cphbusiness har syv uddannelsesudvalg - ét til hvert af de syv programområder. Udvalgene er sammensat af repræsentanter for relevante organisationer og brancher samt af undervisere og studerende ved Cphbusiness.

  Uddannelsesudvalgenes formål

  Uddannelsesudvalgene skal rådgive bestyrelsen, rektor og områdechefen for det pågældende uddannelsesområde om uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet samt sikring af den regionale uddannelsesdækning. Desuden skal uddannelsesudvalgene inddrages ved udvikling af nye og eksisterende uddannelser samt ved udvikling af nye undervisnings- og prøveformer.

  Læs mere i forretningsordenen for uddannelsesudvalg på Cphbusiness.

  Uddannelsesudvalgene drives i overensstemmelse med LOV nr 1614 af 26/12/2013.

  Læs mere om uddannelsesudvalgene her

 • Nøgletal

  Cphbusiness er som offentlig uddannelsesinstitution omfattet af lov om gennemsigtighed og åbenhed og offentliggør i overensstemmelse hermed en række informationer.

  Herunder kan du finde oplysninger om nogle af de centrale nøgletal og opgørelser, som Cphbusiness benytter sig af. 

  Aktuelle uddannelser

  Læs mere om Cphbusiness’ aktuelle uddannelsesudbud, herunder læringsmål og studieordninger:

  Pædagogisk udgangspunkt

  Søger du information om Cphbusiness’ pædagogiske udgangspunkt, kan du læse mere under overskriften Læringsmiljø og studieaktiviteter på denne side.

  Karakterer

  Når det foregående semesters eksamensperioder er afsluttet, opdateres en oversigt over de studerendes karakterer. Karaktererne viser gennemsnit for de forskellige kurser. Hvis der i enkelte kurser er færre end fem eksamensresultater, offentliggøres eksamenskarakter-gennemsnittet ikke for at sikre de studerendes anonymitet.

  I følgende Excel-ark kan du finde en oversigt over karaktergennemsnittene for sommer- og vintereksamen for årene 2019-2021. Oversigten indeholder tal for både fuldtidsområdet og efter- og videreuddannelsesområdet. Se karaktergennemsnittene her.

  Frafald

  Uddannelses- og Forskningsministeriet opgør cirka årligt frafald. Se tal for frafald her.

  Gennemsnitlig overskridelse af studietid og tilgang af studerende

  Uddannelses- og Forskningsministeriet opgør cirka årligt overskridelse af studietid og tilgang for dimittender fra Cphbusiness. Tallene fremgår af deres hjemmeside.

  Aktuel ledighed

  Uddannelses- og Forskningsministeriet opgør også den aktuelle ledighed for dimittender per kvartal efter dimission. Gennemsnitstallet for ledigheden i 4.-7. kvartal er det tal, som ministeriet anvender, når uddannelsesudbud bliver påbudt at dimensionere deres optag af studerende. Det samme ledighedstal indgår som en del af Cphbusiness’ kvalitetsnøgletalskoncept. De nyeste ledighedstal fremgår her.

  Nyuddannedes beskæftigelse

  For at danne et mere nuanceret billede af hvad dimittenderne foretager sig, efter de har afsluttet deres uddannelse, opgøres også, hvilke former for beskæftigelse dimittenderne er i. Således indgår der for hver uddannelse tal for dimittender i beskæftigelse, i videreuddannelse, uden for arbejdsmarkedet eller i udlandet. Se tal for nyuddannedes beskæftigelse her.

  Studentertilfredshed

  Cphbusiness gennemfører årligt en undersøgelse af de studerendes tilfredshed i samarbejde med konsulenthuset Ennova. Resultaterne indgår i national benchmarking for erhvervsakademisektoren. Udover studentertilfredshed afdækker undersøgelsen også vigtige områder såsom fysisk, psykisk og æstetisk undervisningsmiljø.

  Du kan læse de samlede rapporter for henholdsvis fuldtidsområdet og efter- og videreuddannelsesområdet under Undersøgelser og evalueringer.

 • Strategisk rammekontrakt og årsrapporter

  Strategisk rammekontrakt

  Cphbusiness har indgået en fire-årig institutionsspecifik kontrakt med Uddannelses- og Forskningsministeriet. Rammekontrakten erstatter de tidligere udviklingskontrakter.

  Formålet med den strategiske rammekontrakt er at sætte strategiske mål for Cphbusiness’ kerneopgaver. Som led i bevillingssystemet fastsættes fem procent af grundtilskuddet på baggrund af opfyldelsen af den strategiske rammekontrakt. Cphbusiness udarbejder årligt en statusredegørelse til Uddannelses- og Forskningsministeriet, hvor der følges op på målsætningerne i kontrakten.

  Se den aktuelle strategiske rammekontrakt

  Udviklingskontrakter

  Tidligere indgik Cphbusiness udviklingskontrakter med Uddannelses- og Forskningsministeriet. Udviklingskontrakten beskrev resultatmål og strategiske indsatsområder for Cphbusiness.

  Udviklingskontrakten for 2015-2017 kan du finde her samt tillægget til kontrakten:

  Tidligere udviklingskontrakter kan findes på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

  Årsrapporter

  Afrapportering af de faktisk opnåede resultater i forhold til udviklingskontrakterne finder sted i årsrapporterne.

  Revisionsprotokollater

 • Undersøgelser og evalueringer

  Undersøgelser og evalueringer

  Cphbusiness indhenter løbende viden om uddannelsernes kvalitet via en række forskellige undersøgelser og evalueringer. Du kan læse mere om de enkelte undersøgelser herunder.

  Intro-survey

  Ved hver semesterstart gennemføres en intro-survey, der undersøger de studerendes oplevelse af optag og studiestart, herunder ansøgnings- og optagelsesforløb, service- og informationsniveau, introduktion til de digitale rammer for uddannelsen samt overvejelser om studieforløb.

  Se de nyeste resultater for intro-surveyen her:

  Evaluering af Cphbusiness’ fultidsuddannelser

  Læringsbarometeret

  Læringsbarometeret er en spørgeskemaundersøgelse, der gennemføres af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Undersøgelsen gennemføres i efteråret 2018, 2020 og 2021 og hvert andet efterår herefter. Gennem Læringsbarometeret undersøges læringsmiljøet og de studerendes tilgang til egen læring. Du kan læse mere om Læringsbarometeret her.

  Her kan du se Cphbusiness’ resultater fra Læringsbarometeret for alle fuldtidsuddannelser:

  I de mellemliggende år bliver der gennemført en mindre intern undersøgelse på Cphbusiness’ fuldtidsuddannelser.

  Uddannelseszoom

  Uddannelseszoom er et site, hvor man kan sammenligne uddannelser på baggrund af studerende og dimittenders vurderinger af blandt andet trivsel, studiemiljø og uddannelsens anvendelighed i job. I forbindelse med Uddannelses- og Forskningsministeriets dataindsamling til Læringsbarometeret indsamles der også data til Uddannelseszoom.

  Du kan læse mere om Uddannelseszoom her.

  Evaluering af Cphbusiness’ efter- og videreuddannelser

  Én gang om året gennemføres en tilfredshedsundersøgelse, som alle studerende på efter- og videreuddannelserne inviteres til at deltage i. Gennem undersøgelsen afdækkes blandt andet de studerendes studieglæde, udbytte og loyalitet samt vurdering af en række aspekter ved uddannelsen (undervisning, organisering af uddannelsen, socialt miljø, fysisk miljø m.m.).

  Her kan du læse de samlede rapporter for videreuddannelsesområdet:

  Undervisningsevaluering

  Evaluering af undervisningen finder sted på både fuldtidsuddannelserne og efter- og videreuddannelserne. I undervisningsevalueringen spørges bl.a. ind til det faglige indhold, niveau og udbytte, den pædagogiske kvalitet, den praktiske tilrettelæggelse af uddannelseselementer samt den studerendes ansvarstagen for egen læring.

  Praktikevaluering

  Efter hvert afsluttet praktikforløb gennemføres en kvantitativ evaluering af praktikken med praktikanter og praktikvirksomheder. I denne forbindelse evaluerer de studerende rammerne for deres praktikforløb, mens praktikvirksomheden evaluerer praktikforløbet og praktikantens faglige, professionelle og personlige kompetencer.

  Her kan du læse de seneste praktikevalueringer med studerende:

  Beskæftigelsesundersøgelse

  Cphbusiness indhenter løbende viden om dimittendernes beskæftigelsessituation gennem årligt tilbagevendende beskæftigelsesundersøgelser som supplement til de officielle registerbaserede udtræk af ledigheds- og beskæftigelsestal fra Danmarks Statistik.

  Gennem undersøgelsen afdækkes bl.a. dimittendernes vej fra uddannelse til job samt, om uddannelserne er relevante ift. arbejdsmarkedets behov. Resultaterne anvendes til at sikre uddannelsernes relevans og til at styrke vejledningen af nuværende og kommende studerende.

  Beskæftigelsesundersøgelsen gennemføres på alle fuldtidsuddannelser og 9-18 måneder efter dimission.

  Uddannelsesevaluering

  Uddannelserne evalueres i deres helhed efter en fast kadence på seks år med inddragelse af eksterne eksperter. Uddannelsesevalueringen er en metode til at vurdere en uddannelses arbejde med kvalitet, relevans og kvalitetssikring. Denne vurdering foretages af et eksternt ekspertpanel, der, på baggrund af en uddannelses dokumenterede kvalitetssikringsarbejde samt en evalueringsdag, vurderer uddannelsen ud fra en række forudbestemte kriterier. Hensigten med evalueringen er, at der med jævne mellemrum kastes et kritisk eksternt blik på uddannelsen, som kan give input og modspil til interne opfattelser. Formålet med evalueringen er samtidig at skabe dialog mellem uddannelsen og det eksterne panel og derigennem at finde udviklingspotentialer i uddannelsen.

  Uddannelsesrapporter og udviklingsplaner

  Ledelsen udarbejder en uddannelsesrapport og en udviklingsplan for hvert uddannelsesudbud. Uddannelsesrapporten giver en status på udbuddets kvalitet og relevans og akkompagneres af en udviklingsplan for det kommende studieår. I rapporten gøres status på baggrund af udvalgte nøgletal, som direktionen på Cphbusiness har defineret faste grænseværdier for, og øvrig viden om uddannelsernes kvalitet og relevans, herunder resultater fra relevante undersøgelser og evalueringer gennemført i årets løb.

  Med udgangspunkt i den samlede viden ledelsen har om udbuddets kvalitet, prioriteres det i udviklingsplanen, hvordan der er behov for at videreudvikle kvaliteten på udbuddet. De endelige uddannelsesrapporter og udviklingsplaner kvalificeres og godkendes af uddannelsesdirektøren.

  Medio oktober og primo marts det efterfølgende studieår udarbejder områdeledelsen en status over sidste års udviklingsplan.

  Kvalitetsrapport og direktionens handleplan

  Cphbusiness udarbejder hvert år i juni måned en Kvalitetsrapport med direktionens handleplan. Kvalitetsrapporten samler op på viden om uddannelsernes kvalitet, dels fra aggregerede nøgletal set i relation til Cphbusiness’ grænseværdier, dels fra viden, som processerne med at udarbejde og kvalificere områdeledelsernes uddannelsesrapporter har givet. I direktionens handleplan prioriteres en række tværgående indsatser på tværs af organisationen, som direktionen vurderer er relevante for at udvikle og sikre kvaliteten af uddannelserne.

 • Love, bekendtgørelser og andre regler

  For uddannelser på Cphbusiness gælder seneste version af følgende love og bekendtgørelser:

  Erhvervsakademier og professionshøjskoler

  Adgang

  Eksamen

  Censor

  SU

  Uddannelsesspecifikke bekendtgørelser

  Uddannelsesspecifikke bekendtgørelser. Se under de enkelte uddannelser: uddannelser og videreuddannelse.

  Akkreditering

  For akkreditering på Cphbusiness gælder seneste version af følgende love og bekendtgørelser:

  Vedtægt

  Gældende love og bekendtgørelser offentliggøres på retsinformation.dk.

Cphbusiness' strategi